Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 28/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 28/2014, které se konalo dne 30. 9. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2014
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 30. 9. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Fialové.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2014
 2. Majetkoprávní příprava pro akci II/405 Příseka - most ev.č.405-002
 3. Nevyužití předkupního práva - k. ú. Pacov
 4. Majetkoprávní vypořádání pozemků, včetně dvou opěrných zdí, v k. ú. Dolní Cerekev a v k. ú. Spělov v obci Dolní Cerekev
 5. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792, návrh na změnu usnesení 0733/14/2014/RK
 6. Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Dobrá - most ev. č. 150-019
 7. Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-021
 8. Darování pozemků v k. ú. a obci Radošov
 9. Nabytí pozemku z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu
 10. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 11. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smluv nájemních, popř. smluv o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/351 Třebíč - křiž. s II/399
 12. Veřejná zakázka na stavební práce na akci Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce výtahů
 13. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 14. Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - 2. etapa - uzavření podnájemní smlouvy
 15. Návrh na uzavření Smluv o zajištění správy rozestavěné stavby na objekty: Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 1, Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 2, Transformace ÚSP Jinošov II. - Pucov 1, Transformace ÚSP Jinošov II. - Pucov 2, Transfor
 16. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah
 17. Rozhodnutí o zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na akci Nemocnice Třebíč - demolice budovy, parkoviště
 18. Začlenění pracoviště nukleární magnetické rezonance do stavebního záměru Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů
 19. Souhlas s podáním žádosti k přístrojové komisi Ministerstva zdravotnictví ČR
 20. Souhlas s pořízením terapeutického ortovoltážního ozařovacího systému Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací
 21. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 22. Vyřazení majetku Jihlava, příspěvkové organizace
 23. Vyřazení movitého majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 24. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 25. Nadační příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 26. Výpůjčka přístroje pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 27. Vývoz a prezentace betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
 28. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014
 29. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Portál digitálního kulturního dědictví
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí - změna závazných ukazatelů
 31. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Střední školy stavební Jihlava
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 - změna závazných ukazatelů
 33. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2014 dle schválených pravidel rady kraje
 35. Návrh na úpravu investičního plánu Školního statku, Humpolec, Dusilov 384
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - změna závazných ukazatelů
 37. Studijní cesta na Taiwan v rámci projektu řízení spotřeby energií - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 38. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2014
 39. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2014
 40. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina Dětský domov Nová Ves u Chotěboře, Dětský domov Budkov, Domov důchodců Proseč-Obořiště, Nemocnice Havlíčkův Brod a Ústav sociální péče Křižanov“
 41. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
 42. Podklady k závěrečnému vyhodnocení akcí podpořených z Operačního programu Životní prostředí
 43. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3, návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 44. Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
 45. Smlouva o převodu investorství
 46. Smlouva o převodu investorství
 47. Smlouva o převodu investorství
 48. Návrh rozpočtového opatření včetně změny účelovosti finančních prostředků určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
 49. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/405 Příseka - obchvat
 50. Veřejná zakázka na stavební práce: II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba-úsek č. 2
 51. Veřejná zakázka na služby: II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
 52. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - notifikace
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NÖ Familienpass v Dolním Rakousku
 54. Projekt SENIOR PLUS - monitorovací zpráva 2 za 4. monitorovací období
 55. Podstatná změna č. XVIII v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
 56. Podstatná změna č. XXII v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 57. Podstatná změna č. XV v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
 58. Návrh na úpravu investičního plánu u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
 59. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
 60. Schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na výběr dodavatelů sociálních služeb realizované v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.
 61. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II
 62. Návrh na stanovení předpokládaných hodnot, koeficientů, limitů a počtu pracovních úvazků pro účely výpočtu dotace na provoz sociálních služeb pro rok 2015
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí 3. splátky dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb a změna paragrafu
 64. Žádost o změnu v projektu Technická pomoc Vysočina
 65. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 23/3.2.09 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 66. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 24/3.2.09 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 67. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 15/1.1.36 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 68. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 16/1.1.36 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 69. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 13/1.2.37 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 70. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 14/1.2.37 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 71. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 15/1.3.50 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 72. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 16/1.3.50 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 73. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí zápůjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
 74. Nominace náhradníka do Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 75. Informace o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
 76. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina - Firma roku, živnostník roku
 77. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na hudební festival FESTJAZZ 2014
 78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na zřízení Centra dokumentárního filmu v Jihlavě
 79. Odvolání a jmenování předsedy Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
 80. Změny v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu
 81. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov II. - Osová Bítýška
 82. Zařazení nové akce Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou - havárie, oprava kotelny do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
 83. Uzavření dodatku č. 1 smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Lavičky
 84. Rozprava členů rady

Usnesení 1688/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 27/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 16 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Majetkoprávní příprava pro akci II/405 Příseka - most ev.č.405-002
Usnesení 1689/28/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Brtnice na straně vlastníka a půjčitele pozemků a Krajem Vysočina na straně investora a vypůjčitele pozemků smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-28-2014-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-02.doc, RK-28-2014-02, př. 1, RK-28-2014-02, př. 2

03. Nevyužití předkupního práva - k. ú. Pacov
Usnesení 1690/28/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-03.doc

04. Majetkoprávní vypořádání pozemků, včetně dvou opěrných zdí, v k. ú. Dolní Cerekev a v k. ú. Spělov v obci Dolní Cerekev
Usnesení 1691/28/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-28-2014-04, př. 1 z vlastnictví obce Dolní Cerekev do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky, včetně dvou opěrných zdí, dle materiálu RK-28-2014-04, př. 2, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Cerekev;
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-28-2014-04, př. 3, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Cerekev.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-04.doc, RK-28-2014-04, př. 1, RK-28-2014-04, př. 2, RK-28-2014-04, př. 3

05. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792, návrh na změnu usnesení 0733/14/2014/RK
Usnesení 1692/28/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-05.doc, RK-28-2014-05, př. 1

06. Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Dobrá - most ev. č. 150-019
Usnesení 1693/28/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, které mají právo hospodařit s majetkem státu, na straně pronajímatele nájemní smlouvu na část pozemku par. č. 201/38 v k. ú. Babice u Okrouhlice o výměře 15 m2, za cenu stanovenou dohodou ve výši 7,66 Kč/m2/rok a to na dobu 1. 1. 2015 až 31. 12. 2016, to je po dobu stavby II/150 Dobrá - most ev. č. 150-019 dle materiálu RK-28-2014-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-06.doc, RK-28-2014-06, př. 1, RK-28-2014-06, př. 2

07. Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-021
Usnesení 1694/28/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-07.doc, RK-28-2014-07, př. 1, RK-28-2014-07, př. 2, RK-28-2014-07, př. 3, RK-28-2014-07, př. 4, RK-28-2014-07, př. 5

08. Darování pozemků v k. ú. a obci Radošov
Usnesení 1695/28/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1638/58 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 452 m2 a pozemek par. č. 1638/59 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 206 m2 v k. ú. a obci Radošov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Radošov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-08.doc, RK-28-2014-08, př. 1

09. Nabytí pozemku z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu
Usnesení 1696/28/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. st. 1788 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 183 m2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-09.doc, RK-28-2014-09, př. 1

10. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 1697/28/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce k nemovitostem včetně součástí a příslušenství mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Domovem Jeřabina, příspěvkovou organizací na straně vypůjčitele dle materiálu RK-28-2014-10, př. 1;
souhlasí
s uzavřením smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-28-2014-10, př. 2upr1, RK-28-2014-10, př. 3.
odpovědnost: ředitelka Domova Jeřabina, příspěvkové organizace, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-10.doc, RK-28-2014-10, př. 1, RK-28-2014-10, př. 2, RK-28-2014-10, př. 3

11. Uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu a smluv nájemních, popř. smluv o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/351 Třebíč - křiž. s II/399
Usnesení 1698/28/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/351 Třebíč - křiž. s II/399:
 • smlouvy zakládající právo investora provést stavbu a nájemní smlouvy mezi vlastníky pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu dle materiálu RK-28-2014-11, př. 1 a Krajem Vysočina;
 • smlouvy zakládající právo investora provést stavbu a smlouvy o výpůjčce mezi obcemi, které jsou vlastníkem pozemků dle materiálu RK-28-2014-11, př. 1 a Krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-11.doc, RK-28-2014-11, př. 1, RK-28-2014-11, př. 2

12. Veřejná zakázka na stavební práce na akci Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce výtahů
Usnesení 1699/28/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-12.doc

13. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1700/28/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-28-2014-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-13.doc, RK-28-2014-13, př. 1

14. Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - 2. etapa - uzavření podnájemní smlouvy
Usnesení 1701/28/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci přípravy stavby II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - 2. etapa podnájemní smlouvu dle materiálu RK-28-2014-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-14.doc, RK-28-2014-14, př. 1, RK-28-2014-14, př. 2

15. Návrh na uzavření Smluv o zajištění správy rozestavěné stavby na objekty: „Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 1“, „Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 2“, „Transformace ÚSP Jinošov II. - Pucov 1“, „Transformace ÚSP Jinošov II. - Pucov 2“, „Transformace ÚSP Jinošov II. - Jaroměřice nad Rokytnou“
Usnesení 1702/28/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby pro objekty:
 • Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 1
 • Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 2
 • Transformace ÚSP Jinošov II. - Pucov 1
 • Transformace ÚSP Jinošov II. - Pucov 2
 • Transformace ÚSP Jinošov II. - Jaroměřice nad Rokytnou
mezi budoucím uživatelem staveb a Krajem Vysočina dle materiálů RK-28-2014-15, př. 1, RK-28-2014-15, př. 2, RK-28-2014-15, př. 3, RK-28-2014-15, př. 4 a RK-28-2014-15, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-15.doc, RK-28-2014-15, př. 1, RK-28-2014-15, př. 2, RK-28-2014-15, př. 3, RK-28-2014-15, př. 4, RK-28-2014-15, př. 5

16. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah
Usnesení 1703/28/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-16.doc, RK-28-2014-16, př. 1, RK-28-2014-16, př. 2

17. Rozhodnutí o zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na akci Nemocnice Třebíč - demolice budovy, parkoviště
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1704/28/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-17.doc

81. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov II. - Osová Bítýška
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1705/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Transformace ÚSP Křižanov II. - Osová Bítýška dle materiálu RK-28-2014-81, př. 2;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Transformace ÚSP Křižanov II. - Osová Bítýška nabídku uchazeče BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Velké Meziříčí, Karlov 169/88, okres Žďár nad Sázavou 594 01, IČO 253 17 873;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem vedoucí k uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-81.doc, RK-28-2014-81, př. 1, RK-28-2014-81, př. 2

82. Zařazení nové akce Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou - havárie, oprava kotelny do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1706/28/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou - havárie, oprava kotelny do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 3. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-82.doc

83. Uzavření dodatku č. 1 smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Lavičky
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavření dodatku smlouvy zakládající právo provést stavbu uzavřené mezi Krajem Vysočina a společností ATIKA-LYSÝ, s.r.o., Velké Meziříčí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1707/28/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 smlouvy zakládající právo provést stavbu uzavřené mezi Krajem Vysočina a společností ATIKA-LYSÝ, s.r.o., Velké Meziříčí, IČ: 60732610 dne 7. 11. 2013 tak, že pozemek par. č. 2554 - ost. plocha, silnice bude nahrazen pozemkem par. č. 2552 - ost. plocha, silnice v k. ú. Lavičky s tím, že všechny ostatní údajů smlouvy zůstávají beze změny.
odpovědnost: OM
termín: 31. října 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-83.doc, RK-28-2014-83, př. 1

18. Začlenění pracoviště nukleární magnetické rezonance do stavebního záměru Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového a S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje s návrhem začlenění pracoviště nukleární magnetické rezonance do stavebního záměru a projektového řešení akce Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1708/28/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
začlenit pracoviště nukleární magnetické rezonance do stavebního záměru a projektového řešení akce Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů dle materiálu RK-28-2014-18, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor zdravotnický
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-18.doc, RK-28-2014-18, př. 1, RK-28-2014-18, př. 2, RK-28-2014-18, př. 2a, RK-28-2014-18, př. 2b, RK-28-2014-18, př. 2c

19. Souhlas s podáním žádosti k přístrojové komisi Ministerstva zdravotnictví ČR
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, požádala radu kraje o vyjádření souhlasu s podáním žádostí Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Nové Město na Moravě a Nemocnice Třebíč o schválení nákupu nukleární magnetické rezonance a Nemocnice Jihlava o nákupu hybridního skeneru PET/CT přístrojové komisi Ministerstva zdravotnictví ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1709/28/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s podáním žádosti Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o schválení nákupu nukleární magnetické rezonance přístrojové komisi Ministerstva zdravotnictví ČR;
 • s podáním žádosti Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o schválení nákupu hybridního skeneru PET/CT přístrojové komisi Ministerstva zdravotnictví ČR.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-19.doc

20. Souhlas s pořízením terapeutického ortovoltážního ozařovacího systému Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o změnu v investičním plánu a o souhlas s pořízením terapeutického ortovoltážního ozařovacího systému pro radioterapii. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1710/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
nákup terapeutického ortovoltážního ozařovacího systému pro radioterapii včetně souvisejících stavebních úprav v celkové předpokládané pořizovací ceně ve výši 7,3 mil. Kč, který bude financovaný ze zdrojů Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-20.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 21 a 22 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

21. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Usnesení 1711/28/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-28-2014-21, př. 1;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v rozsahu a způsobem uvedeným v materiálu RK-28-2014-21, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-21.doc, RK-28-2014-21, př. 1

22. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Usnesení 1712/28/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku: Videokolonoskop CF-100HL, r. v. 1994, pořizovací cena 1.802.936,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace:
 • Videokolonoskop CF-100HL, r. v. 1994, pořizovací cena 1.802.936,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč odbornou likvidací;
 • Analyzátor koagulační Ceveron, r. v. 2008, pořizovací cena 209.280,- Kč, zůstatková cena 49.704,- Kč zpětným odkupem dodavateli přístroje.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-22.doc, RK-28-2014-22, př. 1

23. Vyřazení movitého majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem vyřazení nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1713/28/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-28-2014-23, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-23.doc, RK-28-2014-23, př. 1

24. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh uzavření darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1714/28/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-28-2014-24, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 10. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-24.doc, RK-28-2014-24, př. 1

25. Nadační příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu poskytnutí nadačního příspěvku z Nadačního fondu Kryštůfek pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1715/28/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadačního fondu Kryštůfek pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-28-2014-25, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 10. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-25.doc, RK-28-2014-25, př. 1

26. Výpůjčka přístroje pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1716/28/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-28-2014-26, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-26.doc, RK-28-2014-26, př. 1

27. Vývoz a prezentace betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje na vědomí vývoz a prezentaci betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na výstavě „100 PRESEPI“ v Římě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1717/28/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou vývoz a prezentaci betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2014-27, př. 1, na výstavě 100 PRESEPI v Římě konané od 27. 11. 2014 do 6. 1. 2015 (s vývozní lhůtou od 24. 11. 2014 do 8. 1. 2015).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 10. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-27.doc, RK-28-2014-27, př. 1, RK-28-2014-27, př. 2

28. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o veřejných zakázkách zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ve 2. pololetí 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1718/28/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč bez DPH zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014 dle materiálu RK-28-2014-28, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-28.doc, RK-28-2014-28, př. 1

29. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Portál digitálního kulturního dědictví
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s upravenou zadávací dokumentací k podlimitní veřejné zakázce Portál digitálního kulturního dědictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1719/28/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
upravenou zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce Portál digitálního kulturního dědictví dle materiálu RK-28-2014-29, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-29.doc, RK-28-2014-29, př. 1

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí - změna závazných ukazatelů
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, se rada kraje s předkladateli shodla na odložení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-30.doc, RK-28-2014-30, př. 1, RK-28-2014-30, př. 2

31. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Střední školy stavební Jihlava
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh bezúplatného převodu uvedeného nepotřebného majetku Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1720/28/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s bezúplatným převodem osobního automobilu Renault Thalia, inventární číslo SPV 461 Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, IČO 00090735.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy stavební Jihlava
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-31.doc, RK-28-2014-31, př. 1, RK-28-2014-31, př. 2

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1721/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 344 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 344 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu a Střední odborné škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418428, o částku 344 000 Kč na pořízení samostatných movitých věcí nezbytných pro zajištění jednotného docházkového a stravovacího systému a jeho integrace dle materiálu RK-28-2014-32.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-32.doc, RK-28-2014-32, př. 1

33. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnutí dotace na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1722/28/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 20 790 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-28-2014-33, př. 4.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-33.doc, RK-28-2014-33, př. 1, RK-28-2014-33, př. 2, RK-28-2014-33, př. 3, RK-28-2014-33, př. 4

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2014 dle schválených pravidel rady kraje
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1723/28/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizacím a v celkové výši 72 000 Kč dle materiálu RK-28-2014-34, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-34.doc, RK-28-2014-34, př. 1, RK-28-2014-34, př. 2, RK-28-2014-34, př. 3, RK-28-2014-34, př. 4, RK-28-2014-34, př. 5

35. Návrh na úpravu investičního plánu Školního statku, Humpolec, Dusilov 384
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem úpravy investičního plánu Školního statku, Humpolec, Dusilov 384. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1724/28/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 na rok 2014 dle materiálu RK-28-2014-35, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Školního statku, Humpolec, Dusilov 384
termín: průběžně do konce roku 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-35.doc, RK-28-2014-35, př. 1

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1725/28/2014/RK
Rada kraje
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Domovu mládeže a Školní jídelně Jihlava, IČO 60545356 ve výši 135 000 Kč dle materiálu RK-28-2014-36;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3147 Domovy mládeže, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 135 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3147 Domovy mládeže o částku 135 000 Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 135 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 135 000 Kč Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava, IČO 60545356 z důvodu pokrytí mzdových prostředků včetně zákonných odvodů;
souhlasí
s použitím prostředků na provoz u Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava, IČO 60545356 na pokrytí mzdových výdajů pracovníků do výše 100 000 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 35 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava
termín: do konce roku 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-36.doc, RK-28-2014-36, př. 1

37. Studijní cesta na Taiwan v rámci projektu řízení spotřeby energií - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1726/28/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3122 Střední odborné školy, položka 2321 Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy) rozpočtu kraje o finanční dar
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00324) o částku 179 760 Kč a v navýšení § 3122 Střední odborné školy o částku 179 760 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Střední průmyslové škole Třebíč, IČO 66610702 o částku 240 000 Kč za účelem financování studijní cesty žáků na Taiwan dle materiálu RK-28-2014-37.
odpovědnost: OŠMS, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč, V. Jáchim
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-37.doc, RK-28-2014-37, př. 1, RK-28-2014-37, př. 2, RK-28-2014-37, př. 3, RK-28-2014-37, př. 4

38. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1727/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2014 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v úhrnné výši 2 093 776,12 Kč dle materiálů RK-28-2014-38, př. 1 a RK-28-2014-38, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2014 u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-28-2014-38, př. 2 s určením na použití dle materiálu RK-28-2014-38, př. 3.
odpovědnost: odbory dopravy a silničního hospodářství, sociálních věcí, odbor zdravotnictví, odbor školství, mládeže a sportu, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací
termín: do 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-38.doc, RK-28-2014-38, př. 1, RK-28-2014-38, př. 2, RK-28-2014-38, př. 3, RK-28-2014-38, př. 4, RK-28-2014-38, př. 5

39. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2014
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina v uplynulém období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1728/28/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2014 dle materiálu RK-28-2014-39, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 15. října 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-39.doc, RK-28-2014-39, př. 1

40. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina Dětský domov Nová Ves u Chotěboře, Dětský domov Budkov, Domov důchodců Proseč-Obořiště, Nemocnice Havlíčkův Brod a Ústav sociální péče Křižanov“
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1729/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 1 648 939,82 Kč za realizaci projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina Dětský domov Nová Ves u Chotěboře, Dětský domov Budkov, Domov důchodců - Proseč-Obořiště, Nemocnice Havlíčkův Brod a Ústav sociální péče Křižanov.
odpovědnost: OŽPZ, OE
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-40.doc

41. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1730/28/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-28-2014-41, př. 1;
rozhoduje
uzavřít smlouvu č. 11098526 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. Domov důchodců Ždírec dle materiálu RK-28-2014-41, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-41.doc, RK-28-2014-41, př. 1, RK-28-2014-41, př. 2

42. Podklady k závěrečnému vyhodnocení akcí podpořených z Operačního programu Životní prostředí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s podklady požadovanými k závěrečnému vyhodnocení akcí podpořených z Operačního programu Životní prostředí. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1731/28/2014/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-28-2014-42, př. 1upr1, RK-28-2014-42, př. 2upr1, RK-28-2014-42, př. 3upr1, RK-28-2014-42, př. 4upr1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-42.doc, RK-28-2014-42, př. 1, RK-28-2014-42, př. 2, RK-28-2014-42, př. 3, RK-28-2014-42, př. 4

43. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3, návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání odešli P. Piňos a Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1732/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3 o účelovou dotaci z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 ve výši 915 935,88 Kč a o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky ve výši 54 713,61 Kč, která je určena na financování projektu SJP-3;
 • převod přijaté dotace a konečného zůstatku s připsanými úroky ze zvláštního účtu SJP-3 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-43.doc, RK-28-2014-43, př. 1

44. Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu zařazení jmenovité akce III/3508 Jitkov - most ev. č. 3508 - 2 do kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1733/28/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovitou akci III/3508 Jitkov - most ev. č. 3508 - 2 do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-44.doc

45. Smlouva o převodu investorství
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o převodu investorství ke stavebnímu objektu SO 412 Přeložka přípojky NN, stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba (Okružní křižovatka VM východ). V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1734/28/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavebnímu objektu SO 412 Přeložka přípojky NN, stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba (Okružní křižovatka VM východ), dle materiálu RK-28-2014-45, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-45.doc, RK-28-2014-45, př. 1

46. Smlouva o převodu investorství
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o převodu investorství k níže uvedeným stavebním objektům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1735/28/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavebním objektům SO 101 Okružní křižovatka, SO 102 Úprava silnice III/3997, SO 103 Úprava silnice III/3999, SO 301 Úprava odvodnění křižovatky a SO 501 Přeložka STL plynovodu stavby III/3997, III/3999 Studenec - úprava křižovatky, dle materiálu RK-28-2014-46, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-46.doc, RK-28-2014-46, př. 1

47. Smlouva o převodu investorství
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavření smlouvy o převodu investorství ke stavebnímu objektu SO 102 Chodník stavby III/3494 Uhřínov průtah. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1736/28/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavebnímu objektu SO 102 Chodník stavby III/3494 Uhřínov - průtah, dle materiálu RK-28-2014-47, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-47.doc, RK-28-2014-47, př. 1

48. Návrh rozpočtového opatření včetně změny účelovosti finančních prostředků určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1737/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 113 000 Kč při současném snížení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 1 113 000 Kč včetně změny účelu použití prostředků rozpočtu kraje dle materiálu RK-28-2014-48, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny na rok 2014 o částku 1 113 000 Kč;
 • snížení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny na rok 2014 o částku 1 113 000 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE, KSÚSV
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-48.doc, RK-28-2014-48, př. 1, RK-28-2014-48, př. 2

49. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/405 Příseka - obchvat
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1738/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/405 Příseka - obchvat dle materiálu RK-28-2014-49, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/405 Příseka - obchvat nabídku uchazeče Sdružení Příseka CE, zastoupené vedoucím sdružení: COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČO: 26177005 a členem sdružení: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924, v souladu s materiálem RK-28-2014-49, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-49.doc, RK-28-2014-49, př. 1

50. Veřejná zakázka na stavební práce: II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba-úsek č. 2
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1739/28/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 2 formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-28-2014-50, př. 1;
jmenuje
stanovuje,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 2 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-28-2014-50, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-50.doc, RK-28-2014-50, př. 1, RK-28-2014-50, př. 2, RK-28-2014-50, př. 3

51. Veřejná zakázka na služby: II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu zadání veřejné zakázky na služby pro vypracování projektové dokumentace rekonstrukce mostu přes železnici včetně přilehlé komunikace mezi tímto mostem a mostem přes řeku Sázavu a dále rekonstrukce přilehlé křižovatky. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1740/28/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022 formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-28-2014-51, př. 1;
jmenuje
stanovuje,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-28-2014-51, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-51.doc, RK-28-2014-51, př. 1, RK-28-2014-51, př. 2, RK-28-2014-51, př. 3

52. Zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina - notifikace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1741/28/2014/RK
Rada kraje
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství v souladu se článkem 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících zveřejnit v Úředním věstníku Evropské unie informaci o záměru Kraje Vysočina provést výběr dopravců veřejné linkové osobní dopravy dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v následujícím znění:
 • Typ smlouvy: smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících;
 • Území Kraje Vysočina s členěním na více samostatných oblastí.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-52.doc

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NÖ Familienpass v Dolním Rakousku
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1742/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečného zůstatku ve výši 2 661 039,54 Kč na zvláštním účtu projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NÖ Familienpass v Dolním Rakousku včetně připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2014 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
termín: 31. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-53.doc, RK-28-2014-53, př. 1

54. Projekt SENIOR PLUS - monitorovací zpráva 2 za 4. monitorovací období
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení monitorovací zprávu 2 projektu SENIOR PLUS. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1743/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu 2 projektu SENIOR PLUS dle materiálu RK-28-2014-54, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2014-54, př. 1, části žádost o platbu.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-54.doc, RK-28-2014-54, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 55 57 v bloku.
K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

55. Podstatná změna č. XVIII v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
Usnesení 1744/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-28-2014-55, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-28-2014-55, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-28-2014-55, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-55.doc, RK-28-2014-55, př. 1

56. Podstatná změna č. XXII v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
Usnesení 1745/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
Oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-28-2014-56, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-28-2014-56, př. 1 a zapracovat jej do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-56.doc, RK-28-2014-56, př. 1

57. Podstatná změna č. XV v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
Usnesení 1746/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-28-2014-57, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-28-2014-57, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-28-2014-57, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-57.doc, RK-28-2014-57, př. 1

58. Návrh na úpravu investičního plánu u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrh změny použití investičního fondu u jmenované příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1747/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, pro rok 2014 dle materiálu RK-28-2014-58, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-58.doc, RK-28-2014-58, př. 1, RK-28-2014-58, př. 2

59. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1748/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 112 125,86 Kč určenou na financování projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 09. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-59.doc

60. Schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na výběr dodavatelů sociálních služeb realizované v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1749/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III. ev. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00086:
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro matky s dětmi - Třebíč dle materiálu RK-28-2014-60, př. 1;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro muže - Třebíč dle materiálu RK-28-2014-60, př. 2;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro rodiče s dětmi - Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-28-2014-60, př. 3;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - Havlíčkův Brod dle materiálu RK-28-2014-60, př. 4;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro matky s dětmi - Havlíčkův Brod dle materiálu RK-28-2014-60, př. 5;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro muže - Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-28-2014-60, př. 6;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - Jihlava dle materiálu RK-28-2014-60, př. 7;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro muže - Jihlava dle materiálu RK-28-2014-60, př. 8;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Chotěboř dle materiálu RK-28-2014-60, př. 9;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Havlíčkův Brod dle materiálu RK-28-2014-60, př. 10;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Pelhřimov dle materiálu RK-28-2014-60, př. 11;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Jihlava dle materiálu RK-28-2014-60, př. 12;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s kombinovaným a zrakovým postižením - Jihlava dle materiálu RK-28-2014-60, př. 13;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-28-2014-60, př. 14;
 • Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Třebíč dle materiálu RK-28-2014-60, př. 15.
odpovědnost: OSV
termín: 5. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-60.doc, RK-28-2014-60, př. 1, RK-28-2014-60, př. 2, RK-28-2014-60, př. 3, RK-28-2014-60, př. 4, RK-28-2014-60, př. 5, RK-28-2014-60, př. 6, RK-28-2014-60, př. 7, RK-28-2014-60, př. 8, RK-28-2014-60, př. 9, RK-28-2014-60, př. 10, RK-28-2014-60, př. 11, RK-28-2014-60, př. 12, RK-28-2014-60, př. 13, RK-28-2014-60, př. 14, RK-28-2014-60, př. 15

61. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1750/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 8 792 083,29 Kč určenou na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 09. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-61.doc

62. Návrh na stanovení předpokládaných hodnot, koeficientů, limitů a počtu pracovních úvazků pro účely výpočtu dotace na provoz sociálních služeb pro rok 2015
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení dokument Stanovení předpokládaných hodnot, koeficientů, limitů a počtu pracovních úvazků pro účely výpočtu dotace na provoz sociálních služeb pro rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1751/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
dokument Stanovení předpokládaných hodnot, koeficientů, limitů a počtu pracovních úvazků pro účely výpočtu dotace na provoz sociálních služeb pro rok 2015 dle materiálu RK-28-2014-62, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-62.doc, RK-28-2014-62, př. 1

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí 3. splátky dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb a změna paragrafu
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu přijetí 3. splátky dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb a změny paragrafu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1752/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 58 360 800 Kč, určenou pro poskytovatele sociálních služeb v rozsahu a výši dle materiálu RK-28-2014-63, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví v rozsahu a výši dle materiálu RK-28-2014-63, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 850 000 Kč při současném navýšení § 4350 - Domovy pro seniory, položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 850 000 Kč.
odpovědnost: OSV, EO, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-63.doc, RK-28-2014-63, př. 1, RK-28-2014-63, př. 2

64. Žádost o změnu v projektu Technická pomoc Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem podání žádosti o změnu č. 4 v projektu „Technická pomoc Vysočina“. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1753/28/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat žádost o změnu projektu Technická pomoc Vysočina dle materiálu RK-28-2014-64, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-64.doc, RK-28-2014-64, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 65 72 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.
V průběhu jednání přišel P. Krčál.

65. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 23/3.2.09 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1754/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 13 562 139,33 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 15. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-65.doc

66. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 24/3.2.09 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1755/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 802 782,23 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 15. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-66.doc

67. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 15/1.1.36 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1756/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 15 864 644,40 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 15. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-67.doc

68. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 16/1.1.36 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1757/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 3 949 610,08 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 15. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-68.doc

69. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 13/1.2.37 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1758/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 5 104 224,29 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 15. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-69.doc

70. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 14/1.2.37 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1759/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 842 520,38 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 15. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-70.doc

71. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 15/1.3.50 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1760/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 2 656 267,30 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 15. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-71.doc

72. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace 16/1.3.50 na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1761/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 540 611,93 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 15. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-72.doc

73. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí zápůjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1762/28/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vrácené finanční prostředky ze strany partnerů projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost ve výši 260 000 Kč.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 15. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-73.doc

74. Nominace náhradníka do Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, požádala radu kraje o nominaci náhradníka do Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1763/28/2014/RK
Rada kraje
ruší
ke dni 30. 9. 2014 nominaci Ing. Jany Hadravové jako náhradnice Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za Kraj Vysočina;
nominuje
Mgr. Petra Tlustoše náhradníkem Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za Kraj Vysočina s účinností od 1. 10. 2014.
odpovědnost: ORR
termín: 5. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-74.doc

75. Informace o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí informaci o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1764/28/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů RK-28-2014-75, př. 1 a RK-28-2014-75, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-75.doc, RK-28-2014-75, př. 1, RK-28-2014-75, př. 2

76. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina - Firma roku, živnostník roku
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti společnosti Communa s.r.o. o pronájem zasedacích prostor v sídle Kraje Vysočina za účelem konání akce „Firma roku, živnostník roku“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1765/28/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-28-2014-76, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-76.doc, RK-28-2014-76, př. 1, RK-28-2014-76, př. 2, RK-28-2014-76, př. 3

77. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na hudební festival FESTJAZZ 2014
M. Kružíková seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotace na hudební festival FESTJAZZ 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1766/28/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-77.doc

78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na zřízení Centra dokumentárního filmu v Jihlavě
M. Kružíková předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace Jihlavskému spolku amatérských filmařů na krytí nákladů souvisejících se zřízením Centra dokumentárního filmu v Jihlavě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1767/28/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč Jihlavskému spolku amatérských filmařů, Jana Masaryka 16, 586 01 Jihlava, IČO: 67008062 na krytí nákladů souvisejících se zřízením Centra dokumentárního filmu v Jihlavě dle materiálu RK-28-2014-78, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 1. 4. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-78.doc, RK-28-2014-78, př. 1, RK-28-2014-78, př. 2

79. Odvolání a jmenování předsedy Dopravní komise Rady Kraje Vysočina
V. Novotný předložil radě kraje návrh odvolání a jmenování předsedy Dopravní komise Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1768/28/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-79.doc

80. Změny v dočasném schválení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje a V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1769/28/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o dočasném prodloužení 2 pracovních poměrů do 31. 12. 2015 s obsahovou náplní pracovního místa zaměřeného na administraci globálních grantů, využití 2 pracovních míst pro činnosti spojené s novým programovacím obdobím (pozice: 3S RIS manažer, referent zajišťující agendu Regionální stálé konference) a dočasném uzavření pracovních poměrů 2 pracovních míst s úvazky 0,6 do 30. 6. 2015 s obsahovou náplní pracovního místa zaměřeného na zajištění činnosti Family Pointů.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 1. 10. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2014-80.doc

84. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 28/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 7. 10. 2014, v 7:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 28/2014 dne 30. 9. 2014.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 30. 9. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz