Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 35/2016

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 35/2016, které se konalo dne 24. 10. 2016 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2016
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 24. 10. 2016.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2016
 2. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 3. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 4. Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 5. Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina
 6. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořízení evakuačních podložek
 7. Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - soutěž Trofej Philippa Milla v Remeši - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje změna závazného ukazatele
 8. Zpráva o aktivitách Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období duben - říjen 2016
 9. VIP akce Kraje Vysočina a další kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2017
 10. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2016
 11. Vyhlášení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2016
 12. FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01187.0024
 13. Souhlas s dlouhodobým pronájmem sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 14. Podmínky kolektivní smlouvy Krajské knihovny Vysočiny
 15. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
 16. Fond Vysočiny - Grantový program Jednorázové akce 2015 - uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace
 17. Projekt Badatelská centra pro přírodní vědy - monitorovací zpráva o udržitelnosti
 18. Změny ve školském rejstříku
 19. Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 20. Projekty Gastroakademie a Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 21. Návrh na úpravu fondu investic Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava na rok 2016
 22. Havarijní pojištění vozidla Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
 23. Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na 58. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 24. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod
 25. Uzavření dodatku nájemní smlouvy - napojení silničního příkopu do drážního v k. ú. Pohled
 26. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Velké Meziříčí
 27. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 28. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 29. Prodej pozemku v k. ú. a obci Měřín
 30. Souhlas s podáním žádosti o povolení kácení trvalých porostů na pozemcích dotčených výstavbou I/38 Havlíčkův Brod - jihovýchodní obchvat
 31. Změna usnesení 1363/23/2015/RK
 32. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Křižanov
 33. Majetkoprávní přípravy stavby II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat - uzavření nájemních smluv
 34. Návrh na zařazení nové akce Domov Jeřabina Pelhřimov - odvodnění pozemku p. č. 387/1 Počátky do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
 35. Darování čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k. ú. Zboží
 36. Veřejná zakázka na stavební práce SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - půdní vestavba
 37. Návrh na aktualizaci akcí realizovaných KSÚSV na rok 2016
 38. Návrh dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby se společností Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. na rok 2016
 39. Dokumenty požadované Státním fondem životního prostředí České republiky k ukončení projektů Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III.
 40. Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců - Proseč-Obořiště
 41. Majetkoprávní příprava stavby III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1
 42. Rozprava členů rady
Usnesení 1837/35/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 24. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 34/2016 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1838/35/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-35-2016-02, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 3. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-02.doc, RK-35-2016-02, př. 1

03. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1839/35/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-35-2016-03, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 3. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-03.doc, RK-35-2016-03, př. 1

04. Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smluv o výpůjčce pro uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1840/35/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o výpůjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-35-2016-04, př. 1, RK-35-2016-04, př. 2 a RK-35-2016-04, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-04.doc, RK-35-2016-04, př. 1, RK-35-2016-04, př. 2, RK-35-2016-04, př. 3

05. Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1841/35/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 22. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-05.doc, RK-35-2016-05, př. 1, RK-35-2016-05, př. 2, RK-35-2016-05, př. 3, RK-35-2016-05, př. 4, RK-35-2016-05, př. 5, RK-35-2016-05, př. 6

06. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořízení evakuačních podložek
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1842/35/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 300 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 300 000 Kč na pořízení evakuačních podložek;
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 56 000 Kč,
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 56 000 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 76 000 Kč,
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 47 000 Kč,
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 65 000 Kč
za účelem pořízení evakuačních podložek;
ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku na pořízení evakuačních podložek nejpozději k 15. 12. 2016. Kopie dodavatelské faktury a výpisu z účtu dokládající její úhradu budou doloženy dodatečně - nejpozději do 31. 3. 2017.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-06.doc, RK-35-2016-06, př. 1

07. Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - soutěž Trofej Philippa Milla v Remeši - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje změna závazného ukazatele
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1843/35/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Karoliny Světlé 4428/2, 586 01 Jihlava, IČO: 00836591, o částku 22 150 Kč určenou na pokrytí  nákladů spojených s účastí na soutěži Trofej Philippa Milla ve Francii v Remeši.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-07.doc

08. Zpráva o aktivitách Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období duben - říjen 2016
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí aktivity kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu v období od dubna do října 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1844/35/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
aktivity kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu v období od dubna do října 2016.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-08.doc

09. VIP akce Kraje Vysočina a další kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2017
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu vzít na vědomí seznam VIP akcí a dalších akcí podporovaných Krajem Vysočina v roce 2017. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1845/35/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
seznam VIP akcí a dalších akcí podporovaných Krajem Vysočina v roce 2017 dle materiálu RK-35-2016-09, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-09.doc, RK-35-2016-09, př. 1, RK-35-2016-09, př. 2, RK-35-2016-09, př. 3

10. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2016
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden září 2016. Projednávání se zúčastnil P. Tulis, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1846/35/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden září 2016 dle materiálu RK-35-2016-10, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. října 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-10.doc, RK-35-2016-10, př. 1

11. Vyhlášení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2016
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, upřesnila radě kraje návrh vyhlásit „Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1847/35/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit „Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2016 dle materiálu RK-35-2016-11, př. 1;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina:
 • zajistit realizaci potřebných kroků vedoucích k prezentaci vyhlášení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2016 mezi organizacemi soukromého a veřejného sektoru působícími na území Kraje Vysočina;
 • zajistit sběr podaných přihlášek a vyplněných dotazníků a jejich předání externím certifikovaným hodnotitelům, které určí Sdružení pro oceňování kvality.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-11.doc, RK-35-2016-11, př. 1, RK-35-2016-11, př. 2, RK-35-2016-11, př. 3

12. FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01187.0024
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1848/35/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01187.0024 dle materiálu RK-35-2016-12, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-12.doc, RK-35-2016-12, př. 1, RK-35-2016-12, př. 2, RK-35-2016-12, př. 3, RK-35-2016-12, př. 4

13. Souhlas s dlouhodobým pronájmem sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o nájmu sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1849/35/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, dle materiálu RK-35-2016-13, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-13.doc, RK-35-2016-13, př. 1

14. Podmínky kolektivní smlouvy Krajské knihovny Vysočiny
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, rada kraje doporučila předkladateli materiál dopracovat a předložit jej na jednom z příštích zasedání rady kraje k projednání. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-14.doc, RK-35-2016-14, př. 1, RK-35-2016-14, př. 2, RK-35-2016-14, př. 3, RK-35-2016-14, př. 4

15. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje návrh vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1850/35/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť dle materiálu RK-35-2016-15, př. 1;
vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť podle materiálu RK-35-2016-15, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 1. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-15.doc, RK-35-2016-15, př. 1, RK-35-2016-15, př. 2, RK-35-2016-15, př. 3

16. Fond Vysočiny - Grantový program Jednorázové akce 2015 - uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí dotace
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace. V průběhu jednání odešel V: Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1851/35/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-35-2016-16, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-16.doc, RK-35-2016-16, př. 1, RK-35-2016-16, př. 2, RK-35-2016-16, př. 3

17. Projekt Badatelská centra pro přírodní vědy - monitorovací zpráva o udržitelnosti
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu Badatelská centra pro přírodní vědy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1852/35/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu Badatelská centra pro přírodní vědy dle materiálu RK-35-2016-17, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2016-17, př. 1 a v materiálu RK-35-2016-17, př. 2.
odpovědnost: odbor školství mládeže a sportu
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-17.doc, RK-35-2016-17, př. 1, RK-35-2016-17, př. 2, RK-35-2016-17, př. 3

18. Změny ve školském rejstříku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. V průběhu jednání přišel V: Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1853/35/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-35-2016-18, př. 1 kódy; 2A, 2B, 4A, 4B, 4C;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-35-2016-18, př. 1 kódy; 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 3A, 5A, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G,7A;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označenými v materiálu RK-35-2016-18, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 3A, 5A, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 7A na příslušný správní orgán.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2016 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-18.doc, RK-35-2016-18, př. 1

19. Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh vzít na vědomí střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na období let 2017 2019. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1854/35/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-35-2016-19, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé školských příspěvkových organizací
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-19.doc, RK-35-2016-19, př. 1, RK-35-2016-19, př. 2

20. Projekty Gastroakademie a Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1855/35/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektů Gastroakademie a Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních oborů na SŠ v celkové výši 225 864 Kč dle materiálu RK-35-2016-20, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-20.doc, RK-35-2016-20, př. 1

21. Návrh na úpravu fondu investic Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava na rok 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit s úpravou použití fondu investic shora uvedené střední školy na rok 2016. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1856/35/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava na rok 2016 dle materiálů RK-35-2016-21, př. 1 a RK-35-2016-21, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
termín: průběžně do konce roku 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-21.doc, RK-35-2016-21, př. 1, RK-35-2016-21, př. 2

22. Havarijní pojištění vozidla Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod o možnost prodloužit havarijní pojištění pro níže uvedené osobní vozidlo. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1857/35/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 22. 12. 2018 pro vozidlo Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod starší 10 let - ŠKODA FABIA registrační značky 1J9 9369.
odpovědnost: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, OŠMS
termín: 30. listopadu 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-22.doc, RK-35-2016-22, př. 1

23. Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na 58. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na 58. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1858/35/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na 58. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně popsané v materiálu RK-35-2016-23, př. 1 a náklady spojené s účastí na 58. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně uvedené v materiálu RK-35-2016-23, př. 2;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u škol a školských zařízení dle materiálu RK-35-2016-23, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. prosinec 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-23.doc, RK-35-2016-23, př. 1, RK-35-2016-23, př. 2, RK-35-2016-23, př. 3, RK-35-2016-23, př. 4

K bodům 24 33, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

24. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod
Usnesení 1859/35/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 2573/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 111 m2, odděleného z pozemku par. č. 2573 v k. ú. Havlíčkův Brod dle GP č. 7462-4/2016 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2573/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 111 m2, oddělený z pozemku par. č. 2573 v k. ú. Havlíčkův Brod dle GP č. 7462-4/2016 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-24.doc, RK-35-2016-24, př. 1, RK-35-2016-24, př. 1a

25. Uzavření dodatku nájemní smlouvy - napojení silničního příkopu do drážního v k. ú. Pohled
Usnesení 1860/35/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníkem České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČ 709 94 226, na straně pronajímatele, Dodatek č. 1 smlouvy nájemní č. 2637704116 dle materiálu RK-35-2016-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-25.doc, RK-35-2016-25, př. 1

26. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Velké Meziříčí
Usnesení 1861/35/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Velké Meziříčí, jako povinným ze služebnosti a Krajem Vysočina, jako oprávněným ze služebnosti bezúplatnou smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v právu užívání částí pozemků par. č. 1648/1 a 2768/10 v k. ú. Velké Meziříčí pro provozování stavby kanalizační přípojky a v právu vstupovat a vjíždět na tyto pozemky za účelem údržby a oprav uvedeného zařízení dle smlouvy a GP dle materiálů RK-35-2016-26, př. 1 a RK-35-2016-26, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 01. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-26.doc, RK-35-2016-26, př. 1, RK-35-2016-26, př. 2

27. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1862/35/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-35-2016-27, př. 1 a RK-35-2016-27, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-27.doc, RK-35-2016-27, př. 1, RK-35-2016-27, př. 2

28. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1863/35/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-35-2016-28, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-35-2016-28, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku dle materiálu RK-35-2016-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-28.doc, RK-35-2016-28, př. 1

29. Prodej pozemku v k. ú. a obci Měřín
Usnesení 1864/35/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 13. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-29.doc, RK-35-2016-29, př. 1, RK-35-2016-29, př. 1a, RK-35-2016-29, př. 2

30. Souhlas s podáním žádosti o povolení kácení trvalých porostů na pozemcích dotčených výstavbou I/38 Havlíčkův Brod - jihovýchodní obchvat
Usnesení 1865/35/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s podáním žádosti prostřednictvím ŘSD ČR o pokácení 21 ks stromů rostoucích mimo les na pozemcích par. 2385, 2387/1, 2395/15, 2395/12 v k. ú. Havlíčkův Brod a obci Havlíčkův Brod a par. č. 608 v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi Krajem Vysočina a ŘSD ČR, ve které se ŘSD ČR zaváže, že uhradí veškeré náklady a splní všechny povinnosti spojené s vydáním rozhodnutí o pokácení dřevin v rámci stavby I/38 Havlíčkův Brod JVO.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-30.doc

31. Změna usnesení 1363/23/2015/RK
Usnesení 1866/35/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
Odbor majetkový
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-31.doc, RK-35-2016-31, př. 1, RK-35-2016-31, př. 2, RK-35-2016-31, př. 3

32. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - k. ú. Křižanov
Usnesení 1867/35/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
OM
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-32.doc, RK-35-2016-32, př. 1, RK-35-2016-32, př. 2

33. Majetkoprávní přípravy stavby II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat - uzavření nájemních smluv
Usnesení 1868/35/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy s vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí ke dni uzavření těchto smluv na pozemky dotčené dočasným záborem dle materiálů RK-35-2016-33, př. 1 a RK-35-2016-33, př. 2, RK-35-2016-33, př. 3 a to na dobu 21 měsíců za cenu nájmu ve výši 15 Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-33.doc, RK-35-2016-33, př. 1, RK-35-2016-33, př. 2, RK-35-2016-33, př. 3, RK-35-2016-33, př. 4

34. Návrh na zařazení nové akce Domov Jeřabina Pelhřimov - odvodnění pozemku p. č. 387/1 Počátky do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zařadit uvedenou novou akci do rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2016. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1869/35/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „Domov Jeřabina Pelhřimov odvodnění pozemku p. č. 387/1 Počátky“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 Sociální věci.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-34.doc

35. Darování čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - k. ú. Zboží
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1870/35/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 42/10 ost. plocha, jiná plocha o výměře 53 m2 v k. ú. Zboží, obec Habry, čistírny odpadních vod ČOV 300 EO vybudované na pozemku par. č. 42/10 včetně technologie a dále splaškové kanalizace uložené v pozemcích par. č. 42/1, par. č. 42/8, par. č. 42/11 a par. č. 2454 v k. ú. Zboží z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Habry;
doporučuje
 • zastupitelstvu kraje v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů vyhradit si pravomoc rozhodnout:
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně povinného ze služebnosti a městem Habry, na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení věcného břemene umístění a provozování splaškové kanalizace na pozemcích par. č. 42/1, par. č. 42/8, par. č. 42/11 a 2454 v k. ú. a obci Zboží, včetně přístupu a vjezdu na tyto pozemky za účelem údržby a oprav s tím, že smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, a to životnosti těchto staveb a jedná se o smlouvu bezúplatnou;
 • převést darem čistírnu odpadních vod ČOV 300 EO vybudovanou na pozemku par. č. 42/10 včetně technologie a splaškovou kanalizaci uloženou v pozemcích par. č. 42/1, par. č. 42/8, par. č. 42/11 a par. č. 2454 v k. ú. Zboží, obec Habry z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Habry;
 • zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně povinného ze služebnosti a městem Habry, na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení věcného břemene umístění a provozování splaškové kanalizace na pozemcích par. č. 42/1, par. č. 42/8, par. č. 42/11 a 2454 v k. ú. a obci Zboží, včetně přístupu a vjezdu na tyto pozemky za účelem údržby a oprav s tím, že smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, a to životnosti těchto staveb a jedná se o smlouvu bezúplatnou;
 • převést darem pozemek par. č. 42/10 ost. plocha, jiná plocha o výměře 53 m2 v k. ú. Zboží, obec Habry, čistírnu odpadních vod ČOV 300 EO vybudovanou na pozemku par. č. 42/10 včetně technologie a splaškovou kanalizaci uloženou v pozemcích par. č. 42/1, par. č. 42/8, par. č. 42/11 a par. č. 2454 v k. ú. Zboží, obec Habry z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Habry.
odpovědnost: OM
termín: 13. prosince 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-35.doc, RK-35-2016-35, př. 1

36. Veřejná zakázka na stavební práce SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - půdní vestavba
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky na stavební práce. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1871/35/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 15. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-36.doc, RK-35-2016-36, př. 1, RK-35-2016-36, př. 1a, RK-35-2016-36, př. 2, RK-35-2016-36, př. 3, RK-35-2016-36, př. 4

41. Majetkoprávní příprava stavby III/3814 Mírovka - most ev. č. 3814-1
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje doplňující detaily k předloženému návrhu uzavřít majetkoprávní smlouvy zakládající pro Kraj Vysočina právo realizovat předmětnou stavbu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1872/35/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít s Povodím Vltavy, státním podnikem, IČ: 708 89 953 nájemní smlouvu na část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 1066/1 v k. ú. Mírovka v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu RK-35-2016-41, př. 1;
 • uzavřít s Povodím Vltavy, státním podnikem, IČ: 708 89 953 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 1066/1 v k. ú. Mírovka v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu RK-35-2016-41, př. 2.
odpovědnost: OM
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-41.doc, RK-35-2016-41, př. 1, RK-35-2016-41, př. 2, RK-35-2016-41, př. 3

37. Návrh na aktualizaci akcí realizovaných KSÚSV na rok 2016
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, zdůvodnila radě kraje návrh schválit aktualizaci akcí realizovaných KSÚSV na rok 2016. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1873/35/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • aktualizovanou přílohu D1 - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v kapitole Doprava dle materiálu RK-35-2016-37, př. 2;
 • aktualizovaný seznam jmenovitých akcí realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-35-2016-37, př. 3.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-37.doc, RK-35-2016-37, př. 1, RK-35-2016-37, př. 2, RK-35-2016-37, př. 3

38. Návrh dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby se společností Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. na rok 2016
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1874/35/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • neuzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby předložený Jindřichohradeckými místními drahami a.s. dle materiálu RK-35-2016-38, př. 2;
 • předložit Jindřichohradeckým místním drahám a. s. návrh dodatku, který rada kraje rozhodla uzavřít usnesením č. 0872/17/2016/RK ze dne 17. 5. 2016, jako dodatek umožňující požádat Ministerstvo dopravy o uvolnění finančních prostředků dle tzv. Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-38.doc, RK-35-2016-38, př. 1, RK-35-2016-38, př. 2

39. Dokumenty požadované Státním fondem životního prostředí České republiky k ukončení projektů Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina III.
K materiálu, odboru životního prostředí a zemědělství, nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1875/35/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
Závěrečnou monitorovací zprávu dle materiálů RK-35-2016-39, př. 1, RK-35-2016-39, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-35-2016-39, př. 2 a RK-35-2016-39, př. 4;
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství předložit závěrečné monitorovací zprávy a formuláře „ZVA vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP“ dle materiálů RK-35-2016-39, př. 1, RK-35-2016-39, př. 2, RK-35-2016-39, př. 3, RK-35-2016-39, př. 4 na řídící orgán Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 15. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-39.doc, RK-35-2016-39, př. 1, RK-35-2016-39, př. 2, RK-35-2016-39, př. 3, RK-35-2016-39, př. 4

40. Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Domov důchodců - Proseč-Obořiště
K materiálu, odboru životního prostředí a zemědělství, nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1876/35/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
Závěrečnou monitorovací zprávu dle materiálu RK-35-2016-40, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-35-2016-40, př. 1 a RK-35-2016-40, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2016-40.doc, RK-35-2016-40, př. 1, RK-35-2016-40, př. 2

42. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 35/2016 s tím, že další zasedání se bude konat dne 1. 11. 2016, v 7:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


Zdeněk Chlád        ……...……………………………………Petr Piňos        …..………………………………….……
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 35/2016 dne 24. 10. 2016.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 24. 10. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz