Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 7/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 7/2009, které se konalo dne 17. 2. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2009
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 17. 2. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost V. Novotného.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 41. Návrh zástupců kraje Vysočina do komise ministra kultury pro nakládání s památkovým fondem v kraji Vysočina do navrženého programu jednání.
M. Kružíková požádala o stažení bodu 35. Změna ve zřizovací listině příspěvkové organizace (Zdrojové materiály: RK-07-2009-35.doc, RK-07-2009-35, př. 1)
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2009
 2. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 3. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 4. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 5. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 6. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 7. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009
 8. Darování pozemku v k. ú. a obci Panské Dubenky
 9. Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod
 10. Dodatek č. 308 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 11. Nabytí části pozemku bezúplatným převodem v k. ú. Jiříkov u Kamene a obci Kámen
 12. Majetkoprávní vypořádání stavby III/03821 Havlíčkův Brod Lidická - Havířská, 1. a 2. stavba .
 13. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 15. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 16. Stavební záměr Dětské centrum Jihlava - přístavba rehabilitačního pavilonu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 17. Příprava projektového záměru DERES
 18. FOND VYSOČINY - grantový program Metropolitní sítě X - 2009
 19. FOND VYSOČINY - grantový program Popularizace a vzdělávání v oblasti ICT II - 2009
 20. Návrh na předložení zákonodárné iniciativy
 21. Souhlas s vývozem a prezentací sbírkového předmětu ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na výstavu v Muzeu Langenargen v Německu
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
 23. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj vesnice 2009
 24. FOND VYSOČINY - Grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2009
 25. Nominace zástupce kraje Vysočina do Hodnotitelské komise opatření IV.1.1 Místní akční skupina Programu rozvoje venkova 2007-2013
 26. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/360 Štěpánovice - Vacenovice
 27. Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 28. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - II/129 Křelovice - Želiv - oprava silnice .
 29. Veřejná zakázka na stavební práce na akci Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
 30. Fond Vysočiny - projekt FV 017/176/07
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kva
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT - změna organizátora
 33. Jmenování členů do Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina
 34. Vysokoškolské studium stavebního směru v Havlíčkově Brodu
 1. Změny ve školském rejstříku
 2. Nominace zástupce a náhradníka do Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 3. Změna investičního plánu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na rok 2009
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - zabezpečení výkonu inspekcí sociálních služeb
 5. Pracoviště krajského úřadu areál Věžní 26 Jihlava - nájemní smlouvy, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
 6. Návrh zástupců kraje Vysočina do komise ministra kultury pro nakládání s památkovým fondem v kraji Vysočina
 7. Rozprava členů rady
Usnesení 0215/07/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 17. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 6/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení návrh na pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání vzdělávacího semináře pro gynekology kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnila K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0216/07/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-07-2009-02, př. 3upr1.
odpovědnost: OSH
termín: 17. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-02.doc

03. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení návrh na pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání Oblastní konference KČT Vysočina. Projednávání se zúčastnila K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0217/07/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-07-2009-03, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 17. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-03.doc

04. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení návrh na pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání Kurzů dějin umění pro veřejnost. Projednávání se zúčastnila K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0218/07/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-07-2009-04, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 17. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-04.doc

05. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení návrh na pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání Krajské konference Národní sítě Místních akčních skupin ČR. Projednávání se zúčastnila K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0219/07/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-07-2009-05, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 17. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-05.doc

06. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o aktuálním přehledu pronájmu nebytových prostor v sídle kraje Vysočina za plnou úhradu. Projednávání se zúčastnila K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0220/07/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o aktuálním přehledu pronájmu nebytových prostor v sídle kraje Vysočina za plnou úhradu.
odpovědnost: OSH
termín: 17. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-06.doc

07. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009
M. Hyský předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit plán výboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0221/07/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu RK-07-2009-07, př. 1.
odpovědnost: M. Vystrčil, předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-07.doc, RK-07-2009-07, př. 1

K bodům odboru majetkového 08 12, 14 a 15 nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

08. Darování pozemku v k. ú. a obci Panské Dubenky
Usnesení 0222/07/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje darovat obci Panské Dubenky pozemek par. č. 941/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 v k. ú. a obci Panské Dubenky nově oddělený geometrickým plánem č. 93 - 101-5245/2008 ze dne 18. 11. 2008 z pozemku par. č. 941/1 na úřední desce;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 941/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 v k. ú. a obci Panské Dubenky zaměřený geometrickým plánem č. 93 - 101-5245/2008 ze dne 18. 11. 2008 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Panské Dubenky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-08.doc

09. Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod
Usnesení 0223/07/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrh dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod a
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod dle materiálu RK-07-2009-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-09.doc

10. Dodatek č. 308 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Usnesení 0224/07/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 308 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, kterým bude vložena budova bez č. p. stojící na pozemku par. č. 2413/56
v k. ú. a obci Pelhřimov do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-10.doc, RK-07-2009-10, př. 1

11. Nabytí části pozemku bezúplatným převodem v k. ú. Jiříkov u Kamene a obci Kámen
Usnesení 0225/07/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt geometrickým plánem nově zaměřenou část pozemku par. č. 667 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené v k. ú. Jiříkov u Kamene a obci Kámen z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-11.doc

12. Majetkoprávní vypořádání stavby III/03821 Havlíčkův Brod Lidická - Havířská,
1. a 2. stavba
Usnesení 0226/07/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky způsobem, v rozsahu a za ceny dle materiálu RK-07-2009-12, př. 1 z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-12.doc, RK-07-2009-12, př. 1

14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0227/07/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-07-2009-14, př. 1;
rozhoduje
  • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-07-2009-14, př. 1;
  • zveřejnit záměr darování částí pozemků dotčených stavbami, jejichž investorem je obec Podmoklany a město Světlá nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-14.doc, RK-07-2009-14, př. 1

15. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
Usnesení 0228/07/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat části nově utvořených pozemků díl z o výměře 5 m2 (z par. č. 136/1 do nové par. č. 153/1), díl x o výměře 80 m2 (z par. č. 616/2 do nové par. č. 153/1), díl p o výměře 49 m2 (z par. č. 616/2 do nové par. č. 157), díl k o výměře 34 m2 (z par. č. 136/1 do nové par. č. 550/1), díl l o výměře 2 m2 (z par. č. 616/2 do nové par. č. 550/1), díl i o výměře 31 m2 (z par. č. 136/1 do nové par. č. 550/3), díl ad o výměře 171 m2 (z par. č. 136/1 do nové par. č. 1381), díl f o výměře 2 m2 (z par. č. 136/1 do nové par. č. 1467) a díl r o výměře 103 m2 (z par. č. 616/2 do nové par. č. 136/2), vše v k. ú. a obci Nové Město na Moravě, dle geometrického plánu
č. 2286-200/2008;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
  • převést darem díl díl z o výměře 5 m2 (z par. č. 136/1 do nové par. č. 153/1), díl x o výměře 80 m2 (z par. č. 616/2 do nové par. č. 153/1), díl p o výměře 49 m2 (z par. č. 616/2 do nové par. č. 157), díl k o výměře 34 m2 (z par. č. 136/1 do nové par. č. 550/1), díl l o výměře 2 m2 (z par. č. 616/2 do nové par. č. 550/1), díl i o výměře 31 m2 (z par. č. 136/1 do nové par. č. 550/3), díl ad o výměře 171 m2 (z par. č. 136/1 do nové par. č. 1381), díl f o výměře 2 m2 (z par. č. 136/1 do nové par. č. 1467) a díl r o výměře 103 m2 (z par. č. 616/2 do nové par. č. 136/2), vše v k. ú. a obci Nové Město na Moravě, dle geometrického plánu
  • č. 2286-200/2008, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
  • nabýt darem části nově utvořených pozemků díl o o výměře 1 m2 (z par. č. 550/2 do nové par. č. 136/1), díl h o výměře 60 m2 (z par. č. 550/3 do nové par. č. 136/1) a díl aa o výměře 9 m2 (z par. č. 1381 do nové par. č. 136/1), vše v k. ú. a obci Nové Město na Moravě, dle geometrického plánu č. 2286-200/2008 z vlastnictví města Nové Město na Moravě do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-15.doc

13. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhy na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0229/07/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými dle materiálu RK-07-2009-13, př. 1, strana 1 a za podmínek dle téhož materiálu, kterými budou zatíženy pozemky ve vlastnictví kraje Vysočina a smlouvy o zřízení věcného břemene dle téhož materiálu a za týchž podmínek dle materiálu RK-07-2009-13, př. 1, strana 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-13.doc, RK-07-2009-13, př. 1

16. Stavební záměr Dětské centrum Jihlava - přístavba rehabilitačního pavilonu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému stavebnímu záměru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0230/07/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • stavební záměr Dětské centrum Jihlava - přístavba rehabilitačního pavilonu dle materiálů RK-07-2009-16, př. 1 a RK-07-2009-16, př. 2;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 Investice ve zdravotnictví o částku 1 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 000 tis. Kč;
rozhoduje
 • vyřadit akci Dětské centrum Jihlava - přístavba rehabilitačního centra a venkovní úpravy z kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnických organizacích;
 • zařadit akci Dětské centrum Jihlava - přístavba rehabilitačního pavilonu do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 Investice ve zdravotnictví.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-16.doc, RK-07-2009-16, př. 1, RK-07-2009-16, př. 3

17. Příprava projektového záměru DERES
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení přípravu uvedeného projektového záměru. Projednávání se zúčastnili V. Jáchim, vedoucí oddělení koncepčního odboru informatiky, M. Rojková, úředník oddělení koncepčního odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0231/07/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
přípravu žádosti o financování projektu DERES dle materiálu RK-07-2009-17, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-17.doc, RK-07-2009-17, př. 1

18. FOND VYSOČINY - grantový program Metropolitní sítě X - 2009
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, M. Rojková, úředník oddělení koncepčního odboru informatiky, upřesnili návrh grantového programu a požádali o úpravu přílohy 1 předloženého materiálu. Rada kraje požadavek akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0232/07/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Metropolitní sítě X - 2009 dle materiálu
RK-07-2009-18, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-18.doc, RK-07-2009-18, př. 1

19. FOND VYSOČINY - grantový program Popularizace a vzdělávání v oblasti ICT II - 2009
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o shora uvedeném návrhu grantového programu. Projednávání se zúčastnila M. Rojková, úředník oddělení koncepčního odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0233/07/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Popularizace a vzdělávání v oblasti ICT II - 2009 dle materiálu RK-07-2009-19, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-19.doc, RK-07-2009-19, př. 1

20. Návrh na předložení zákonodárné iniciativy
E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, upřesnili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje předložit návrh zákona Poslanecké sněmovně. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0234/07/2009/RK
Rada kraje
předkládá
zastupitelstvu kraje k posouzení návrh zákona dle materiálů RK-07-2009-20, př. 1, RK-07-2009-20, př. 2 a RK-07-2009-20, př. 3;
doporučuje
 • předložit návrh zákona dle materiálů RK-07-2009-20, př. 1, RK-07-2009-20, př. 2 a RK-07-2009-20, př. 3 Poslanecké sněmovně;
 • pověřit MUDr. Jiřího Běhounka, JUDr. Drahoslava Ouhlehlu jednáním za Zastupitelstvo kraje Vysočina ve věci podaného návrhu zákona kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • informovat hejtmany ostatních krajů o navrhované zákonodárné iniciativě.
odpovědnost: OSŘKŽÚ
termín: 1. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-20.doc, RK-07-2009-20, př. 1, RK-07-2009-20, př. 2, RK-07-2009-20, př. 3

21. Souhlas s vývozem a prezentací sbírkového předmětu ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na výstavu v Muzeu Langenargen v Německu
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, E. Herzánová, právník odboru kultury a památkové péče, předložily radě kraje žádost Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, o vyslovení souhlasu s výpůjčkou sbírkového předmětu na výstavu v Německu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0235/07/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s vývozem a prezentací sbírkového předmětu ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, inv. č. 1 7 021/417 019/, podsbírka výtvarného umění, model oltáře se sv. Bernardem, na výstavu v Muzeu Langenargen v Langenargen am Bodensee v Německu konanou od 5. 4. 2009 do 16. 10. 2009.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-21.doc, RK-07-2009-21, př. 1

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, E. Herzánová, právník odboru kultury a památkové péče, předložily radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0236/07/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury pořadatelům krajských postupových a národních přehlídek dle materiálu RK-07-2009-22, př. 1 v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 5/08 a
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury pořadatelům krajských postupových a národních přehlídek dle materiálu RK-07-2009-22, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Základní umělecké školy Františka Drdly Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 70265429, na rok 2009 o částku 20 000 Kč s určením na úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky Tanec, tanec... Žďár 2009 .
odpovědnost: odbor kultura a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-22.doc, RK-07-2009-22, př. 1

41. Návrh zástupců kraje Vysočina do komise ministra kultury pro nakládání s památkovým fondem v kraji Vysočina
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, E. Herzánová, právník odboru kultury a památkové péče, zdůvodnily radě kraje předložený návrh zástupců kraje do uvedené komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0237/07/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • nominaci Ing. Tomáše Škaryda, člena rady kraje pro oblast kultury a cestovního ruchu, do komise ministra kultury pro nakládání s památkovým fondem v kraji Vysočina;
 • členství Ing. Jany Fischerové, zastupitelky kraje Vysočina a starostky města Havlíčkův Brod a PhDr. Katiny Lisé, vedoucí odboru kultury a památkové péče KrÚ kraje Vysočina, v Komisi na základě dřívější nominace.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 15. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-41, RK-07-2009-41, př. 1

23. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj vesnice 2009
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit shora uvedený návrh grantového programu. Projednávání se zúčastnili L. Hrůza, Z. Kasalová, úředníci oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0238/07/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Rozvoj vesnice 2009 dle materiálu
RK-07-2009-23, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-23.doc, RK-07-2009-23, př. 1

24. FOND VYSOČINY - Grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2009
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit navrhovaný grantový program. Projednávání se zúčastnili L. Hrůza, Z. Kasalová, úředníci oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0239/07/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2009 na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu dle materiálu RK-07-2009-24, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-24.doc, RK-07-2009-24, př. 1

25. Nominace zástupce kraje Vysočina do Hodnotitelské komise opatření IV.1.1 Místní akční skupina Programu rozvoje venkova 2007-2013
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, požádal radu kraje nominovat zástupce kraje do hodnotitelské komise. Projednávání se zúčastnili L. Hrůza, Z. Kasalová, úředníci oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0240/07/2009/RK
Rada kraje
nominuje
Ing. Martina Hyského zástupcem kraje Vysočina v Hodnotitelské komisi opatření IV.1.1 Místní akční skupina Programu rozvoje venkova 2007-2013 a Luďka Hrůzu jeho náhradníkem.
odpovědnost: ORR
termín: 24. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-25.doc, RK-07-2009-25, př. 1

26. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/360 Štěpánovice Vacenovice
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval radu kraje o návrhu dané veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnily I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0241/07/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/360 Štěpánovice - Vacenovice formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-07-2009-26, př. 1;
jmenuje
členy hodnotící komise veřejné zakázky na stavební práce na akci II/360 Štěpánovice - Vacenovice, kterou současně pověřuje funkcí komise pro otevírání obálek a posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-07-2009-26, př. 2; a
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci II/360 Štěpánovice - Vacenovice na základě schváleného zadání v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-26.doc

27. Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil radu kraje se závěry výběrové komise a předložil návrh na jmenování ředitele uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnily I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0242/07/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, do funkce ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pana Ing. Jana Míku s účinností
od 1. března 2009.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-27.doc

28. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - II/129 Křelovice - Želiv - oprava silnice .
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnily I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0243/07/2009/RK
Rada kraje
deleguje
pana Ing. Vladimíra Novotného a zástupce politického klubu ODS a Ing. Jitku Královou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Mgr. Bohumila Kovandu a zástupce politického klubu ODS a Ing. Ivanu Ševecovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení na II/129 Křelovice - Želiv - oprava silnice , která se uskuteční dne 5. 3. 2009.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 1. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-28.doc

29. Veřejná zakázka na stavební práce na akci Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje ke schválení pořadí nabídek shora uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnily I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0244/07/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce na akci Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice dle materiálu RK-07-2009-29, př. 1;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče COLAS CZ, a.s., Praha 9, ke Klíčovu 9, IČ 26 177 005 jako nejvhodnější nabídku na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice a
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-29.doc

30. Fond Vysočiny - projekt FV 017/176/07
J. Klečanský, vedoucí oddělení integrované prevence a EIA odboru životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení prodloužení doby realizace projektu „Informační centra pro všechny“ do 30. 6. 2009. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0245/07/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 017/176/07 dle materiálu
RK-07-2009-30, př. 2.
odpovědnost: OŽP
termín: 20. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-30.doc, RK-07-2009-30, př. 1, RK-07-2009-30, př. 2

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0246/07/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR na realizaci rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce v celkové výši 150 556 tis. Kč určenou právnickým osobám vykonávající činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi a soukromým školám a školským zařízením dle materiálu RK-07-2009-31;
 • změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce o částku 51 226 tis. Kč dle materiálu RK-07-2009-31, př. 1 a
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši 51 226 tis. Kč dle materiálu RK-07-2009-31, př. 1, právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 94 092 tis. Kč dle materiálu RK-07-2009-31, př. 2 a soukromým školám a školským zařízením v celkové výši 5 238 tis. Kč dle materiálu
RK-07-2009-31, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-31.doc, RK-07-2009-31, př. 1, RK-07-2009-31, př. 2, RK-07-2009-31, př. 3

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT - změna organizátora
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s návrhem poskytnout níže uvedené příspěvkové organizaci dotaci na zajištění okresního kola postupové soutěže. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0247/07/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení č. 0056/02/2009/RK ze dne 13. 1. 2009 v části týkající se organizace Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 127, IČ 70845859 - materiál RK-02-2009-42, př. 1upr 1;
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Základní umělecká škola, Pelhřimov, Pod Kalvárií 850, příspěvková organizace, IČ 71235132 ve výši 1 820 Kč na zajištění okresního kola postupové soutěže hra houslových a smyčcových souborů, hra žákovských orchestrů.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-32.doc, RK-07-2009-32, př. 1, RK-07-2009-32, př. 2

33. Jmenování členů do Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s návrhem jmenovat zástupce kraje do Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0248/07/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
 • dnem 17. 2. 2009 RNDr. Marii Kružíkovou členkou a předsedou/předsedkyní Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina za kraj Vysočina;
 • dnem 17. 2. 2009 Ing. Martina Hyského členem Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina za kraj Vysočina.
odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
termín: 17. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-33.doc, RK-07-2009-33, př. 1

34. Vysokoškolské studium stavebního směru v Havlíčkově Brodu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému záměru Fakulty stavební VUT Brno. V průběhu jednání přišel J. Běhounek, odešli J. Matějek, P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0249/07/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o záměru Fakulty stavební VUT Brno otevřít vysokoškolské studium stavebního zaměření v Havlíčkově Brodu;
souhlasí
s využitím prostor v budovách v majetku kraje k zajištění vysokoškolského studia dle materiálu RK-07-2009-34;
pověřuje
radní kraje pro oblast školství Marii Kružíkovou dále jednat se zástupci Fakulty stavební VUT Brno a se zástupci města o prostorovém zajištění vysokoškolského studia;
ukládá
OŠMS ve spolupráci s OM předložit radě k projednání návrh komplexního řešení prostorového umístění středoškolského a vysokoškolského studia v Havlíčkově Brodu.
odpovědnost: OŠMS, OM
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-34.doc, RK-07-2009-34, př. 1, RK-07-2009-34, př. 2, RK-07-2009-34, př. 3

36. Změny ve školském rejstříku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládež a sportu, seznámili radu kraje s navrhovanými změnami ve školském rejstříku škol a školských zařízení. V průběhu jednání přišli J. Matějek, P. Krčál. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0250/07/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměru změny ve školském rejstříku u školy zřizované jiným zřizovatelem než krajem Vysočina označené v materiálu RK-07-2009-36, př. 1 kódem 5A;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u školy a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu RK-07-2009-36, př. 1 kódy 2A,B, 7A,B,C, 8A, 10A,B,C,D za podmínky předložení kladného vyjádření obce v souladu s materiálem RK-07-2009-36, př. 1;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud rada kraje nebo zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu RK-07-2009-36, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C, 3C, 3E, 3J, 3B,F, 3G,H,I, 4A, 4B,C, 6A, 6B, 9B, 9C,E,H,I,J.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 3. 2009 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-36.doc, RK-07-2009-36, př. 1

37. Nominace zástupce a náhradníka do Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, úředník odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o předloženém návrhu. Závěrem diskuse rada kraje doporučila předkladateli tuto záležitost projednat se zástupci odboru regionálního rozvoje, resortními radními obou odborů a poté materiál znovu předložit k projednání. Předkladatel s doporučením rady kraje souhlasil a rada kraje 8 hlasy materiál odložila.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-37.doc, RK-07-2009-37, př. 1, RK-07-2009-37, př. 2

38. Změna investičního plánu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na rok 2009
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení změnu investičního plánu dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0251/07/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace pro rok 2009 dle materiálu RK-07-2009-38, př. 1, přičemž objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-38.doc, RK-07-2009-38, př. 1

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - zabezpečení výkonu inspekcí sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0252/07/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 836 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 836 tis. Kč určenou na zabezpečení inspekcí sociálních služeb.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-39.doc, RK-07-2009-39, př. 1

40. Pracoviště krajského úřadu areál Věžní 26 Jihlava - nájemní smlouvy, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
Z. Kadlec, podal doplňující komentář k předloženému návrhu nájemní smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0253/07/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít nájemní smlouvy dle materiálů RK-07-2009-40, př. 1 a RK-07-2009-40, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 903 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 903 000,- Kč.
odpovědnost: oHS, EO
termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-07-2009-40.doc, RK-07-2009-40, př. 1, RK-07-2009-40, př. 2

42. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 7/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 24. 2. 2009, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 7/2009 dne 17. 2. 2009.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 19. 2. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz