Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2011-36

RK-28-2011-36.doc  RK-28-2011-36pr01.pdf  RK-28-2011-36pr02.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-28-2011-36
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2011
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina již od svého vzniku podporuje Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, pořádaný Jihlavským spolkem amatérských filmařů. Tato akce je vždy zařazena mezi VIP akce Kraje Vysočina podporované přímo z rozpočtu kapitoly Zastupitelstvo kraje. Pro rok 2011 Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 14. 12. 2010 usnesením č. 0518/07/2010/ZK dotaci na Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2011 ve výši 270 000 Kč.
Jihlavský spolek amatérských filmařů zastoupený panem Markem Hovorkou (ředitelem festivalu) se obrátil na Kraj Vysočina s žádostí o navýšení podpory ze strany Kraje Vysočina ve výši 130 000 Kč. Bližší informace, vysvětlení a důvody navýšení jsou uvedeny v žádosti o navýšení dotace jež je obsahem materiálu RK-28-2011-36, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu poskytnout dotaci ve výši 130 000 Kč Jihlavskému spolku amatérských filmařů, Jana Masaryka 1662/16, Jihlava, IČO: 67008062 na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2011. Finanční krytí bude zajištěno z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva navýšením kapitoly Zastupitelstvo kraje.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace do výše 200.000,- Kč v kalendářním roce patří do kompetence rady kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o navýšení dotace poskytnuté v loňském roce zastupitelstvem kraje, navrhuje odbor sekretariátu hejtmana, aby si rozhodnutí o navýšení této dotace zastupitelstvo kraje vyhradilo a následně rozhodlo o poskytnutí této dotace.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 24. 8. 2011 činí 34 662 tis. Kč. Usnesením č. 1388/27/2011/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení materiál s požadavkem na čerpání položky Nespecifikovaná rezerva ve výši 10 000 tis. Kč (kapitola Sociální věci). Pro jednání RK č. 28/2011 je předkládán požadavek ve výši 3 000 tis. Kč (kapitola Doprava). V případě schválení výše uvedených požadavků a požadavku z tohoto materiálu bude stav položky Nespecifikovaná rezerva činit 21 532 tis. Kč. Schválený rozpočet položky Nespecifikovaná rezerva pro rok 2011 byl 205 000 tis. Kč.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00007.0029.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 130 000 Kč Jihlavskému spolku amatérských filmařů, Jana Masaryka 1662/16, Jihlava, IČO: 67008062 na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2011;
* rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 130 000 Kč Jihlavskému spolku amatérských filmařů, Jana Masaryka 1662/16, Jihlava, IČO: 67008062 na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2011a dle materiálu RK-28-2011-36, př. 2;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 130 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 130 000 Kč dle materiálu
RK-28-2011-36, RK-28-2011-36, př. 1 a RK-28-2011-36, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 10. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz