Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 35/2010 - 02.11.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem a obci Ždánice
03Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí III/1316 Jihlava - Zborná
04Změna usnesení č. 0190/03/2010/ZK
05Změna usnesení 1482/30/2010/RK
06Darování pozemků - k. ú. a obec Blatnice
07Výběrové řízení na veřejnou zakázku Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
08Uzavření smluv v rámci přípravy stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Habry
09Stanovisko k návrhu na umístění stavby Obchodní centrum Špitálské předměstí Jihlava JIH
10Darování pozemků - k. ú. a obec Polná
11Změna stavebního záměru SUPŠ Jihlava - Helenín, rekonstrukce objektu , návrh na pozastavení realizace akce Muzeum Vysočiny Pelhřimov - vybudování depozitáře
12Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
13Veřejná zakázka Vybudování technologického centra kraje Vysočina
14Veřejná zakázka VYBUDOVÁNÍ SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY
15Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny financovaného z Finančního mechanismu EHP/Norska
16Souhlas s vývozem a prezentací betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
17Předběžný záměr Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
18Žádost o prodloužení doby realizace a změnu žádostí o platbu projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - CZ.1.11/2.1.00/08.01115
19Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2010
20Vyhlášení ankety Sportovec kraje Vysočina za rok 2010
21Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
22Souhlas s uzavřením smlouvy
23Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na změnu rozpočtu Dětského Domova Humpolec, Libická 928
24Veřejná zakázka III/03811 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03811-1 - dodatečné stavební práce
25Veřejná zakázka III/03810 Hesov - most ev. č. 03810-006,007,008 - dodatečné stavební práce
26Veřejná zakázka II/350 Přibyslav - Žižkova ul. - dodatečné stavební práce
27Návrh rozpočtového opatření v souladu se zjištěním Nejvyššího kontrolního úřadu
28Návrh na vyřazení osobního automobilu DD Ždírec, příspěvkové organizace
29Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
30Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
31Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010
32Veřejná zakázka na dodávky Dodávka nábytku do domova pro seniory ve Velkém Meziříčí
33Pronájem prodejního automatu
34Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
34upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
35Žádost Krajského atletického svazu Vysočina o podporu Mezistátního mezikrajového utkání v atletice 2011
36Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce pIšQworky 2010
37Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
38Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
39Prohlášení partnera ke způsobilosti výše DPH jako výdaje projektu RECOM CZ-AT vztahující se k 3. monitorovacímu období
40Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
41Přihlášky do soutěže Evropská cena za přínos podnikání
42Celostátní soutěž o cenu hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice - hodnotící komise
43Návrh na zápis prostorové ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví
44Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
45Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
46Vyřazení movitého majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
47Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace - žádost o zrušení povinnosti dané usnesením č. 1147/24/2010/RK
48Metodický pokyn k předávání reportů a hlášení zdravotnickými zařízeními zřízenými krajem Vysočina
49Informace o průběhu plnění akčního plánu eHealth pro rok 2010 a návrh aktivit pro rok 2011
50Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - pořádání vzdělávací akce
51Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu
52Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
53Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
54Příspěvek na nákup zvedací plošiny pro nástup tělesně postižených do vlaku - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
55Výběrové řízení Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina - Rukavice
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz