Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2011-13

RK-28-2011-13.doc  RK-28-2011-13pr01.doc  RK-28-2011-13pr02.xls
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-28-2011-13
NázevNávrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Zpracoval E. Tomášová, P. Dvořák
Předkládá L. Kettner, P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší převod nákladů spojených s přípravou a realizací investiční akce Rekonstrukce a přístavba pavilonu interních oborů Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. , které byly uhrazeny Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací (dále nemocnice), a jsou vedeny nemocnicí na účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Jedná se o nedokončený majetek, který podle § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nemocnice nabyla pro svého zřizovatele.
Tato investiční akce byla spolufinancována z prostředků ROP NUTS II Jihovýchod a investorem stavby se stal Kraj Vysočina. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby veškeré náklady související s realizací investiční akce byly převedeny do účetnictví investora a staly se součástí pořizovací ceny stavby.
Návrh řešení Předkládaný Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, řeší vyjmutí nákladů z účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
z hospodaření nemocnice o celkové pořizovací ceně 30 604 176,77 Kč - jde o část nákladů souvisejících s pořízením investiční akce Rekonstrukce a přístavba pavilonu interních oborů Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. . Výše uvedené náklady se touto operací stanou součástí hodnoty investiční akce Rekonstrukce a přístavba pavilonu interních oborů Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. .
Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-28-2011-13, př. 1, RK-28-2011-13, př. 2.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s navrhovaným opatřením, které se týká vyjmutí nákladů z účtu 042 vedeném v účetnictví Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Pro správně zaúčtování těchto nákladů do hodnoty majetku kraje (na majetkové účty kraje) je nutná jejich specifikace dle objektů, k nimž věcně náleží.
Odbor majetkový nemá námitek k návrhu řešení dle materiálu RK-28-2011-13.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2011-13, př. 1, RK-28-2011-13, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín do 31. 10. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz