Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-25

RK-15-2008-25.doc  RK-15-2008-25pr1.doc  RK-15-2008-25pr2.doc  RK-15-2008-25pr3.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-15-2008-25
NázevČestné prohlášení při podání žádosti o platbu za třetí etapu projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá T. Čihák
Počet příloh
Popis problémuJedná se o čestné prohlášení ohledně bezdlužnosti kraje vůči státním institucím, nečerpání dvojí dotace a úhrady mzdových nákladů a cestovného pracovníkům a státním institucím vážícím se k projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina.

Kraj Vysočina realizuje v rámci opatření SROP 3.3 projekt Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina. Dne 26. 3. 2008 ukončil kraj realizaci třetí etapy projektu. K vyúčtování je kromě předaných dokladů pobočkou centra pro regionální rozvoj požadováno dále:
- čestné prohlášení kraje Vysočina, že není dlužníkem vůči státním fondům a jiným státním institucím a že všechny výdaje akce byly podpořeny pouze ze zdrojů Strukturálních fondů a krajského rozpočtu
- čestné prohlášeni, že veškeré cestovní náhrady byly vyúčtovány podle platných právních norem České republiky a podle platných interních předpisů a že veškeré částky byly řádně uhrazeny
- čestné prohlášení, že veškeré mzdové nároky zaměstnanců plynoucí z realizace projektu byly těmto zaměstnancům uhrazeny
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "ORR") sestavil čestná prohlášení k žádosti o platbu za 3. etapu výše uvedeného projektu (viz příloha RK-15-2008-25, př. 1 - 3). Prověření bezdlužnosti kraje Vysočina vůči státním fondům a ostatním státním institucím provedl Ekonomický odbor Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "EO").
Prověření skutečnosti, že projekt je podpořen pouze ze zdrojů Strukturálních fondů a kraje Vysočina, provedl ORR na základě uskutečněných výdajů projektu a zdrojů jejich krytí.
Prověření úhrady mzdových nákladů a cestovného provedl EO.
ORR navrhuje Radě kraje Vysočina prohlásit skutečnosti dle materiálu RK-15-2008-25, př. 1 - 3.
StanoviskaEkonomický odbor konstatuje,
* že podle účetní evidence kraje nemá kraj Vysočina ke dni 30. 3. 2008 žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a ostatním státním institucím a státním fondům;
* že podle účetní evidence kraje ke dni 4. 4. 2008 byly z položky 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) uhrazeny uznatelné výdaje ve výši 2 386,00 Kč. Tato částka zahrnuje vyplacené náhrady zaměstnancům podle zákoníku práce, které je předmětem prohlášení dle přílohy RK-15-2008-25, př. 2, tak i ostatní přímé výdaje k zajištění pracovních cest zaměstnanců, kterými se přímo hradí služby jiným organizacím;
* že částky uvedené v prohlášení dle přílohy RK-15-2008-25, př. 3 souhlasí se uskutečněnými výdaji.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-15-2008-25-př. 1, RK-15-2008-25-př. 2
a RK-15-2008-25, př. 3.
Odpovědnost ORR
Termín 12. 5. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz