Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 36/2011 - 01.11.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Uzavření darovací smlouvy na nemovitosti po stavbě Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v Jaroměřicích
03Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v k. ú. Hosov a obci Jihlava
04Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
05Převody pozemků v k. ú. a obci Pošná
06Prodej pozemků v k. ú. Slavice a obci Třebíč
07Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Štoky
08Nabytí pozemků v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov
09Předání pozemků v k. ú. Dukovany k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
10Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
11Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
12Změna usnesení 1438/28/2011/RK a usnesení 1508/31/2011/RK
13Majetkoprávní vypořádání stavby III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1 a silnice III/34311
14Prodej chodníku a veřejného osvětlení v Jihlavě
15Žádost o souhlas vlastníka se zápisem budovy do návrhu seznamu architektonicky cenných staveb
16Podlicenční smlouva
17Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 7. do 30. 9. 2011
18Smlouva o budoucí smlouvě - věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
19Návrh na zrušení části veřejné zakázky
20Projekt LDA V4 - smlouva o poskytnutí dotace
21Rozpočtové opatření na kapitole Informatika - pokládka chrániček pro optický datový spoj Nové Město na Moravě-III/35314-SKI areál
22Návrh na změnu předmětu smlouvy o dílo
23Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská - 2. etapa
24Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí daru obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina
25Zrušení usnesení - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
26Projekt KID CZ-A - žádost o platbu
27Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Vzdělávání KOUS Vysočina - podzim 2011
28Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Screening kolorektálního karcinomu
29Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011
30Souhlas k nabytí majetku dědictvím pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
31Celostátní soutěž o cenu hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
32Změna investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
33Žádost o schválení výpůjčky dlouhodobého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
34Veřejná zakázka Dodávka látek s antibiotickým účinkem
35Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
36Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.2.02/03.0002
37Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.3.02/02.0007
38Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0062) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
39Monitorovací zprávy k projektům Technické pomoci OP VK
40Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
41Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov Nová Ves u Chotěboře
42Pravidla pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
43Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
44Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
45Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - záloha na realizaci projektů v rámci Programu celoživotního učení pro Partnerství Comenius Regio
47Změny ve školském rejstříku
48Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
49Záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Telč
50Žádost o pořízení změny územního plánu města Havlíčkův Brod
51Přístup kraje k hodnocení žádostí MPSV pro rok 2012
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz