Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 13/2010 - 27.04.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
03Darování pozemků v k. ú. a obci Putimov
04Dodatky Zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
05Výkup pozemků v k. ú. a obci Věžná
06Majetkoprávní příprava pro stavbu II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín, 2. stavba
07Uzavření nájemních smluv pro stavbu II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín, 1. stavba
08Návrh na zařazení nové akce Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce kotelny a vyvážení ÚT do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
09Převod vyřazované části silnice III/3921 do vlastnictví obce Petráveč
10Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě - k. ú. Jimramov
11Žádost obce Velký Beranov o převod místní komunikace v k. ú. Velký Beranov a Bradlo do vlastnictví kraje Vysočina
12Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
13Nabytí stavebního objektu SO 103 - Úprava křižovatky pro napojení v ZÚ stavby I/19 - Žďár nad Sázavou, Mělkovice, obchvat do vlastnictví kraje
14Nabytí pozemků a změna hospodaření u svěřeného majetku v k. ú. Jihlava
15Stavební záměr - ZŠ, SPC a Školní družina Havlíčkův Brod - Přístavba školy
16Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
17Výkup pozemků v k. ú. a obci Rybné
18Výkup pozemků v k. ú. Ronov nad Sázavou a obci Přibyslav
19Smlouva o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Pístov u Jihlavy, k. ú. Hosov u Jihlavy
20Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Jinošov
21Stavební záměr Transformace ÚSP Jinošov I , návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, příloha M8
22Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2009
23Návrh na poskytnutí dotací na aktivity související s oslavami 150. výročí narození Gustava Mahlera - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
24Rozhodnutí o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekt Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod
25Vzdělávání praktických lékařů - žádost o finanční pomoc na dokončení specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
26Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
27Partnerské smlouvy k projektům PreCo a OSEPA
28Žádost o poskytnutí dotace občanskému sdružení Český svaz žen na podporu realizace konzultačních seminářů a poradenství v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
29Návrh na řešení ukončení provozování Domova důchodců Velký Újezd včetně vypořádání všech majetkoprávních otázek a finančního podílu kraje na rekonstrukci objektu
30Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - březen 2010
31Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2009
32Poskytnutí daru Policii ČR - Krajskému ředitelství policie Vysočina
33Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Hradci Králové
34Návrh na udělení ceny kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile kraje Vysočina
35Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
36Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
37Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
38Projekt Vítejte na Vysočině - rozpočtové opatření
39Žádost o zajištění finanční spoluúčasti na realizaci projektu na podporu integrace cizinců - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
40Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 - II. část
41Návrh na poskytnutí věcného daru
42Stanovení termínů jednání
43Fond Vysočiny - Volný čas 2010 - schválení navržených podpor
44Fond Vysočiny - Sportoviště 2010 - schválení navržených podpor
45Změny ve školském rejstříku
46Změny ve zřizovací listině
47Záměr na ukončení zřizování plaveckých škol
48Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina
49Smlouva o společném postupu zadavatelů s městem Velká Bíteš - zadání veřejné zakázky na stavební práce III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská
50Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
51Návrh finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina, na rok 2010
52Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a Městem Třebíč
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina
54Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Naše školka 2010
55Prodloužení termínu vrácení půjčky na realizaci projektu zřizovateli ze strany Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
56Žádost obce Světnov o změnu účelu dotace přidělené v rámci Programu obnovy venkova 2010
57Záměr předložit 2 projekty do výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací včetně rozpočtového opatření k zajištění předfinancování obou projektů
58Poskytnutí dotací obcím, školám, mikroregionům a neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
59Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
60Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
61Projekt Biodiverzita do Operačního programu Životní prostředí
62Projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. do Operačního programu Životní prostředí
63Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Střední průmyslové školy Třebíč
64Rozhodnutí o schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace r. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00004 z OPLZZ na projekt Kvalita 09
65Soutěž o SKUTEK ROKU 2009
66Převod vzdělávací činnosti domu dětí a mládeže z kraje na město Chotěboř
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz