Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 25/2006

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 25/2006, které se konalo ve dnech 29. 8. 2006 a 31. 8. 2006 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 23/2006 a 24/2006
Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 29. 8. 2006.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman kraje M. Vystrčil, omluvil nepřítomnost M. Matějkové a J. Vondráčka a konstatoval, že rada kraje je usnášeníschopná.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 12. Dětský domov, Senožaty 199 do navrženého programu jednání.
S. Zikmundová požádala radu kraje o stažení bodu č. 4. Smlouva o společném postupu zadavatelů (Zdrojové materiály: RK-25-2006-04.doc, RK-25-2006-04, př. 1) z programu jednání.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání.
Upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 23/2006 a 24/2006
 2. Souhlas se stavbou chodníku a darování pozemků v k. ú. a obci Ždánice
 3. Stavba odbočovacího pruhu na silnici II/409 v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
 1. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 2. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - červenec 2006
 3. Schválení provedení změny v projektu "Technická asistence v kraji Vysočina 2005 - ostatní výdaje technické pomoci SROP"
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu - pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Dotace na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství
 6. Grantový program Veřejná letiště 2005 - žádost Aeroklubu Jihlava o.s.
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření - "Vytvoření a posouzení nového způsobu řízení správy a údržby komunikací v kraji Vysočina"
 8. Dětský domov, Senožaty 199
 9. Rozprava členů rady
Usnesení 1208/25/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 29. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 23/2006 a 24/2006 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Souhlas se stavbou chodníku a darování pozemků v k. ú. a obci Ždánice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o výstavbě chodníku u silnice III/35731 v k. ú. a obci Ždánice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1209/25/2006/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou chodníku na pozemku par. č. 753 v k. ú. a obci Ždánice;
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat chodníkem zastavěnou část pozemku par. č. 753 v k. ú. a obci Ždánice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Ždánice a
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat chodníkem zastavěnou část pozemku par. č. 753 v k. ú. a obci Ždánice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Ždánice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2006-02.doc

03. Stavba odbočovacího pruhu na silnici II/409 v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se stavbou odbočovacího pruhu na silnici II/409 v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1210/25/2006/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou odbočovacího pruhu na silnici II/409 na pozemcích par. č. KN 2832/146 a par. č. PK 4117/1 v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou a
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout přijmout dar stavby odbočovacího pruhu na silnici II/409 na pozemcích par. č. KN 2832/146 a par. č. PK 4117/1 v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2006-03.doc

05. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1211/25/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s oprávněným na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-25-2006-05, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2006-05.doc, RK-25-2006-05, př. 1

06. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - červenec 2006
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje „Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden – červenec 2006“. Zprávu doplnil o číselné údaje M. Houška. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1212/25/2006/RK
Rada kraje
bere na vědomí
"Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - červenec 2006" dle materiálu RK-25-2006-06, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 29. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2006-06.doc, RK-25-2006-06, př. 1

07. Schválení provedení změny v projektu "Technická asistence v kraji Vysočina 2005 - ostatní výdaje technické pomoci SROP"
M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, navrhla radě kraje ke schválení provedení změny v projektu "Technická asistence v kraji Vysočina 2005 - ostatní výdaje technické pomoci SROP". V průběhu jednání odešel J. Hulák. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1213/25/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
provedení změny v harmonogramu realizace projektu "Technická asistence v kraji Vysočina 2005 - ostatní výdaje technické pomoci SROP", konkrétně změnu termínu zahájení projektu od 1. července 2005 a provedení změny v rozpočtu projektu dle materiálu RK-25-2006-07, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 29. 8. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2006-07.doc, RK-25-2006-07, př. 1

08. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu - pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu na provedení rozpočtového opatření - dotace na prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu - pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z. V průběhu jednání přišel J. Hulák a odešla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1214/25/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a současné zvýšení výdajů schváleného rozpočtu kraje (kapitola Školství, § 3113 Základní školy) o částku 42 000 Kč o účelovou dotaci MŠMT na realizaci prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu (pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z); a
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Základní škole Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, ve výši 42 000 Kč na realizaci prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu (pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2006-08.doc

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Dotace na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje informace k návrhu na provedení rozpočtového opatření - Dotace na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1215/25/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze st. rozpočtu) a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Školství o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 206 910 Kč určenou pro Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem § 3121 - Gymnázia, pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku ve výši 206 910 Kč na zajištění programu "Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství";
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem o účelovou dotaci na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství ve výši 206 910 Kč dle materiálu RK-25-2006-09.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem
termín: srpen 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2006-09.doc.

12. Dětský domov, Senožaty 199
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podrobněji informoval radu kraje o předloženém materiálu. V průběhu jednání přišla M. Černá.
Rada kraje návrh projednala; na základě závěrů doporučila předkladateli materiál dopracovat. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval. Z tohoto důvodu se rada kraje shodla po projednání zbývajících bodů zasedání rady kraje přerušit.
Zdrojové materiály: RK-25-2006-12.doc

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření - "Vytvoření a posouzení nového způsobu řízení správy a údržby komunikací v kraji Vysočina"
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, zdůvodnil radě kraje navrhované rozpočtové opatření, týkající se - "Vytvoření a posouzení nového způsobu řízení správy a údržby komunikací v kraji Vysočina". V průběhu jednání odešel M. Houška. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1216/25/2006/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o rozhodnutí zadavatele o zadání zakázky kraje na "Poradce kraje Vysočina pro posouzení a realizaci reorganizace na úseku správy a údržby silnic, příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina" firmě XEOS spol. s r.o.; a
schvaluje
zvýšení kapitoly doprava, § 2212 Silnice, ORJ 1000 o částku 892 500,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoje kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Strategické a koncepční materiály o stejnou částku 892 500,- Kč na financování "Poradce kraje Vysočina pro posouzení a realizaci reorganizace na úseku správy a údržby silnic, příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina" - za dokončení I. etapy.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2006-11.doc, RK-25-2006-11, př. 1, RK-25-2006-11, př. 2

10. Grantový program Veřejná letiště 2005 - žádost Aeroklubu Jihlava o.s.
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje ke schválení návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. V průběhu jednání přišel M. Houška. Na základě vznesených připomínek rada kraje navrhla předkladateli odložit materiál z jednání. L. Staněk návrh rady kraje v plném rozsahu akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-25-2006-10.doc, RK-25-2006-10, př. 1, RK-25-2006-10, př. 2, RK-25-2006-10, př. 3, RK-25-2006-10, př. 4, RK-25-2006-10, př. 5

Na základě rozhodnutí rady kraje uvedeného v bodu 12 bylo jednání rady kraje přerušeno.

M. Vystrčil zahájil pokračování jednání rady kraje č. 25/2006 a omluvil nepřítomnost M. Matějkové, J. Vondráčka a I. Rohovského.
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje požadované údaje k bodu 12. Dětský domov, Senožaty 199. M. Vystrčil požádal S. Zikmundovou, aby krajský úřad, resp. jeho příslušný odbor, pokračoval v šetření této záležitosti s tím, že rada kraje bude o výsledku šetření informována. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1217/25/2006/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vzdání se funkce ředitele Dětského domova, Senožaty 199 na základě materiálu RK-25-2006-12, př. 1;
stanoví
v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat Jiřímu Kulovanému, řediteli DD Senožaty s účinností od 1. 9. 2006 dle materiálu RK-25-2006-12, př. 2, a
pověřuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkurzního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Senožaty 199.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: září - říjen 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2006-12.doc

13. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 25/2006 s tím, že další zasedání se bude konat dne 5. 9. 2006, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 25/2006 ve dnech 29. 8. a 31. 8. 2006.
Zapsala: M. Chrástová, dne 1. 9. 2006 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz