Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 12/2010 - 20.04.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Kojčice
03Darování pozemku v k.ú. Kyjov u Černé, obec Kyjov
04Předání majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
05Vykoupení pozemku pro rozšíření silnice v k. ú. a obci Pavlov
06Změna usnesení 1444/32/2009/RK
07Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku, v rámci působnosti odboru majetkového
08Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
09Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
10Nabytí stavebního objektu SO 901.2 vegetační úpravy silnic III. třídy po dokončení stavby I/38 Havlíčkův Brod - jihovýchodní obchvat do vlastnictví kraje
11Majetkoprávní příprava stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné
12Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Humpolec
13Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina - smlouvy uzavírané s městem Přibyslav
14Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavu a uzavření smlouvy o výpůjčce - k.ú. Pístov u Jihlavy, k.ú. Helenín
15Změna usnesení 1008/23/2009/RK
16Soutěž stavba Vysočiny 2009
17Informace o postupu zveřejňování podkladových materiálů pro jednání Rady kraje Vysočina
18Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
19Souhlas s uzavřením smluv
20Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2010 a na rozvojový program Hustota a Specifika
21Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2010
23Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání - Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319
24Stanovení platu ředitele Střední školy řemesel Třebíč
25Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
26Jmenování člena školské rady při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod
27Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
28Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
29Zajištění povinné výuky řízení motorových vozidel skupiny C ve středních školách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
30Působení lektora francouzského jazyka v kraji Vysočina ve školním roce 2010-2011
31Stanovení platu ředitele Střední školy technické Jihlava
32Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
34Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
35Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
36Fond Vysočiny - dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory z grantového programu Čistá voda 2009
37Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2009
38STAVÍME PRO VÁS - Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu
39Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
40Fond Vysočiny - finanční dotace v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2010
41Rozhodnutí o uzavření Smluv o poskytnutí dotace z ROP JV na projekty Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny a Muzea a galerie na Vysočině on-line
42Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury a památkové péče za období od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010
43Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2010
44Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
45Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1.
46I/38 Moravské Budějovice - změna směrového dopravního značení z důvodu výstavby obchvatu
47Veřejná zakázka na stavební práce II/402 Třešť - Nádražní ul. - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
48Renominace zástupce kraje Vysočina do Monitorovacího výboru pro Operační program Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
49Schválení formálních úprav Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
50Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru regionálního rozvoje za období od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010
51Renominace zástupce kraje Vysočina do Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko
52Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 - Dodávka komplexních služeb k výběru dodavatele elektrické energie
52upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 - Dodávka komplexních služeb k výběru dodavatele elektrické energie
53Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 - Dodávka komplexních služeb k výběru dodavatele zemního plynu
53upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 - Dodávka komplexních služeb k výběru dodavatele zemního plynu
54Návrh na rozpočtové opatření při přijetí finančních prostředků - splátka půjčky poskytnuté v roce 2009 Energetické agentuře Vysočiny
55Zpracování mediální kampaně a její realizace, výběr dodavatele
56Vyřazení movitého majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
57Výpůjčka movitého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
58Návrh rozpočtového opatření - dotační program Rezidenční místa 2009
59Veřejná zakázka Dodávka medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina
60Rozhodnutí o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekt Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě
61Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
62Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
63Informace k nové metodice k vyhlášce č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činnosti zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření TBC, kterou vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR
64Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010
65Organizační řády příspěvkových organizací Domov důchodců Ždírec, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou a Ústav sociální péče Ledeč nad Sázavou
66Plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina
67Transformační plán Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace
68Zadání veřejných zakázek na poskytování vybraných služeb sociální prevence
69Návrh na čerpání investičního plánu u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
70Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
71Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - zajištění krajské soutěže s názvem Poznej Vysočinu 2010
72Návrh na poskytnutí věcného daru velvyslanci České republiky v Izraeli
73Vzdání se funkce ředitele Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
74Projednání monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz