Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2011-38

RK-28-2011-38.doc  RK-28-2011-38pr01.pdf
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-28-2011-38
NázevProjektový záměr Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval E. Tomášová, J. Plotová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace (dále jen nemocnice ), podala na základě výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí (v rámci podpory rovných příležitostí žen a mužů) žádost o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost projektu Nemocnice Jihlava - organizace podporující politiku rovných příležitostí mužů a žen a soulad rodinného a profesního života (materiál RK-28-2011-38, př. 1, dále jen projekt ). Klíčovou aktivitou, která je součástí projektu, je služba péče o děti, a to formou mateřské školy v areálu nemocnice s kapacitou 50 míst. Projekt předpokládá, že školka by měla být zapsána do školského rejstříku. Součástí písemných materiálů, které nemocnice krajskému úřadu předložila, je stavební studie školky při využití stávajícího infekčního pavilonu.
Podle Pravidel Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 19. 7. 2011 č. 10/11 (dále jen Pravidla ) měla nemocnice předložit předběžný záměr formou projektové fiše (dle přílohy č. 1 Pravidel). Projektová fiše předložena nebyla. Nemocnice podala krajskému úřadu v červnu 2011 žádost o doplnění zřizovací listiny o činnosti: péče
o dítě do tří let věku v denním režimu a poskytování služeb pro rodinu a domácnost, včetně příležitostného krátkodobého hlídání dětí do tří let věku . Na základě negativního vyjádření odboru školství, mládeže a sportu žádost o doplnění zřizovací listiny do rady kraje předložena nebyla. Podle nyní předkládaného projektu bude nemocnice o změnu zřizovací listiny žádat až po případném schválení projektu v rámci operačního programu.
Dne 5. 9. 2011 se uskutečnilo jednání za účasti zástupce nemocnice, projektového manažera, odboru školství, mládeže a sportu a odboru zdravotnictví krajského úřadu.
Na jednání bylo konstatováno, že některé otázky spojené s přípravou a realizací projektu je nutné dořešit, zejména:
* formu mateřské školy ( firemní školka nebo mateřská škola dle školských předpisů zařazená do školského rejstříku, kterou však nemocnice - příspěvková organizace nemůže zřídit);
* provozování mateřské školy po ukončení projektu:
kdo bude zřizovatelem, pokud bude mateřská škola zapsána ve školském rejstříku a z jakých zdrojů budou hrazeny provozní náklady,
jak bude mateřská škola financována, pokud nebude zapsána ve školském rejstříku (vyloučení ztrátovosti projektu) a jako doplňková činnost nemocnice nebude moci být ztrátová,
* prostorové zázemí (projekt předpokládá využití infekčního pavilonu - nemovitého majetku kraje a jeho úpravy; pokud by měla být zařazena do školského rejstříku, musejí splňovat stavebně technické a hygienické požadavky).
Bez souhlasného vyjádření RK či odboru zdravotnictví není nemocnice oprávněna realizovat žádné výdaje na přípravu projektu.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví radě kraje navrhuje, aby vzala na vědomí informaci o stavu projektového záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava - organizace podporující politiku rovných příležitostí mužů a žen a soulad rodinného a profesního života a uložila řediteli nemocnice postupovat v souladu s Pravidly rady kraje č. 10/11 ze dne
19. 7. 2011.
StanoviskaOdbor školství, mládeže a sportu nemá připomínek k navrhovanému usnesení. OŠMS připraví stanovisko k projektové fiši a na základě řešení výše uvedených otázek. Bude-li mateřská škola zařazená do školského rejstříku, OŠMS nedoporučuje, aby jejím zřizovatelem byl kraj. OŠMS doporučuje projednání prostorového řešení s odborem majetkovým.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o stavu projektového záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava - organizace podporující politiku rovných příležitostí mužů a žen a soulad rodinného a profesního života ;
ukládá
* řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví projektovou fiši dle Pravidel rady kraje č. 10/11 ze dne 19. 7. 2011 a odpovědi na otázky spojené s přípravou a realizací projektového záměru;
* odboru zdravotnictví a odboru školství, mládeže a sportu, aby na základě projektové fiše, kterou Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace zpracuje podle Pravidel rady kraje č. 10/11, předložila materiál Radě Kraje Vysočina k rozhodnutí.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 30. 11. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz