Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 30/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 30/2009, které se konalo dne 29. 9. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 29/2009
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 29. 9. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 29/2009
 2. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Batouchovice a obci Bochovice
 3. Darování pozemků v k. ú. a obci Nimpšov
 4. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Havlíčkova Borová
 5. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Popůvky nad Jihlavou a obci Popůvky
 6. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Těchobuz
 7. Zřízení věcného břemene v k. ú. Doupě
 8. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 9. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/405 Příseka - Brtnice, změna usnesení 0181/06/2009/RK
 10. Smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou
 11. Souhlas se stavbou a převod částí pozemků v k. ú. Jindřichovice na Moravě a obci Jindřichovice
 12. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene - k.ú. Bystřice nad Pernštejnem
 13. Majetkoprávní vypořádání pozemků a stavby v k. ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, obec Chlístov
 14. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smlouvy zakládající právo stavby v k. ú. a obci Telč
 15. Zařazení nové akce Střední umělecko průmyslová škola Jihlava - Helenín - havárie, oprava kotle 2 do přílohy M1 kapitoly nemovitý majetek
 16. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Strážek
 17. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 18. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - srpen 2009
 19. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/8 - změna harmonogramu sub-projektu
 20. Souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, v projektu Internetová encyklopedie města Brna
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitola Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru - slavnostní praporu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina
 22. Rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na dopravu exponátů a jejich materiálně-technického zázemí na výstavu autorských prací studentů a pedagogů Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou v
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na mistrovství ČR v požárním sportu mužů a žen
 25. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 26. LORIS 2009 - vypořádání závazků, návrh na provedení rozpočtového opatření
 27. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 013/222/09)
 28. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného hmotného majetku
 29. Informace o provedených mimořádných kontrolách - lyžařské výcvikové kurzy
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2009 dle schválených pravidel rady kraje
 31. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
 32. Poskytnutí dotace Krajskému atletickému svazu Vysočina
 33. Fond Vysočiny - Mezinárodní projekty 2008 - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 032/202/08)
 34. Návrh na odepsání pohledávky
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovním mistrovství
 36. Soutěž S Vysočinou do Evropy
 37. Fond Vysočiny - změna účelu podpory realizace projektu Výroba briket z odpadového papíru žadatele o poskytnutí podpory Ing. Dušana Tripala
 38. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 39. Výroční Zpráva za rok 2008 projektu Zdravý kraj Vysočina a místní Agendy 21
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace na podporu uspořádání kulturní akce Hvězdy svítí všem
 41. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
 42. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2009 u Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace
 43. Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté Psychocentru - manželské a rodinné poradně kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
 44. Projekt První pomoc do škol
 45. Bezúplatný převod movitého majetku - Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace
 46. Informace o LSPP za 1. pololetí 2009
 47. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2009 do 30. 6. 2009
 48. Větrný park Cetoraz - stanovisko kraje ke zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
 49. Majetkové vypořádání technického zhodnocení silnic po dokončení stavby CITY PARK Jihlava
 50. Zařazení nové akce Zámek ÚSP Zboží - výměna střešní krytiny do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 rozpočtu
 51. Rozprava členů rady
Usnesení 1373/30/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 29. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 29/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 11, 13, 15 - 16, 49 a 50 v bloku.
K předkládaným bodům majetkového odboru nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Batouchovice a obci Bochovice
Usnesení 1374/30/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: listopad 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-02.doc

03. Darování pozemků v k. ú. a obci Nimpšov
Usnesení 1375/30/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 317/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2 a par. č. 317/3 ostatní plocha, ostatní komunikace 14 m2 v k. ú a obci Nimpšov nově oddělené geometrickým plánem č. 57-7188/2009 ze dne 9. 9. 2009 z pozemku par. č. 317 v k. ú. a obci Nimpšov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Nimpšov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-03.doc

04. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Havlíčkova Borová
Usnesení 1376/30/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: listopad 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-04.doc

05. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Popůvky nad Jihlavou a obci Popůvky
Usnesení 1377/30/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání s obcí Popůvky o vzájemném darování pozemků par. č. 626/14 a par. č. 627/7 v k. ú. Popůvky nad Jihlavou a obci Popůvky;
 • zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 627/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 v k. ú. Popůvky nad Jihlavou a obci Popůvky na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • přijmout dar pozemku par. č. 626/14 - ostatní plocha, silnice o výměře 41 m2 v k. ú. Popůvky nad Jihlavou a obci Popůvky z vlastnictví obce Popůvky do vlastnictví kraje Vysočina;
 • převést darem pozemek par. č. 627/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 v k. ú. Popůvky nad Jihlavou a obci Popůvky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Popůvky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-05.doc

06. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Těchobuz
Usnesení 1378/30/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje darovat obci Těchobuz:
 • díl a o výměře 281 m2 oddělený od pozemku par. č. 1034 a sloučený do pozemku par. č. 1410 v k. ú. a obci Těchobuz;
 • díl b o výměře 98 m2 oddělený od pozemku par. č. 1113 a sloučený do pozemku par. č. 1413 v k. ú. a obci Těchobuz;
 • pozemek par. č. 936/10 ostatní plocha, silnice o výměře 717 m2 v k. ú. a obci Těchobuz;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem díl a o výměře 281 m2 oddělený od pozemku par. č. 1034 a sloučený do pozemku par. č. 1410, díl b o výměře 98 m2 oddělený od pozemku par. č. 1113 a sloučený do pozemku par. č. 1413 a pozemek par. č. 936/10 ostatní plocha, silnice o výměře 717 m2 v k. ú. a obci Těchobuz z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Těchobuz;
 • nabýt darem pozemek st. par. č. 149 zastavená plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Těchobuz z vlastnictví obce Těchobuz do vlastnictví kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-06.doc

07. Zřízení věcného břemene v k. ú. Doupě
Usnesení 1379/30/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Lesy České republiky, s. p., jako povinným z věcného břemene a krajem Vysočina, jako oprávněným z věcného břemene, na užívání části pozemku par. č. 417/4 v k. ú. a obci Doupě za účelem zřízení a provozování domovní čistírny odpadních vod u hradu Roštejn za jednorázovou úhradu ve výši 5 000 Kč + DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-07.doc

08. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1380/30/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-30-2009-08, př. 1 a RK-30-2009-08, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-08.doc, RK-30-2009-08, př. 1, RK-30-2009-08, př. 2

09. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/405 Příseka - Brtnice , změna usnesení 0181/06/2009/RK
Usnesení 1381/30/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0181/06/2009/RK tak, že se materiál RK-06-2009-05, př. 1, nahrazuje materiálem RK-30-2009-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-09.doc

10. Smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou
Usnesení 1382/30/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene mezi krajem Vysočina jako oprávněným z věcného břemene a vlastníky pozemků jako povinnými z věcného břemene dle materiálu RK-30-2009-10, př. 2 na zřízení a provozování stavby Kanalizační přípojky k čističce odpadních vod pro chatu ve Skleném a s tím souvisejícím právu vstupu pro kraj Vysočinu a každého dalšího vlastníka stavby č.p. 40 na pozemku par. č. st. 73 v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou a obci Sklené.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-10.doc

11. Souhlas se stavbou a převod částí pozemků v k. ú. Jindřichovice na Moravě a obci Jindřichovice
Usnesení 1383/30/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou chodníku na pozemku par. č. 1320 (parcela zjednodušené evidence - Pozemkový katastr) v k. ú. Jindřichovice na Moravě a obci Jindřichovice v rozsahu předložené projektové dokumentace;
rozhoduje
 • zveřejnit záměr darovat obci Jindřichovice část pozemku par. č. 1320 (parcela zjednodušené evidence Pozemkový katastr) v k. ú. Jindřichovice na Moravě a obci Jindřichovice;
 • uzavřít s obcí Jindřichovice nepojmenovanou smlouvu zakládající obci Jindřichovice právo provést stavbu ve smyslu § 86 odst. 2 písm. a) a § 110 odst. 2, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část pozemku par. č. 1320 (parcela zjednodušené evidence Pozemkový katastr) v k. ú. Jindřichovice na Moravě a obci Jindřichovice v rozsahu geometrického zaměření stavby chodníků z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Jindřichovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-11.doc

13. Majetkoprávní vypořádání pozemků a stavby v k. ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, obec Chlístov
Usnesení 1384/30/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit:
 • záměr směny pozemků par. č. 977/10 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 102 m2 a par. č. 977/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 7 m2 oddělených dle GP 241-5867/2008 z pozemku par. č. 977/1 v k.ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, obec Chlístov ve vlastnictví kraje Vysočina za pozemek par. č. 1087 - ost. plocha, silnice o výměře 43 m2, oddělený dle GP 241-5867/2008 z pozemku st. par. č. 42 v k.ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, obec Chlístov ve vlastnictví společností CIPRES FILTER BRNO s. r.o., Rebešovická 13, Brno, IČ: 469 76 531;
 • záměr darování pozemků par. č. par. 977/12 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 121 m2 a par. č. 977/13 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 29 m2 oddělených dle GP 241-5867/2008 z pozemku par. č. 977/1 v k.ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, obec Chlístov do vlastnictví obce Chlístov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • směnit pozemky par. č. 977/10 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 102 m2 a par. č. 977/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 7 m2, oddělené GP 241-5867/2008 z pozemku par. č. 977/1 v k.ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, obec Chlístov ve vlastnictví kraje Vysočina za pozemek par. č. 1087 - ost. plocha, silnice o výměře 43 m2, oddělený GP 241-5867/2008 z pozemku st. par. č. 42 v k.ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, obec Chlístov ve vlastnictví společností CIPRES FILTER BRNO s. r.o., Rebešovická 13, Brno, IČ: 469 76 531;
 • darovat pozemky par. 977/12 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 121 m2 a par. č. 977/13 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 29 m2 v k.ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, obec Chlístov, oddělené dle GP 241-5867/2008 z pozemku par. č. 977/1, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Chlístov;
 • nabýt darem pozemky par. č. 12/5 - ost. plocha, silnice o výměře 63 m2, oddělený dle GP 241-5867/2008 z pozemku par. č. 12/1, a par. č. 976/15 - ost. plocha, silnice o výměře 12 m2, oddělený dle GP 241-5867/2008 z pozemku par. č. 976/3, z vlastnictví obce Chlístov do vlastnictví kraje Vysočina;
 • nabýt darem stavbu části silnice III/4056 vybudovanou na pozemcích par. č. 1087, par. č. 12/5, par. č. 976/15 a na části par. č. 977/1 v k.ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou, obec Chlístov v hodnotě 1 494 291,40 Kč z vlastnictví společnosti CIPRES FILTER BRNO s. r.o., Rebešovická 13, Brno, IČ: 469 76 531 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-13.doc

15. Zařazení nové akce Střední umělecko průmyslová škola Jihlava - Helenín - havárie, oprava kotle 2 do přílohy M1 kapitoly nemovitý majetek
Usnesení 1385/30/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci SUPŠ Jihlava-Helenín - havárie, oprava kotle 2 do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: říjen 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-15.doc

16. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Strážek
Usnesení 1386/30/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-16.doc

49. Majetkové vypořádání technického zhodnocení silnic po dokončení stavby CITY PARK Jihlava
Usnesení 1387/30/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem technické zhodnocení silnice II/602 - úprava komunikace a ostrůvek Hradební v částce 1 184 562 Kč a vyřazeného úseku silnice I/38 na Znojemské ulici v Jihlavě v částce 164 840 Kč z vlastnictví společností CEI Building, a.s. se sídlem Želetavská 1449/9, 140 00 Praha 4 - Michle, IČ: 271 29 250 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-49.doc

50. Zařazení nové akce Zámek ÚSP Zboží - výměna střešní krytiny do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 rozpočtu
Usnesení 1388/30/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Zámek ÚSP Zboží - výměna střešní krytiny do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice v sociálních věcech.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 2. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-50.doc

12. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene - k.ú. Bystřice nad Pernštejnem
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o žádosti města Bystřice nad Pernštejnem o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro umístění cyklostezky na pozemcích kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1389/30/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi krajem Vysočina jako budoucím povinným z věcného břemene a městem Bystřice nad Pernštejnem, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, na základě které budou zatíženy části pozemků par. č. 3046, par. č. 3047 a par. č. 3048 v k.ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem věcným břemenem umístění a provozování cyklostezky Lužánky - Domanínek, včetně provádění oprav a údržby cyklostezky na těchto pozemcích.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-12.doc

14. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smlouvy zakládající právo stavby v k. ú. a obci Telč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku v k. ú. a obci Telč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1390/30/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit záměr prodeje části pozemku par. č. 7424/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 15 415 m2 v k. ú. a obci Telč na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina;
 • uzavřít s firmou SATES ČECHY s. r. o., se sídlem Svatoanenská 87, 588 56 Telč, IČ 251 72 654 smlouvu zakládající právo provést stavbu podélného parkoviště na části pozemku par. č. 7424/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 15 415 m2 v k. ú. a obci Telč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi krajem Vysočina a firmou SATES ČECHY s. r. o., se sídlem Svatoanenská 87, 588 56 Telč, IČ 251 72 654, ve které se kraj Vysočina zaváže po dokončení výstavby podélného parkoviště na základě geometrického plánu dodaného firmou SATES ČECHY s. r. o., uzavřít kupní smlouvu na převod části pozemku par. č. 7424/1 v k. ú. a obci Telč zastavěného podélným parkovištěm z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví firmy SATES ČECHY s. r. o., a to za cenu v místě a čase obvyklou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-14.doc

17. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 1391/30/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
řediteli Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, odbor majetkový
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-17.doc

18. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - srpen 2009
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje pravidelnou Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v uplynulém období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1392/30/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - srpen 2009 dle materiálů RK-30-2009-18, př. 1 a RK-30-2009-18, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 29. září 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-18.doc, RK-30-2009-18, př. 1

19. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/8 - změna harmonogramu sub-projektu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/8 v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska programu „Kulturní dědictví Vysočiny“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1393/30/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu č. CZ 0012/8 dle materiálu RK-30-2009-19, př. 3.
odpovědnost: OKPP
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-19.doc, RK-30-2009-19, př. 1, RK-30-2009-19, př. 2, RK-30-2009-19, př. 3

20. Souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, v projektu Internetová encyklopedie města Brna
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi jej doporučila k dopracování. K. Lisá doporučení rady akceptovala a požádala o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-20.doc, RK-30-2009-20, př. 1

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitola Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru - slavnostního praporu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh na poskytnutí věcného daru Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1394/30/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar v podobě slavnostního praporu včetně dvoudílné žerdi s kováním a dřevěného lakovaného stojanu k praporu a dvouramenné stuhy (Samet Premium) v pořizovací ceně 59 560 Kč České republice - Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje dle materiálu RK-30-2009-21, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 14. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-21.doc, RK-30-2009-21, př. 1, RK-30-2009-21, př. 2

22. Rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1395/30/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3319 Ostatní záležitosti kultury, položka 2321 Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 3319 Ostatní záležitosti kultury) rozpočtu kraje o částku 1 101 500 Kč určenou na uspořádání akcí pro zaměstnance pracující v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-22.doc

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na dopravu exponátů a jejich materiálně-technického zázemí na výstavu autorských prací studentů a pedagogů Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou v Bruselu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh na poskytnutí dotace na dopravu exponátů a jejich materiálně-technického zázemí na výstavu autorských prací studentů a pedagogů Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou v Bruselu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1396/30/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 10 000 Kč příspěvkové organizaci Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, Sázavská 547, Světlá nad Sázavou, IČ: 15060977, na krytí nákladů souvisejících s dopravou exponátů a jejich materiálně-technického zázemí na výstavu autorských prací studentů a pedagogů v Bruselu dle materiálu RK-30-2009-23;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 10 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnáziu a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou, Sázavská 547, Světlá nad Sázavou, IČ: 15060977 s určením na krytí nákladů souvisejících s dopravou exponátů a jejich materiálně-technickým zázemím na výstavu autorských prací studentů a pedagogů v Bruselu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-23.doc, RK-30-2009-23, př. 1, RK-30-2009-23, př. 2

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na mistrovství ČR v požárním sportu mužů a žen
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem na poskytnutí dotace na mistrovství ČR v požárním sportu mužů a žen. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1397/30/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 10 000 Kč SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ, 674 01 Trnava, IČ: 64269213, na krytí nákladů souvisejících s účastí soutěžního týmu žen SDH Trnava na Mistrovství ČR v požárním sportu dle materiálu RK-30-2009-24;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 10 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-24.doc, RK-30-2009-24, př. 1, RK-30-2009-24, př. 2

25. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti Českého hydrometeorologického ústavu o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání akce „Ohlašování agendy ovzduší a IRZ v r. 2010“. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1398/30/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-30-2009-25, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 29. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-25.doc

27. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 013/222/09)
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1399/30/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-30-2009-27, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-27.doc, RK-30-2009-27, př. 1, RK-30-2009-27, př. 2

28. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného hmotného majetku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh na bezúplatný převod nepotřebného hmotného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1400/30/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s bezúplatným převodem výrobníku nápojů, výrobní číslo 10012/2E07123 a myčky nádobí, výrobní číslo 10826 Domu dětí a mládeže Jihlava;
 • s bezúplatným převodem konvektomatu AIR-O-STEAM JUNO, výrobní číslo 63056153 Střední škole technické Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava
termín: říjen 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-28.doc

29. Informace o provedených mimořádných kontrolách - lyžařské výcvikové kurzy
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o mimořádných kontrolách provedených u vybraných příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1401/30/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o provedených mimořádných kontrolách dle materiálů RK-30-2009-29, př. 1 a RK-30-2009-29, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací
termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-29.doc

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2009 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1402/30/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže:
 • Pionýrské skupině Kamarádi cest Okříšky, U Stadionu 7, 675 21 Okříšky, IČ 60419636 ve výši 25 000 Kč na realizaci soutěže Sedmikvítek 2009;
 • Střední škole obchodu a služeb Jihlava, Karoliny Světlé 2, 586 01 Jihlava, IČ 00836591 ve výši 26 000 Kč na realizaci soutěže Karolina CUP Jihlava 2009, MMT 2009;
schvaluje
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Střední škole obchodu a služeb Jihlava, Karoliny Světlé 2, 586 01 Jihlava, IČ 00836591 o částku 26 000 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00034) o částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3421 Využití volného času dětí a mládeže (ÚZ 00032) o částku 10 000Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-30.doc, RK-30-2009-30, př. 1, RK-30-2009-30, př. 2

31. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s předloženým návrhem na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1403/30/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2009 dle materiálu RK-30-2009-31, př. 1;
 • s úpravou objemu čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací na rok 2009 dle materiálu RK-30-2009-31, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-31.doc, RK-30-2009-31, př. 1, RK-30-2009-31, př. 2

32. Poskytnutí dotace Krajskému atletickému svazu Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh na poskytnutí dotace Krajskému atletickému svazu Vysočina na krytí nákladů souvisejících s účastí na Mezistátním mezikrajovém utkání v atletice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1404/30/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 35 000 Kč Krajskému atletickému svazu Vysočina, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ 709 23 060, na krytí nákladů souvisejících s účastí na Mezistátním mezikrajovém utkání v atletice.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-32.doc, RK-30-2009-32, př. 1

33. Fond Vysočiny - Mezinárodní projekty 2008 - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 032/202/08)
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala po krátké diskusi návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 1405/30/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
neuzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-30-2009-33, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-33.doc, RK-30-2009-33, př. 1, RK-30-2009-33, př. 2

34. Návrh na odepsání pohledávky
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje návrh na odepsání pohledávky České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy a pohledávek Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1406/30/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s odepsáním pohledávky České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy za dodávky tepla do objektů firmy Status stavební a.s. se sídlem Humpolec, Nádražní 998, za měsíc březen a duben 2002 v celkové hodnotě 76 707 Kč a s odepsáním pohledávek Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem v celkové hodnotě 69 259 Kč za dodávky brambor od Kotlara Bohuslava, Hrádek 34, Šurany a Štátného majetku Liptovský Mikuláš, š.p.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy, ředitel Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem.
termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-34.doc

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovním mistrovství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1407/30/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-35.doc

36. Soutěž S Vysočinou do Evropy
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, koncepční pracovník odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s propozicemi soutěže S Vysočinou do Evropy a požádali o jmenování členů výběrové skupiny pro výběr otázek. Rada kraje doplnila členy výběrové skupiny a přijala návrh usnesení.
Usnesení 1408/30/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
propozice soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-30-2009-36, př. 2;
ustanovuje
výběrovou skupinu pro výběr otázek ve složení:
 • předseda: Ing. Miroslav Březina
 • členové: Mgr. Miroslav Pech, Petr Cop, DiS. Eva Ampapová, Mgr. Alena Mikulíková, Mgr. Marie Doleželová
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor informatiky, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-36.doc, RK-30-2009-36, př. 2

26. LORIS 2009 - vypořádání závazků, návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Rojková, pracovnice koncepčního oddělení odboru informatiky, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1409/30/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3636 Územní rozvoj, položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) o částku 654 tis. Kč a výdajů (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) rozpočtu kraje o částku 654 tis. Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: říjen 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-26.doc, RK-30-2009-26, př. 1

37. Fond Vysočiny - změna účelu podpory realizace projektu Výroba briket z odpadového papíru žadatele o poskytnutí podpory Ing. Dušana Tripala
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o žádosti žadatele o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny o změnu účelu podpory realizace uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1410/30/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 122/234/09 dle materiálu RK-30-2009-37, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-37.doc, RK-30-2009-37, př. 1, RK-30-2009-37, př. 2, RK-30-2009-37, př. 3

38. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s žádostí o prodloužení realizace projektu vybraného k podpoře v rámci Fondu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1411/30/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 027/209/08 dle materiálu RK-30-2009-38, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-38.doc, RK-30-2009-38, př. 1, RK-30-2009-38, př. 2

39. Výroční Zpráva za rok 2008 projektu Zdravý kraj Vysočina a místní Agendy 21
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje na vědomí Výroční zprávu projektu Zdravý kraj Vysočina a místní Agendy 21 za rok 2008. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1412/30/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Výroční zprávu projektu Zdravý kraj Vysočina a místní Agendy 21 za rok 2008 dle materiálu RK-30-2009-39, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-39.doc, RK-30-2009-39, př. 1

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace na podporu uspořádání kulturní akce Hvězdy svítí všem
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1413/30/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti občanskému sdružení Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. okresní organizace SPMP ČR Třebíč, IČ: 47438410, ve výši 20 000 Kč na podporu uspořádání kulturní akce Hvězdy svítí všem dle materiálu RK-30-2009-40, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci, spočívající ve snížení § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 20 000 Kč při současném zvýšení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o stejnou částku 20 000 Kč.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-40.doc, RK-30-2009-40, př. 1, RK-30-2009-40, př. 2, RK-30-2009-40, př. 3

41. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1414/30/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí
termín: 1. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-41.doc

42. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2009 u Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s návrhem změny použití investičního fondu u Ústavu sociální péče Lidmaň, p. o., na rok 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1415/30/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace, na rok 2009 dle materiálu RK-30-2009-42, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-42.doc, RK-30-2009-42, př. 1, RK-30-2009-42, př. 2

43. Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté Psychocentru - manželské a rodinné poradně kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření související se splacením návratné finanční výpomoci poskytnuté Psychocentru - manželské a rodinné poradně kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1416/30/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 218 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 218 000 Kč v souvislosti s vrácením finančních prostředků které byly poskytnuty Psychocentru - manželské a rodinné poradně kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, IC 71197435, na výplatu mezd za měsíc květen včetně povinných odvodů a úhradu potřebných faktur.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-43.doc

44. Projekt První pomoc do škol
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje se způsobem zajištění výuky v rámci projektu První pomoc do škol. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1417/30/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Informaci o způsobu zajištění výuky včetně rozpočtu 6. ročníku projektu První pomoc do škol dle materiálu RK-30-2009-44, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-44.doc, RK-30-2009-44, př. 1

45. Bezúplatný převod movitého majetku - Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1418/30/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s bezúplatným převodem nepotřebného majetku ve správě Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu:
 • Defibrilátor ZOLL PD 1400 (inv. číslo 3112) Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci;
 • Defibrilátor ZOLL PD 1400 (inv. číslo 3682/1) Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci;
 • Defibrilátor LIFEPAK 5 (inv. číslo 3519/12) Nemocnici Jihlava; příspěvkové organizaci;
 • Defibrilátor (inv. číslo 4841/2) Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci;
 • Defibrilátor (inv. číslo 4841/1) Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci;
 • Defibrilátor ZOLL PD 1400 (inv. číslo 5619) Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci;
 • Defibrilátor ZOLL PD 1400 (inv. číslo 33) Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci;
 • Defibrilátor ZOLL PD 1400 (inv. číslo 119) Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci;
 • Defibrilátor ZOLL PD 1400 (inv. číslo 159) Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci;
 • Defibrilátor ZOLL PD 1400 (inv. číslo 2670/1) Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci;
 • Defibrilátor ZOLL PD 1400 (inv. číslo 3519/7) Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci;
 • Defibrilátor ZOLL PD 1400 (inv. číslo 3519/1) Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci;
 • EKG BTL (inv. číslo 2799) Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci;
 • Defibrilátor LIFEPAK 5 (inv. číslo 6456) Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci;
odpovědnost: ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, p. o., Odbor zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-45.doc

46. Informace o LSPP za 1. pololetí 2009
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, informovali radu kraje o provozu LSPP v 1. pololetí 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1419/30/2009/RK
Rada kraje
bere na informaci
o provozu LSPP za 1. pololetí 2009 v nemocnicích a ve Velkém Meziříčí a Náměšti nad Oslavou;
pověřuje
odbor zdravotnictví komunikací v této věci s představiteli měst Velké Meziříčí a Náměšť nad Oslavou;
ukládá
odboru zdravotnictví předložit radě kraje návrh konečného řešení v termínu do 27. 10. 2009.
odpovědnost: OZ
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-46.doc, RK-30-2009-46, př. 1

47. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2009 do 30. 6. 2009
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, podali radě kraje doplňující informace o veřejných zakázkách zadaných v rámci působnosti odboru zdravotnictví za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1420/30/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2009 do 30. 6. 2009 dle materiálu RK-30-2009-47, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina v oblasti působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 4. 2009 do 30. 6. 2009 dle materiálu RK-30-2009-47, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-47.doc, RK-30-2009-47, př. 1, RK-30-2009-47, př. 2

48. Větrný park Cetoraz - stanovisko kraje ke zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Z. Ryšavý informoval radu kraje o oznámení záměru „Větrný park Cetoraz“ v rámci zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1421/30/2009/RK
Rada kraje
dává
v souladu s § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů jako orgán kraje příslušný dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření:
Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě, jako dotčený územní samosprávný celek, z důvodů:
 1. vědomí potřeby chránit krajinný ráz území Vysočiny, neboť ten patří k nejcennějším hodnotám kraje a významnou měrou se podílí na vytváření jeho identity i na udržování a prohlubování vzájemné sounáležitosti zdejších obyvatel,
 2. zdůraznění skutečnosti, že elektrická energie vyrobená s využitím energie větru je čistou energií z tzv. obnovitelných zdrojů, ale zároveň patří k energii zatížené relativně vysokými výrobními náklady,
 3. závislosti větrných elektráren na vnějších vlivech (dostatečná síla větru) a nutnosti zabezpečit dodávky elektrické energie v momentě výpadku větrných elektráren záložními zdroji (což může představovat pro energetickou soustavu ČR závažný problém v případě masivního rozvoje výstavby větrných elektráren),
 4. nezahrnutí rozvoje a výstavby větrných elektráren na území kraje Vysočina do žádné z prioritních oblastí definovaných v Územní energetické koncepci kraje Vysočina,
 5. vnímání rizika dlouhodobého poškození krajinného rázu a tedy i atraktivity prostředí zbytky staveb a technologií větrných elektráren po uplynutí jejich technické či morální životnosti,
 6. jednoznačně neprokázaného významného převážení celospolečenského zájmu na realizaci větrného parku nad veřejným zájmem ochrany přírody a krajiny - konkrétně zájmem ochrany krajinného rázu,
 7. potřeby ochrany přírodního a rekreačního potenciálu území,
nesouhlasí se záměrem Větrný park Cetoraz a požaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, při dalším posuzování požaduje zohlednění tohoto nesouhlasu.
odpovědnost: OŽP
termín: 6. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-30-2009-48.doc, RK-30-2009-48, př. 1

51. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 30/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 6. 10. 2009, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 30/2009 dne 29. 9. 2009.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 29. 9. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz