Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 27/2016

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 27/2016, které se konalo dne 30. 8. 2016 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2016
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 30. 8. 2016.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Kružíkové.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
59. Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace;
60. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Lidmaň;
61. Prodeje pozemků v k. ú. Římov na Moravě.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2016
 2. Věcné a peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 3. Smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 4. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 5. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
 6. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
 7. Vyhodnocení projektu První pomoc do škol ve školním roce 2015/2016 a příprava ročníku 2016/2017
 8. Kraje pro bezpečný internet - soutěž škol
 9. Nabídka odprodeje výpočetní techniky v užívání zastupitelů
 10. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 11. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
 12. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016
 13. Informace o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa
 15. Projekt MagNet - Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
 16. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 17. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 18. Partnerská dohoda v projektu RUMOBIL - Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change (Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020)
 19. Informace o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 21. Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 22. Předání majetku k hospodaření Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace
 23. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Golčův Jeníkov pro akci Transformace Domova Háj III.
 24. Odůvodnění veřejné zakázky zadávané v rámci projektu Řešení prostor pro SPŠ Třebíč
 25. Odůvodnění veřejné zakázky Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba - změna usnesení 0125/02/2016/ZK
 26. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 27. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 28. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
 29. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Počátky
 30. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat a zrušení usnesení 0239/03/2016/ZK
 31. Majetkoprávní vypořádání stavby III/1296 Pošná - most ev. č. 1296-3
 32. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy - požadavky vlastníků na úpravu smluv
 33. Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních na pozemky v k. ú. a obci Nové Veselí a v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč pro realizaci projektu II/353 Nové Veselí - obchvat
 34. Uznání vlastnického práva - k. ú. Třebíč
 35. Majetkoprávní příprava stavby Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV
 36. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Zboží
 37. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a dodatku nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
 38. Projekt Centrum tradiční lidové kultury
 39. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Edice Vysočiny 2016
 40. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
 41. FOND VYSOČINY - grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II
 42. Předběžný projektový záměr I-CULT do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
 43. Stanovení platu/mzdy ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
 44. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Jihlava
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí zápůjčky pro Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci
 46. Prezentace projektu Postav si svoje auto na 58. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně - návrh na uzavření smlouvy inominátní
 47. Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 48. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu SENIOR PLUS
 49. Dodatek č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
 50. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektů Transformace ÚSP Jinošov , Transformace ÚSP Jinošov II. a Transformace ÚSP Jinošov III.
 51. Záměr uzavřít smlouvu s vybraným koncesionářem v rámci koncesního řízení Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
 52. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - příjem dotace od Státního fondu životního prostředí ČR na zpracování Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025
 53. Zrušení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/13 pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
 54. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 55. Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice
 56. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2015 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
 57. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 58. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
 59. Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace
 60. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Lidmaň
 61. Prodeje pozemků v k. ú. Římov na Moravě
 62. Rozprava členů rady
Usnesení 1530/27/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 30. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 26/2016 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Věcné a peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s přijetím věcných a peněžních účelových darů pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1531/27/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím věcných a peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-27-2016-02, př. 1, RK-27-2016-02, př. 2 a RK-27-2016-02, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 9. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-02.doc, RK-27-2016-02, př. 1, RK-27-2016-02, př. 2, RK-27-2016-02, př. 3, RK-27-2016-02, př. 4

03. Smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením Smlouvy o podnájmu prostor sloužících podnikání pro uvedenou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1532/27/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-27-2016-03, př. 1, RK-27-2016-03, př. 2, RK-27-2016-03, př. 3 a RK-27-2016-03, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-03.doc, RK-27-2016-03, př. 1, RK-27-2016-03, př. 2, RK-27-2016-03, př. 3, RK-27-2016-03, př. 4

04. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1533/27/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice) o účelovou dotaci poskytnutou MZ v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 745 610 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 381 070 Kč,
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 229 200 Kč,
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 135 340 Kč,
určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-27-2016-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-04.doc, RK-27-2016-04, př. 1, RK-27-2016-04, př. 2

K bodům 05, 06, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

05. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
Usnesení 1534/27/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-27-2016-05, př. 1, RK-27-2016-05, př. 2, RK-27-2016-05, př. 3, RK-27-2016-05, př. 4;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 100 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-05.doc, RK-27-2016-05, př. 1, RK-27-2016-05, př. 2, RK-27-2016-05, př. 3, RK-27-2016-05, př. 4, RK-27-2016-05, př. 5, RK-27-2016-05, př. 6, RK-27-2016-05, př. 7

06. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
Usnesení 1535/27/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-27-2016-06, př. 1, RK-27-2016-06, př. 2, RK-27-2016-06, př. 3;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o částku 100 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplaceným náborovým příspěvkem.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-06.doc, RK-27-2016-06, př. 1, RK-27-2016-06, př. 2, RK-27-2016-06, př. 3, RK-27-2016-06, př. 4, RK-27-2016-06, př. 5, RK-27-2016-06, př. 6

07. Vyhodnocení projektu První pomoc do škol ve školním roce 2015/2016 a příprava ročníku 2016/2017
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem vzít na vědomí vyhodnocení shora uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1536/27/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • vyhodnocení projektu "První pomoc do škol“ za školní rok 2015/2016 dle materiálu RK-27-2016-07, př. 1;
 • způsob provedení třináctého ročníku projektu „První pomoc do škol“ ve školním roce 2016/2017 dle materiálu RK-27-2016-07 a materiálu RK-27-2016-07, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-07.doc, RK-27-2016-07, př. 1, RK-27-2016-07, př. 2

08. Kraje pro bezpečný internet - soutěž škol
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí realizaci soutěže pro školy v kraji v rámci daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1537/27/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • realizaci soutěže pro školy v Kraji Vysočina v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet;
 • poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč vítězné škole z rozpočtu odboru informatiky;
schvaluje
uzavření darovací smlouvy s vítěznou školou dle materiálu RK-27-2016-08, př. 2.
odpovědnost: OI
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-08.doc, RK-27-2016-08, př. 1, RK-27-2016-08, př. 2

09. Nabídka odprodeje výpočetní techniky v užívání zastupitelů
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje návrh vzít na vědomí nabídku odprodeje výpočetní techniky v užívání zastupitelů kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1538/27/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
výše navrhovaný postup.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 4. října 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-09.doc, RK-27-2016-09, př. 1

10. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1539/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 3 833 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-27-2016-10, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2016-10, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512  Požární ochrana dobrovolná část o částku 3 833 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409  Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 833 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-10.doc, RK-27-2016-10, př. 1, RK-27-2016-10, př. 2

11. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1540/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina dle materiálu RK-27-2016-11, př. 1;
 • Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-27-2016-11, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-11.doc, RK-27-2016-11, př. 1, RK-27-2016-11, př. 2

12. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatky k veřejnoprávním Smlouvám o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1541/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatky k veřejnoprávním Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2016-12, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-12.doc, RK-27-2016-12, př. 1, RK-27-2016-12, př. 2

13. Informace o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o výjezdním zasedání komise pro sport a volný čas. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1542/27/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výjezdním zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2016-13, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 30. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-13.doc, RK-27-2016-13, př. 1

59. Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1543/27/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2016-59, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-59.doc, RK-27-2016-59, př. 1, RK-27-2016-59, př. 2, RK-27-2016-59, př. 3

14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa
J. Běhounek upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1544/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout finanční dar ve výši 900 000 Kč dobročinnému fondu ViZa dle materiálu RK-27-2016-14, př. 3;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223  Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409  Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 900 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-14.doc, RK-27-2016-14, př. 1, RK-27-2016-14, př. 2, RK-27-2016-14, př. 3

15. Projekt MagNet - Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o realizaci uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1545/27/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
o realizaci projektu „MagNet - Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“ dle materiálu RK-27-2016-15, př. 1 v případě, že Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválí převod finančních prostředků na předfinancování projektu;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-27-2016-15, př. 3;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina dopracovat projektovou žádost a zaregistrovat ji v systému Ems;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu RK-27-2016-15, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 250 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 22. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-15.doc, RK-27-2016-15, př. 1, RK-27-2016-15, př. 2, RK-27-2016-15, př. 3, RK-27-2016-15, př. 4

16. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 obcím. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1546/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Program obnovy venkova dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-27-2016-16, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu RK-27-2016-16, př. 2,
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-27-2016-16, př. 2;
 • rozhodnout nevyhovět žádosti obce Jihlávka uvedené v materiálu RK-27-2016-16, př. 4;
 • rozhodnout neposkytnout dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu RK-27-2016-16, př. 3.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-16.doc, RK-27-2016-16, př. 1, RK-27-2016-16, př. 2, RK-27-2016-16, př. 3, RK-27-2016-16, př. 4

17. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1547/27/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2016-17, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-17.doc, RK-27-2016-17, př. 1, RK-27-2016-17, př. 2, RK-27-2016-17, př. 3, RK-27-2016-17, př. 4

18. Partnerská dohoda v projektu RUMOBIL - Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change (Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Partnerskou dohodu mezi Vedoucím partnerem projektu RUMOBIL a Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1548/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Partnerskou dohodu dle materiálu RK-27-2016-18, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-18.doc, RK-27-2016-18, př. 1, RK-27-2016-18, př. 1a, RK-27-2016-18, př. 2, RK-27-2016-18, př. 2a

19. Informace o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně.
V souvislosti s projednávaným materiálem V. Novotný oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1549/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 200 000 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 67769/2014 ze dne 13. 10. 2014 a o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 194 200 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 64036/2016 ze dne 18. 8. 2016 městu Žďár nad Sázavou se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 00295841;
 • povolit ve smyslu § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-27-2016-19, př. 6 prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 200 000 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 67769/2014 ze dne 13. 10. 2014 a prominutí povinnosti zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 194 200 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 64036/2016 ze dne 18. 8. 2016 městu Žďár nad Sázavou se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 00295841, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1);
 • uložit Krajskému úřadu Kraje Vysočina vrátit uhrazenou částku odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 200 000 Kč městu Žďár nad Sázavou se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 00295841.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-19.doc, RK-27-2016-19, př. 1, RK-27-2016-19, př. 2, RK-27-2016-19, př. 3, RK-27-2016-19, př. 4, RK-27-2016-19, př. 5, RK-27-2016-19, př. 6, RK-27-2016-19, př. 7

20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1550/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice, položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, (ÚZ 00013) o částku 5 500 000 Kč při současném snížení  kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na zajištění akce III/40510 Přibyslavice, sanace svahu silničního tělesa;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 5 500 000 Kč s určením na zajištění akce III/40510 Přibyslavice, sanace svahu silničního tělesa.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-20.doc, RK-27-2016-20, př. 1

21. Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1551/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2016-21, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-21.doc, RK-27-2016-21, př. 1, RK-27-2016-21, př. 2

22. Předání majetku k hospodaření Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1552/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace dle materiálu RK-27-2016-22, př. 1, kterým se předávají do hospodaření organizace nemovité věci - nově pořízené vodovodní a kanalizační přípojky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-22.doc, RK-27-2016-22, př. 1

23. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Golčův Jeníkov pro akci Transformace Domova Háj III.
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém doporučení zastupitelstvu kraje úplatně nabýt nemovitosti v k. ú. a obci Golčův Jeníkov pro shora uvedenou akci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1553/27/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-23.doc, RK-27-2016-23, př. 1, RK-27-2016-23, př. 1a, RK-27-2016-23, př. 2

24. Odůvodnění veřejné zakázky zadávané v rámci projektu Řešení prostor pro SPŠ Třebíč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění dané veřejné zakázky. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1554/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění veřejné zakázky „Střední průmyslová škola Třebíč Demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny etapa A“ dle materiálu RK-27-2016-24, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-24.doc, RK-27-2016-24, př. 1

K bodům 25 28, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

25. Odůvodnění veřejné zakázky Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba - změna usnesení 0125/02/2016/ZK
Usnesení 1555/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0125/02/2016/ZK tak, že materiál ZK-02-2016-58, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-27-2016-25, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-25.doc, RK-27-2016-25, př. 1

26. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1556/27/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-27-2016-26, př. 1, RK-27-2016-26, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-26.doc, RK-27-2016-26, př. 1, RK-27-2016-26, př. 2

27. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1557/27/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-27-2016-27, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-27-2016-27, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-27-2016-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-27.doc, RK-27-2016-27, př. 1

28. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 1558/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu RK-27-2016-28, př. 1 do vlastnictví kraje za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-28.doc, RK-27-2016-28, př. 1

K bodům 29 31, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

29. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Počátky
Usnesení 1559/27/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-29.doc, RK-27-2016-29, př. 1, RK-27-2016-29, př. 2, RK-27-2016-29, př. 3, RK-27-2016-29, př. 4

30. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat a zrušení usnesení 0239/03/2016/ZK
Usnesení 1560/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • zrušit usnesení č. 0239/03/2016/ZK;
 • nabýt pozemky v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu RK-27-2016-30, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv pro stavbu „II/602 Jihlava JV obchvat“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-30.doc, RK-27-2016-30, př. 1, RK-27-2016-30, př. 2

31. Majetkoprávní vypořádání stavby III/1296 Pošná - most ev. č. 1296-3
Usnesení 1561/27/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-31.doc, RK-27-2016-31, př. 1, RK-27-2016-31, př. 2, RK-27-2016-31, př. 3, RK-27-2016-31, př. 4, RK-27-2016-31, př. 5

32. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy - požadavky vlastníků na úpravu smluv
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje k projednání požadavky vlastníků pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy na změnu kupní ceny pozemků, popř. na směnu pozemků. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1562/27/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-32.doc, RK-27-2016-32, př. 1, RK-27-2016-32, př. 2, RK-27-2016-32, př. 3, RK-27-2016-32, př. 4

33. Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních na pozemky v k. ú. a obci Nové Veselí a v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč pro realizaci projektu II/353 Nové Veselí - obchvat
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít s vlastníky pozemků smlouvy o smlouvách budoucích kupních na pozemky v k. ú. Nové Veselí a k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1563/27/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-33.doc, RK-27-2016-33, př. 1, RK-27-2016-33, př. 2, RK-27-2016-33, př. 3, RK-27-2016-33, př. 4

34. Uznání vlastnického práva - k. ú. Třebíč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí společnosti S.O.K. stavební, s.r.o, Střítež o vyřešení duplicitního vlastnictví pozemku v k. ú. a obci Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1564/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uznat formou souhlasného prohlášení vlastnické právo společnosti S.O.K. stavební, s.r.o, Hrotovická Průmyslová zóna 126, 674 01 Střítež, IČO: 255 48 484 k pozemku par. č. 2671 ost. plocha, silnice o výměře 1 278 m2 v k. ú. Třebíč.
odpovědnost: OM
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-34.doc, RK-27-2016-34, př. 1

K bodům 35 37, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

35. Majetkoprávní příprava stavby Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV
Usnesení 1565/27/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít se statutárním městem Jihlava smlouvu zakládající právo provést stavbu „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“ na pozemcích par. č. 1040/18 a par. č. 1040/3 v k. ú. Horní Kosov a dále na pozemku par. č. 4380/55 v k. ú. Jihlava;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Kraj Vysočina, na straně budoucího kupujícího a statutárním městem Jihlava, na straně budoucího prodávajícího, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na části pozemků par. č. 1040/18 a par. č. 1040/3 v k. ú. Horní Kosov a dále na části pozemku par. č. 4380/55 v k. ú. Jihlava, dotčené stavbou „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-35.doc, RK-27-2016-35, př. 1

36. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Zboží
Usnesení 1566/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemek par. č. 42/3 o výměře 812 m2, zahrada v k. ú. Zboží a obci Habry z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, za kupní cenu 89 288 Kč do vlastnictví Kraje Vysočina, dle materiálu RK-27-2016-36, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-36.doc, RK-27-2016-36, př. 1, RK-27-2016-36, př. 2, RK-27-2016-36, př. 3

37. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a dodatku nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
Usnesení 1567/27/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně povinného ze služebnosti a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 709 94 234, s právem hospodaření s majetkem státu, jako oprávněným ze služebnosti, bezúplatnou smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle materiálu RK-27-2016-37, př. 1, v rámci akce „II/150 Okrouhlice most ev. č. 150-022“;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a společností České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČ 709 94 226 na straně pronajímatele, dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 2637701415 dle materiálu RK-27-2016-37, př. 2, v rámci stavby „II/150 Okrouhlice most ev. č. 150-022“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-37.doc, RK-27-2016-37, př. 1, RK-27-2016-37, př. 2

60. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Lidmaň
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým doporučením zastupitelstvu kraje prodat nemovitosti v k. ú. a obci Lidmaň. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1568/27/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-60.doc, RK-27-2016-60, př. 1, RK-27-2016-60, př. 1a, RK-27-2016-60, př. 2, RK-27-2016-60, př. 3, RK-27-2016-60, př. 4

61. Prodeje pozemků v k. ú. Římov na Moravě
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje prodat pozemky v k. ú. Římov na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1569/27/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OM
termín: 13. září 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-61.doc, RK-27-2016-61, př. 1, RK-27-2016-61, př. 2

38. Projekt Centrum tradiční lidové kultury
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu schválit stavební záměr uvedeného projektu. Projednávání se zúčastnil P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1570/27/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve spolupráci s odborem majetkovým v případě schválení finančních prostředků na přípravu projektu zastupitelstvem kraje připravit projektovou žádost a předložit ji ke schválení radě kraje;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 200 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „Centrum tradiční lidové kultury“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány na přípravu projektu dle aktuálních potřeb.
odpovědnost: OKPPCR, OM
termín: 22. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-38.doc, RK-27-2016-38, př. 1, RK-27-2016-38, př. 2, RK-27-2016-38, př. 3, RK-27-2016-38, př. 4, RK-27-2016-38, př. 5, RK-27-2016-38, př. 6

39. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Edice Vysočiny 2016
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o dotacích v rámci daného grantového programu žadatelům. V průběhu jednání přišel M. Hyský, odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1571/27/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2016“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-27-2016-39, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-27-2016-39, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2016“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-27-2016-39, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2016“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-27-2016-39, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-27-2016-39, př. 6;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2016“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-27-2016-39, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-39.doc, RK-27-2016-39, př. 1, RK-27-2016-39, př. 2, RK-27-2016-39, př. 3, RK-27-2016-39, př. 4, RK-27-2016-39, př. 5, RK-27-2016-39, př. 6

40. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o projektovém záměru a schválit závazek kraje na zabezpečení financování shora uvedeného projektu. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1572/27/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-27-2016-40, př. 1 a RK-27-2016-40, př. 2.
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ do výše 5 818 230 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“, tj. max. do výše 581 823 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-40.doc, RK-27-2016-40, př. 1, RK-27-2016-40, př. 2, RK-27-2016-40, př. 3

41. FOND VYSOČINY - grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu zkvalitňování sítě cyklotras. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1573/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II“ dle materiálu RK-27-2016-41, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-41.doc, RK-27-2016-41, př. 1

42. Předběžný projektový záměr I-CULT do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí předběžný projektový záměr Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace a schválit závazek kraje na předfinancování projektu a krytí finančních zdrojů spoluúčasti příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1574/27/2016/RK
Rada Kraje
rozhoduje
zrušit usnesení č. 0136/03/2016/RK;
schvaluje
předběžný projektový záměr Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2016-42, př. 1,
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informace o předběžném projektovém záměru Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2016-42, př. 1;
 • schválit závazek kraje na:
 • předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, do výše 14 000 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“, tj. max. do výše 1 400 000 Kč z rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace,
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-42.doc, RK-27-2016-42, př. 1, RK-27-2016-42, př. 2

43. Stanovení platu/mzdy ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, upřesnila radě kraje návrh stanovit plat/mzdu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství s účinností od 1. 9. 2016. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1575/27/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů, odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-43.doc, RK-27-2016-43, př. 1, RK-27-2016-43, př. 2, RK-27-2016-43, př. 3

44. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Jihlava
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru pro Gymnázium Jihlava. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1576/27/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru pro Gymnázium Jihlava dle materiálu RK-27-2016-44, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Jihlava
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-44.doc, RK-27-2016-44, př. 1, RK-27-2016-44, př. 2

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí zápůjčky pro Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1577/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o zápůjčce pro Vysočina Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, IČO 75140349, za účelem realizace projektu „BIG“ dle materiálu RK-27-2016-45, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 7 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2016, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky pro Vysočina Education na realizaci projektu „BIG“;
 • schválit závazek kraje na krytí finančních zdrojů  spoluúčasti Vysočina Education, ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu „BIG“, t.j. max. ve výši 1 255 795,05 Kč z rozpočtu kraje, po vyúčtování projektu.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-45.doc, RK-27-2016-45, př. 1, RK-27-2016-45, př. 2, RK-27-2016-45, př. 3

46. Prezentace projektu Postav si svoje auto na 58. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně - návrh na uzavření smlouvy inominátní
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1578/27/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu se společností Veletrhy Brno, a.s. dle materiálu RK-27-2016-46, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu.
termín: 31. prosinec 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-46.doc, RK-27-2016-46, př. 1

47. Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh uzavřít smlouvy o výpůjčce s Domovem Háj, příspěvkovou organizací. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1579/27/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o výpůjčce k nemovitostem včetně součástí a příslušenství mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Domovem Háj, příspěvkovou organizací, na straně vypůjčitele dle materiálů RK-27-2016-47, př. 1 a RK-27-2016-47, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí
termín: 16. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-47.doc, RK-27-2016-47, př. 1, RK-27-2016-47, př. 2

48. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu SENIOR PLUS
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1580/27/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečného zůstatku ve výši 5 227 263,43 Kč na zvláštním účtu projektu „Senior Plus“ včetně připsaných úroků za 3. čtvrtletí 2016 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-48.doc, RK-27-2016-48, př. 1

49. Dodatek č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 1 daných Zásad. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1581/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina ze dne 12. 5. 2015 č. 06/15 dle materiálu RK-27-2016-49, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-49.doc, RK-27-2016-49, př. 1

50. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektů Transformace ÚSP Jinošov, Transformace ÚSP Jinošov II. a Transformace ÚSP Jinošov III.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1582/27/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečných zůstatků na zvláštních účtech projektů „Transformace ÚSP Jinošov“ ve výši 6 022 554,43 Kč, „Transformace ÚSP Jinošov II.“ ve výši 10 265 125,34 Kč a „Transformace ÚSP Jinošov III.“ ve výši 16 589 917,79 Kč, včetně připsaných úroků, do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektů, a s tím související rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-50.doc, RK-27-2016-50, př. 1, RK-27-2016-50, př. 2, RK-27-2016-50, př. 3, RK-27-2016-50, př. 4, RK-27-2016-50, př. 5, RK-27-2016-50, př. 6, RK-27-2016-50, př. 7

51. Záměr uzavřít smlouvu s vybraným koncesionářem v rámci koncesního řízení Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít koncesní smlouvu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1583/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít koncesní smlouvu dle materiálu RK-27-2016-51, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-51.doc, RK-27-2016-51, př. 1, RK-27-2016-51, př. 2, RK-27-2016-51, př. 3, RK-27-2016-51, př. 4

52. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - příjem dotace od Státního fondu životního prostředí ČR na zpracování Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1584/27/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 - Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3729 - Ostatní nakládání s odpady) rozpočtu kraje o účelovou dotaci ze SFŽP ve výši 66 792 Kč určenou na akci Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 - 2025.
odpovědnost: OŽPZ, OE
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-52.doc, RK-27-2016-52, př. 1

53. Zrušení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/13 pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje zrušit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/13. V průběhu jednání přišli M. Hyský, L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1585/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje zrušit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/13 pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014  2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 s účinností od 20. 9. 2016;
ukládá
Odboru životního prostředí a zemědělství připravit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v souladu s předpisy Evropské unie k veřejným podporám v této oblasti.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-53.doc

54. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1586/27/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-27-2016-54, př. 2;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-27-2016-54, př. 3;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-27-2016-54, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-27-2016-54, př. 1;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-27-2016-54, př. 5.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-54.doc, RK-27-2016-54, př. 1, RK-27-2016-54, př. 2, RK-27-2016-54, př. 3, RK-27-2016-54, př. 4, RK-27-2016-54, př. 5, RK-27-2016-54, př. 6

55. Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekt Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem schválit znění projektové žádosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1587/27/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
znění projektové žádosti dle materiálu RK-27-2016-55, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-27-2016-55, př. 2, RK-27-2016-55, př. 3 a RK-27-2016-55, př. 4;
rozhoduje
předložit projektovou žádost dle materiálu RK-27-2016-55, př. 1 do 31. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-55.doc, RK-27-2016-55, př. 1, RK-27-2016-55, př. 2, RK-27-2016-55, př. 3, RK-27-2016-55, př. 4

56. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2015 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1588/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV01280.0027 dle materiálu RK-27-2016-56, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-56.doc, RK-27-2016-56, př. 1, RK-27-2016-56, př. 2, RK-27-2016-56, př. 3

57. Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací obcím. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1589/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace obcím a svazkům obcí z kapitoly Zemědělství, § 2310 - Pitná voda a § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací v celkové výši 12 099 597 Kč dle materiálu RK-27-2016-57, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-27-2016-57, př. 4;
 • neposkytnout dotaci obci z kapitoly Zemědělství, § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu RK-27-2016-57, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-57.doc, RK-27-2016-57, př. 1, RK-27-2016-57, př. 2, RK-27-2016-57, př. 3, RK-27-2016-57, př. 4

58. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1590/27/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2016-58, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2016-58.doc, RK-27-2016-58, př. 1, RK-27-2016-58, př. 2

62. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 30/2016 s tím, že další zasedání se bude konat dne 6. 9. 2016, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
Ověřovatelé zápisu:


Mgr et. Bc. Petr Krčál        ……...……………………………………Petr Piňos        …..………………………………….……
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 27/2016 dne 30. 8. 2016.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 31. 8. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz