Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 23/2016

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 23/2016, které se konalo dne 12. 7. 2016 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 22/2016
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 12. 7. 2016.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
55. Návrh Nařízení Kraje Vysočina, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů;
56. Veřejná zakázka na služby „Krajská knihovna Vysočiny budova KKV, dokumentace stavby“.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 22/2016
 2. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 3. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 4. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 5. Dědictví pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 6. Informace o přímém zadání zakázky malého rozsahu
 7. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 8. Návrh na schválení záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace - Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na START FILM FEST Bystřice nad Pernštejnem
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera na realizaci projektu Hudba městům Kraje Vysočina 2016
 12. Odměna za archeologický nález - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 13. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 14. Návrh na vyřazení sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
 15. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
 16. Vývoz a prezentace modelu ze sbírky spravované Muzeem Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizací na výstavě v Paříži
 17. Vyhlášení fotosoutěže Příroda a krajina Vysočiny
 18. Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017
 19. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 20. Návrh na poskytnutí dotace pro občanské sdružení DE.LE.VO.S., z. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 21. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
 22. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury - úprava rozpisu akcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 23. Dohoda o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky
 24. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043, (Brněnský), PD
 25. Veřejná doprava Vysočiny
 26. Vzájemné darování pozemků v k.ú. Veselá u Sedletína a obci Sedletín
 27. Smlouva o postoupení práv a povinností plynoucích ze smluv a závazného stanoviska uzavřených v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace
 28. Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/345, II/340, III/3455 Vilémov
 29. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Humpolec
 30. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 31. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
 32. Uzavření nájemních smluv stavbu pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek
 33. Prodej pozemku v k. ú. a obci Rodinov
 34. Smlouvy pro opravu mostu v rámci akce III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3
 35. Změny na majetku kraje při stavbě I/38 Havlíčkův Brod, jihovýchodní obchvat
 36. Návrh na zařazení nové akce VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč - rekonstrukce připojení vedení NN do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 37. Smlouva zakládající městu Havlíčkův Brod právo provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
 38. Koupě pozemků v k. ú. a obci Čejov a k. ú. a obci Humpolec
 39. Návrh na uzavření dohod o realizaci managementových opatření - specifický způsob provedení seče - ve vyjmenovaných zvláště chráněných územích v letech 2016 až 2020
 40. Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina a návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí za ukončené I. pololetí 2016
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2016
 42. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
 43. Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektů revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - poskytnutí finančního daru spolku Centrum umění a řemesel, z.s.
 45. Změna v usnesení rady kraje č. 1120/21/2016/RK ze dne 14. 6. 2016 - odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení
 46. Změna členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365
 47. Rozhodnutí o zařazení do stipendijního programu Kraje Vysočina
 48. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední školy stavební Třebíč
 49. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
 50. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2016
 52. Povolení pokračování v základním vzdělávání žáka se zdravotním postižením v základní škole zřizované Krajem Vysočina
 53. Projektové záměry příspěvkových organizací - IROP SC 2.4
 54. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Dodávka nářadí - Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
 55. Návrh Nařízení Kraje Vysočina, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
 56. Veřejná zakázka na služby „Krajská knihovna Vysočiny budova KKV, dokumentace stavby“
 57. Rozprava členů rady
Usnesení 1238/23/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 12. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 22/2016 nebyly vzneseny žádné připomínky.

55. Návrh Nařízení Kraje Vysočina, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vydat Nařízení Kraje Vysočina č. 10/2016. Projednávání se zúčastnil K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1239/23/2016/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 10/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, dle materiálu RK-23-2016-55, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 1. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-55.doc, RK-23-2016-55, př. 1

K bodům 02 - 05, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1240/23/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-23-2016-02, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 22. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-02.doc, RK-23-2016-02, př. 1

03. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1241/23/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-23-2016-03, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 22. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-03.doc, RK-23-2016-03, př. 1

04. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1242/23/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-23-2016-04, př. 1 a RK-23-2016-04, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 22. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-04.doc, RK-23-2016-04, př. 1, RK-23-2016-04, př. 2

05. Dědictví pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1243/23/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím dědictví do vlastnictví Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-23-2016-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 15. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-05.doc, RK-23-2016-05, př. 1, RK-23-2016-05, př. 2

06. Informace o přímém zadání zakázky malého rozsahu
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o přímém zadání níže uvedené veřejné zakázky malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1244/23/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „DODÁVKA KOMUNIKAČNÍCH UZLŮ ISAC CN, VČETNĚ JEJICH INSTALACE, KONFIGURACE A SERVISNÍ PODPORY“ a uzavření smlouvy k této zakázce.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 12. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-06.doc, RK-23-2016-06, př. 1

07. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1245/23/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice) o účelovou dotaci poskytnutou MZ v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 1 224,00 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 1 224,00 Kč, určenou na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném snížení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice) o vratku účelové dotace poskytnuté MZ v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 8 796,50 Kč (ÚZ 35015) původně určené pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 8 796,50 Kč původně určenou na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-07.doc, RK-23-2016-07, př. 1, RK-23-2016-07, př. 2

08. Návrh na schválení záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace - Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh schválit projektový záměr Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1246/23/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
projektový záměr Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-23-2016-08, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 12. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-08.doc, RK-23-2016-08, př. 1, RK-23-2016-08, př. 2

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa
J. Běhounek upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1247/23/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 100 000 Kč z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce dobročinnému fondu ViZa dle materiálu RK-23-2016-09, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223  Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409  Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-09.doc, RK-23-2016-09, př. 1, RK-23-2016-09, př. 2, RK-23-2016-09, př. 3

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na START FILM FEST Bystřice nad Pernštejnem
M. Kružíková předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1248/23/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč společnosti Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o., Mokrá 98, Mokrá-Horákov, IČ: 25525620 na realizaci akce START FILM FEST Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu RK-23-2016-10, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-23-2016-10, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3313  Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-10.doc, RK-23-2016-10, př. 1, RK-23-2016-10, př. 2, RK-23-2016-10, př. 3, RK-23-2016-10, př. 4

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Filharmonii G. Mahlera na realizaci projektu Hudba městům Kraje Vysočina 2016
M. Kružíková předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1249/23/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout Filharmonii G. Mahlera, z. s., IČO: 26617706, se sídlem Lesní 2946/5, 586 01 Jihlava, dotaci ve výši 198 000 Kč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-23-2016-11, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3312 Hudební činnost, o částku 198 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 198 000 Kč určenou na realizaci projektu „Hudba městům Kraje Vysočina 2016“.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 28. 2. 2017
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-11.doc, RK-23-2016-11, př. 1, RK-23-2016-11, př. 2, RK-23-2016-11, př. 3

12. Odměna za archeologický nález - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Projednávání se zúčastnily I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 1250/23/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-12.doc, RK-23-2016-12, př. 1, RK-23-2016-12, př. 2, RK-23-2016-12, př. 3

13. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnily I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1251/23/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovací smlouvy Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-23-2016-13, př. 1;
 • s použitím rezervního fondu pro rok 2016 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, ve výši 30 000 Kč na zajištění vlastních kulturních aktivit.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-13.doc, RK-23-2016-13, př. 1

14. Návrh na vyřazení sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením sbírkových předmětů uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnily I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1252/23/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením sbírkových předmětů dle materiálu RK-23-2016-14, př. 1 ze Sbírky MVP.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-14.doc, RK-23-2016-14, př. 1

15. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu vzít na vědomí střednědobé plány příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na období 2017-2019. Projednávání se zúčastnily I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1253/23/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na období 2017-2019 dle materiálů RK-23-2016-15, př. 1, RK-23-2016-15, př. 2, RK-23-2016-15, př. 3, RK-23-2016-15, př. 4, RK-23-2016-15, př. 5, RK-23-2016-15, př. 6, RK-23-2016-15, př. 7, RK-23-2016-15, př. 8, RK-23-2016-15, př. 9, RK-23-2016-15, př. 10.
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu a odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KrÚ doplnit střednědobé plány organizací na období 2017-2019 v oblasti vzájemné spolupráce a předložit je radě kraje v termínu do 30. 8. 2016.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
termín: 30. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-15.doc, RK-23-2016-15, př. 1, RK-23-2016-15, př. 2, RK-23-2016-15, př. 3, RK-23-2016-15, př. 4, RK-23-2016-15, př. 5, RK-23-2016-15, př. 6, RK-23-2016-15, př. 7, RK-23-2016-15, př. 8, RK-23-2016-15, př. 9, RK-23-2016-15, př. 10, RK-23-2016-15, př. 11

16. Vývoz a prezentace modelu ze sbírky spravované Muzeem Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizací na výstavě v Paříži
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu a na základě nově vzniklých skutečností požádal radu kraje o stažení tohoto materiálu z projednávání. Projednávání se zúčastnily I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-16.doc, RK-23-2016-16, př. 1, RK-23-2016-16, př. 2

17. Vyhlášení fotosoutěže Příroda a krajina Vysočiny
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí vyhlášení fotosoutěže „Příroda a krajina Vysočiny“. Projednávání se zúčastnily I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1254/23/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vyhlášení fotosoutěže „Příroda a krajina Vysočiny“ Muzeem Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, dle materiálu RK-23-2016-17, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-17.doc, RK-23-2016-17, př. 1

18. Návrh Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, upřesnila radě kraje návrh vzít na vědomí Zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1255/23/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
Zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-23-2016-18, př. 1;
bere na vědomí
Harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-23-2016-18, př. 2.
odpovědnost: OE, správci rozpočtových prostředků
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-18.doc, RK-23-2016-18, př. 1, RK-23-2016-18, př. 2

19. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1256/23/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-23-2016-19, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-19.doc, RK-23-2016-19, př. 1, RK-23-2016-19, př. 2, RK-23-2016-19, př. 3, RK-23-2016-19, př. 4

20. Návrh na poskytnutí dotace pro občanské sdružení DE.LE.VO.S., z. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1257/23/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, spolku DE.LE.VO.S., z. s., se sídlem Leoše Janáčka 2524/17, 586 01 Jihlava, IČO 22728490, dle materiálu RK-23-2016-20, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-23-2016-20, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-20.doc, RK-23-2016-20, př. 1, RK-23-2016-20, př. 2

21. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1258/23/2016/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-23-2016-21, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 1. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-21.doc, RK-23-2016-21, př. 1

22. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury - úprava rozpisu akcí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí změnu rozpisu akcí financovaných z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1259/23/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
změnu rozpisu akcí financovaných z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 dle materiálu RK-23-2016-22, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-22.doc, RK-23-2016-22, př. 1, RK-23-2016-22, př. 2

23. Dohoda o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít Dohodu o postoupení Smlouvy o provedení níže uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1260/23/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky „II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace“ aktualizace PD, dle materiálů RK-23-2016-23, př. 1RK-23-2016-23, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-23.doc, RK-23-2016-23, př. 1, RK-23-2016-23, př. 2

24. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/602 Jihlava - most ev. č. 602-043, (Brněnský), PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnila radě kraje návrh schválit pořadí nabídek dané podlimitní veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1261/23/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-24.doc, RK-23-2016-24, př. 1, RK-23-2016-24, př. 2

25. Veřejná doprava Vysočiny
Ze zasedání se omluvil J. Běhounek. H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1262/23/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • část A11 „Analýza nákladů na vozidla (pořizovací náklady a provozní náklady) v průběhu kontraktu podle jejich stáří ve variantách (přesný popis postupu výpočtu a odborných odhadů) dle materiálů RK-23-2016-25, př. 1 a RK-23-2016-25, př. 2;
 • část A15 „Stanovení požadavků na počet, umístění a rozsah služeb předprodejních a informačních kanceláří v jednotlivých provozních oblastech“ dle materiálu RK-23-2016-25, př. 3.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-25.doc, RK-23-2016-25, př. 1, RK-23-2016-25, př. 2, RK-23-2016-25, př. 3

V průběhu jednání přišel L. Joukl. K bodům 26 34, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

26. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Veselá u Sedletína a obci Sedletín
Usnesení 1263/23/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 739/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 109 m2, par. č. 739/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2 a par. č. 739/19 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2 v k. ú. Veselá u Sedletína do vlastnictví obce Sedletín;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 739/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 109 m2, par. č. 739/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2 a par. č. 739/19 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2 v k.ú. Veselá u Sedletína z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Sedletín;
 • nabýt darem pozemek par. č. par. č. 13/20 ostatní plocha, silnice o výměře 16 m2 v k.ú. Veselá u Sedletína z vlastnictví obce Sedletín do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-26.doc, RK-23-2016-26, př. 1, RK-23-2016-26, př. 1a, RK-23-2016-26, př. 1b

27. Smlouva o postoupení práv a povinností plynoucích ze smluv a závazného stanoviska uzavřených v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace
Usnesení 1264/23/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, smlouvu o postoupení v rozsahu dle materiálu RK-23-2016-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-27.doc, RK-23-2016-27, př. 1, RK-23-2016-27, př. 2

28. Majetkoprávní vypořádání po stavbě II/345, II/340, III/3455 Vilémov
Usnesení 1265/23/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování části pozemku par. č. 610/1 nově označené dle geometrického plánu č. 176-1193/2016 jako par. č. 610/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Klášter u Vilémova do vlastnictví městyse Vilémov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část pozemku par. č. 610/1 nově označenou dle geometrického plánu č. 176-1193/2016 jako par. č. 610/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Klášter u Vilémova z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-28.doc, RK-23-2016-28, př. 1, RK-23-2016-28, př. 2

29. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Humpolec
Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1266/23/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a městem Humpolec jako budoucím povinným ze služebnosti na akci „ŠS Humpolec rekonstrukce ÚT a ZTI bytový dům“ na pozemku par. č. 1620 v k. ú. a obci Humpolec dle materiálu RK-23-2016-29, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-29.doc, RK-23-2016-29, př. 1, RK-23-2016-29, př. 2

30. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1267/23/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-23-2016-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-30.doc, RK-23-2016-30, př. 1

31. Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
Usnesení 1268/23/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s Lesy České republiky, s.p. se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, IČO 421 96 451 nájemní smlouvu na pozemky v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu RK-23-2016-31, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-31.doc, RK-23-2016-31, př. 1, RK-23-2016-31, př. 2, RK-23-2016-31, př. 3

32. Uzavření nájemních smluv stavbu pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek
Usnesení 1269/23/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a vlastníky dotčených pozemků nájemní smlouvy na pozemky potřebné pro stavbu „II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek“ v k. ú. Olešínky v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-23-2016-32, př. 2 na dobu určitou v délce jednoho roku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-32.doc, RK-23-2016-32, př. 1, RK-23-2016-32, př. 2, RK-23-2016-32, př. 3

33. Prodej pozemku v k. ú. a obci Rodinov
Usnesení 1270/23/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-33.doc, RK-23-2016-33, př. 1, RK-23-2016-33, př. 2

34. Smlouvy pro opravu mostu v rámci akce III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015-3
Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1271/23/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-34.doc, RK-23-2016-34, př. 1, RK-23-2016-34, př. 2, RK-23-2016-34, př. 3, RK-23-2016-34, př. 4, RK-23-2016-34, př. 5

35. Změny na majetku kraje při stavbě I/38 Havlíčkův Brod, jihovýchodní obchvat
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Smlouvu o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací dané stavby. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1272/23/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby I/38 Havlíčkův Brod, jihovýchodní obchvat dle materiálu RK-23-2016-35, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-35.doc, RK-23-2016-35, př. 1, RK-23-2016-35, př. 2

36. Návrh na zařazení nové akce VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč - rekonstrukce připojení vedení NN do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zařadit shora uvedenou novou akci do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1273/23/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč rekonstrukce připojení vedení NN“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1  Školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-36.doc

37. Smlouva zakládající městu Havlíčkův Brod právo provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1274/23/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemků a městem Havlíčkův Brod na straně stavebníka smlouvu zakládající městu Havlíčkův Brod právo provést stavbu - objekty dopravní infrastruktury města Havlíčkův Brod v rámci stavby I/38 Havlíčkův Brod, jihovýchodní obchvat na pozemcích par. č. 4286/67, 4286/68, 4286/76, 4286/85, 4286/181, 4286/185, 4286/186 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a par. č. 650/34 v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod s tím, že tato smlouva bude obsahovat i souhlas s vydáním stavebního povolení a souhlas s podáním žádosti o kácení a s pokácením trvalých porostů na těchto pozemcích.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-37.doc

38. Koupě pozemků v k. ú. a obci Čejov a k. ú. a obci Humpolec
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje nabýt úplatně pozemky v k. ú. a obci Čejov a k. ú. a obci Humpolec. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1275/23/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 13. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-38.doc, RK-23-2016-38, př. 1

56. Veřejná zakázka na služby „Krajská knihovna Vysočiny budova KKV, dokumentace stavby“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1276/23/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Krajská knihovna Vysočiny budova KKV, dokumentace stavby“ dle materiálu RK-23-2016-56, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava, IČO 479 16 621 jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku „Krajská knihovna Vysočiny budova KKV, dokumentace stavby“;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-36-2016-56.doc, RK-23-2016-56, př. 1, RK-23-2016-56, př. 2, RK-23-2016-56, př. 3

39. Návrh na uzavření dohod o realizaci managementových opatření - specifický způsob provedení seče - ve vyjmenovaných zvláště chráněných územích v letech 2016 až 2020
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh uzavřít dohody o realizaci managementových opatření. V průběhu jednání přišli Z. Chlád, P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1277/23/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohody o realizaci managementových opatření dle materiálů RK-23-2016-39, př. 1RK-23-2016-39, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-39.doc, RK-23-2016-39, př. 1, RK-23-2016-39, př. 2

40. Rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina a návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí za ukončené I. pololetí 2016
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1278/23/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3771 - Protiradonová opatření) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 150 000 Kč určenou na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou v I. pololetí roku 2016 dle materiálu RK-23-2016-40, př. 1;
 • rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, v předškolních a školních zařízeních a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené I. pololetí roku 2016 dle materiálu RK-23-2016-40, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-40.doc, RK-23-2016-40, př. 1

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2016
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1279/23/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 869 450 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2016 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-23-2016-41, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství a odbor ekonomický
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-41.doc, RK-23-2016-41, př. 1

42. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o předložené materiálu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1280/23/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování;
ruší
usnesení 1029/23/2007/RK;
ukládá
v souladu s § 59 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina:
 • plnit úkoly kraje v samostatné působnosti jako dotčeného územního samosprávného celku podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, a podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;
 • informovat radu kraje prostřednictvím příslušného resortního radního v případě:
 • posuzování regionálně významného záměru
 • rozporných stanovisek
 • projednávání záměru na vyhlášení zvláště chráněného území
 • předkládat radě zprávu o činnosti v uvedených věcech za uplynulé pololetí vždy do 20. července a 20. ledna.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-42.doc, RK-23-2016-42, př. 1, RK-23-2016-42, př. 2, RK-23-2016-42, př. 3

43. Dokumenty požadované SFŽP ČR k ukončení projektů revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh schválit znění Závěrečných monitorovacích zpráv. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1281/23/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
Závěrečné monitorovací zprávy dle materiálů RK-23-2016-43, př. 1, RK-23-2016-43, př. 2, RK-23-2016-43, př. 3 a RK-23-2016-43, př. 4;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-23-2016-43, př. 1, RK-23-2016-43, př. 2, RK-23-2016-43, př. 3, RK-23-2016-43, př. 4, RK-23-2016-43, př. 5, RK-23-2016-43, př. 6, RK-23-2016-43, př. 7 a RK-23-2016-43, př. 8.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-43.doc, RK-23-2016-43, př. 1, RK-23-2016-43, př. 2, RK-23-2016-43, př. 3, RK-23-2016-43, př. 4, RK-23-2016-43, př. 5, RK-23-2016-43, př. 6, RK-23-2016-43, př. 7, RK-23-2016-43, př. 8

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - poskytnutí finančního daru spolku Centrum umění a řemesel, z. s.
Z. Chlád seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1282/23/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 40 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 40 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 40 000 Kč spolku Centrum umění a řemesel, z.s., IČO 04885228, se sídlem Rantířovská 4375/9, 586 01 Jihlava, dle materiálu RK-23-2016-44, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-44.doc, RK-23-2016-44, př. 1, RK-23-2016-44, př. 2, RK-23-2016-44, př. 3, RK-23-2016-44, př. 4

45. Změna v usnesení rady kraje č. 1120/21/2016/RK ze dne 14. 6. 2016 - odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem změnit usnesení č. 1120/21/2016/RK. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1283/23/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 1120/21/2016/RK ze dne 14. 6. 2016 tak, že materiál RK-21-2016-19, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-23-2016-45, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, OddŘLZ
termín: 29. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-45.doc, RK-23-2016-45, př. 1, RK-23-2016-45, př. 2, RK-23-2016-45, př. 3, RK-23-2016-45, př. 4

46. Změna členů konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh změnit členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele uvedené školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1284/23/2016/RK
Rada kraje
odvolává
v souladu s § 1 odst. 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, dva členy konkursní komise určené zřizovatelem pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365 dle materiálu RK-23-2016-46, př. 2;
jmenuje
v souladu s § 1 odst. 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, dva nové členy konkursní komise určené zřizovatelem pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365, dle materiálu RK-23-2016-46, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-46.doc, RK-23-2016-46, př. 1, RK-23-2016-46, př. 2, RK-23-2016-46, př. 3, RK-23-2016-46, př. 4

47. Rozhodnutí o zařazení do stipendijního programu Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh zařadit do stipendijního programu Kraje Vysočina pro školní rok 2016/2017 níže uvedené studenty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1285/23/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit do stipendijního programu Kraje Vysočina pro školní rok 2016/2017:
 • Viktorii Váňovou, studentku Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, Hradecká 235, 588 56 Telč, na základě žádosti uvedené v materiálu RK-23-2016-47, př. 2;
 • Jana Žáčka, studenta Gymnázia dr. A. Hrdličky Humpolec, Komenského 147, 396 01 Humpolec, na základě žádosti uvedené v materiálu RK-23-2016-47, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-47.doc, RK-23-2016-47, př. 1, RK-23-2016-47, př. 2, RK-23-2016-47, př. 3, RK-23-2016-47, př. 4, RK-23-2016-47, př. 5

48. Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední školy stavební Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele dané školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1286/23/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Střední školy stavební Třebíč dle materiálu RK-23-2016-48, př. 1;
vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední školy stavební Třebíč podle materiálu RK-23-2016-48, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-48.doc, RK-23-2016-48, př. 1, RK-23-2016-48, př. 2, RK-23-2016-48, př. 3

49. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školního statku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1287/23/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením automobilu Ford Focus Combi registrační značky 2J15761, inventární číslo DM6444-620612, pořízeného v roce 2004, pořizovací cena 280 000 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Školním statkem, Humpolec, Dusilov 384, dle materiálu RK-23-2016-49.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Školního statku, Humpolec, Dusilov 384
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-49.doc

50. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit se změnou použití fondu investic příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1288/23/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2016 dle materiálů RK-23-2016-50, př. 1 a RK-23-2016-50, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-50.doc, RK-23-2016-50, př. 1, RK-23-2016-50, př. 2

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1289/23/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 36 320 tis. Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2016 dle materiálu RK-23-2016-51, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-51.doc

52. Povolení pokračování v základním vzdělávání žáka se zdravotním postižením v základní škole zřizované Krajem Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí ředitelky Základní školy a Praktické školy Chotěboř o udělení souhlasu s povolením pokračování v základním vzdělávání žáka se zdravotním postižením do dvacátého šestého roku věku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1290/23/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s povolením pokračování v základním vzdělávání žákyně uvedené v materiálu RK-23-2016-52, př. 1 do dvacátého šestého roku věku.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-52.doc, RK-23-2016-52, př. 1, RK-23-2016-52, př. 2

53. Projektové záměry příspěvkových organizací - IROP SC 2.4
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s realizací projektových záměrů níže uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1291/23/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektových záměrů příspěvkových organizací:
 • Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava, dle materiálu RK-23-2016-53, př. 1;
 • Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, dle materiálu RK-23-2016-53, př. 2;
 • Obchodní akademie a hotelové školy Havlíčkův Brod, dle materiálu RK-23-2016-53, př. 3;
 • Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy Řemesel Velké Meziříčí, dle materiálu RK-23-2016-53, př. 4;
 • Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, dle RK-23-2016-53, př. 5.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-53.doc, RK-23-2016-53, př. 1, RK-23-2016-53, př. 2, RK-23-2016-53, př. 3, RK-23-2016-53, př. 4, RK-23-2016-53, př. 5, RK-23-2016-53, př. 6

54. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Dodávka nářadí - Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje úpravu návrhu vyhlásit danou podlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1292/23/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky „Dodávka nářadí Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-23-2016-54, př. 2, RK-23-2016-54, př. 3, RK-23-2016-54, př. 4, RK-23-2016-54, př. 5, RK-23-2016-54, př. 6;
ukládá
Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „Dodávka nářadí Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky na dodávky a  v  termínech stanovených zákonem;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky veřejné zakázky „Dodávka nářadí Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628“, dle materiálu RK-23-2016-54, př. 1upr1;
stanoví,
že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami plní hodnotící komise a že hodnotící komise posoudí kvalifikaci uchazečů.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2016-54.doc, RK-23-2016-54, př. 1, RK-23-2016-54, př. 2, RK-23-2016-54, př. 3, RK-23-2016-54, př. 4, RK-23-2016-54, př. 5, RK-23-2016-54, př. 6, RK-23-2016-54, př. 7

57. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 23/2016 s tím, že další zasedání se bude konat dne 25. 7. 2016, v 7:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
Ověřovatelé zápisu:


Ing. Bc. Martin Hyský               ……...……………………………………Mgr. et Bc. Petr Krčál               …..………………………………….……


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 23/2016 dne 12. 7. 2016.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 13. 7. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz