Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-34

RK-15-2008-34.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-15-2008-34
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV souladu s ustanovením § 77 odst. 6 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, ve znění pozdějších předpisů, ustavuje krajský úřad z vlastního nebo jiného podnětu znaleckou komisi pro jednotlivé případy, u nichž vznikla pochybnost, zda byl při výkonu zdravotní péče dodržen správný postup, popřípadě zda bylo ublíženo na zdraví.
V roce 2007 ustanovil Krajský úřad kraje Vysočina 5 znaleckých komisí (v prosinci 2007 se uskutečnilo jednání jedné znalecké komise a náklady vzniklé v této souvislosti byly proplaceny až v lednu 2008). V současné době již proběhly 4 znalecké komise, dvě další proběhnou v květnu, další dvě jsou prozatím bez termínu.
Schválený rozpočet na činnost znaleckých komisí v roce 2008 a čerpání k 30. 4. 2008 je následující (v tis. Kč):


Rozpočet
Čerpáno
5021
ZK - OON
150
96,50
5166
ZK - právní, porad.,konzultační služby
25
17,85
5169
ZK - služby
20
0
5175
ZK - pohoštění
5
2,40
Návrh řešení Institut ustavení znaleckých komisí začala využívat již i Policie ČR - znalecké komise byly svolány ve 3 případech na jejich podnět.
Finanční prostředky určené na činnost znaleckých komisí pro letošní rok jsou již nyní v pololetí nedostatečné. Za předpokladu, že v dalším pololetí krajský úřad ustaví z vlastního nebo jiného podnětu znaleckou komisi pro každý jednotlivý případ, ke kterému došlo při výkonu zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení v obdobném počtu, doporučuje se radě kraje schválit zvýšení výdajové části rozpočtu § 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví j. n. o částku 250 tis. Kč.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni
29. 4. 2008 je 18 638 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví j. n. o částku 250 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 250 tis. Kč s určením pro činnost znaleckých komisí.
Odpovědnost OSVZ, ekonomický odbor
Termín 31. 5. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz