Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 01/2016

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 1/2016, které se konalo dne 5. 1. 2016 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 38/2015
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 5. 1. 2016.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost Z. Chláda.
K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 38/2015
 2. Informace o přímém zadání zakázky malého rozsahu
 3. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice, změna usnesení 0488/06/2010/ZK ve znění usnesení 0559/07/2011/ZK
 4. Smlouva zakládající právo provést stavbu II/408 Jemnice - křižovatka s II/152
 5. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o výpůjčce v rámci přípravy stavby II/357 Jimramov - most ev. č. 357-020
 6. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 7. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 8. Darování pozemků v k. ú. a obci Nevcehle
 9. Dohoda o zrušení věcného břemene a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - k. ú. Jihlava
 10. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní pokuty při realizaci akce III/34416 Podmoklany - most ev. č. 34416-2
 11. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2
 12. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/402 Třešť - ul. Fritzova
 13. Návrh na poskytnutí daru
 14. Hry VII. zimní olympiády pro děti a mládež ČR - darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina
 15. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola Třebíč
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2016 dle schválených pravidel rady kraje
 17. Návrh plánu činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2016
 18. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 19. Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 20. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 21. Věcný a peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 22. Nadační příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 23. Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 24. Smlouva o umístění telekomunikačního zařízení pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 25. Rozprava členů rady
Usnesení 0001/01/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 5. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 38/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Informace o přímém zadání zakázky malého rozsahu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informace o přímém zadání níže uvedené veřejné zakázky malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0002/01/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rozšíření funkcí v Geoportálu DMVS Panoramatické snímky“ a uzavření smlouvy k této zakázce.
odpovědnost: OI
termín: 5. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2016-02.doc, RK-01-2016-02, př. 1

K bodům 03 08, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

03. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice, změna usnesení 0488/06/2010/ZK ve znění usnesení 0559/07/2011/ZK
Usnesení 0003/01/2016/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení 488/06/2010/ZK ve znění usnesení 0559/07/2011/ZK tak, že v materiálu ZK-06-2010-41, př. 2 se v položce 2 nahrazuje nabyvatel pozemků ZD Brtnice nabyvatelem AGRA Brtnice, a.s., Brtnice, Horní Město 460, okres Jihlava, 588 32, IČO: 479 04 968 a kupní cena těchto převáděných pozemků se zvyšuje z 3 Kč/m2na 8 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2016-03.doc

04. Smlouva zakládající právo provést stavbu II/408 Jemnice - křižovatka s II/152
Usnesení 0004/01/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Jemnice na straně vlastníka pozemků a Krajem Vysočina na straně stavebníka smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu „II/408 Jemnice křižovatka s II/152“ na pozemcích dle materiálu RK-01-2016-04, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2016-04.doc, RK-01-2016-04, př. 1, RK-01-2016-04, př. 2

05. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o výpůjčce v rámci přípravy stavby II/357 Jimramov - most ev. č. 357-020
Usnesení 0005/01/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městysem Jimramov na straně vlastníka a půjčitele a Krajem Vysočina na straně stavebníka a vypůjčitele smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce na části pozemků par. č. 1199/2, par. č. 1200/2, par. č. 1246/7 a par. č. 1247/2 a pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 1199/1 a par. č. 1200/1 v k. ú. a obci Jimramov pro akci „II/357 Jimramov most ev. č. 357-020“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2016-05.doc, RK-01-2016-05, př. 1

06. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0006/01/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-01-2016-06, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-01-2016-06, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku dle materiálu RK-01-2016-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2016-06.doc, RK-01-2016-06, př. 1

07. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0007/01/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-01-2016-07, př. 1 a RK-01-2016-07, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 04. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2016-07.doc, RK-01-2016-07, př. 1, RK-01-2016-07, př. 2

08. Darování pozemků v k. ú. a obci Nevcehle
Usnesení 0008/01/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat pozemky par. č. 79 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 56 m2 a par. č. 2828 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 645 m2, vše v k. ú. Nevcehle do vlastnictví obce Nevcehle;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 79 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 56 m2 a par. č. 2828 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 645 m2, vše v k. ú. Nevcehle, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nevcehle.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 29. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2016-08.doc, RK-01-2016-08, př. 1

09. Dohoda o zrušení věcného břemene a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - k. ú. Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu uzavřít dohodu o zrušení věcného břemene a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0009/01/2016/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2016-09.doc, RK-01-2016-09, př. 1, RK-01-2016-09, př. 2, RK-01-2016-09, př. 3

K bodům 10, 11, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

10. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní pokuty při realizaci akce III/34416 Podmoklany - most ev. č. 34416-2
Usnesení 0010/01/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a společností MIROS MAJETKOVÁ a. s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště, IČO 275 23 934, dle materiálu RK-01-2016-10, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 15. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2016-10.doc, RK-01-2016-10, př. 1

11. Prohlášení k žádosti o podporu projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2
Usnesení 0011/01/2016/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-01-2016-11, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-01-2016-11, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2016-11.doc, RK-01-2016-11, př. 1, RK-01-2016-11, př. 2

12. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/402 Třešť - ul. Fritzova
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené podlimitní veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0012/01/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky „II/402 Třešť ul. Fritzova“ dle materiálu RK-01-2016-12, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky „II/402 Třešť ul. Fritzova“ nabídku podanou dodavatelem Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, odštěpný závod - Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov, IČO 43005560, v souladu s materiálem RK-01-2016-12, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2016-12.doc, RK-01-2016-12, př. 1

13. Návrh na poskytnutí daru
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnout dar prvnímu občánkovi Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0013/01/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar dle materiálu RK-01-2016-13, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 28. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2016-13.doc, RK-01-2016-13, př. 1, RK-01-2016-13, př. 2

14. Hry VII. zimní olympiády pro děti a mládež ČR - darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu uzavřít darovací smlouvy na oblečení účastníkům zimní olympiády. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0014/01/2016/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvy dle materiálu RK-01-2016-14, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 22. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2016-14.doc, RK-01-2016-14, př. 1

15. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0015/01/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením testeru řídících jednotek Multi-Diag Master pořízeného v roce 2004, inventární číslo 690000, pořizovací cena 201 853 Kč, zůstatková cena  1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým ředitelem Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-01-2016-15.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2016-15.doc

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2016 dle schválených pravidel rady kraje
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0016/01/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 20 000 Kč u organizace zřizované krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-01-2016-16, př. 1;
rozhoduje
    • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže, ve výši 20 000 Kč organizaci dle tabulky č. 2 materiálu RK-01-2016-16, př. 1;
    • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-01-2016-16, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 3. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2016-16.doc, RK-01-2016-16, př. 1, RK-01-2016-16, př. 2, RK-01-2016-16, př. 3

17. Návrh plánu činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2016
L. Joukl předložil radě kraje ke schválení návrh plánu činnosti dopravní komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0017/01/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2016 dle materiálu RK-01-2016-17, př. 1.
odpovědnost: předseda dopravní komise
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2016-17.doc, RK-01-2016-17, př. 1

K bodům 18 20, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

18. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0018/01/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-01-2016-18, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 15. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2016-18.doc, RK-01-2016-18, př. 1

19. Věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0019/01/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-01-2016-19, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 15. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2016-19.doc, RK-01-2016-19, př. 1

20. Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0020/01/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-01-2016-20, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 15. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2016-20.doc, RK-01-2016-20, př. 1

21. Věcný a peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovacích smluv pro danou příspěvkovou organizaci. Závěrem diskuse rada kraje vnesla požadavek, aby odbor zdravotnictví zajistil, že součástí darovací smlouvy bude specifikace věcného daru. Předkladatel požadavek akceptoval a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0021/01/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí věcného a peněžního daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-01-2016-21, př. 1 a RK-01-2016-21, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 15. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2016-21.doc, RK-01-2016-21, př. 1, RK-01-2016-21, př. 2

22. Nadační příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku pro danou příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0022/01/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-01-2016-22, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 5. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2016-22.doc, RK-01-2016-22, př. 1

23. Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu schválit realizaci investičního záměru Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0023/01/2016/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičního záměru Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-01-2016-23, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2016-23.doc, RK-01-2016-23, př. 1

24. Smlouva o umístění telekomunikačního zařízení pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem souhlasit s uzavřením Smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0024/01/2016/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-01-2016-24, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 15. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-01-2016-24.doc, RK-01-2016-24, př. 1

25. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 1/2016 s tím, že další zasedání se bude konat dne 12. 1. 2016, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


Petr Piňos        ……...……………………………………RNDr. Marie Kružíková        …..………………………………….……

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 1/2016 dne 5. 1. 2016.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 5. 1. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz