Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 41/2011 - 20.12.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Projekt SEN - žádost o platbu
03Pozastavení plateb u příjemce podpory v OP VK
04Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.01/01.0065
05Návrh na rozpočtové opatření na Kapitole Evropské projekty - přijetí závěrečné platby na projekt Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU v rámci 3. výzvy Fondu technické asistence Finančních mechanismů EHP/Norska Pro: jednání rad
06Žádost o vyjádření ke zřízení ochranných pásem letiště Náměšť
07Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt RECOM CZ-AT v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
08Projekt Snižování energetické náročnosti - 2. monitorovací zpráva a žádost o platbu
09Schválení podstatných změn v grantovém projektu OP VK Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ
10Změna usnesení rady kraje č. 2034/40/2011/RK
11Strategie Kraje Vysočina 2020
12Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
13Změna investičního plánu Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2011
14Zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu Krajskou knihovnou Vysočiny - dodatek ke smlouvě
15Úprava závazného ukazatele u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na rok 2011
16Návrh mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu za rok 2011
17Havarijní pojištění vozidla Horácká galerie v Novém Městě na Moravě jednání rady kraje č. 41/2011 dne 20. 12. 2011 zpracoval: M. Skryjová předkládá: K. Lisá Popis problému: Radě Kraje Vysočina je předkládán návrh na udělení výjimky pro havarijní pojišt
18Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 1. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
19Změna usnesení 1869/38/2011/RK
20Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2.stavba
21Smlouva o výpůjčce-výjezdové stanoviště ZZS KV v Počátkách
22Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
23Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
24Rozhodnutí o nájemném z bytů ve vlastnictví Kraje Vysočina
25Uzavření nepojmenované smlouvy - převod práv a povinností z KSUSV na Kraj Vysočina
26Dodatky ke Smlouvám o nájmu věcí nemovitých mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací
27Veřejné zakázky na stavební práce Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.c
28Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
29Rozhodnutí o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV
30Návrh změny čerpání investičního fondu u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2011
31Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se stanoví účtový rozvrh účtových tříd 5 (náklady) a 6 (výnosy) příspěvkových organizací
32Projekt Rozšíření datového skladu kraje Vysočina - veřejná zakázka a změna Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na regionální výstavu České bonsajové asociace (ČBA)
34Třetí ročník projektu S Vysočinou na Broadway - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
35Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2012
36Projekt IMPLEMENTACE SOUSTAVY NATURA 2000 V KRAJI VYSOČINA - LESY A RYBNÍKY (níže jen Projekt ) - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
37Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí - příjem finančních prostředků od partnerů v projektu spolupráce Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
38Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení finančních prostředků z minulých let do rozpočtu kraje a do Fondu Vysočiny
39Podání projektové žádosti Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II.
40Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Kraji Vysočina IX. - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
41Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - poskytnutí investiční dotace Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizaci
42Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na projekt Vzděláváním za kvalitu a profesionalitu
43Návrh na úpravu závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na rok 2011 za odvětví sociální péče
44Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
45Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotací ze státního rozpočtu na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
46Změna organizačních řádů některých příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
47Přijímací řízení do středních škol
48Návrh na poskytnutí peněžního daru z kapitoly Školství, mládeže a sportu na podporu sportovní přípravy - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly
49Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství
50Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Tělovýchovné jednotě Řásná na zakoupení sněžného skútru
52Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách
53Dotace na realizaci ICT Standardu - žádost o změnu v projektu
54Projekt LDA V4 - uzavření partnerské smlouvy
55Dotace na realizaci ICT Standardu - žádost o změnu v projektu
56Dotace na realizaci ICT Standardu - žádost o změnu v projektu
57Dotace na realizaci ICT Standardu - žádost o změnu v projektu
58Dotace na realizaci ICT Standardu - žádost o změnu v projektu
59Dotace na realizaci ICT Standardu - žádost o změnu v projektu
60Koncepce eHealth na období let 2013 - 2015
61Organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
62Stanovení platu ředitelce Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
63Udělení souhlasu s uzavřením podnájemní smlouvy o umístění věci
64Vyřazení movitého majetku Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
65Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, na rok 2011
66Darovací smlouva Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
67Hmotná zainteresovanost ředitele nemocnice
68Posun termínu realizace investičních akcí pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
69Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. a 3. kategorie v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011
70Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011
71Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
72Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
73Informace radě kraje o předložení závěrů a doporučení z personálního auditu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
74Zdravotní plán - aktualizace programové (strategické) části
75Návrh rozpočtového opatření - odvod z investičního fondu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
76Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
77Pracoviště Tolstého 15 Jihlava -dodatek k nájemní smlouvě
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz