Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 32/2016

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 32/2016, které se konalo dne 4. 10. 2016 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2016
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 4. 10. 2016.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Fialové.
K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2016
 2. Věcný, peněžní účelový dar a sponzorský příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání 8. jihlavské konference porodních asistentek
 4. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 5. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
 7. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 8. Projekt TOGETHER
 9. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 10. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 11. Darování nemovité věci v k. ú. Třebíč
 12. Majetkoprávní příprava stavby III/36070 Jakubov - most ev. č. 36070-1
 13. Majetkoprávní příprava akce II/353 Stáj - Zhoř
 14. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
 15. Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáru nad Sázavou
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Jablonci nad Nisou
 17. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské knihovny Vysočiny
 18. 26. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 19. 3. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
 20. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Domova pro seniory Třebíč -Manž. Curieových, příspěvkové organizace
 21. Souhlas k přijetí dědictví u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
 22. Memorandum o spolupráci při realizaci systémových projektů z ESF Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň a Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů
 23. Vyhlášení dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb
 24. Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Gymnázium Velké Meziříčí
 25. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Gymnázium Žďár nad Sázavou
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu -Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 - změna závazných ukazatelů
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - změna závazných ukazatelů, změna čerpání fondu investic
 28. Návrh na úpravu fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
 29. Cooking Together - závěrečná zpráva k projektu
 30. Smlouvy s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
 31. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Ruční kosení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2016 - Louky u Polomu
 32. Rozprava členů rady
Usnesení 1729/32/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 4. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 31/2016 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Věcný, peněžní účelový dar a sponzorský příspěvek pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu souhlasit s uzavřením smluv o poskytnutí věcného, peněžního účelového daru a sponzorského příspěvku pro Nemocnici Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1730/32/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o poskytnutí věcného, peněžního účelového daru a sponzorského příspěvku pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-32-2016-02, př. 1 a RK-32-2016-02, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 14. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-02.doc, RK-32-2016-02, př. 1, RK-32-2016-02, př. 2

03. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání 8. jihlavské konference porodních asistentek
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1731/32/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 40 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5167 Služby školení a vzdělávání o částku 40 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 40 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním 8. jihlavské konference porodních asistentek;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 30. 11. 2016.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-03.doc, RK-32-2016-03, př. 1, RK-32-2016-03, př. 2, RK-32-2016-03, př. 3

04. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1732/32/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice) o účelovou dotaci poskytnutou MZ v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 378 244,50 Kč (ÚZ 35019);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 51 856 Kč,
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 127 500 Kč,
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, o částku 43 095 Kč,
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 88 293,50 Kč,
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 67 500 Kč,
určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-32-2016-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-04.doc, RK-32-2016-04, př. 1, RK-32-2016-04, př. 2

05. Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového patření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1733/32/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-05.doc, RK-32-2016-05, př. 1, RK-32-2016-05, př. 2, RK-32-2016-05, př. 3, RK-32-2016-05, př. 4, RK-32-2016-05, př. 5, RK-32-2016-05, př. 6, RK-32-2016-05, př. 7, RK-32-2016-05, př. 8, RK-32-2016-05, př. 9, RK-32-2016-05, př. 10, RK-32-2016-05, př. 11, RK-32-2016-05, př. 12, RK-32-2016-05, př. 13, RK-32-2016-05, př. 14

06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
J. Běhounek sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1734/32/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, se sídlem Pošná - Proseč 1, PSČ 39501, IČO: 00511897, o částku 80 000 Kč na výdaje spojené s organizací odborných stáží pro pracovníky z partnerského regionu Zakarpatské oblasti Ukrajiny v sociálních službách.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-06.doc

07. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zdůvodnila radě kraje předložený návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1735/32/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-32-2016-07, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-07.doc, RK-32-2016-07, př. 1, RK-32-2016-07, př. 2, RK-32-2016-07, př. 3, RK-32-2016-07, př. 4

08. Projekt TOGETHER
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s žádostí Energetické agentury Vysočiny o možnost realizace projektu TOGETHER na majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1736/32/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o projektu TOGETHER;
ukládá
 • ředitelům dotčených příspěvkových organizací dle materiálu RK-32-2016-08 spolupracovat s Energetickou agenturou Vysočiny na realizaci projektu TOGETHER;
 • Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Radě Kraje Vysočina vyhodnocení projektu TOGETHER po jeho ukončení.
odpovědnost: ORR, ředitelé dotčených PO
termín: 30. 12. 2019
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-08.doc

K bodům 09 14, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

09. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1737/32/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-32-2016-09, př. 1 a RK-32-2016-09, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-09.doc, RK-32-2016-09, př. 1, RK-32-2016-09, př. 2

10. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1738/32/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-32-2016-10, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-32-2016-10, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku dle materiálu RK-32-2016-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-10.doc, RK-32-2016-10, př. 1

11. Darování nemovité věci v k. ú. Třebíč
Usnesení 1739/32/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování stavby kanalizace nacházející se na pozemku par. č. 995/3 a par. č. 2429, provedené z PVC, průměru 300 mm, v délce cca 96 m, včetně 6 ks kanalizačních šachet, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Třebíč, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-11.doc, RK-32-2016-11, př. 1

12. Majetkoprávní příprava stavby III/36070 Jakubov - most ev. č. 36070-1
Usnesení 1740/32/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi obcí Jakubov u Moravských Budějovic se sídlem Jakubov u Moravských Budějovic 155, IČ 002 89 493 na straně půjčitele a Krajem Vysočina na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce na pozemky, v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-32-2016-12, př. 1;
 • uzavřít s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí ke dni projednání materiálu v radě kraje nájemní smlouvu na části pozemků v rozsahu, za cenu a za podmínek dle materiálu RK-32-2016-12, př. 2 na dobu 5-ti měsíců počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli stavby.
odpovědnost: OM
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-12.doc, RK-32-2016-12, př. 1, RK-32-2016-12, př. 2, RK-32-2016-12, př. 3, RK-32-2016-12, př. 4

13. Majetkoprávní příprava akce II/353 Stáj - Zhoř
Usnesení 1741/32/2016/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
Odbor majetkový
termín: 30. 11. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-13.doc, RK-32-2016-13, př. 1, RK-32-2016-13, př. 2, RK-32-2016-13, př. 3

14. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Usnesení 1742/32/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Krajem Vysočina na straně investora, obcí Nová Ves u Chotěboře na straně budoucího oprávněného a Českou republikou Státním pozemkovým úřadem na straně budoucího povinného na pozemek v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-32-2016-14, př. 1;
 • uzavřít s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí smlouvu o zřízení služebnosti na pozemky v rozsahu, za cenu a na dobu dle materiálu RK-32-2016-14, př. 2;
 • uzavřít s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí smlouvu o zřízení služebnosti na pozemky v rozsahu, za cenu a na dobu dle materiálu RK-32-2016-14, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-14.doc, RK-32-2016-14, př. 1, RK-32-2016-14, př. 2, RK-32-2016-14, př. 3, RK-32-2016-14, př. 4, RK-32-2016-14, př. 4a, RK-32-2016-14, př. 4b, RK-32-2016-14, př. 5

15. Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáru nad Sázavou
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o návrhu poskytnout dotaci spolku SE.S.TA z.s. na krytí části provozních nákladů dlouhodobé expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1743/32/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Kultura, § 3317 - Výstavní činnosti v kultuře spolku SE.S.TA z.s. se sídlem Pod kaštany 246/8, 160 00 Praha 6, IČO: 26537516;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-32-2016-15, př. 5.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-15.doc, RK-32-2016-15, př. 1, RK-32-2016-15, př. 2, RK-32-2016-15, př. 3, RK-32-2016-15, př. 4, RK-32-2016-15, př. 5

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Jablonci nad Nisou
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1744/32/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury ve výši 10 000 Kč účastníku na národní přehlídce dle materiálu RK-32-2016-16, př. 1 v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 09/15;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-32-2016-16, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-16.doc, RK-32-2016-16, př. 1, RK-32-2016-16, př. 2

17. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské knihovny Vysočiny
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku Krajské knihovny Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1745/32/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením projektoru, inventární číslo 1223, z majetku kraje a s jeho následnou ekologickou likvidací.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-17.doc

18. 26. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje udělit ceny za nejkrásnější knihy v rámci 26. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1746/32/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury finanční dary ve výši 30 000 Kč autorovi a 30 000 Kč nakladateli knihy, která byla vyhodnocena odbornou porotou jako nejkrásnější kniha Vysočiny v rámci 26. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, dle materiálů RK-32-2016-18, př. 1, RK-32-2016-18, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit autorovi a nakladateli knihy, která byla vybrána odbornou porotou v rámci 26. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-18.doc, RK-32-2016-18, př. 1, RK-32-2016-18, př. 2, RK-32-2016-18, př. 3, RK-32-2016-18, př. 4

19. 3. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1747/32/2016/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-32-2016-19, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 14. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-19.doc, RK-32-2016-19, př. 1

20. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Domova pro seniory Třebíč -Manž. Curieových, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje návrh schválit úpravu čerpání fondu investic u dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1748/32/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
použití fondu investic u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace, pro rok 2016 dle materiálu RK-32-2016-20, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-20.doc, RK-32-2016-20, př. 1

21. Souhlas k přijetí dědictví u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s nabytím finančních prostředků v rámci dědického řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1749/32/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s použitím rezervního fondu pro rok 2016 u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, ve výši 550 257 Kč, z toho 400 000 Kč bude použito k úhradě vybavení společenské místnosti pro účely Univerzity třetího věku a školící místnosti.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-21.doc, RK-32-2016-21, př. 1, RK-32-2016-21, př. 2, RK-32-2016-21, př. 3

22. Memorandum o spolupráci při realizaci systémových projektů z ESF Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň a Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1750/32/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Memorandum o spolupráci při realizaci systémového projektu z ESF „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“ dle materiálů RK-32-2016-22, př. 1upr1;
 • uzavřít Memorandum o spolupráci při realizaci systémového projektu z ESF „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“ dle materiálů RK-32-2016-22, př. 2upr1.
odpovědnost: OSV
termín: 15. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-22.doc, RK-32-2016-22, př. 1, RK-32-2016-22, př. 2

23. Vyhlášení dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, informoval radu kraje o návrhu vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1751/32/2016/RK
Rada kraje
vyhlašuje
Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu dle materiálu RK-32-2016-23, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-23.doc, RK-32-2016-23, př. 1

24. Udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Gymnázium Velké Meziříčí
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí Gymnázia Velké Meziříčí o souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce majetku nutného k zabezpečení přijímacích a maturitních zkoušek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1752/32/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-32-2016-24, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Velké Meziříčí.
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-24.doc, RK-32-2016-24, př. 1

25. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Gymnázium Žďár nad Sázavou
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s vyřazení níže uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1753/32/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením dataprojektoru PHILIPS 4600/6 pořízeného v roce 1999, inventární číslo 80, pořizovací cena 157 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Gymnáziem Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-32-2016-25.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Žďár nad Sázavou.
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-25.doc

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu -Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1754/32/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství mládeže a sportu, spočívající ve zvýšení § 3133 -  Dětské domovy o částku 4 200 Kč při současném snížení, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (UZ 00302) o částku 4 200 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Dětskému domovu, Hrotovice Sokolská 362, IČO 60418508, o částku 4 200 Kč na nákup vakcíny virové hepatitidy typu A pro děti;
souhlasí
s použitím provozních prostředků dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina na nákup vakcíny virové hepatitidy typu A pro své zaměstnance.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelé dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina.
termín: říjen 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-26.doc

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - změna závazných ukazatelů, změna čerpání fondu investic
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1755/32/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3121 - Gymnázia o částku 152 000 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00324) o částku 152 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895466 o částku 152 000 Kč na spolufinancování opravy směšovací jednotky topení a větrání a na úhradu nákladů havárie hlavního přívodu vody;
souhlasí
 • s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů ve fondu investic pro Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem ve výši 100 000 Kč;
 • s úpravou použití fondu investic Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem na rok 2016 dle materiálu RK-32-2016-27, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, odbor majetkový, ředitel Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem
termín: říjen 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-27.doc, RK-32-2016-27, př. 1, RK-32-2016-27, př. 2, RK-32-2016-27, př. 3

28. Návrh na úpravu fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2016
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje předložený návrh souhlasit s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1756/32/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2016 dle materiálů RK-32-2016-28, př. 1, RK-32-2016-28, př. 2 a RK-32-2016-28, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-28.doc, RK-32-2016-28, př. 1, RK-32-2016-28, př. 2, RK-32-2016-28, př. 3

29. Cooking Together - závěrečná zpráva k projektu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vzít na vědomí závěrečnou zprávu k danému projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1757/32/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
závěrečnou zprávu k projektu Cooking Together dle materiálu RK-32-2016-29, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-29.doc, RK-32-2016-29, př. 1

30. Smlouvy s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o materiálu ohledně uzavření smluv s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými spolky Kraje Vysočina. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1758/32/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace dle materiálu RK-32-2016-30.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-30.doc, RK-32-2016-30, př. 1, RK-32-2016-30, př. 1a

31. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Ruční kosení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2016 - Louky u Polomu
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o přímém zadání shora uvedené veřejné zakázky malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1759/32/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Ruční kosení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2016 Louky u Polomu“, o jejímž zadání rozhodl pan Zdeněk Chlád, radní kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství, dle materiálu RK-32-2016-31, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-32-2016-31.doc, RK-32-2016-31, př. 1

32. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 32/2016 s tím, že další zasedání se bude konat dne 11. 10. 2016, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


Ing. Bc. Martin Hyský        ……...……………………………………RNDr. Marie Kružíková        …..………………………………….……Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 32/2016 dne 4. 10. 2016.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 4. 10. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz