Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 34/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 34/2014, které se konalo dne 11. 11. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2014
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 11. 11. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
51. Smlouva o podnájmu nemovitosti (nebytového prostoru) a nájmu věcí movitých (technologického zařízení) Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
52. Uzavření smluv o nájmu plynárenského zařízení k. ú. Okříšky, k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou doplnění
53. Obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Domova důchodců Proseč - Obořiště, příspěvková organizace
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2014
 2. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 3. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 4. Projekt Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
 5. Informace o přímém zadání zakázek malého rozsahu
 6. Zjednodušené podlimitní řízení Nákup diskového pole
 7. Veřejná zakázka Portál digitálního kulturního dědictví
 8. Žádost o dofinancování připojení OO PČR k ROWANetu - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika
 9. Uzavření dohody o ukončení nájmu v k. ú. Kyjov u Černé a obci Kyjov
 10. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/12815 v k. ú. Brná
 11. Majetkoprávní vypořádání po akci II/639 Batelov - úprava křižovatky
 12. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 13. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 14. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Horní Dubenky
 15. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí darů obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
 17. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 18. Žádost o zvýšení závazné položky absolutního objemu limitu prostředků na platy u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v roce 2014
 19. Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Souvislé opravy silnic a opravy mostů Kraje Vysočina v roce 2015
 20. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
 21. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova ve Věži, příspěvkové organizace
 22. Podstatná změna č. XXIII v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace pro Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci, na projekt Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením
 24. Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2015
 25. Schválení mimořádné monitorovací zprávy č. 5 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.
 26. Návrh na úpravu investičního plánu u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
 27. Zpráva o činnosti Intervenčního centra Kraje Vysočina
 28. Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
 29. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Propagace turistické nabídky kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015
 31. Novoražba svatováclavského dukátu J. Šejnosta
 32. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
 33. Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
 34. Odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
 35. Odvolání z vedoucího pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Udržitelný jídelníček
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu na rok 2014 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 - 2. etapa
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - změna závazných ukazatelů
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2014
 41. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 42. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT
 43. Pavilon urgentní a intenzivní péče - 2. zpráva o udržitelnosti projektu
 44. Smlouva o zajištění služeb
 45. Renominace člena Pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendu 21
 46. Nominace do Výboru České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014 - 2020
 47. Projekt Filosofie aktuálně. Konflikt a soulad v rámci spolupráce s Akademií věd České republiky
 48. Projekt Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva v rámci spolupráce s Akademií věd České republiky
 49. Informace o řešení 10 P z roku 2012
 50. Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
 51. Smlouva o podnájmu nemovitosti (nebytového prostoru) a nájmu věcí movitých (technologického zařízení) Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
 52. Uzavření smluv o nájmu plynárenského zařízení k. ú. Okříšky, k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou doplnění
 53. Obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Domova důchodců Proseč - Obořiště, příspěvková organizace
 54. Rozprava členů rady

Usnesení 2032/34/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 11. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 33/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložil radě kraje ke schválení realizaci investičních záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2033/34/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2014-02, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-02.doc, RK-34-2014-02, př. 1

03. Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, informoval radu kraje o žádosti Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o udělení souhlasu zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2034/34/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-34-2014-03, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 21. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-03.doc, RK-34-2014-03, př. 1

51. Smlouva o podnájmu nemovitosti (nebytového prostoru) a nájmu věcí movitých (technologického zařízení) Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámil radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o podnájmu nemovitosti a movitých věcí pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2035/34/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o podnájmu nemovitosti (nebytového prostoru) a movitých věcí (technologického zařízení) dle materiálu RK-34-2014-51, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-51.doc, RK-34-2014-51, př. 1, RK-34-2014-51, př. 2

04. Projekt Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
K. Mayerová, úřednice na úseku koncepce IT 03, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2036/34/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba o platbu ve výši 13 506 587,99 Kč za 3. etapu projektu;
 • převod přijaté dotace ve výši 13 506 587,99 Kč z projektového účtu do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-04.doc

05. Informace o přímém zadání zakázek malého rozsahu
K. Mayerová, úřednice na úseku koncepce IT 03, předložila radě kraje na vědomí informaci o přímém zadání níže uvedených veřejných zakázek malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2037/34/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o přímém zadání veřejných zakázek malého rozsahu s názvem Aktualizace digitální mapy sítě pozemních komunikací Global Network po dobu pěti let, Upgrade Geoportálu DMVS a Dodávka a převod práv k užití programových modulů systému GINIS a uzavření smluv k těmto zakázkám.
odpovědnost: OI
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-05.doc, RK-34-2014-05, př. 1

06. Zjednodušené podlimitní řízení Nákup diskového pole
K. Mayerová, úřednice na úseku koncepce IT 03, seznámila radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky Nákup diskového pole. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2038/34/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky Nákup diskového pole v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-34-2014-06, př. 1;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-34-2014-06, př. 2;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u podlimitní veřejné zakázky na dodávky Nákup diskového pole plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u podlimitní veřejné zakázky na dodávky Nákup diskového pole posoudí hodnotící komise;
ukládá
odboru informatiky zajištění řádného průběhu zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky Nákup diskového pole dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky na dodávky a to v termínech stanovených zákonem.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-06.doc, RK-34-2014-06, př. 1, RK-34-2014-06, př. 2

07. Veřejná zakázka Portál digitálního kulturního dědictví
K. Mayerová, úřednice na úseku koncepce IT 03, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2039/34/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Portál digitálního kulturního dědictví dle materiálu RK-34-2014-07, př. 5;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče dle materiálu RK-34-2014-07, př. 5 jako nejvhodnější nabídku pro podlimitní veřejnou zakázku Portál digitálního kulturního dědictví;
ukládá
odboru informatiky zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: OI
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-07.doc, RK-34-2014-07, př. 1, RK-34-2014-07, př. 2, RK-34-2014-07, př. 3, RK-34-2014-07, př. 4, RK-34-2014-07, př. 5

08. Žádost o dofinancování připojení OO PČR k ROWANetu - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika
K. Mayerová, úřednice na úseku koncepce IT 03, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2040/34/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 Územní rozvoj spočívající ve snížení běžných výdajů o částku 598 tis. Kč při současném zvýšení kapitálových výdajů o částku 598 tis. Kč určenou na dofinancování připojení OO PČR Pacov a DO PČR Velký Beranov k síti ROWANet.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 28. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-08.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 09 11, 13, 14 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

09. Uzavření dohody o ukončení nájmu v k. ú. Kyjov u Černé a obci Kyjov
Usnesení 2041/34/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o ukončení nájmu k pozemku par. č. 264/3 v k. ú. Kyjov u Černé a obci Kyjov mezi nájemcem AGRO - Měřín, a.s., se sídlem Měřín, Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 494 34 179 a Krajem Vysočina, jako vlastníkem pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-09.doc, RK-34-2014-09, př. 1

10. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/12815 v k. ú. Brná
Usnesení 2042/34/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-34-2014-10, př. 1 za dohodnutou kupní cenu ve výši 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-10.doc, RK-34-2014-10, př. 1, RK-34-2014-10, př. 2

11. Majetkoprávní vypořádání po akci II/639 Batelov - úprava křižovatky
Usnesení 2043/34/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-34-2014-11, př. 1 a darování osvětlení přechodu pro chodce situovaného na pozemcích par. č. 1099 a par. č. 2374/1 v k. ú. Batelov do vlastnictví městyse Batelov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-34-2014-11, př. 1 v k. ú. Batelov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Batelov;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-34-2014-11, př. 2 v k. ú. Batelov z vlastnictví městyse Batelov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem osvětlení přechodu pro chodce v hodnotě 98 174,10 Kč situovaného na pozemcích par. č. 1099 a par. č. 2374/1 v k. ú. Batelov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Batelov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-11.doc, RK-34-2014-11, př. 1, RK-34-2014-11, př. 2, RK-34-2014-11, př. 3, RK-34-2014-11, př. 4

13. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 2044/34/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-34-2014-13, př. 1 a RK-34-2014-13, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-13.doc, RK-34-2014-13, př. 1, RK-34-2014-13, př. 2

14. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Horní Dubenky
Usnesení 2045/34/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování částí pozemků par. č. 760/1 a par. č. 837/1 v k. ú. a obci Horní Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě částí pozemků par. č. 760/1 a par. č. 837/1 v k. ú. a obci Horní Dubenky mezi Krajem Vysočina a obcí Horní Dubenky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-14.doc, RK-34-2014-14, př. 1

12. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2046/34/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-34-2014-12, př. 1upr1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-34-2014-12, př. 1upr1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1499/2 v k. ú. Třebíč zastavěnou chodníkem do vlastnictví města Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-12.doc, RK-34-2014-12, př. 1

52. Uzavření smluv o nájmu plynárenského zařízení k. ú. Okříšky, k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou doplnění
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje informaci o uzavření nájemních smluv mezi Krajem Vysočina a společností RWE GasNet, s.r.o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2047/34/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
nový výpočet nájemného za užívání a provozování plynárenského zřízení v k. ú. Okříšky ve výši 1 433 Kč a zapracování tohoto nájemného do nájemní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 11. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-52.doc

15. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem zajišťování dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2048/34/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se zajišťováním dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou Jihočeským krajem na území Kraje Vysočina na tratích č. 224 a 225 pro období platnosti jízdních řádů 2014/2015 v rozsahu uvedeném v materiálu RK-34-2014-15, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 13. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-15.doc, RK-34-2014-15, př. 1

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí darů obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2049/34/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dary obcím z kapitoly Doprava, § 2212 Silnice dle materiálu RK-34-2014-16, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-34-2014-16, př. 2.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-16.doc, RK-34-2014-16, př. 1, RK-34-2014-16, př. 2

17. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku KSÚSV, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2050/34/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku za cenu dle nejvyšší předložené nabídky v nabídkovém řízení a v případě nezájmu s ekologickou likvidací přebytečného a nepotřebného majetku dle materiálu RK-34-2014-17, př. 1.
odpovědnost: ODSH, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-17.doc, RK-34-2014-17, př. 1

18. Žádost o zvýšení závazné položky absolutního objemu limitu prostředků na platy u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v roce 2014
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení navýšení limitu finančních prostředků na platy u KSÚSV, příspěvkové organizace, v roce 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2051/34/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
navýšení limitu finančních prostředků na platy u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v roce 2014 jako závazného ukazatele finančního plánu o 410 000 Kč na částku 200 830 000 Kč.
odpovědnost: ODSH, KSÚSV
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-18.doc, RK-34-2014-18, př. 1

19. Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Souvislé opravy silnic a opravy mostů Kraje Vysočina v roce 2015
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2052/34/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-34-2014-19, př. 1.
odpovědnost: ODSH, KSÚSV
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-19.doc, RK-34-2014-19, př. 1

20. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2053/34/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022 dle materiálu RK-34-2014-20, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022 nabídku podanou dodavatelem MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 27487938, v souladu s materiálem RK-34-2014-20, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-20.doc, RK-34-2014-20, př. 1

21. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova ve Věži, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh vyřazení uvedeného nepotřebného majetku užívaného příspěvkovou organizací Domov ve Věži. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2054/34/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku - pračka Elektrolux, typ WE106E MP, inventární číslo 63, rok pořízení 1998, pořizovací cena 121 800,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč a likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova ve Věži, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-21.doc

22. Podstatná změna č. XXIII v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o změnách v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2055/34/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-34-2014-22, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-34-2014-22, př. 1 a zapracovat jej do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 14. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-22.doc, RK-34-2014-22, př. 1

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace pro Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci, na projekt Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2056/34/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením Domovu bez zámku, příspěvkové organizaci, o částku 617 248,78 Kč reprezentující evropský podíl s účelovým znakem 33513 233;
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením Domovu bez zámku, příspěvkové organizaci, o částku 108 926,26 Kč reprezentující národní podíl s účelovým znakem 33113 233;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem a položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 617 248,78 Kč reprezentující evropský podíl s účelovým znakem 33513 233 s určením pro Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem a položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 108 926,26 Kč reprezentující národní podíl s účelovým znakem 33113 233 s určením pro Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova bez zámku, příspěvkové organizace o částku 726 175,04 Kč na financování projektu Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením dle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věci č. OP LZZ - ZS 824 - 1210/2014 ze dne 30. 1. 2014.
odpovědnost: OSV, EO, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-23.doc

24. Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2015
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení dokument „Žádost kraje a Hl. města Prahy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu“ na sociální služby pro rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2057/34/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
dokument Žádost kraje a Hl. města Prahy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2015 dle materiálu RK-34-2014-24, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí zajistit podání Žádosti kraje a Hl. města Prahy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2015 na MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-24.doc, RK-34-2014-24, př. 1

25. Schválení mimořádné monitorovací zprávy č. 5 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženou monitorovací zprávou projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2058/34/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-34-2014-25, př. 1 a RK-34-2014-25, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-34-2014-25, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-25.doc, RK-34-2014-25, př. 1, RK-34-2014-25, př. 2

26. Návrh na úpravu investičního plánu u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem změny použití investičního fondu u Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace a u Domova Háj, příspěvkové organizace, pro rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2059/34/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace a u Domova Háj, příspěvkové organizace, pro rok 2014 dle materiálu RK-34-2014-26, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, ředitelka Domova Háj, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-26.doc, RK-34-2014-26, př. 1, RK-34-2014-26, př. 2

27. Zpráva o činnosti Intervenčního centra Kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje na vědomí zprávu o činnosti Intervenčního centra Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2060/34/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti Intervenčního centra Kraje Vysočina na vědomí dle materiálu RK-34-2014-27, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-27.doc, RK-34-2014-27, př. 1

53. Obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Domova důchodců Proseč - Obořiště, příspěvková organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, požádala radu kraje o jmenování ředitele Domova důchodců Proseč-Obořiště, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2061/34/2014/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plat Bc. Pavlu Pípalovi, řediteli Domova důchodců Proseč-Obořiště, příspěvkové organizace s účinností od 5. 11. 2014, dle materiálu RK-34-2014-53, př. 1;
bere na vědomí
dohodu o ukončení pracovního poměru Bc. Pavla Pípala, ředitele Domova důchodců Proseč Obořiště, příspěvková organizace, ke dni 7. 11. 2014, dle materiálu RK-34-2014-53, př. 2;
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměnu Bc. Pavlu Pípalovi, dle materiálu RK-34-2014-53, př. 3;
jmenuje
Richarda Havla na vedoucí pracovní místo ředitele Domova důchodců Proseč-Obořiště, příspěvkové organizace, s účinností od 12. 11. 2014, dle materiálu RK-34-2014-53, př. 4;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plat Richardu Havlovi, řediteli Domova důchodců Proseč-Obořiště, příspěvkové organizace s účinností od 12. 11. 2014, dle materiálu RK-34-2014-53, př. 5.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 11. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-53.doc, RK-34-2014-53, př. 1, RK-34-2014-53, př. 2, RK-34-2014-53, př. 3, RK-34-2014-53, př. 4, RK-34-2014-53, př. 5

J. Běhounek navrhl projednání bodů 28, 29 v bloku.
K předkládaným bodům odboru životního prostředí a zemědělství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.
V průběhu jednání odešel P. Krčál.

28. Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
Usnesení 2062/34/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálů RK-34-2014-28, př. 1 a RK-34-2014-28, př. 3;
rozhoduje
uzavřít smlouvy:
 • č. 13145656 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Biodiverzita II. - EVL Na Oklice dle materiálu RK-34-2014-28, př. 2;
 • č. 13146826 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Biodiverzita II. - Drobné sanační zásahy ve vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2014-28, př. 4.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 20. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-28.doc, RK-34-2014-28, př. 1, RK-34-2014-28, př. 2, RK-34-2014-28, př. 3, RK-34-2014-28, př. 4

29. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
Usnesení 2063/34/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2014-29, př. 1;
rozhoduje
uzavřít smlouvu č. 13148756 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice - Třebíč dle materiálu RK-34-2014-29, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 20. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-29.doc, RK-34-2014-29, př. 1, RK-34-2014-29, př. 2

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Propagace turistické nabídky kraje Vysočina v ČR v letech 2014-2015
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2064/34/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 618 949,31 Kč v souvislosti s vratkou první splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Propagace turistické nabídky kraje Vysočina v ČR v letech 2014 -2015 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-30.doc, RK-34-2014-30, př. 1

31. Novoražba svatováclavského dukátu J. Šejnosta
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s žádostí o spolupráci při realizaci novoražby svatováclavského dukátu od akademického sochaře Josefa Šejnosta. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 2065/34/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
záměr novoražby svatováclavského dukátu dle návrhu Josefa Šejnosta společnostmi Numizmatika Kremnica s. r. o. a Mincovňa Kremnica š.p.;
ukládá
Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci:
 • spolupracovat při realizaci novoražby svatováclavského dukátu dle návrhu Josefa Šejnosta se společnostmi Numizmatika Kremnica s.r.o. a Mincovňa Kremnica š.p. s tím, že po dobu 10 let nebude poskytnut tento návrh svatováclavského dukátu žádné další třetí osobě;
 • zajistit se společnostmi Numizmatika Kremnica s.r.o. a Mincovňa Kremnica š.p. možnost využití novoražby pro Kraj Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-31.doc, RK-34-2014-31, př. 1

32. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkového předmětu za účelem výstavním. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2066/34/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-34-2014-32, př. 1, a to na dobu určitou od 1. 12. 2014 do 1. 12. 2016.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 28. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-32.doc, RK-34-2014-32, př. 1

33. Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s aktualizací Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2067/34/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění dle materiálu RK-34-2014-33, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-33.doc, RK-34-2014-33, př. 1, RK-34-2014-33, př. 2

34. Odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložily radě kraje návrh stanovení odměn ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2068/34/2014/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-34-2014-34, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-34.doc, RK-34-2014-34, př. 1

35. Odvolání z vedoucího pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložili radě kraje návrh odvolání ředitelky Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2069/34/2014/RK
Rada kraje
odvolává
PhDr. Ivanu Mrvkovou z vedoucího pracovního místa ředitelky Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava, ke dni 31. 12. 2014, dle materiálu RK-34-2014-35, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-35.doc, RK-34-2014-35, př. 1

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Udržitelný jídelníček
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2070/34/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 ve výši 23 956,24 Kč určenou pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava na realizaci projektu M00225 Udržitelný jídelníček;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591, o částku 23 956,24 Kč na realizaci projektu M00225 Udržitelný jídelníček;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 13 530,37 Kč při současném zvýšení § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 13 530,37 Kč dle materiálu RK-34-2014-36.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-36.doc

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu na rok 2014 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci rozvojového programu a jejich zprostředkování právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2071/34/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu na rok 2014 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v celkové výši 23 322 207 Kč dle materiálu RK-34-2014-37;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu na rok 2014 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství dle materiálu RK-34-2014-37, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu na rok 2014 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-34-2014-37, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-34-2014-37, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-37.doc, RK-34-2014-37, př. 1, RK-34-2014-37, př. 2

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 - 2. etapa
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2072/34/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj o poskytnuté účelové prostředky na realizaci Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 - 2. etapa dle tabulky 1 materiálu RK-34-2014-38, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 - 2. etapa právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu RK-34-2014-38, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu RK-34-2014-38, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-38.doc, RK-34-2014-38, př. 1, RK-34-2014-38, př. 2

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti ředitele Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní závěrečné zkoušky Jihlava, o navýšení příspěvku na provoz z důvodu pořádání celostátního finále soutěže Ekonomický tým. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2073/34/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 20 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 20 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Obchodní akademii, Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591 o částku 20 000 Kč na pořádání celorepublikového finále soutěže Ekonomický tým.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava.
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-39.doc, RK-34-2014-39, př. 1

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2074/34/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 31 941 tis. Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2014 dle materiálu RK-34-2014-40, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-40.doc, RK-34-2014-40, př. 1

41. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí podpory účasti na sportovním mistrovství dle pravidel rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2075/34/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 56 000 Kč na podporu účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-34-2014-41, př. 3.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-41.doc, RK-34-2014-41, př. 1, RK-34-2014-41, př. 2, RK-34-2014-41, př. 3

42. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2076/34/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu RECOM CZ-AT o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 16 921,17 Kč (614,31 €), které jsou určeny k dalšímu financování projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-42.doc

43. Pavilon urgentní a intenzivní péče - 2. zpráva o udržitelnosti projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí informace o stavu udržitelnosti projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2077/34/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o stavu udržitelnosti projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče uvedené v materiálu RK-34-2014-43, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-34-2014-43, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-43.doc, RK-34-2014-43, př. 1, RK-34-2014-43, př. 2

44. Smlouva o zajištění služeb
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu uzavření Smlouvy o zajištění služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2078/34/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zajištění služeb dle materiálu RK-34-2014-44, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 14. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-44.doc, RK-34-2014-44, př. 1

45. Renominace člena Pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendu 21
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, požádala radu kraje o jmenování zástupce Kraje Vysočina v Pracovní skupině Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendu 21. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2079/34/2014/RK
Rada kraje
ruší
ke dni 30. 11. 2014 jmenování Ing. Dany Kratochvílové jako zástupce Kraje Vysočina v Pracovní skupině Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendu 21;
jmenuje
Bc. Janu Böhmovou zástupcem Kraje Vysočina v Pracovní skupině Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendu 21 s účinností od 1. 12. 2014.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-45.doc

46. Nominace do Výboru České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014 - 2020
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem nominace zástupců kraje do Výboru České republiky pro nadnárodní a meziregionální spolupráci 2014 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2080/34/2014/RK
Rada kraje
nominuje
 • doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph.D., vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako členku Výboru České republiky pro nadnárodní a meziregionální spolupráci 2014 - 2020 za Kraj Vysočina;
 • Ing. Václava Jáchima, úředníka na úseku koncepce IT, Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako náhradníka člena Výboru České republiky pro nadnárodní a meziregionální spolupráci 2014 - 2020 za Kraj Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-46.doc, RK-34-2014-46, př. 1

47. Projekt Filosofie aktuálně. Konflikt a soulad v rámci spolupráce s Akademií věd České republiky
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh zapojení Kraje Vysočina jako partnera do uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2081/34/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
o zapojení Kraje Vysočina jako partnera do projektu s názvem Filosofie aktuálně. Konflikt a soulad.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-47.doc, RK-34-2014-47, př. 1, RK-34-2014-47, př. 2, RK-34-2014-47, př. 3, RK-34-2014-47, př. 4

48. Projekt Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva v rámci spolupráce s Akademií věd České republiky
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí informace o projektu Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2082/34/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o projektu Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva dle materiálů RK-34-2014-48, RK-34-2014-48, př. 2, RK-34-2014-48, př. 3, RK-34-2014-48, př. 4;
souhlasí
se zapojením Muzea Vysočiny Jihlava, p.o., se sídlem Masarykovo náměstí 55, Jihlava, IČO: 00090735 do projektu dle materiálu RK-34-2014-48, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-48.doc, RK-34-2014-48, př. 1, RK-34-2014-48, př. 2, RK-34-2014-48, př. 3, RK-34-2014-48, př. 4

49. Informace o řešení 10 P z roku 2012
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o realizovaných aktivitách k řešení největších problémů v rozvoji Kraje Vysočina z pohledu veřejnosti za období 2012 - 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2083/34/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o aktivitách realizovaných k řešení 10 P uvedených v materiálu RK-34-2014-49, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 11. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-49.doc, RK-34-2014-49, př. 1, RK-34-2014-49, př. 2

50. Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
V. Novotný předložil radě kraje na vědomí zápis z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2084/34/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zápis č. 3/2014 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2014-50, př. 1;
rozhoduje
 • vyřadit majetek dle materiálu RK-34-2014-50, př. 1;
 • upustit od vymáhání pohledávek v režimu de minimis dle materiálu RK-34-2014-50, př. 1;
ukládá
 • oddělení hospodářské správy vyřadit majetek dle materiálu RK-34-2014-50, př. 1 z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat škody uvedené v materiálu RK-34-2014-50, př. 1 z účetnictví kraje.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-34-2014-50.doc, RK-34-2014-50, př. 1

54. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 34/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 25. 11. 2014, v 7:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 34/2014 dne 11. 11. 2014.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 13. 11. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz