Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 3/2012 - 15.05.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Memoranda přijatá k problematice jaderné energetiky a dalším provozu Jaderné elektrárny Dukovany
05Odklad první splátky půjčky Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
06Návrh rozpočtového opatření - odvod z investičního fondu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
07Zajištění pohotovostní služby v Kraji Vysočina a návrh na změnu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
08Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů
09Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací na dopravní infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina
10Prodej pozemku v k. ú. Bransouze
11Darování pozemků v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves
12Darování pozemků a stavby silnice v k. ú. Chlovy a obci Onšov
13Darování pozemků v k. ú. a obci Zajíčkov
14Darování pozemku v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
15Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice
16Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/150 Vilémovice - Pavlíkov
17Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPMP Těchobuz II
18Darování pozemků v k. ú. a obci Olešenka
19Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu a obci Dolní Krupá
20Vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření příspěvkové organizace kraje
21Majetkoprávní vypořádání areálu cestmistrovství v k. ú. a obci Počátky
22Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Šebkovice
23Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
24Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Panské Dubenky
25Nabytí pozemku pro akci II/602, hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v k. ú. Hosov a obci Jihlava
26Darování pozemků v k. ú. Kamenička a obci Kamenice
27Majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníkem - stavba Chodník v obci Svatoslav
28Prodej a darování pozemků v k. ú. a obci Měřín
29Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Vysoké Studnice
30Prodej pozemků v k. ú. Ronov nad Sázavou a obci Přibyslav
31Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ostrov u Ledče nad Sázavou a obec Ostrov
32Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Klokočov, k. ú. Kamenice u Herálce a k. ú. Želetava
33Koupě pozemku v k.ú. a obci Budkov
34Majetkoprávní vypořádání pozemků před stavbou II/361 Příštpo - most ev. číslo 361-003 a 361-004
35Nabytí daru pozemku - k. ú. Mitrov, obec Strážek
36Darování pozemku v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod
37Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hartvíkovice, k. ú. Kladeruby nad Oslavou, k. ú. Popůvky nad Jihlavou a k. ú. Sedlec u Náměště nad Oslavou
38Darování pozemků v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
39Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Přibyslav
40Majetkoprávní vypořádání pozemků po ukončení stavby II/360 Obchvat obce Oslavička, II. stavba
41Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0349/05/2008/ZK, ve znění usnesení 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0200/03/2009/ZK, 0361/05/2009/ZK a 0118/02/2012/
42Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
43Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
44Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Ždírec nad Doubravou
45Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše školka 2012
46Globální grant Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina - žádost o prominutí odvodu
47Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
50Záměr Kraje Vysočina podat přihlášku do výběrového řízení na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
51Změny ve zřizovacích listinách
52Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2012
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012
54Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2012
56Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
57Fond Vysočiny - Sportoviště 2012 - schválení navržených podpor
58Fond Vysočiny - grantový program Jednorázové akce 2012 - schválení navržených podpor
59Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012
60Fond Vysočiny - Sportujeme 2012 - schválení navržených podpor
61Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
62Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Slavnostní zpřístupnění národní kulturní památky
63Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2011
64Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov pro seniory Velké Meziříčí
65Zpráva o situaci romské menšiny v kraji za rok 2011
66FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2012 - návrh na poskytnutí dotací
67FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2011 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
68Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
69Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2012
70Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2012
71FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2012
72FOND VYSOČINY - grantový program ,,Rozvoj vesnice 2012
73FOND VYSOČINY - grantový program Památkově chráněná území 2012
74Zápis z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012
75Poskytnutí dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
76Podpora programů primární prevence sociálně patologických jevů pro rok 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
77Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/351 Třebíč - ul. Hrotovická
78Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, vratka provozní dotace
79Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí pro akci Transformace ÚSP Křižanov
80Skutek roku 2011 - udělení cen
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz