Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 19/2010

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 19/2010, které se konalo dne 15. 6. 2010 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2010
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 15. 6. 2010.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast Z. Ryšavého.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 18/2010
 2. Návrh na souhlasné stanovisko k předběžnému zájmu o zapojení do pilotního projektu MPSV Koordinace ucelené rehabilitace
 3. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina IV - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
 4. Nadlimitní veřejné zakázky na služby v rámci IP kraje Vysočina - zrušení částí zadávacího řízení
 5. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina IV - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na činnost koordinátora romských poradců
 7. Poskytnutí dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 8. Organizační řády příspěvkových organizací Domov důchodců Proseč-Obořiště a Domov důchodců Proseč u Pošné
 9. Zadání nadlimitní veřejné zakázky na provozování Rodinných pasů v kraji Vysočina v rámci projektu přeshraniční spolupráce
 10. Stavební záměr - ÚSP Věž - Stavební úpravy dílny pro klienty
 11. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 12. Nabytí pozemků pro akci ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Polná
 13. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 14. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
 15. Návrh na zařazení nové akce Střední škola technická Žďár nad Sázavou - Oprava elektroinstalace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 16. Změna usnesení 0848/18/2010/RK a souhlas s umístěním stavby - k. ú. Hruškové Dvory
 17. Strategie elektronické bezpečnosti kraje Vysočina na léta 2010 až 2013
 18. Nařízení rady kraje, kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina
 19. Projekt Vítejte na Vysočině - rozpočtové opatření
 20. Koordinace termínů akcí pořádaných krajem Vysočina
 21. Výběrové řízení Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč - dodávka zdravotnické technologie
 22. Návrh na poskytnutí věcného daru - CD s nahrávkou Mahlerovy symfonie
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2010 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací a účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
 24. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotací na globální granty prioritní osy 1 financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 25. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - přijetí dotace z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu Vysočina 21 Propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina
 27. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt RECOM Česká republika - Rakousko v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 28. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Česká republika - Rakousko v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 29. Žádost nového dopravce na zařazení do systému základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina
 30. Návrh na vyřazení nepotřebného hmotného majetku
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu
 32. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení příspěvku na provoz Dětskému domovu, Senožaty 199
 34. Stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství
 35. Fond Vysočiny - Sportoviště 2009 - neposkytnutí dotace městysi Lukavec
 36. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2010
 37. Projektový záměr Střední školy stavební Třebíč
 38. Projektový záměr Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22
 39. Projekt Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky
 40. Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
 41. Projekty Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ Třebíč, budova A, DM, kuchyně a svářecí školy - rozpočtové opatření
 42. Projekt Comparison of methods and standards for applied biodiversity assessment do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
 43. Větrný park Rešice (okr. Znojmo) - stanovisko kraje Vysočina k posudku podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
 44. Rozprava členů rady
Usnesení 0925/19/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 15. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 18/2010 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Návrh na souhlasné stanovisko k předběžnému zájmu o zapojení do pilotního projektu MPSV Koordinace ucelené rehabilitace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informovali radu kraje o možnosti zapojení kraje do připravovaného pilotního projektu MPSV. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0926/19/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
předběžný zájem o zapojení kraje do připravovaného projektu MPSV Koordinace ucelené rehabilitace.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-02.doc

03. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina IV - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek o rozhodnutí o nejvhodnější nabídce pro uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0927/19/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na služby Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina dle materiálu RK-19-2010-03, př. 3;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, IČ 44991584, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Provozování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v kraji Vysočina IV. s místem plnění a poskytování sociální služby na území obce s rozšířenou působností Jihlava;
ukládá
odboru sociálních věcí zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-03.doc

04. Nadlimitní veřejné zakázky na služby v rámci IP kraje Vysočina - zrušení částí zadávacího řízení
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrh zrušení zadávacího řízení jmenované veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0928/19/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky veřejné zakázky Provozování domů na půl cesty v kraji Vysočina IV, uveřejněno pod evidenčním číslem (ISVZ US) 60044195, v souladu s ust. § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, podle materiálu RK-19-2010-04, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí:
 • zajistit odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému;
 • jednat o dalším zabezpečení sociální služby dům na půl cesty na území obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-04.doc, RK-19-2010-04, př. 1

05. Nadlimitní veřejná zakázka na služby Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina IV - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámili radu kraje s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek o rozhodnutí o nejvhodnější nabídce pro uvedenou veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0929/19/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na služby Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina dle materiálu RK-19-2010-05, př. 3a;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče Diecézní charita Brno, Brno, Tř. kpt. Jaroše 9, IČ 44990260, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina IV. s místem plnění a poskytování sociální služby na území obce s rozšířenou působností Telč;
ukládá
odboru sociálních věcí zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-05.doc

06. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na činnost koordinátora romských poradců
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrh přijetí státní účelové neinvestiční dotace určené na pokrytí nákladů spojených s činností koordinátora romských poradců kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0930/19/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmu (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Úřadu vlády České republiky ve výši 250 000 Kč na zabezpečení činnosti koordinátora romských poradců kraje Vysočina v roce 2010;
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2010 o částku 148 800 Kč.
odpovědnost: OSV, EO
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-06.doc, RK-19-2010-06, př. 1

07. Poskytnutí dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informovali radu kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0931/19/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 2 012 600 Kč na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle materiálu RK-19-2010-07, př. 1;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-19-2010-07, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 2 012 600 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 012 600 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-07.doc, RK-19-2010-07, př. 1, RK-19-2010-07, př. 2

08. Organizační řády příspěvkových organizací Domov důchodců Proseč-Obořiště a Domov důchodců Proseč u Pošné
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložili radě kraje návrhy organizačních řádů výše uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0932/19/2010/RK
Rada kraje
vydává
 • Organizační řád Domova důchodců Proseč-Obořiště, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2010-08, př. 1,
 • Organizační řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-19-2010-08, př. 2.
odpovědnost: ředitelé dotčených příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí
termín: 15. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-08.doc, RK-19-2010-08, př. 1, RK-19-2010-08, př. 2

09. Zadání nadlimitní veřejné zakázky na provozování Rodinných pasů v kraji Vysočina v rámci projektu přeshraniční spolupráce
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0933/19/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
schválit zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem Rodinné pasy v kraji Vysočina formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky dle materiálů RK-19-2010-09, př. 1, RK-19-2010-09, př. 2, RK-19-2010-09, př. 3, RK-19-2010-09, př. 4, RK-19-2010-09, př. 5, RK-19-2010-09, př. 6, RK-19-2010-09, př. 7.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-09.doc

10. Stavební záměr - ÚSP Věž - Stavební úpravy dílny pro klienty
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení Stavební záměr na akci - ÚSP Věž - Stavební úpravy dílny pro klienty. Z jednání se omluvil P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0934/19/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
Stavební záměr na akci - ÚSP Věž - Stavební úpravy dílny pro klienty dle materiálu RK-19-2010-10, př. 1;
rozhoduje
Zařadit novou akci ÚSP Věž - Stavební úpravy dílny pro klienty do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M8 - Investice v sociálních věcech.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-10.doc, RK-19-2010-10, př. 1

11. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu řešícímu předání pozemků nabytých do vlastnictví kraje k hospodaření a vyjmutí pozemků z hospodaření KSÚSV, p. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0935/19/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 492 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-19-2010-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-11.doc, RK-19-2010-11, př. 1

12. Nabytí pozemků pro akci ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Polná
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel J. Matějek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0936/19/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem pozemky st. par. č. 721 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 232 m2 a st. par. č. 722 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 392 m2 v k.ú. a obci Polná z vlastnictví města Polná do vlastnictví kraje Vysočina;
 • bezúplatně nabýt pozemek par. č. 1485/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 652 m2 oddělený GP č. 1709-121/2010 z pozemku par.č. 1485/2 v k. ú. a obci Polná z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
pro realizaci stavby ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Polná.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-12.doc, RK-19-2010-12, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 13 14 v bloku. V průběhu jednání přišel J. Matějek.
K předkládaným bodům majetkového odboru nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

13. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 0937/19/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-19-2010-13, př. 1 a RK-19-2010-13, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-13.doc, RK-19-2010-13, př. 1, RK-19-2010-13, př. 2

14. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
Usnesení 0938/19/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-19-2010-14.
odpovědnost: ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-14.doc

15. Návrh na zařazení nové akce Střední škola technická Žďár nad Sázavou - Oprava elektroinstalace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem zařazení nové akce do rozpočtu kraje kapitoly Nemovitý majetek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0939/19/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Střední škola technická Žďár nad Sázavou - Oprava elektroinstalace do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-15.doc

16. Změna usnesení 0848/18/2010/RK a souhlas s umístěním stavby - k. ú. Hruškové Dvory
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k navrhované změně usnesení rady kraje. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0940/19/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0848/18/2010/RK tak, že text:
Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi krajem Vysočina a společností ENERGOKLASTR CTT Vysočina - obecně prospěšná společnost, se sídlem Slavkov u Brna, U Mlýna 1075, 684 1 Vyškov, IČ: 292 01 055 smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku par. č. 399/10 - orná půda o výměře 20 405 m2 v k.ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava za dohodnutou kupní cenu ve výši 9 182 250 Kč dle materiálu RK-18-2010-23, př. 1
se nahrazuje textem:
Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi krajem Vysočina a společností ENERGOKLASTR CTT Vysočina - obecně prospěšná společnost, se sídlem Slavkov u Brna, U Mlýna 1075, 684 1 Vyškov, IČ: 292 01 055 smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku par. č. 399/10 - orná půda o výměře 20 405 m2 v k.ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava za dohodnutou kupní cenu ve výši 9 182 250 Kč dle materiálu RK-19-2010-16, př. 1upr1
souhlasí
pro účely územního řízení s umístěním stavby Centrum transferu technologii ENERGOKLASTR/VYSOČINA, kterou bude dotčen pozemek ve vlastnictví kraje Vysočina par. č. 399/10 v k.ú. Hruškové Dvory.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22.6.2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-16.doc, RK-19-2010-16, př. 1, RK-19-2010-16, př. 2

17. Strategie elektronické bezpečnosti kraje Vysočina na léta 2010 až 2013
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky a I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložili radě kraje ke schválení návrh Strategie elektronické bezpečnosti kraje Vysočina na léta 2010 až 2013. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0941/19/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
Strategii elektronické bezpečnosti kraje Vysočina na léta 2010 až 2013 dle materiálu RK-19-2010-17, př. 1.
odpovědnost: OI, OSH
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-17.doc, RK-19-2010-17, př. 1

18. Nařízení rady kraje, kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s aktualizací Nařízení kraje Vysočina pro stanovení Požárního poplachového plánu kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel V. Novotný a odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0942/19/2010/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení kraje Vysočina č. 3/2010, kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina, dle materiálu RK-19-2010-18, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-18.doc, RK-19-2010-18, př. 1, RK-19-2010-18, př. 2

19. Projekt Vítejte na Vysočině - rozpočtové opatření
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0943/19/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Vítejte na Vysočině, o účelovou dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod ve výši 1 734 109,52 Kč za 3. část projektu;
 • převod konečného zůstatku ve výši 3 883 608,48 Kč na zvláštním účtu projektu Vítejte na Vysočině včetně připsaných úroků do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Vítejte na Vysočině ve výši převodu konečného zůstatku včetně připsaných úroků.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-19.doc

20. Koordinace termínů akcí pořádaných krajem Vysočina
J. Běhounek seznámil radu kraje s materiálem řešícím koordinaci termínů akcí pořádaných krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0944/19/2010/RK
Rada kraje
ukládá
 • vedoucím odborů krajského úřadu konzultovat termíny akcí, které vyžadují přítomnost samosprávy nebo vedení úřadu;
 • vedoucí odboru sekretariátu hejtmana předkládat časový harmonogram konání akcí minimálně 1x ročně, nejdéle však do 31. 12. roku předcházejícího konání akcí.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-20.doc

21. Výběrové řízení Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč - dodávka zdravotnické technologie
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na investiční akci „Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč - dodávka zdravotnické technologie“. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala po rozsáhlé diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0945/19/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadání veřejné zakázky Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč - dodávka zdravotnické technologie formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-19-2010-21, př. 1, RK-19-2010-21, př. 2, RK-19-2010-21, př. 3, RK-19-2010-21, př. 4, RK-19-2010-21, př. 5, RK-19-2010-21, př. 6, RK-19-2010-21, př. 7 a RK-19-2010-21, př. 8;
pověřuje
společnost RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v tomto zadávacím řízení v rozsahu mandátní smlouvy - materiál RK-19-2010-21, př. 9upr1 a k zastupování zadavatele při uveřejňování údajů v informačním systému veřejné správy podle § 157 zákona č. 137/2006 Sb., materiál RK-19-2010-21, př. 10upr1;
jmenuje
 • členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky dle materiálu RK-19-2010-21, př. 11;
 • členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-19-2010-21, př. 12;
bere na vědomí
harmonogram zadávacího řízení dle materiálu RK-19-2010-21, př. 13.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-21.doc

22. Návrh na poskytnutí věcného daru - CD s nahrávkou Mahlerovy symfonie
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí věcného daru CD s nahrávkou Mahlerovy symfonie příspěvkovým organizacím kraje Vysočina a Statutárnímu městu Jihlavě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0946/19/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout:
 • věcný dar 360 ks audio CD s live záznamem zahajovacího koncertu festivalu Mahler Jihlava, Hudba tisíců, konaného dne 18. 5. 2009 v Jihlavě - Gustav Mahler: Symfonie č. 6, v celkové hodnotě 82 080 Kč příspěvkovým organizacím kraje uvedeným v materiálu RK-19-2010-22, př. 1 a za tímto účelem uzavřít darovací smlouvu dle vzoru uvedeného v materiálu RK-19-2010-22, př. 2;
 • věcný dar 150 ks audio CD s live záznamem zahajovacího koncertu festivalu Mahler Jihlava, Hudba tisíců, konaného dne 18. 5. 2009 v Jihlavě - Gustav Mahler: Symfonie č. 6, v celkové hodnotě 34 200 Kč Statutárnímu městu Jihlavě dle smlouvy uvedené v materiálu RK-19-2010-22, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitelé příspěvkových organizací
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-22.doc, RK-19-2010-22, př. 1, RK-19-2010-22, př. 2, RK-19-2010-22, př. 3

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2010 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací a účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ČR Krajské knihovně Vysočiny
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh zvýšení příspěvku na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0947/19/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2010 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR Krajské knihovně Vysočiny v rámci grantu Knihovna 21. století (ÚZ 34070) na realizaci projektu Kurz znakového jazyka - bouráme bariéry ve výši 15 000 Kč a projektu V knihovně jsme jako doma III. ve výši 10 000 Kč;
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2010 u položky 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou investiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR Krajské knihovně Vysočiny v rámci grantu Veřejné informační služby knihoven 3 (ÚS 34544) na projekt Nová generace webového katalogu systému Clavius - OPAC 2.0 ve výši 210 tis. Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2010, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34070) o celkovou částku 25 000 Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2010, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnosti knihovnické, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34544) o celkovou částku 210 000 Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské knihovny Vysočiny na rok 2010 celkem o částku 25 000 Kč určenou na realizaci projektu Kurz znakového jazyka - bouráme bariéry ve výši 15 000 Kč a projektu V knihovně jsme jako doma III. ve výši 10 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské knihovny Vysočiny na rok 2010 o částku 210 000 Kč určenou na realizaci projektu Nová generace webového katalogu systému Clavius - OPAC 2.0.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-23.doc

24. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotací na globální granty prioritní osy 1 financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0948/19/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.1. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 3 377 228,45 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.2. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 148 483,25 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.3. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 531 070,14 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-24.doc

25. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o žádosti obce Křižánky o prodloužení realizace projektu vybraného k podpoře v rámci Fondu Vysočiny grantový program Rozvoj vesnice 2009. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0949/19/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 005/225/09 dle materiálu RK-19-2010-25, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-25.doc, RK-19-2010-25, př. 1, RK-19-2010-25, př. 2

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - přijetí dotace z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu Vysočina 21 Propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem přijetí dotace z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu „Vysočina 21 Propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0950/19/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, položka 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené) a výdajů (kapitola Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje) rozpočtu kraje o finanční prostředky z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 500 000 Kč na realizaci projektu Vysočina 21 - Propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-26.doc

27. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt RECOM Česká republika - Rakousko v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření z důvodu přijetí dotace na uvedený projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0951/19/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu devizového účtu kraje Vysočina OP AT-CZ o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu RECOM CZ-AT Regionálního managementu Dolní Rakousko a Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 266 498 Kč;
 • převod finančních prostředků z devizového účtu OP AT-CZ na zvláštní účet projektu RECOM CZ-AT na financování další etapy projektu.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-27.doc

28. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Česká republika - Rakousko v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0952/19/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu devizového účtu kraje Vysočina OP AT-CZ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska a Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 92 083 Kč;
 • převod finančních prostředků z devizového účtu OP AT-CZ na zvláštní účet projektu Technická pomoc CZ-AT na financování další etapy projektu.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-28.doc

29. Žádost nového dopravce na zařazení do systému základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o zařazení nového dopravce Znojemská dopravní společnost PSOTA, s.r.o., do systému základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0953/19/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zařazení nového dopravce Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s. r. o. Rudoleckého 857/25, 669 02 Znojmo IČ: 634 96 283, do systému základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-29.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 30 a 32 v bloku.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

30. Návrh na vyřazení nepotřebného hmotného majetku
Usnesení 0954/19/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu Škoda Felicia, SPZ ZRI 12 - 04 z majetku kraje a s prodejem tohoto majetku v autobazaru, v případě nezájmu s likvidací na vrakovišti dle návrhu Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-30.doc

32. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
Usnesení 0955/19/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nápojového automatu Zanussi Hyperion VMC, výrobní číslo 44000071 z majetku kraje dle návrhu Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava odvozem do sběrného dvora.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava
termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-32.doc

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s žádostí Střední školy automobilní Jihlava o navýšení rozpočtu na úhradu zvýšených nákladů na opravy a údržbu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0956/19/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 133 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (UZ 00318) o částku 133 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Střední školy automobilní Jihlava, IČ 00056260, o částku 133 000 Kč na úhradu zvýšených nákladů na opravy a údržbu dle materiálu RK-19-2010-31.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: do 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-31.doc

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení příspěvku na provoz Dětskému domovu, Senožaty 199
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0957/19/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor školství mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Dětského domova, Senožaty 199
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-33.doc

34. Stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, požádali radu kraje o stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0958/19/2010/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat Mgr. Pavlu Hlaváčkovi, řediteli Střední školy Kamenice nad Lipou a Mgr. Kláře Sojkové, ředitelce Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, s účinností od 1. 7. 2010 dle materiálu RK-19-2010-34, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-34.doc

35. Fond Vysočiny - Sportoviště 2009 - neposkytnutí dotace městysi Lukavec
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0959/19/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
neposkytnutí dotace městysi Lukavec, Náměstí sv. Václava 67, 394 26 Lukavec, IČ 248606 ve výši 30 000,- Kč na projekt Údržba sportoviště v Lukavci podaného do grantového programu Sportoviště 2009 z důvodu nedodržení termínu pro předložení vyúčtování celkových nákladů projektu a závěrečné zprávy dle článku IV. odst. 1) smlouvy o poskytnutí podpory ze dne 29. 5. 2009 (ev. č. FV 003/222/09).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-35.doc, RK-19-2010-35, př. 1, RK-19-2010-35, př. 2

36. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2010
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje ke schválení návrh udělení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0960/19/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • udělení stipendií (jednorázových i desetiměsíčních) v rámci ocenění Talent Vysočiny 83 žákům dle materiálu RK-19-2010-36, př. 1 v celkové výši 256 000 Kč;
 • udělení stipendií (jednorázových) v rámci ocenění Cena hejtmana Vysočiny čtyřem žákům dle materiálu RK-19-2010-36, př. 2 v celkové výši 30 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. prosince 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-36.doc

37. Projektový záměr Střední školy stavební Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem realizace projektového záměru Střední školy stavební Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0961/19/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy stavební Třebíč dle materiálu RK-19-2010-37, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 25. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-37.doc, RK-19-2010-37, př. 1, RK-19-2010-37, př. 2

38. Projektový záměr Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem realizace projektového záměru Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0962/19/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s realizací projektového záměru dle materiálu RK-19-2010-38, př. 1;
 • s uzavřením smlouvy mezi Základní školou Třebíč, Cyrilometodějská 22 a Nadací ČEZ dle vzoru v materiálu RK-19-2010-38, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-38.doc, RK-19-2010-38, př. 1, RK-19-2010-38, př. 2, RK-19-2010-38, př. 3

39. Projekt Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh partnerství kraje v projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0963/19/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem dle materiálů RK-19-2010-39, př. 1 a RK-19-2010-39, př. 3;
souhlasí
s uzavřením Smluv o partnerství s finanční spoluúčastí mezi Střední školou obchodu a služeb Jihlava, IČ 00836591, a Střední školou technickou Jihlava, IČ 13695461, a Střední průmyslovou školou Jihlava, IČ 60545992, a Střední školou technickou Žďár nad Sázavou, IČ 00226106, a Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Žďár nad Sázavou, Studentská 1, IČ 48895598, a Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Havlíčkův Brod, IČ 00581119, a Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Žďár nad Sázavou, IČ 00637696, a Střední školou stavební Jihlava, IČ 60545267, a Střední školou stavební Třebíč, IČ 60418451, a Střední školou obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., IČ 47900539, a Českou zemědělskou akademií v Humpolci, střední školou IČ 62540050 dle vzoru v materiálu RK-19-2010-39, př. 2 za účelem realizace projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-39.doc, RK-19-2010-39, př. 1, RK-19-2010-39, př. 2

40. Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, požádali radu kraje o stanovení odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0964/19/2010/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 a § 224 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina, dle materiálu RK-19-2010-40, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-40.doc

41. Projekty Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ Třebíč, budova A, DM, kuchyně a svářecí školy - rozpočtové opatření
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a M. Brom, úředník na úseku strukturálních fondů EU, seznámili radu kraje s návrhem rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí na uvedený projekt. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0965/19/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Realizace úspor energie, o účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 47 563 068,94 Kč;
 • převod části zůstatku ve výši 37 000 000 Kč ze zvláštního účtu Realizace úspor energie do Fondu strategických rezerv;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Realizace úspor energie ve výši převodu části zůstatku do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: OŽP, OE
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-41.doc

42. Projekt Comparison of methods and standards for applied biodiversity assessment do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a M. Brom, úředník na úseku strukturálních fondů EU, informovali radu kraje o přípravě projektu do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 2013. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0966/19/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o zabezpečení přípravy projektu Comparison of methods and standards for applied biodiversity assessment v oblasti mapování krajiny v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013;
ukládá
Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina připravit žádost o finanční prostředky na projekt Comparison of methods and standards for applied biodiversity assessment k předložení do Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-42.doc

43. Větrný park Rešice (okr. Znojmo) - stanovisko kraje Vysočina k posudku podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a M. Brom, úředník na úseku strukturálních fondů EU, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišli L. Joukl a M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0967/19/2010/RK
Rada kraje
dává
v souladu s § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů jako orgán kraje příslušný dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření:
Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě, jako dotčený územní samosprávný celek, z důvodů:
 1. zdůraznění skutečnosti, že elektrická energie vyrobená s využitím energie větru je čistou energií z tzv. obnovitelných zdrojů, ale zároveň patří k energii zatížené relativně vysokými výrobními náklady;
 2. závislosti větrných elektráren na vnějších vlivech (dostatečná síla větru) a nutnosti zabezpečit dodávky elektrické energie v momentě výpadku větrných elektráren záložními zdroji (což může představovat pro energetickou soustavu ČR závažný problém v případě masivního rozvoje výstavby větrných elektráren);
 3. vnímání rizika poškození atraktivity prostředí zbytky staveb a technologií větrných elektráren po uplynutí jejich technické či morální životnosti;
 4. potřeby ochrany přírodního a rekreačního potenciálu území;
 5. ochrany bezpečnosti a zdraví osob pohybujících se po pozemní komunikaci;
 6. stavební uzávěry kolem Jaderné elektrárny Dukovany vyhlášené ONV v Třebíči dne 24. 10. 1984 (k. ú. Rešice a Horní Dubňany);
 7. dojde k ovlivnění krajinného rázu území přímo sousedících obcí v kraji Vysočina a to zejména s ohledem na priority kraje stanovené v Zásadách územního rozvoje kraje Vysočina: Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty;
nesouhlasí
se záměrem Větrný park Rešice a v rámci posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, požaduje vypořádání tohoto vyjádření a v jeho smyslu úpravu návrhu stanoviska (§ 9 odst. 10 zákona o EIA).
odpovědnost: OŽP
termín: 23. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-19-2010-43.doc, RK-19-2010-43, př. 1

44. Rozprava
V rámci rozpravy J. Běhounek informoval radu kraje o negativním stanovisku Evropské komise ke způsobu proplácení zdravotnických poplatků ze strany krajů České republiky. Rada kraje proto uložila odboru zdravotnictví zajistit propočet finančního krytí případného hrazení regulačních poplatků ve všech zdravotnických zařízeních v kraji Vysočina.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 19/2010 s tím, že další zasedání se bude konat dne 29. 6. 2010, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 19/2010 dne 15. 6. 2010.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 17. 6. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz