Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 31/2011 - 27.09.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Veřejná zakázka Produkty Microsoft Select Plus
03Veřejná nadlimitní zakázka Digitalizace a ukládání v kraji Vysočina
04Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě
05Prodej pozemku v k. ú. a obci Ujčov
06Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Jihlava - rekonstrukce výtahů
07Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Štoky
08Darování pozemku v k. ú. a obci Golčův Jeníkov
09Darování pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
10Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Bedřichov u Zhořce a obci Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina
11Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
12Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008
13Zahájení jednání o darování pozemku - k. ú. Mitrov, obec Strážek
14Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
15Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
16Darování pozemků v k. ú. a obci Čikov
17Darování pozemků v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov
18Veřejná zakázka na stavební práce ÚSP Křižanov - Opravy ochozů
19Darování pozemku v k. ú. a obci Kalhov
20Vyřazení části silnice III/36057 v k. ú. a obci Hroznatín ze silniční sítě
21Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 6 do přílohy M 1.
22Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
23Žádost o prominutí pohledávky
24Připsání dotace na projekty silniční infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
25Prohlášení k projektu silniční infrastruktury podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
26Čestné prohlášení k finanční zprávě projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina - 2
27Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
28Veřejná zakázka na stavební práce na akci III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská - 2. etapa
29Informace o výsledku hospodaření zdravotnických zařízení za 1. pololetí 2011 a jednání hejtmana Kraje Vysočina a zástupců odboru zdravotnictví s managementy zdravotnických zařízení
30Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. a 3. kategorie v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011
31Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011
32Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající ze smlouvy o nájmu nemovitosti u kapitoly Zdravotnictví
33Návrh na provedení rozpočtového opatření pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci - poskytnutí investiční dotace na pořízení lékárenského systému
34Udělení souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy
35Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce nábytku do expozice Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
36Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti se splátkou půjčky na realizaci projektu Dolnorakouská zemská výstava 2009
37Návrh na zrušení části usnesení rady kraje č. 1347/26/2011/RK a schválení nového platového postupu ředitele příspěvkové organizace na úseku kultury
38Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
39Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina
40Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
41Návrh na přípravu Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
42Návrh na poskytnutí věcného daru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
43Informace o uložení a úhradě odvodů za porušení rozpočtové kázně a o odvolání proti uloženým odvodům
44Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
45Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru roce 2011
47Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia Havlíčkův Brod a stanovení jednotného postupu při vyhlašování konkursních řízení
48Pověření OŠMS vyhlášením a organizací konkurzního řízení na funkci ředitele (ředitelky) příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
49Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
50Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2011
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
52Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
53Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina na poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů
54Stanovení platu ředitelky Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11
55Změna v Odborné skupině projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
56Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
57Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
58Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
59Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech - GENDER FOCUS v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2
60Projekt GENDER FOKUS - žádost o platbu
61Strategie 2020 Kraje Vysočina
62Projekt MA-G 21 - žádost o platbu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz