Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 3/2012

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2012 konaného dne 15. 5. 2012 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 43 členové Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 15. 5. 2012;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2012
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 41 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje omluvil J. Slámečku, P. Antonína. Dále omluvil pozdější příchod K. Vlacha a V. Novotného.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů:
75. Poskytnutí dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby;
76. Podpora programů primární prevence sociálně patologických jevů pro rok 2012 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci;
77. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/351 Třebíč - ul. Hrotovická“;
78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, vratka provozní dotace;
79. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí pro akci „Transformace ÚSP Křižanov“;
80. Skutek roku 2011 udělení cen.
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2012
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Memoranda přijatá k problematice jaderné energetiky a dalším provozu Jaderné elektrárny Dukovany
 5. Odklad první splátky půjčky Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
 6. Návrh rozpočtového opatření - odvod z investičního fondu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 7. Zajištění pohotovostní služby v Kraji Vysočina a návrh na změnu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
 8. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací na dopravní infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina
 10. Prodej pozemku v k. ú. Bransouze
 11. Darování pozemků v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves
 12. Darování pozemků a stavby silnice v k. ú. Chlovy a obci Onšov
 13. Darování pozemků v k. ú. a obci Zajíčkov
 14. Darování pozemku v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
 15. Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice
 16. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/150 Vilémovice - Pavlíkov
 17. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPMP Těchobuz II
 18. Darování pozemků v k. ú. a obci Olešenka
 19. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu a obci Dolní Krupá
 20. Vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření příspěvkové organizace kraje
 21. Majetkoprávní vypořádání areálu cestmistrovství v k. ú. a obci Počátky
 22. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Šebkovice
 23. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
 24. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Panské Dubenky
 25. Nabytí pozemku pro akci II/602, hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v k. ú. Hosov a obci Jihlava
 26. Darování pozemků v k. ú. Kamenička a obci Kamenice
 27. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníkem - stavba Chodník v obci Svatoslav
 28. Prodej a darování pozemků v k. ú. a obci Měřín
 29. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Vysoké Studnice
 30. Prodej pozemků v k. ú. Ronov nad Sázavou a obci Přibyslav
 31. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ostrov u Ledče nad Sázavou a obec Ostrov
 32. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Klokočov, k. ú. Kamenice u Herálce a k. ú. Želetava
 33. Koupě pozemku v k.ú. a obci Budkov
 34. Majetkoprávní vypořádání pozemků před stavbou II/361 Příštpo - most ev. číslo 361-003 a 361-004
 35. Nabytí daru pozemku - k. ú. Mitrov, obec Strážek
 36. Darování pozemku v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod
 37. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hartvíkovice, k. ú. Kladeruby nad Oslavou, k. ú. Popůvky nad Jihlavou a k. ú. Sedlec u Náměště nad Oslavou
 38. Darování pozemků v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
 39. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Přibyslav
 40. Majetkoprávní vypořádání pozemků po ukončení stavby II/360 Obchvat obce Oslavička, II. stavba
 41. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0349/05/2008/ZK, ve znění usnesení 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0200/03/2009/ZK, 0361/05/2009/ZK a 0118/02/2012/
 42. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
 43. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 44. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Ždírec nad Doubravou
 45. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše školka 2012
 46. Globální grant Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina - žádost o prominutí odvodu
 47. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
 50. Záměr Kraje Vysočina podat přihlášku do výběrového řízení na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
 51. Změny ve zřizovacích listinách
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2012
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012
 54. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 55. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 57. Fond Vysočiny - Sportoviště 2012 - schválení navržených podpor
 58. Fond Vysočiny - grantový program Jednorázové akce 2012 - schválení navržených podpor
 59. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012
 60. Fond Vysočiny - Sportujeme 2012 - schválení navržených podpor
 61. Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 62. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Slavnostní zpřístupnění národní kulturní památky
 63. Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2011
 64. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov pro seniory Velké Meziříčí
 65. Zpráva o situaci romské menšiny v kraji za rok 2011
 66. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2012 - návrh na poskytnutí dotací
 67. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2011 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
 68. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 69. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2012
 70. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2012
 71. FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2012
 72. FOND VYSOČINY - grantový program,,Rozvoj vesnice 2012
 73. FOND VYSOČINY - grantový program Památkově chráněná území 2012
 74. Zápis z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012
 75. Podpora programů primární prevence sociálně patologických jevů pro rok 2012 návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 76. Poskytnutí dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby
 77. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/351 Třebíč - ul. Hrotovická“
 78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, vratka provozní dotace
 79. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí pro akci „Transformace ÚSP Křižanov“
 80. Skutek roku 2011 udělení cen
 81. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0177/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Miroslav Báňa, Ing. Jan Nekula.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0178/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Mgr. Miroslava Báňu, Ing. Jana Nekulu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2012.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
Na zasedání se dostavil K. Vlach.
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje a otevřel rozpravu.
J. Doležal požádal o aktuální informace ohledně řešení stížnosti starosty města Ledeč nad Sázavou na neuspokojivý stav silnic II/130 a II/150 v majetku Kraje Vysočina a kriticky se vyjádřil vůči L. Jouklovi.
J. Běhounek uvedl, že p. starostovi bylo odesláno vyjádření současně s vyčíslením realizovaných investic i akcí plánovaných v mikroregionu Ledečsko pro letošní rok.
M. Popelka požádal o uvedení jeho nesouhlasného stanoviska k řešení situace v Dětském domově v Hrotovicích do zápisu ZK.
I. Rohovský vznesl dotaz k výsledkům veřejnosprávní kontroly u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (usnesení 0617/14/2012/RK).
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s výsledky této veřejnosprávní kontroly i s návrhy opatření uvedených ve Zprávě o odstranění zjištěných nedostatků.
P. Hájek v souvislosti se schválenými návrhy finančních plánů na rok 2012 pro zdravotnická zařízení Kraje Vysočina (usnesení 0679/15/2012/RK) upozornil na zhoršující se finanční situaci krajských nemocnic.
M. Vystrčil navázal na otázku současné ekonomické situace v krajských nemocnicích. Zajímal se o postoj kraje k plánovaným změnám územní působnosti VZP.
J. Běhounek doplnil zastupitelům požadované informace týkající se ekonomické situace nemocnic, hovořil o plánované restrukturalizaci lůžkové péče i o slučování poboček VZP.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0179/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-02.doc, ZK-03-2012-02, př. 1, ZK-03-2012-02, př. 2, ZK-03-2012-02, př. 3, ZK-03-2012-02, př. 4, ZK-03-2012-02, př. 5, ZK-03-2012-02, př. 6, ZK-03-2012-02, př. 7

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informoval zastupitelstvo kraje o činnosti krajského úřadu v uplynulém období.
M. Houška požádal o informace z koordinačního setkání výboru Čistá Želivka.
J. Běhounek s doplněním J. Matějka přiblížili zastupitelům průběh a výsledky ze zmíněného jednání.
V. Kodet se zajímal o postup Policie ČR ve věci kontroly hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Současně požádal o písemné informace ohledně postupu kraje při výběru dopravce zajišťujícího veřejnou linkovou osobní dopravu v kraji.
Z. Kadlec podal zastupitelům bližší informace z šetření Policie ČR v kauze KSUSV.
L. Joukl zastupitele krátce informoval o průběhu příprav výběrových řízení na výběr dopravce pro zajištění veřejné linkové osobní dopravy v Kraji Vysočina s tím, že kompletní harmonogram bude zpracován jako podklad pro jedno z příštích zasedání dopravní komise a zastupitelstva kraje.
J. Nekula a M. Vystrčil vyjádřili nespokojenost se stavem diskusní internetové stránky Krajského úřadu Kraje Vysočina a dotázali se ředitele krajského úřadu na důvod tohoto stavu a budoucnost vzájemné komunikace s veřejností.
Z. Kadlec informoval zastupitele o problémech, které může způsobit nekontrolované zveřejňování některých kritických názorů od občanů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0180/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-03.doc, ZK-03-2012-03, př. 1, ZK-03-2012-03, př. 2, ZK-03-2012-03, př. 3

04. Memoranda přijatá k problematice jaderné energetiky a dalším provozu Jaderné elektrárny Dukovany
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o memorandech přijatých k problematice jaderné energetiky a dalším provozu Jaderné elektrárny Dukovany. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0181/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o memorandech přijatých k problematice jaderné energetiky a dalším provozu Jaderné elektrárny Dukovany dle materiálu ZK-03-2012-04;
vyjadřuje podporu
záměrům a požadavkům vyjádřeným v dokumentech:
 • Memorandum o vzájemné spolupráci při provozu a dalším rozvoji Jaderné elektrárny Dukovany dle materiálu ZK-03-2012-04, př. 2;
 • Memorandum o zachování a udržení provozu JE Dukovany dle materiálu ZK-03-2012-04, př. 3.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-04.doc, ZK-03-2012-04, př. 1, ZK-03-2012-04, př. 2, ZK-03-2012-04, př. 3

05. Odklad první splátky půjčky Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh odkladu splátky půjčky uvedeným nemocnicím kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0182/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neuzavřít dodatek č. 1 ke smlouvám o půjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů ZK-03-2012-05, př. 2, ZK-03-2012-05, př. 3, ZK-03-2012-05, př. 4 a ZK-03-2012-05, př. 5 s posunem termínu 1. splátky půjčky z 30. 6. 2012 na 30. 9. 2012.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-05.doc, ZK-03-2012-05, př. 1, ZK-03-2012-05, př. 2, ZK-03-2012-05, př. 3, ZK-03-2012-05, př. 4, ZK-03-2012-05, př. 5

06. Návrh rozpočtového opatření - odvod z investičního fondu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření.
Z. Dobrý tlumočil kladné stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0183/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 4 204 805 Kč v souvislosti s odvodem z investičního fondu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Evropské projekty, zvláštního účtu Nemocnice Jihlava - urgentní péče o částku 4 204 805 Kč určenou na zajištění spolufinancování investiční akce Pavilon urgentní a intenzivní péče Jihlava z ROP 2 NUTS;
 • u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu o částku 4 204 805 Kč k zajištění spolufinancování investiční akce Pavilon urgentní a intenzivní péče Jihlava z ROP 2 NUTS a rozpočtu kraje;
rozhoduje
uložit Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, podle § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 4 204 805 Kč ke spolufinancování investiční akce Pavilon urgentní a intenzivní péče Jihlava z ROP 2 NUTS a rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor regionálního rozvoje, majetkový odbor, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 17. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-06.doc

07. Zajištění pohotovostní služby v Kraji Vysočina a návrh na změnu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o způsobu zajištění pohotovostní služby, lékařské pohotovostní služby a lékárenské pohotovostní služby v kraji. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0184/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 16 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2012-07, př. 3;
 • Dodatek č. 20 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2012-07, př. 4;
 • Dodatek č. 19 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2012-07, př. 5;
 • Dodatek č. 17 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2012-07, př. 6.
 • Dodatek č. 17 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2012-07, př. 7.
odpovědnost: OZ
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-07.doc, ZK-03-2012-07, př. 1, ZK-03-2012-07, př. 2, ZK-03-2012-07, př. 3, ZK-03-2012-07, př. 4, ZK-03-2012-07, př. 5, ZK-03-2012-07, př. 6, ZK-03-2012-07, př. 7

08. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina.
D. Oulehla tlumočil souhlasné stanovisko legislativního výboru.
Ze zasedání se omluvil. M. Vystrčil.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0185/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle materiálu ZK-03-2012-08, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: do 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-08.doc, ZK-03-2012-08, př. 1

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací na dopravní infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0186/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Doprava, § 2251 Letiště v celkové výši 2 425 687 Kč na dopravní infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina aeroklubům dle materiálu ZK-03-2012-09, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-09.doc, ZK-03-2012-09, př. 1

77. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/351 Třebíč - ul. Hrotovická“
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů s městem Třebíč.
J. Karas doporučil předložený materiál k dopracování.
L. Joukl upřesnil důvody, které bránily zaslání tohoto materiálu členům zastupitelstva kraje v řádném termínu společně s ostatními materiály určenými k projednání na zasedání ZK 3/2012.
V. Černý vyjádřil podporu schvalovanému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0187/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč dle materiálu ZK-03-2012-77, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-77.doc, ZK-03-2012-77, př. 1

78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, vratka provozní dotace
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0188/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve:
 • zvýšení příjmové části rozpočtu Kraje Vysočina u § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky 2229 Ostatní přijaté vratky transferů o částku 32 750 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu u kapitoly Doprava, § 2212 Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o stejnou částku 32 750 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na úhradu zvýšených nákladů zimní údržby v I. čtvrtletí roku 2012;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 32 750 000 Kč s určením na úhradu zvýšených nákladů zimní údržby v I. čtvrtletí roku 2012.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-78.doc

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 10 16, 18 22, 24 - 44 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

10. Prodej pozemku v k. ú. Bransouze
Usnesení 0189/03/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. července 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-10.doc, ZK-03-2012-10, př. 1, ZK-03-2012-10, př. 2

11. Darování pozemků v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves
Usnesení 0190/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1093/88 o výměře 1045 m2, oddělený geometrickým plánem č. 251-927/2011 z pozemku par. č. 1093/1 a dále pozemky par. č. 1093/24 o výměře 52 m2 a par. č. 1093/48 o výměře 47 m2, vše v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves;
schvaluje
dodatek č. 767 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2012-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. července 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-11.doc, ZK-03-2012-11, př. 1, ZK-03-2012-11, př. 2

12. Darování pozemků a stavby silnice v k. ú. Chlovy a obci Onšov
Usnesení 0191/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 269/3 o výměře 3512 m2, pozemek ve zjednodušené evidenci - parcelu původ PK par. č. 292 o výměře 809 m2 a stavbu silnice na těchto pozemcích postavenou, vše v k. ú. Chlovy a obci Onšov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Onšov;
schvaluje
dodatek č. 768 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2012-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. července 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-12.doc, ZK-03-2012-12, př. 1, ZK-03-2012-12, př. 2

13. Darování pozemků v k. ú. a obci Zajíčkov
Usnesení 0192/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 520/8 o výměře 1394 m2, par. č. 520/9 o výměře 2088 m2, par. č. 520/10 o výměře 127 m2 a par. č. 520/11 o výměře 533 m2, oddělené geometrickým plánem č. 230-478/2011 z pozemku par. č. 520/1 v k. ú. a obci Zajíčkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zajíčkov;
schvaluje
dodatek č. 769 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2012-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. července 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-13.doc, ZK-03-2012-13, př. 1, ZK-03-2012-13, př. 2

14. Darování pozemku v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
Usnesení 0193/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem dle GP č. 3340-260/2011 nově oddělený pozemek par. č. 6955/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 269 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žďár nad Sázavou;
schvaluje
dodatek č. 770 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2012-14, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-14.doc, ZK-03-2012-14, př. 1, ZK-03-2012-14, př. 2

15. Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice
Usnesení 0194/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 452/12 o výměře 1126 m2 v katastrálním území Víska u Kněžic z vlastnictví obce Kněžice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-15.doc, ZK-03-2012-15, př. 1

16. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/150 Vilémovice - Pavlíkov
Usnesení 0195/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 647/5 o výměře 830 m2, par. č. 647/6 o výměře 849 m2, par. č. 663/4 o výměře 3403 m2, par. č. 694/29 o výměře 206 m2, par. č. 694/30 o výměře 28 m2, par. č. 694/31 o výměře 59 m2 a par. č. 694/32 o výměře 2 m2 v katastrálním území Vilémovice u Ledče nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vilémovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-16.doc

18. Darování pozemků v k. ú. a obci Olešenka
Usnesení 0196/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem části pozemku par. č. 713/11 dle GP č. 190-1257/2011 nově oddělené jako pozemek par. č. 713/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 832 m2, díl a o výměře 147 m2 a díl b o výměře 355 m2 v k. ú. a obci Olešenka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Olešenka;
schvaluje
dodatek č. 771 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2012-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-18.doc, ZK-03-2012-18, př. 1, ZK-03-2012-18, př. 2

19. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu a obci Dolní Krupá
Usnesení 0197/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2012-19, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Krupá;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-03-2012-19, př. 2 z vlastnictví obce Dolní Krupá do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 772 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2012-19, př. 3;
 • dodatek č. 773 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2012-19, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. července 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-19.doc, ZK-03-2012-19, př. 1, ZK-03-2012-19, př. 2, ZK-03-2012-19, př. 3, ZK-03-2012-19, př. 4, ZK-03-2012-19, př. 5

20. Vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření příspěvkové organizace kraje
Usnesení 0198/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 7 Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2012-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-20.doc, ZK-03-2012-20, př. 1, ZK-03-2012-20, př. 2

21. Majetkoprávní vypořádání areálu cestmistrovství v k. ú. a obci Počátky
Usnesení 0199/03/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-21.doc, ZK-03-2012-21, př. 1, ZK-03-2012-21, př. 2

22. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Šebkovice
Usnesení 0200/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2012-22, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Šebkovice;
 • nabýt darem dle GP č. 315-1673/2012 nově oddělený pozemek par. č. 756/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2 v k. ú. a obci Šebkovice z vlastnictví obce Šebkovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 775 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2012-22, př. 2;
 • dodatek č. 776 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2012-22, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-22.doc, ZK-03-2012-22, př. 1, ZK-03-2012-22, př. 2, ZK-03-2012-22, př. 3, ZK-03-2012-22, př. 4

24. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Panské Dubenky
Usnesení 0201/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2012-24, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Panské Dubenky;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-03-2012-24, př. 2 z vlastnictví obce Panské Dubenky do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 777 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2012-24, př. 3;
 • dodatek č. 778 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2012-24, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-24.doc, ZK-03-2012-24, př. 1, ZK-03-2012-24, př. 2, ZK-03-2012-24, př. 3, ZK-03-2012-24, př. 4, ZK-03-2012-24, př. 5

25. Nabytí pozemku pro akci II/602, hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v k. ú. Hosov a obci Jihlava
Usnesení 0202/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pro akci II/602, hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 dle GP č. 350-50/2011 nově oddělený pozemek par. č. 700/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 184 m2 v k. ú. Hosov a obci Jihlava z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 51 500 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-25.doc, ZK-03-2012-25, př. 1

26. Darování pozemků v k. ú. Kamenička a obci Kamenice
Usnesení 0203/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1542/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 508 m2, par. č. 1542/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1377 m2, par. č. 1542/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 610 m2, par. č. 1542/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 74 m2 a par. č. 1542/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 367 m2, které byly odděleny dle geometrického plánu č. 153-783/2011 z pozemku par. č. 1542/1 - ostatní plocha, silnice, vše v k. ú. Kamenička a obci Kamenice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kamenice;
schvaluje
Dodatek č. 779 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2012-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-26.doc, ZK-03-2012-26, př. 1, ZK-03-2012-26, př. 2

27. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníkem - stavba Chodník v obci Svatoslav
Usnesení 0204/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
 • rozhoduje
 • převést darem části pozemku par. č. 2586/11, a to díl b o výměře 330 m2 přisloučený do pozemku par. č. 2586/28 a část o výměře 71 m2 nově označenou jako pozemek par. č. 2586/29 v k. ú. Svatoslav u Třebíče dle GPL č. pl. 242-8401/2010 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Svatoslav;
 • nabýt darem část pozemku par. č. 2610/3 o výměře 6 m2 nově označenou jako pozemek par. č. 2636 v k. ú. Svatoslav u Třebíče dle GPL č. pl. 242-8401/2010 z vlastnictví obce Svatoslav do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek 780 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2012-27, př. 1;
 • dodatek 781 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2012-27, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-27.doc, ZK-03-2012-27, př. 1, ZK-03-2012-27, př. 2, ZK-03-2012-27, př. 3

28. Prodej a darování pozemků v k. ú. a obci Měřín
Usnesení 0205/03/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-28.doc, ZK-03-2012-28, př. 1

29. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Vysoké Studnice
Usnesení 0206/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem díl a o výměře 100 m2, oddělený geometrickým plánem č. 268-111/2011 z pozemku par. č. 1092/1 v k. ú. a obci Vysoké Studnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vysoké Studnice;
 • nabýt darem pozemek par. č. 22/2 o výměře 61 m2, oddělený geometrickým plánem č. 268-111/2011 z pozemku par. č. 22/2 a pozemek PK par. č. 1092 o výměře 60 m2, vše v k. ú. a obci Vysoké Studnice, z vlastnictví obce Vysoké Studnice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 783 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2012-29, př. 1;
 • dodatek č. 784 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2012-29, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. července 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-29.doc, ZK-03-2012-29, př. 1, ZK-03-2012-29, př. 2, ZK-03-2012-29, př. 3

30. Prodej pozemků v k. ú. Ronov nad Sázavou a obci Přibyslav
Usnesení 0207/03/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-30.doc, ZK-03-2012-30, př. 1, ZK-03-2012-30, př. 2

31. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ostrov u Ledče nad Sázavou a obec Ostrov
Usnesení 0208/03/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-31.doc, ZK-03-2012-31, př. 1, ZK-03-2012-31, př. 2

32. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Klokočov, k. ú. Kamenice u Herálce a k. ú. Želetava
Usnesení 0209/03/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-32.doc, ZK-03-2012-32, př. 1

33. Koupě pozemku v k.ú. a obci Budkov
Usnesení 0210/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 1083/1 ostatní plocha o výměře 193 m2 v k. ú. a obci Budkov z vlastnictví Římskokatolické farnosti Budkov, Budkov 3, IČO 64268900 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou cenu ve výši 6 000 Kč;
schvaluje
dodatek č. 9 Zřizovací listiny Dětského domova, Budkov 1 dle materiálu ZK-03-2012-33, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-33.doc, ZK-03-2012-33, př. 1, ZK-03-2012-33, př. 2

34. Majetkoprávní vypořádání pozemků před stavbou II/361 Příštpo - most ev. číslo 361-003 a 361-004
Usnesení 0211/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-03-2012-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-34.doc, ZK-03-2012-34, př. 1

35. Nabytí daru pozemku - k. ú. Mitrov, obec Strážek
Usnesení 0212/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 126/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 543 m2 oddělený GP č. 67-22/2011 z pozemku par. č. 126 v k. ú. Mitrov, obec Strážek z vlastnictví městyse Strážek do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 5 Zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov dle materiálu ZK-03-2012-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-35.doc, ZK-03-2012-35, př. 1, ZK-03-2012-35, př. 2

36. Darování pozemku v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0213/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. par. č. 715/11 o výměře 92 m2, oddělený geometrickým plánem č. 524-305/2012 z pozemku par. č. 715/3 v k. ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 787 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2012-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. července 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-36.doc, ZK-03-2012-36, př. 1, ZK-03-2012-36, př. 2

37. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Hartvíkovice, k. ú. Kladeruby nad Oslavou, k. ú. Popůvky nad Jihlavou a k. ú. Sedlec u Náměště nad Oslavou
Usnesení 0214/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2012-37, př. 1 z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany a příslušnosti k organizační složce právnické osoby pro VÚSS Brno do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 788 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2012-37, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-37.doc, ZK-03-2012-37, př. 1, ZK-03-2012-37, př. 2, ZK-03-2012-37, př. 3

38. Darování pozemků v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
Usnesení 0215/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1093/36 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 121 m2 oddělený GP č. 1679-128/2011 z pozemku par. č. 1093/8 a dále pozemek par. č. 1093/35 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 7 m2 oddělený GPč. 1671-128/2011 z pozemku par. č. 1093/3, vše v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
schvaluje
dodatek č. 789 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-03-2012-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. června 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-38.doc, ZK-03-2012-38, př. 1, ZK-03-2012-38, př. 2

39. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Přibyslav
Usnesení 0216/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Přibyslav na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku par. č. 1713/1 - ost. plocha, silnice (v rozsahu cca 17 m2) v k. ú. a obci Přibyslav zastavěného chodníkem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. června 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-39.doc, ZK-03-2012-39, př. 1

40. Majetkoprávní vypořádání pozemků po ukončení stavby II/360 Obchvat obce Oslavička, II. stavba
Usnesení 0217/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem nemovitosti z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Oslavička v rozsahu dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-03-2012-40, př. 1;
schvaluje
 • dodatek č. 790 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2012-40, př. 2;
 • dodatek č. 791 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2012-40, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-40.doc, ZK-03-2012-40, př. 1, ZK-03-2012-40, př. 2, ZK-03-2012-40, př. 3, ZK-03-2012-40, př. 4

41. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0349/05/2008/ZK, ve znění usnesení 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0200/03/2009/ZK, 0361/05/2009/ZK a 0118/02/2012/
Usnesení 0218/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-41.doc, ZK-03-2012-41, př. 1, ZK-03-2012-41, př. 2

42. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
Usnesení 0219/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2012-42, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-42.doc, ZK-03-2012-42, př. 1

43. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0220/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2012-43, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-43.doc, ZK-03-2012-43, př. 1

44. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Ždírec nad Doubravou
Usnesení 0221/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2012-44, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ždírec nad Doubravou;
 • nabýt darem pozemek par. č. 305/19 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 20 m2 oddělený GP č. 1212-1235/2011 z pozemku par. č. 305/3 v k. ú. a obci Ždírec nad Doubravou z vlastnictví města Ždírec nad Doubravou do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 792 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-03-2012-44, př. 1;
 • dodatek č. 793 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-03-2012-44, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. srpna 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-44.doc, ZK-03-2012-44, př. 1, ZK-03-2012-44, př. 2, ZK-03-2012-44, př. 3

17. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPMP Těchobuz II
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje návrh nabytí uvedených nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov pro akci „Transformace ÚSPMP Těchobuz II“.
P. Krčál podal zastupitelům doplňující informace týkající se průběhu samotné transformace.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0222/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt koupí budovu č.p. 1965, technická vybavenost, část obce Pelhřimov, na pozemku par. č. 292/7, stavbu garáží bez č.p./č.e. na pozemku par. č. 292/8 a dále pozemky par. č. 292/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 832 m2, par. č. 292/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 87 m2, par. č 292/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 171 m2 a par. č. 292/8 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 196 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 257 33 591 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 6 440 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-17.doc, ZK-03-2012-17, př. 1

23. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uzavření kupní smlouvy s Povodím Labe, státním podnikem.
Na dotaz J. Doležala doplnil informace týkající se kritérií pro zařazení stavby do pořadí staveb určených k financování z Regionálního operačního programu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0223/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně dle geometrického plánu č. 295-57/2011 nově oddělené pozemky par. č. 1562/6 - vodní plocha o výměře 9 m2 a par. č. 1562/7 - vodní plocha o výměře 12 m2, oba v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-03-2012-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-23.doc, ZK-03-2012-23, př. 1

79. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí pro akci „Transformace ÚSP Křižanov“
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem nabytí pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí.
P. Krčál informoval zastupitele o průběhu Transformace ÚSP Křižanov.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0224/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
Rozhoduje
nabýt koupí pozemky par. č. 3627/1 orná půda o výměře 962 m2 a par. č. 3642/4 orná půda o výměře 1090 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 1 764 720 Kč za podmínky zřízení předkupního práva na pozemky 3627/1 orná půda o výměře 962 m2 a par. č. 3642/4 orná půda o výměře 1090 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí ve prospěch města Velké Meziříčí s tím, že v případě využití předkupního práva, uhradí město jako kupující prodávajícímu kupní cenu ve stejné výši sníženou o 3 %, předkupní právo bude časově omezeno do doby kolaudace stavby realizované v rámci projektu Transformace ÚSP Křižanov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-79.doc, ZK-03-2012-79, př. 1

45. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše školka 2012
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotace žadatelům v rámci grantového programu Naše školka 2012.
Z. Ryšavý oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, že se zřetelem k výsledku projednání věci nebude o tomto bodu hlasovat. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0225/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-45.doc, ZK-03-2012-45, př. 1, ZK-03-2012-45, př. 2, ZK-03-2012-45, př. 3

46. Globální grant Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina - žádost o prominutí odvodu
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0226/03/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-46.doc

80. Skutek roku 2011 udělení cen
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem udělení cen Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0227/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
udělit cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2011 fyzickým osobám dle materiálu ZK-03-2012-80, př. 1 a právnickým osobám dle materiálu ZK-03-2012-80, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 4. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-80.doc, ZK-03-2012-80, př. 1, ZK-03-2012-80, př. 2

47. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina.
D. Oulehla tlumočil doporučující stanovisko legislativního výboru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0228/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2012-47, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-47.doc, ZK-03-2012-47, př. 1, ZK-03-2012-47, př. 2

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
Z. Ryšavý seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Informatika. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0229/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj o částku 4 679 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 4 679 tis. Kč za účelem financování předmětu veřejné zakázky Pořízení trasy sítě ROWANet mezi MěÚ Moravské Budějovice a MěÚ Jaroměřice nad Rokytnou.
odpovědnost: OI, OE
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-48.doc

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace jednotlivým členským sdružením Všesportovního kolegia Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0230/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina na činnost v roce 2012 v celkové výši 3 627 356,- Kč dle tabulky č. 1 materiálu ZK-03-2012-49, př. 4 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2012-49, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-49.doc, ZK-03-2012-49, př. 1, ZK-03-2012-49, př. 2, ZK-03-2012-49, př. 3, ZK-03-2012-49, př. 4, ZK-03-2012-49, př. 5

50. Záměr Kraje Vysočina podat přihlášku do výběrového řízení na pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje se záměrem pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v Kraji Vysočina.
Na zasedání se dostavil V. Novotný. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0231/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměrem uspořádat Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v Kraji Vysočina.
odpovědnost: ředitel, OŠMS
termín: únor 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-50.doc, ZK-03-2012-50, př. 1, ZK-03-2012-50, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 51 56, 59 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

51. Změny ve zřizovacích listinách
Usnesení 0232/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava dle materiálu ZK-03-2012-51, př. 1;
 • Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu ZK-03-2012-51, př. 2;
 • Dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2012-51, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-51.doc, ZK-03-2012-51, př. 1, ZK-03-2012-51, př. 2, ZK-03-2012-51, př. 3

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2012
Usnesení 0233/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 1 042 400 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 2 280 100 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na 2. - 4. čtvrtletí roku 2012.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-52.doc

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012
Usnesení 0234/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-03-2012-53, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-03-2012-53, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-53.doc, ZK-03-2012-53, př. 1, ZK-03-2012-53, př. 2, ZK-03-2012-53, př. 3, ZK-03-2012-53, př. 4

54. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Usnesení 0235/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci organizaci vykonávající činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 - Základní umělecké školy v celkové výši 200 tis. Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu ZK-03-2012-54, př. 3, tabulka 3 B.
odpovědnost: OŠMS, odbor ekonomický
termín: do konce roku 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-54.doc, ZK-03-2012-54, př. 1, ZK-03-2012-54, př. 2, ZK-03-2012-54, př. 3, ZK-03-2012-54, př. 4, ZK-03-2012-54, př. 5

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2012
Usnesení 0236/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2012 organizacím vykonávajícím činnost mateřské nebo základní školy, uvedeným v materiálu ZK-03-2012-55, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-55.doc, ZK-03-2012-55, př. 1

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Usnesení 0237/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 51 448 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu ZK-03-2012-56, př. 5.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-56.doc, ZK-03-2012-56, př. 1, ZK-03-2012-56, př. 2, ZK-03-2012-56, př. 3, ZK-03-2012-56, př. 4, ZK-03-2012-56, př. 5

59. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012
Usnesení 0238/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
úpravu textu v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012 dle materiálu ZK-03-2012-59, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-59.doc, ZK-03-2012-59, př. 1, ZK-03-2012-59, př. 2

57. Fond Vysočiny - Sportoviště 2012 - schválení navržených podpor
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o navržených podporách subjektům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0239/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-57.doc, ZK-03-2012-57, př. 1, ZK-03-2012-57, př. 2

58. Fond Vysočiny - grantový program Jednorázové akce 2012 - schválení navržených podpor
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o navržených podporách subjektům v rámci grantového programu Jednorázové akce 2012. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0240/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-58.doc, ZK-03-2012-58, př. 1, ZK-03-2012-58, př. 2

60. Fond Vysočiny - Sportujeme 2012 - schválení navržených podpor
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o navržených podporách subjektům v rámci grantového programu Sportujeme 2012. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0241/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-60.doc, ZK-03-2012-60, př. 1, ZK-03-2012-60, př. 2

61. Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
T. Škaryd informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu ohledně poskytnutí dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2012. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0242/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek z kapitoly Kultura v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2012-61, př. 1;
 • neposkytnout dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek z kapitoly Kultura v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2012-61, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-61.doc, ZK-03-2012-61, př. 1, ZK-03-2012-61, př. 2, ZK-03-2012-61, př. 3, ZK-03-2012-61, př. 4

62. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na Slavnostní zpřístupnění národní kulturní památky
T. Škaryd podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0243/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč Městu Polná, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná, IČO: 002 86 435, na krytí nákladů souvisejících se Slavnostním zpřístupněním národní kulturní památky dle materiálu ZK-03-2012-62, př. 3;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 50 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 50 000 Kč dle materiálu ZK-03-2012-62.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-62.doc, ZK-03-2012-62, př. 1, ZK-03-2012-62, př. 2, ZK-03-2012-62, př. 3

63. Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2011
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje návrh na ocenění jednotlivých vítězných počinů a nominace projektů do přeshraniční soutěže. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0244/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2011 dle materiálu ZK-03-2012-63, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-63.doc, ZK-03-2012-63, př. 1, ZK-03-2012-63, př. 2, ZK-03-2012-63, př. 3, ZK-03-2012-63, př. 4

64. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov pro seniory Velké Meziříčí
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek zřizovací listiny shora uvedené příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0245/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 16 Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2012-64, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka dotčené příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-64.doc, ZK-03-2012-64, př. 1

65. Zpráva o situaci romské menšiny v kraji za rok 2011
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí Zprávu o situaci romské menšiny v kraji za rok 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0246/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o situaci romské menšiny v kraji za rok 2011 dle materiálu ZK-03-2012-65, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-65.doc, ZK-03-2012-65, př. 1

75. Poskytnutí dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnout dotaci na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0247/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti v celkové výši 1 894 100,- Kč na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle materiálu ZK-03-2012-75, př. 1;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-03-2012-75, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-75.doc, ZK-03-2012-75, př. 1, ZK-03-2012-75, př. 2

76. Podpora programů primární prevence sociálně patologických jevů pro rok 2012 návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0248/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 868 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 868 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci Diecézní charitě Brno, IČO 44990260, pro Oblastní charitu Žďár nad Sázavou ve výši 236 000 Kč, Sdružení Nové Město na Moravě o.s., IČO 45659028 ve výši 232 000 Kč, Střed, o. s., IČO 70870896 ve výši 400 000 Kč na realizaci programů primární prevence v roce 2012 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2012-76, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 15. 06. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-76.doc, ZK-03-2012-76, př. 1, ZK-03-2012-76, př. 2

66. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2012 - návrh na poskytnutí dotací
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh řídícího výboru ohledně poskytnutí dotací v rámci daného grantového programu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0249/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2012 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2012-66, př. 2 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2012-66, př. 4;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2012 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2012-66, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-66.doc, ZK-03-2012-66, př. 1, ZK-03-2012-66, př. 2, ZK-03-2012-66, př. 3, ZK-03-2012-66, př. 4

67. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2011 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0250/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00072.0040 dle materiálu ZK-03-2012-67, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-67.doc, ZK-03-2012-67, př. 1, ZK-03-2012-67, př. 2, ZK-03-2012-67, př. 3

68. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout žadatelům finanční příspěvky na hospodaření v lesích. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0251/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, dle materiálu ZK-03-2012-68, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-68.doc, ZK-03-2012-68, př. 1

69. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2012
I. Rohovský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem udělit medaile navrhovaným kandidátům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0252/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
udělení medailí dle návrhu uvedeného v materiálu ZK-03-2012-69, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-69.doc, ZK-03-2012-69, př. 1, ZK-03-2012-69, př. 2

70. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2012
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předložené zprávě o plnění rozpočtu za období leden až březen 2012. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0253/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2011 dle materiálu ZK-03-2012-70, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. května 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-70.doc, ZK-03-2012-70, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 71 až 73 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

71. FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2012
Usnesení 0254/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2012 dle materiálu ZK-03-2012-71, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2012 ve složení:
ODS Simona Kafoňková (TR); Radovan Necid (ZR);
KDU-ČSL Antonín Holub (JI); Jaroslav Hrubý (TR);
ČSSD Soňa Olivová (TR);
KSČM Jan Slámečka (ZR); Pavel Kalabus (JI);
 • Bohumila Kovandu (PE, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2012;
 • garantem grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2012 odbor sekretariátu hejtmana a zástupce garanta Josefa Pokorného s právem hlasovacím a Jana Murárika s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-71.doc, ZK-03-2012-71, př. 1, ZK-03-2012-71, př. 2

72. FOND VYSOČINY - grantový program ,,Rozvoj vesnice 2012
Usnesení 0255/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Rozvoj vesnice 2012 dle materiálu ZK-03-2012-72, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Rozvoj vesnice 2012 ve složení:
ODS Pavel Nevrkla (TR);
KDU-ČSL Karel Pacal (ZR); Jana Houšková (PE);
ČSSD Vladimír Černý (TR); Eliška Pavlíková (HB);
KSČM Ladislav Brož (PE); Josef Číž (TR);
 • Stanislava Šípa (HB, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj vesnice 2012;
 • garantem grantového programu Rozvoj vesnice 2012 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Dušana Vichra s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-72.doc, ZK-03-2012-72, př. 1, ZK-03-2012-72, př. 2

73. FOND VYSOČINY - grantový program Památkově chráněná území 2012
Usnesení 0256/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Památkově chráněná území 2012 dle materiálu ZK-03-2012-73, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Památkově chráněná území 2012 ve složení:
ODS David Beke (JI); Milan Šmíd (PE);
KDU-ČSL Petr Kesl (PE); Marie Ostatnická (HB);
ČSSD Josef Komínek (ZR);
KSČM Miroslav Zahrádka (TR); Ladislav Nováček (PE);
 • Marii Kružíkovou (JI, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Památkově chráněná území 2012;
 • garantem grantového programu Památkově chráněná území 2012 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-73.doc, ZK-03-2012-73, př. 1, ZK-03-2012-73, př. 2

74. Zápis z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012
Z. Dobrý předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí předložený zápis finančního výboru č. 1/2012. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0257/03/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zápis o provedení kontroly Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012.
odpovědnost: předseda finančního výboru
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2012-74.doc, ZK-03-2012-74, př. 1

81. Rozprava členů zastupitelstva
V. Novotný informoval přítomné zastupitele o účasti na prezentační akci České národní banky s tématem zlatá mince „Barokní most v Náměšti nad Oslavou“.

J. Běhounek ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat dne 26. 6. 2012.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Miroslav Báňa        ……...……………………………………

Ing. Jan Nekula        …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2012.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2012 dne 15. 5. 2012.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 25. 5. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz