Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUsnesení 0378/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Lukáše Vlčka a Pavla Kalabuse ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2016.


Usnesení 0379/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.


Usnesení 0380/05/2016/ZK
Neveřejný materiál - odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0381/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • zprávu o činnosti rady kraje;
 • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2016 dle materiálu ZK-05-2016-02, př. 1;

schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2016-02, př. 1.


Usnesení 0382/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.


Usnesení 0383/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
odvolává
předsedy, místopředsedy a členy:
  • výboru finančního;
  • výboru kontrolního;
  • výboru regionálního rozvoje;
  • výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost;
  • výboru legislativního;
  • výboru pro udělování medailí,

s účinností k 8. 10. 2016;
ruší
  • výbor regionálního rozvoje;
  • výbor legislativní;
  • výbor pro udělování medailí,

s účinností k 8. 10. 2016.


Usnesení 0384/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 – Mezinárodní spolupráce Masarykovu ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., se sídlem Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8, IČO 67985921 ve výši 340 000 Kč na realizaci projektu česko-rakouské knihy o historii/didaktické učební pomůcky k výuce dějepisu za podmínek dle materiálu ZK-05-2016-05, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2016-05, př. 3.Usnesení 0385/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Městu Počátky, IČO 00248843 ve výši 500 000 Kč a Městysu Batelov, IČO 00285595 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-05-2016-06, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-05-2016-06, př. 3;

schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč.


Usnesení 0386/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2016 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2016-07, př. 3;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2016 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2016-07, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekty v rámci grantového programu Prevence kriminality 2016 dle materiálu ZK-05-2016-07, př. 5.Usnesení 0387/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Bezpečnostní analýzu Kraje Vysočina 2016 dle materiálu ZK-05-2016-08, př. 1;
vyhrazuje si
podle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
 • schvalovat Koncepci prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2017 až 2020 včetně jejích změn;
 • vyhlašovat krajské programy prevence kriminality ve smyslu cílů a priorit stanovených Koncepcí prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2017 až 2020 včetně jejich změn;

schvaluje
Koncepci prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2017 až 2020 dle materiálu ZK-05-2016-08, př. 2.


Usnesení 0388/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 3 833 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-05-2016-09, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2016-09, př. 2;

schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 3 833 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 833 000 Kč.


Usnesení 0389/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-05-2016-10, př. 1;
 • Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina na rok 2017 dle materiálu ZK-05-2016-10, př. 2.Usnesení 0390/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky k veřejnoprávním Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2016-11, př. 2.


Usnesení 0391/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 900 000 Kč dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-05-2016-12, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223  Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 900 000 Kč.


Usnesení 0392/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • založit Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s. (zkráceně BISON, z. s.);
 • schválit stanovy Spolku pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s., zkráceně BISON, z. s. dle materiálu ZK-05-2016-13, př. 2;
 • jmenovat delegáty Členské schůze za Kraj Vysočina dle materiálu ZK-05-2016-13, př. 3;
 • jmenovat členy Kontrolní komise za Kraj Vysočina dle materiálu ZK-05-2016-13, př. 3;

ukládá
odboru informatiky plnit úkoly zakladatelského odboru k nově vzniklé právnické osobě.


Usnesení 0393/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit odůvodnění účelnosti veřejné zakázky „Nemocniční informační systém pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina“ dle materiálu ZK-05-2016-14, př. 1.


Usnesení 0394/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
souhlas s realizací plánovaného projektu „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“ dle materiálu ZK-05-2016-15, př. 2;
schvaluje
 • převod finančních prostředků ve výši max. 45 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu, a to za předpokladu, že bude projekt řídícím orgánem IROP schválen;
 • závazek Kraje Vysočina týkající se spolufinancování schváleného projektu „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“ z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu.Usnesení 0395/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 11 470 800 Kč při současném zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 11 470 800 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 11 470 800 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na zajištění povinné spoluúčasti ve výši 20 % v rámci investičních nákladů akce „Nemocnice Jihlava, p. o. – pořízení PET/CT“.Usnesení 0396/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací první etapy projektu „Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče“ dle materiálu ZK-05-2016-17, př. 3;
schvaluje
 • převod finančních prostředků ve výši 44 338 030 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2016 na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 44 338 030 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na předfinancování první etapy projektu „Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče“;
 • finanční závazek kraje poskytnout investiční příspěvek ve výši 11 855 580 Kč na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu za předpokladu, že bude žádost o podporu z IROP schválena a poskytnutá zápůjčka ve stejné výši vrácena na účet kraje.Usnesení 0397/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3533 – Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 000 000 Kč při současném snížení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 5 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 5 000 000 Kč za účelem částečné úhrady zvýšených mzdových nákladů.Usnesení 0398/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2016 dle materiálu ZK-05-2016-19, př. 1.


Usnesení 0399/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu ZK-05-2016-20;
schvaluje
řešení navržené společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group v materiálu ZK-05-2016-20, př. 2;
rozhoduje
upustit od vymáhání pohledávky ve výši 3 041 000,- Kč, přičemž nevymáhání pohledávky ve výši 3 041 000,- Kč za společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je poskytováno jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, po splnění závazku uvedeného v materiálu ZK-05-2016-20, př. 2.


Usnesení 0400/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít s vlastníkem vedeným v katastru nemovitostí ke dni projednání materiálu v zastupitelstvu kraje smlouvu o budoucí kupní smlouvě na části pozemků v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu ZK-05-2016-21, př. 1.


Usnesení 0401/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby I/38 Havlíčkův Brod, jihovýchodní obchvat dle materiálu ZK-05-2016-22, př. 2.


Usnesení 0402/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést úplatně pozemek par. č. 2007/5 ostatní plocha, silnice o výměře 2 172 m2 v katastrálním území Příseka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice, za cenu stanovenou dohodou ve výši 8 Kč/m2.


Usnesení 0403/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 93/5 – ost. plocha, zeleň o výměře 320 m2 oddělený GP č. 586-14/2016 z pozemku par. č. 93/5 v k. ú. Nové Syrovice z vlastnictví obce Nové Syrovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 7 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-24, př. 1.


Usnesení 0404/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0406/05/2014/ZK ze dne 9. 9. 2014 tak, že text:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2014-42, př. 1 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 331 150 Kč, uhradit Státnímu statku Jeneč, státnímu podniku v likvidaci, částku za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 4 000 Kč a uhradit daň z nabytí nemovitostí“
se nahrazuje textem:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2014-42, př. 1 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 314 560 Kč, uhradit Státnímu statku Jeneč, státnímu podniku v likvidaci, částku za vyhotovení znaleckého posudku včetně DPH ve výši 1 452 Kč a kolek ve výši 1000 Kč.“


Usnesení 0405/05/2016/ZK
Neveřejný materiál - odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0406/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem část pozemku par. č. 610/1 nově označenou dle geometrického plánu č. 176-1193/2016 jako par. č. 610/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Klášter u Vilémova z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov;
schvaluje
dodatek č. 1456 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-27, př. 1.


Usnesení 0407/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/3791a;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/3791a včetně všech součástí a příslušenství a pozemků par. č. 128, ostatní plocha silnice o výměře 846 m2, par. č. 3007/13, ostatní plocha silnice o výměře 1 716 m2 a par. č. 3011/33 ostatní plocha silnice o výměře 1 444 m2 v k. ú. Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství touto silnicí zastavěných dle materiálu ZK-05-2016-28, př. 1.


Usnesení 0408/05/2016/ZK
Neveřejný materiál - odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0409/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky v k. ú. Střížov u Chotěboře, Příjemky, Počátky u Chotěboře, Bílek a Chotěboř, vše v obci Chotěboř, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2016-30, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
schvaluje
dodatek č. 1468 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-30, př. 3.


Usnesení 0410/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-05-2016-31, př. 1 od vlastníků pozemků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/360 Oslavička – Rudíkov“.


Usnesení 0411/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít směnnou smlouvu mezi Krajem Vysočina a firmou Galatek a. s., Na Pláckách 647, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 252 86 706, jejímž obsahem bude směna pozemku dle GP č. 2312-309/2016 par. č. 1229/8 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 73 m2 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemky par. č. 1229/9 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 41 m2 a par. č. 1229/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 32 m2 ve vlastnictví firmy Galatek a. s., Na Pláckách 647, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ 252 86 706;
schvaluje
dodatek č. 1469 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-32, př. 2.


Usnesení 0412/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou, se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ 002 68 321, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2016-33, př. 1, v k. ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou a Mrzkovice;
 • nabýt darem pozemky z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2016-33, př. 2, v k. ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou, Dolní Březinka a Mrzkovice;

schvaluje
 • dodatek č. 1470 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-33, př. 4;
 • dodatek č. 1471 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-33, př. 5.Usnesení 0413/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít s Českou republikou – Lesy ČR, s.p., na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o smlouvě budoucí kupní dle materiálu ZK-05-2016-34, př. 1.


Usnesení 0414/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-05-2016-35, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nová Říše;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-05-2016-35, př. 2 z vlastnictví městyse Nová Říše do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje
 • dodatek č. 1472 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2016-35, př. 3;
 • dodatek č. 1473 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2016-35, př. 4.Usnesení 0415/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemek par. č. 1197/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 6 m2 v k. ú. Řehořov a obci Kamenice z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy o bezúplatném převodu pozemku dle materiálu ZK-05-2016-36, př. 1.


Usnesení 0416/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 2165/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 290 m2 a par. č. 2165/9 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 44 m2 v k. ú. a obci Nový Rychnov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nový Rychnov;
 • nabýt darem pozemky par. č. 94/11 – ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 a par. č. 2154/32 – ostatní plocha, silnice o výměře 591 m2 v k. ú. a obci Nový Rychnov z vlastnictví městyse Nový Rychnov do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje
dodatek č. 1474 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2016-37, př. 1.


Usnesení 0417/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 703/1 ostatní plocha o výměře 3139 m2, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Velké Meziříčí, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
schvaluje
dodatek č. 13 Zřizovací listiny Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí, dle materiálu ZK-05-2016-38, př. 3.


Usnesení 0418/05/2016/ZK
Neveřejný materiál - odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0419/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 756/11 – ost. plocha, ost. komunikace silnice o výměře 217 m2 v k. ú. Horní Bítovčice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bítovčice;
schvaluje
dodatek č. 1475 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-05-2016-40, př. 1.


Usnesení 0420/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díl „a“ o výměře 114 m2 oddělený GP č. 212-524/2015 z pozemku par. č. 936/1 v k. ú. a obci Těchobuz z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Těchobuz;
schvaluje
dodatek č. 1476 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-05-2016-41, př. 1.


Usnesení 0421/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Zubří smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže po realizaci stavby „Chodník u silnice III/36039 - obec Zubří“ darovat do vlastnictví obce Zubří část pozemku par. č. 94/1 zastavěného chodníkem a obec Zubří se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 0422/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1998/6 – ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 oddělený GP č. 320-58/2016 z pozemku par. č. 1998/3 v k. ú. Tis u Habrů, obec Tis z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Tis;
schvaluje
dodatek č. 1477 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-05-2016-43, př. 1.


Usnesení 0423/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 5999/235 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina.
schvaluje
Dodatek č. 22 Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2016-44, př. 1.


Usnesení 0424/05/2016/ZK
Neveřejný materiál - odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0425/05/2016/ZK
Neveřejný materiál - odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0426/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. par. č. 1954/11 – ost. plocha, sportoviště o výměře 772 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 24 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci dle materiálu ZK-05-2016-47, př. 1.


Usnesení 0427/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 3005/20 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 326 m2, par. č. 3005/21 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 583 m2, par. č. 3005/23 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 443 m2, par. č. 3005/25 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře104 m2, par. č. 3005/19 – ost. plocha, zeleň o výměře 359 m2, par. č. 3005/22 – ost. plocha, zeleň o výměře 404  m2, par. č. 3005/24 – ost. plocha, zeleň o výměře 306 m2, par. č. 3005/26 – ost. plocha, zeleň o výměře 9 m2, par. č. 3005/27 – ost. plocha, zeleň o výměře 10 m2 oddělených GP č. 2189-130/2015 z pozemku par. č. 3005/17 v k. ú. Velká Bíteš z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš;
schvaluje
dodatek č. 1481 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2016-48, př. 1.


Usnesení 0428/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1482 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2016-49, př. 1.


Usnesení 0429/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1219/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 38 m2, par. č. 1219/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2 a par. č. 1219/5 ostatní plocha, zeleň o výměře 12 m2 oddělené geometrickým plánem č. 682-16/2016 z pozemku par. č. 1219/1 v k. ú. a obci Stonařov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Stonařov;
schvaluje
Dodatek 1483 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2016-50, př. 1.


Usnesení 0430/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle GP č. 111-65-2015: par. č. 739/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 109 m2, par. č. 739/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2 a par. č. 739/19 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2 v k.ú. Veselá u Sedletína z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Sedletín;
 • nabýt darem pozemek dle GP č. 111-65-2015:  par. č. par. č. 13/20 ostatní plocha, silnice o výměře 16 m2 v k.ú. Veselá u Sedletína z vlastnictví obce Sedletín do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje
Dodatky č. 1484 a 1485 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny příspěvkové organizace dle materiálů ZK-05-2016-51, př. 1, ZK-05-2016-51, př. 2.


Usnesení 0431/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v k.ú. a obci Čechtín dle materiálu ZK-05-2016-52, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Čechtín;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Čechtín dle materiálu ZK-05-2016-52, př. 1 z vlastnictví obce Čechtín do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje
Dodatky č. 1486 a č. 1487 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálů ZK-05-2016-52, př. 3, ZK-05-2016-52, př. 4.


Usnesení 0432/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemek par. č. 42/3 o výměře 812 m2, zahrada v k. ú. Zboží a obci Habry z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, za kupní cenu 89 288 Kč do vlastnictví Kraje Vysočina, za podmínek dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-05-2016-53, př. 3 s tím, že Kraj Vysočina uhradí náklady spojené s oceněním pozemku ve výši 2 700 Kč;
schvaluje
Dodatek č. 11 Zřizovací listiny Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-53, př. 4.


Usnesení 0433/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího a statutárním městem Jihlava, na straně budoucího prodávajícího, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na části pozemků par. č. 1040/18 a par. č. 1040/3 v k. ú. Horní Kosov a dále na části pozemku par. č. 4380/55 v k. ú. Jihlava, dotčené stavbou „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“ za cenu stanovenou znaleckým posudkem.


Usnesení 0434/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uznat formou souhlasného prohlášení vlastnické právo společnosti S.O.K. stavební, s.r.o, Hrotovická – Průmyslová zóna 126, 674 01 Střítež, IČO: 255 48 484 k pozemku par. č. 2671 – ost. plocha, silnice o výměře 1 278 m2 v k. ú. Třebíč;
schvaluje
dodatek č. 1488 Zřizovací listiny Krajské správy a držby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2016-55, př. 1.


Usnesení 0435/05/2016/ZK
Neveřejný materiál - odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0436/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1490 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-57, př. 1.


Usnesení 0437/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi obcí Rozseč se sídlem Rozseč 94, IČ 004 88 640 na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku v rozsahu dle materiálu ZK-05-2016-58, př. 1.


Usnesení 0438/05/2016/ZK
Neveřejný materiál - odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0439/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu ZK-05-2016-60, př. 1 do vlastnictví kraje za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.


Usnesení 0440/05/2016/ZK
Neveřejný materiál - odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0441/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 17 Zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2016-62, př. 1, kterým se předávají do hospodaření organizace nemovité věci - nově pořízené vodovodní a kanalizační přípojky.


Usnesení 0442/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0125/02/2016/ZK, kterým bylo schváleno Odůvodnění veřejné zakázky „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“, tak, že materiál ZK-02-2016-58, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-05-2016-63, př. 1.


Usnesení 0443/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Odůvodnění veřejné zakázky „Střední průmyslová škola Třebíč – Demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny – etapa A“ dle materiálu ZK-05-2016-64, př. 1.


Usnesení 0444/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení č. 0239/03/2016/ZK;
 • nabýt pozemky v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-05-2016-65, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv pro stavbu „II/602 Jihlava – JV obchvat“.Usnesení 0445/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít s vlastníky pozemků smlouvy o smlouvách budoucích kupních na pozemky v k. ú. Nové Veselí a k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou, dle materiálů ZK-05-2016-66, př. 1 a ZK-05-2016-66, př. 2 v rámci realizace projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“ za kupní cenu 70 Kč/m2.


Usnesení 0446/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít s vlastníkem vedeným v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy smlouvu o budoucí kupní smlouvě na části pozemků v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-05-2016-67, př. 1;
 • uzavřít s městem Havlíčkův Brod smlouvu o budoucí darovací smlouvě na části pozemků v rozsahu dle materiálu ZK-05-2016-67, př. 2.Usnesení 0447/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2016-68, př. 1upr1.


Usnesení 0448/05/2016/ZK
Neveřejný materiál - odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0449/05/2016/ZK
Neveřejný materiál - odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0450/05/2016/ZK
Neveřejný materiál - odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0451/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Chotěboř se sídlem Trčků z Lípy, 69, 583 01 Chotěboř, IČ 002 67 538 na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemky par. č. 358 o výměře 109 m2, par. č. 359 o výměře 109 m2, par. č. 360 o výměře 118 m2, jehož součástí je rodinný dům č. p. 502, par. č. 361 o výměře 202 m2 a par. č. 362 o výměře 143 m2, jehož součástí je rodinný dům č.p. 474 vše v k. ú. a obci Chotěboř za kupní cenu ve výši 760 000 Kč + případných 21 % DPH, v rámci akce „Transformace Domova Háj III“.


Usnesení 0452/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 1217, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 437 m2, jehož součástí je stavba, budova občanské vybavenosti Žďár nad Sázavou 3, č.p. 762, pozemek par. č. 1219 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 4 045 m2, pozemek par. č. 1220/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu 24 300 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví fy Senior holding s.r.o., se sídlem Rytířská 399/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 246 77 035 nebo jí určené třetí osobě, která bude osobou ovládanou fy Senior holding s.r.o., a to za podmínky, že tato osoba převezme veškeré závazky a podmínky, které jsou obsahem nabídky dle materiálů ZK-05-2016-132, př. 3 a ZK-05-2016-132, př. 3a;
schvaluje
dodatek č. 14 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2016-132, př. 4.


Usnesení 0453/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
finální text „Memoranda o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy“ dle materiálu ZK-05-2016-73, př. 1;
souhlasí
s podpisem finálního textu „Memoranda o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy“ dle materiálu ZK-05-2016-73, př. 1.


Usnesení 0454/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
finální text „Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy“ dle materiálu ZK-05-2016-74, př. 1;
souhlasí
s podpisem finálního textu „Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy“ dle materiálu ZK-05-2016-74, př. 1.


Usnesení 0455/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy o částku 4 200 000 Kč při současném snížení § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy o částku 4 200 000 Kč;
ruší
usnesení č. 0585/07/2015/ZK ze dne 15. 12. 2016;
stanoví
rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2016:
   • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 297 103 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 16,2 mil. počtu ujetých km;
   • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 298 800 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,15 mil. počtu ujetých vlkm.Usnesení 0456/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01182.0009 dle materiálu ZK-05-2016-76, př. 2.


Usnesení 0457/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
mění
usnesení č. 0293/04/2016/ZK tak, že materiál ZK-04-2016-22, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-05-2016-77, př. 1.


Usnesení 0458/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
udělit cenu krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. – 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2016 dle materiálu ZK-05-2016-78, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-05-2016-78, př. 2.


Usnesení 0459/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené mezi Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava dle materiálu ZK-05-2016-79, př. 2.


Usnesení 0460/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, (ÚZ 00013) o částku 5 500 000 Kč při současném snížení  kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na zajištění akce III/40510 Přibyslavice, sanace svahu silničního tělesa;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 5 500 000 Kč s určením na zajištění akce III/40510 Přibyslavice, sanace svahu silničního tělesa.Usnesení 0461/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 1494 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-80, př. 1.


Usnesení 0462/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2016-82, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-05-2016-82, př. 2;
 • neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2016-82, př. 3.Usnesení 0463/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • důvodovou zprávu dle materiálu ZK-05-2016-83, př. 1;
 • zohlednění připomínek dle materiálu ZK-05-2016-83, př. 2 – Textová část odůvodnění Aktualizace č. 2 ZÚR KrV – kapitola 1.5 – str. 49 – 155;

vydává
Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, podle ust. § 7 odst. 2 písm. a) a podle ust. § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy, jak je obsaženo v materiálu ZK-05-2016-83, př. 2;
ukládá
odboru ÚPSŘ zajištění:
 • zpracování čistopisu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina;
 • vyhotovení Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, zahrnující právní stav dokumentace po provedené aktualizaci.Usnesení 0464/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • důvodovou zprávu dle materiálu ZK-05-2016-84, př. 1;
 • zohlednění připomínek dle materiálu ZK-05-2016-84, př. 2 – Textová část odůvodnění Aktualizace č. 3 ZÚR KrV – kapitola 1.5 – str. 45 – 67;

rozhoduje
o námitce podle materiálu ZK-05-2016-84, př. 3,
vydává
Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, podle ust. § 7 odst. 2 písm. a) a podle ust. § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy, jak je obsaženo v materiálu ZK-05-2016-84, př. 2;
ukládá
odboru ÚPSŘ zajištění:
 • zpracování čistopisu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina;
 • vyhotovení Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, zahrnující právní stav dokumentace po provedené aktualizaci.Usnesení 0465/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace projektu „Konzervace dřeva z archeologických nálezů“ dle materiálu ZK-05-2016-85, př. 2.


Usnesení 0466/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Vysoké škole polytechnické Jihlava, se sídlem Tolstého 16, 586 01 Jihlava, IČO 71226401 ve výši 1 846 912 Kč na realizaci akce „Vybudování Laboratoře experimentálních měření na VŠPJ“, dle žádosti uvedené v materiálu ZK-05-2016-86, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2016-86, př. 2;

schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 3212 -Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách o částku 1 846 912 Kč při současném snížení § 2141 - Vnitřní obchod o částku 1 846 912 Kč.


Usnesení 0467/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Partnerskou dohodu dle materiálu ZK-05-2016-87, př. 2.


Usnesení 0468/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2016-88, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu ZK-05-2016-88, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-05-2016-88, př. 2;
 • nevyhovět žádosti obce Jihlávka uvedené v materiálu ZK-05-2016-88, př. 4;
 • neposkytnout dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2016-88, př. 3.Usnesení 0469/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-05-2016-89, př. 2;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 250 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.


Usnesení 0470/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-05-2016-90, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-05-2016-90, př. 2.


Usnesení 0471/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2016-91, př. 1.


Usnesení 0472/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na září – prosinec 2016 (Modul A) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2016-92, př. 1;
 • přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září – prosinec 2016 (Modul B) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2016-92, př. 2.Usnesení 0473/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 1 300 000 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté Obchodní akademii, Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava na předfinancování projektu M00225 „UMBESA – Udržitelný jídelníček – realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálních, sezónních a ekologických potravin a čerstvě připravovaných jídel“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0474/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, dle materiálu ZK-05-2016-94, př. 1.


Usnesení 0475/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O01633.0001 dle materiálu ZK-05-2016-95, př. 2.


Usnesení 0476/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních na období září – prosinec 2016 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2016-97, př. 1.


Usnesení 0477/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • o zapojení Kraje Vysočina do projektu eljub E-Book Woche 2017 dle materiálu ZK-05-2016-98, př. 1;
 • uzavřít smlouvu dle materiálu ZK-05-2016-98, př. 2.Usnesení 0478/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zápůjčce pro Vysočina Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, IČO 75140349, za účelem realizace projektu „BIG“ dle materiálu ZK-05-2016-99, př. 1;
schvaluje
 • převod finančních prostředků ve výši 7 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na rok 2016, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 -Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky pro Vysočina Education na realizaci projektu „BIG“;
 • závazek kraje na krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Education, ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu „BIG“, tj. max. ve výši 1 255 795,05 Kč z rozpočtu kraje, po vyúčtování projektu.Usnesení 0479/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost o částku 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 000 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 43378480 ve výši 3 000 000 Kč na realizaci akce „Organizační, technické a bezpečnostní zajištění Světového poháru v biatlonu 2016“;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2016-96, př. 1.Usnesení 0480/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Výukový pavilon máločetných oborů a svářečská škola SŠPTA Jihlava“ dle materiálu ZK-05-2016-131, př. 1 č. 46 ve výši 2 mil. Kč za účelem přípravy stavební dokumentace projektu; prostředky budou uvolněny dle potřeby;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Přestavba budovy odborného výcviku Křemešnická SPŠ a SOU Pelhřimov“ dle materiálu ZK-05-2016-131, př. 1 č. 47 ve výši 1 mil. Kč za účelem přípravy stavební dokumentace projektu; prostředky budou uvolněny dle potřeby;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Stavební úpravy centra moderních technologií VOŠ,OA a SOUT Chotěboř“ dle materiálu ZK-05-2016-131, př. 1 č. 48 ve výši 1 mil. Kč za účelem přípravy stavební dokumentace projektu; prostředky budou uvolněny dle potřeby;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Otevřená škola OA a HŠ Třebíč“ dle materiálu ZK-05-2016-131, př. 1 č. 51 ve výši 1 mil. Kč za účelem přípravy stavební dokumentace projektu; prostředky budou uvolněny dle potřeby;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Laboratoře automatizace, robotiky a svařování VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou“ dle materiálu ZK-05-2016-131, př. 1 č. 56 ve výši 0,8 mil. Kč za účelem přípravy stavební dokumentace projektu; prostředky budou uvolněny dle potřeby;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Rekonstrukce skladové haly pro odborný výcvik a praxi stavebních oborů SŠS Třebíč“ dle materiálu ZK-05-2016-131, př. 1 č. 59 ve výši 1 mil. Kč za účelem přípravy stavební dokumentace projektu; prostředky budou uvolněny dle potřeby.Usnesení 0481/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 200 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „Centrum tradiční lidové kultury“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány na přípravu projektu dle aktuálních potřeb.


Usnesení 0482/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 200 000 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 67769/2014 ze dne 13. 10. 2014 a o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 194 200 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 64036/2016 ze dne 18. 8. 2016 městu Žďár nad Sázavou se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 00295841;
rozhoduje
povolit ve smyslu § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu ZK-05-2016-101, př. 6 prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 200 000 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 67769/2014 ze dne 13. 10. 2014 a prominutí povinnosti zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 194 200 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 64036/2016 ze dne 18. 8. 2016 městu Žďár nad Sázavou se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 00295841, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1);
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina vrátit uhrazenou částku odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 200 000 Kč městu Žďár nad Sázavou se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 00295841.


Usnesení 0483/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Regionální kultura 2016“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2016-102, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-05-2016-102, př. 3;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu „Regionální kultura 2016“ žadateli uvedenému v materiálu ZK-05-2016-102, př. 2.Usnesení 0484/05/2016/ZK
Neveřejný materiál - odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.


Usnesení 0485/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Lyžařské běžecké trasy 2016“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2016-105, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-05-2016-105, př. 4.Usnesení 0486/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o zajištění funkce základní knihovny a úhradě nákladů spojených s jejím provozem dle materiálu ZK-05-2016-106, př. 2.


Usnesení 0487/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 10 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-107, př. 3.


Usnesení 0488/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o projektovém záměru Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-05-2016-108, př. 1 a ZK-05-2016-108, př. 2;
schvaluje
závazek kraje na:
 • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ do výše 5 818 230 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“, tj. max. do výše 581 823 Kč z rozpočtu kraje.Usnesení 0489/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zrušit usnesení č. 0044/01/2016/ZK;
bere na vědomí
informace o předběžném projektovém záměru Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2016-109, př. 1;
schvaluje
závazek kraje na:
 • předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, do výše 14 000 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“, tj. max. do výše 1 400 000 Kč z rozpočtu kraje.Usnesení 0490/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2016“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2016-110, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-05-2016-110, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2016“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2016-110, př. 3.Usnesení 0491/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout příjemci DOC.DREAM – Spolku pro podporu dokumentárního filmu, se sídlem Jana Masaryka 16, 586 01 Jihlava, IČO: 67008062; dotaci ve výši 350 000 Kč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2016-103, př. 2;

schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 350 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 350 000 Kč.


Usnesení 0492/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Investujme v sociálních službách 2016“ subjektům, na projekt a ve výši dle přílohy ZK-05-2016-111, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-05-2016-111, př. 2.Usnesení 0493/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Podnik přátelský rodině dle materiálu ZK-05-2016-112, př. 1;
vyhlašuje
soutěž „Podnik přátelský rodině“ pro rok 2016 dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Podnik přátelský rodině.


Usnesení 0494/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina ze dne 12. 5. 2015 č. 06/15 dle materiálu ZK-05-2016-113, př. 1.


Usnesení 0495/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít koncesní smlouvu dle materiálu ZK-05-2016-114, př. 2.


Usnesení 0496/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
podle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů pravomoc schvalovat Koncepci rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na období 2017 - 2021 včetně jejích změn;
bere na vědomí
Analýzu potřeb rodin a seniorů v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-05-2016-128, př. 1;
schvaluje
Koncepci rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na období 2017 - 2021 dle materiálu ZK-05-2016-128, př. 2.


Usnesení 0497/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu ZK-05-2016-129, př. 1;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na financování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV.“ v celkové výši max. 30 000 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.Usnesení 0498/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
    • dodatek č. 2 k Zásadám zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 dle materiálu ZK-05-2016-130, př. 7;
    • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 17 718 200 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 17 718 200 Kč dle materiálů ZK-05-2016-130, př. 2, ZK-05-2016-130, př. 3 a ZK-05-2016-130, př. 4;

bere na vědomí
rozpis účelové dotace pro krajské příspěvkové organizace za odvětví sociální péče a zdravotnictví dle materiálu ZK-05-2016-130, př. 1;
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
    • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 23 846 200 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-05-2016-130, př. 2, ZK-05-2016-130, př. 3 a ZK-05-2016-130, př. 4;
    • uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé příjemce dotací dle materiálu ZK-05-2016-130, př. 5 a smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2016-130, př. 6.Usnesení 0499/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč v roce 2017 Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov v roce 2017;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2016-115, př. 2.Usnesení 0500/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • neposkytnout dotaci subjektům dle materiálu ZK-05-2016-116, př. 3;
 • poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2016-116, př. 4;
 • uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2016-116, př. 5.Usnesení 0501/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-05-2016-117, př. 2;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 4 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.


Usnesení 0502/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace obcím a svazkům obcí z kapitoly Zemědělství, § 2310 - Pitná voda a § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací v celkové výši 12 099 597 Kč dle materiálu ZK-05-2016-118, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2016-118, př. 4;
 • neposkytnout dotaci obci z kapitoly Zemědělství, § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací dle materiálu ZK-05-2016-118, př. 3.Usnesení 0503/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV01280.0027 dle materiálu ZK-05-2016-119, př. 3.


Usnesení 0504/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2016-120, př. 1.


Usnesení 0505/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálů ZK-05-2016-122, př. 1, ZK-05-2016-122, př. 2, ZK-05-2016-122, př. 3;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu ZK-05-2016-122, př. 4;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálů ZK-05-2016-122, př. 5, ZK-05-2016-122, př. 6 a ZK-05-2016-122, př. 7.Usnesení 0506/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zrušit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/13 pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 s účinností od 20. 9. 2016.


Usnesení 0507/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-05-2016-123, př. 1.


Usnesení 0508/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
úpravu poměrného rozdělení prostředků ve Fondu Vysočiny pro rok 2016 dle materiálu ZK-05-2016-124, př. 1.


Usnesení 0509/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II dle materiálu ZK-05-2016-125, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II ve složení:

ODS – Jaroslav Vymazal (JI); Petr Staněk (ZR);
KDU-ČSL – Petr Kesl (PE); Josef Dvořák (ZR);
ČSSD – Michal Šmarda (ZR);
KSČM – Věra Buchtová (ZR); Lubomír Drápela (JI);
Pro Vysočinu – Jiří Hodinka (PE); Dagmar Pacalová (TR);
TOP09 a STAN – Ladislav Bárta (ZR); Ladislav Jirků (JI);
 • Jaroslava Soukupa (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II;
 • garantem grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Ing. Zuzanu Vondrákovou s právem hlasovacím a Ing. Petra Stejskala s právem poradním;

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0510/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Životní prostředí 2016 dle materiálu ZK-05-2016-126, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Životní prostředí 2016 ve složení:

ODS – Pavel Vencovský (JI); Vladimír Mareček (TR);
KDU-ČSL – Jaroslav Poborský (HB);
ČSSD – Jaroslav Bártl (JI); Zdeněk Ryšavý (TR);
KSČM – Ladislav Brož (PE); Lubomír Drápela (JI);
Pro Vysočinu – Martin Malina (PE); Bohumil Nikl (HB);
TOP09 a STAN – Zdeněk Skoumal (TR); Jiří Vohralík (JI);
 • Jana Máchu (PE, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Životní prostředí 2016;
 • garantem grantového programu Životní prostředí 2016 odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Ing. Evu Navrátilovou s právem hlasovacím a Ing. Milana Křížka s právem poradním;

pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0511/05/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zápisy o provedení kontroly č. 1/2016, 2/2016 a 3/2016, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů ZK-05-2016-127, př. 1, ZK-05-2016-127, př. 2, ZK-05-2016-127, př. 3.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz