Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 37/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 37/2007, které se konalo dne 27. 12. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2007
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 27. 12. 2007.
Rada kraje přijala navržený program jednání bez návrhů na jeho úpravu.
Navržený program jednání:
  1. Připomínky k zápisu ze zasedání č. 36/2007
  2. Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv
  3. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - administrace grantových schémat 3.2 SROP a 3.3 OP RLZ"
  4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí daru od společnosti GlaxoSmithKline, s. r. o.
  5. Šetření v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, v rámci výkonu zřizovatelské funkce kraje Vysočina
  6. Uzavření smlouvy o zajištění správy, provozu a údržby objektu bývalé urologie Jihlava
  7. Rozprava členů rady
Usnesení 1760/37/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 27. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 36/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv
K materiálu, který zpracoval odbor ekonomický, nebyly vzneseny návrhy na úpravu a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1761/37/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
převod částky 240 000 tis. Kč z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2007-02.doc

03. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - administrace grantových schémat 3.2 SROP a 3.3 OP RLZ"
K materiálu odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny žádné připomínky a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1762/37/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 25 000,- Kč a § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 50 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 75 000,- Kč určenou na pokrytí osobních nákladů zaměstnanců zapojených do administrace grantových schémat Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 a Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání na měsíce listopad a prosinec roku 2007.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2007-03.doc

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí daru od společnosti GlaxoSmithKline, s. r. o.
K navrhovanému rozpočtovému opatření nebyly vzneseny žádné námitky a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1763/37/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
o přijetí daru za účelem vyhodnocení, přípravy, zpracování, podání a vyřízení žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie pro potřeby projektu "Bezpečné nemocnice- vzdělávání zdravotnického personálu"dle materiálu RK-37-2007-04, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví, položka 2321 - Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví) rozpočtu kraje o částku 164 220 Kč za účelem vyhodnocení, přípravy, zpracování, podání a vyřízení žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie pro potřeby projektu "Bezpečné nemocnice- vzdělávání zdravotnického personálu";
ukládá
odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit realizaci daru.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 30. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2007-04.doc

05. Šetření v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, v rámci výkonu zřizovatelské funkce kraje Vysočina
Rada kraje souhlasila s materiálem, zpracovaným odborem sociálních věcí a zdravotnictví, bez návrhů na doplnění a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1764/37/2007/RK
Rada kraje
pověřuje
krajský úřad k provedení šetření ve věci možné mimořádné situace v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci.
odpovědnost: krajský úřad
termín: 10. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2007-05.doc

06. Uzavření smlouvy o zajištění správy, provozu a údržby objektu bývalé urologie Jihlava
Materiál odboru majetkového rada kraje bez připomínek schválila a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1765/37/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zajištění správy, provozu a údržby objektu bez č.p./č.e. v Jihlavě, na pozemku par.č. 3010 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemků par.č. 3010, par. č. 3007/1, par. č. 3007/4, par. č. 3011/2 a par. č. 3011/1 vše v k. ú. a obci Jihlava s realitní kanceláří Bytservis, spol. s r. o., se sídlem Jihlava, Křížová 1355/25, 586 01, IČ 18199208 za úplatu ve výši 8 300 Kč/měsíc plus DPH, plus náklady za požadované služby.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-37-2007-06.doc, RK-37-2007-06, př. 1

07. Rozprava členů rady
Bez diskuse.

Další zasedání se bude konat dne 8. 1. 2008, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

Miloš Vystrčil
hejtman kraje VysočinaZapsala: M. Jakoubková, dne 27. 12. 2007.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz