Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-33

RK-15-2008-33.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-15-2008-33
NázevVyřazení nepotřebného movitého majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 "Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina", dále jen "Zásady". Dle těchto "Zásad" podala Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace (dále jen nemocnice), návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 18. 6. 2007 rozhodl písemně ředitel nemocnice o přebytečném a nepotřebném majetku:
* Kryokauter KCH3AIB, inventární číslo 4627, rok výroby 1985, výrobní číslo 84063, pořizovací cena 113 243,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.
Jedná se o nefunkční přístroj na který vydala vyřazovací protokol firma Speciální Medicínská Technologie, s.r.o. Papírenská 5, 160 00 Praha 6. Přístroj byl používaný na COS (Centrální operační sály) pro koagulaci pevných látek z koloidního roztoku pomocí velmi nízkých teplot kapalného dusíku a není nahrazen novým přístrojem. Nabídka nepotřebného majetku byla zveřejněna na internetových stránkách kraje od 28. 6. 2007 do 12. 7. 2007. O přístroj nebyl projeven zájem.

* Elektroencefalograf digitální GALILEO, inventární číslo 6073, rok výroby 1993, výrobní číslo 00150, pořizovací cena 1 501 321,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.
Jedná o morálně a technicky zastaralý přístroj s vadnou mechanikou u kterého skončila technická podpora výrobce. Přístroj byl používaný na oddělení neurologie pro záznam časové změny elektrického potenciálu způsobeného mozkovou aktivitou (EEG). Přístroj byl nahrazen novým elektroencefalografem Truscan v roce 2007. Nabídka nepotřebného majetku byla zveřejněna na internetových stránkách kraje od 28. 6. 2007 do 12. 7. 2007. O přístroj nebyl projeven zájem.

Dne 29. 11. 2007 rozhodl písemně ředitel nemocnice o přebytečném a nepotřebném majetku:
* Fotometr s nástavcem TEC 1 - SPECOL, inventární číslo 4120, rok výroby 1981, výrobní číslo 783699, pořizovací cena 108 123,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
Jedná se o zastaralý výrobek jehož údržba by byla neekonomická a ceny oprav a náhradních dílů by svou cenou převyšovaly hodnotu nových přístrojů. Přístroj byl používán na oddělení klinické biochemie k měření světelné intenzity (světelné absorpce roztoků) a byl nahrazen novým zařízením spektrometrem SPECORD - 40 v roce 2007. Nabídka nepotřebného majetku byla na internetových stránkách kraje zveřejněna od 30. 11. 2007 do 14. 12. 2008. O přístroj nebyl projeven zájem.

* Fotometr VITAL SCIENTIFIC - VITALAB21, inventární číslo 5255, rok výroby 1989, výrobní číslo 8-1208375, pořizovací cena 319 231,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
Jedná se o zastaralý výrobek jehož údržba i provoz by byly neekonomické a ceny oprav a náhradních dílů by svou cenou převyšovaly hodnotu nových přístrojů. Přístroj byl používán na oddělení klinické biochemie a by nahrazen novým přístrojem spektrometrem SPECORD - 40 v roce 2007. Nabídka nepotřebného majetku byla na internetových stránkách kraje zveřejněna od 30. 11. 2007 do 14. 12. 2007. O přístroj nebyl projeven zájem.

* Myčka laboratorního skla MIELE G 7735, inventární číslo 5435, rok výroby 1990, výrobní číslo 2563, pořizovací cena 193 117,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
Myčka byla dne 3. 9. 2007 odborně posouzena a bylo doporučeno vyřazení z provozu. Jedná se o zastaralý celkově technicky opotřebený výrobek u něhož provádění oprav s ohledem na četnost a cenu je neekonomické. Myčka byla používána na oddělení klinické biochemie a byla nahrazena mycím a dezinfekčním automatem v roce 2007. Nabídka nepotřebného majetku byla na internetových stránkách kraje zveřejněna od 30. 11. 2007 do 14. 12. 2007. O přístroj nebyl projeven zájem.

* Myčka laboratorního skla MIELE G 7735, inventární číslo 5436, rok výroby 1990, výrobní číslo 2561, pořizovací cena 193 116,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
Jedná se o zastaralý celkově technicky opotřebený výrobek u něhož provádění oprav s ohledem na četnost a cenu je neekonomické. Myčka byla používána na oddělení klinické biochemie a byla nahrazena mycím a dezinfekčním automatem v roce 2007. Nabídka nepotřebného majetku byla na internetových stránkách kraje zveřejněna od 30. 11. 2007 do 14. 12. 2007. O přístroj nebyl projeven zájem.

* Sterilizátor par vertikální AUT 26/3, inventární číslo 6106, rok výroby 1994, výrobní číslo 94061, pořizovací cena 117 398,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
Jedná se o zastaralý značně opotřebený přístroj pro nějž nejsou dostupné náhradní díly. Další provoz a opravy jsou nerentabilní. Sterilizátor byl používán na oddělení mikrobiologie a byl nahrazen nový sterilizátorem parním typ 6661 Sterivap v roce 2007. Nabídka nepotřebného majetku byla na internetových stránkách kraje zveřejněna od 30. 11. 2007 do 14. 12. 2007. O přístroj nebyl projeven zájem.

* Analyzátor krevních plynů ABL 5, inventární číslo 6211, rok výroby 1995, výrobní číslo 142R0026N, pořizovací cena 572 142,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
Jedná se o přístroj který vzhledem k jeho provoznímu opotřebení a stáří není rentabilní opravovat. Přístroj byl používán na oddělení klinické biochemie pro sledování krevních plynů pro monitorování plicní ventilace (plicní mechaniky) pacienta a je nahrazen novým zařízením Analyzátor acidobase Cobas b221 v roce 2007. Nabídka nepotřebného majetku byla na internetových stránkách kraje zveřejněna od 30. 11. 2007 do 14. 12. 2007. O přístroj nebyl projeven zájem.

* Analyzátor biochemický HITACHI H912-E, inventární číslo 6729, rok výroby 2001, výrobní číslo 1355-15, pořizovací cena 2 969 400,- Kč, zůstatková cena 499 899,- Kč;
Jedná se o funkční přístroj jehož technický stav odpovídá rozsahu a době používání. Vzhledem ke sloučení a přestěhování oddělení klinické biochemie do rekonstruované budovy Centrálních laboratoří byl nahrazen přístrojem novým - technicky dokonalejším a výkonějším Cobas 6000 v roce 2007. Nabídka byla na internetových stránkách kraje zveřejněna od 7. 3. 2008 do 21. 3. 2008. O přístroj byl projeven zájem mimo organizace zřizované krajem Vysočina.
Dle inventurního soupisu se jedná o přístroj, se kterým ke dni 31. 1. 2002 hospodařily státní příspěvkové organizace poskytující zdravotní péči a který přešel na základě zákona č. 290/2002 Sb., z majetku České republiky do vlastnictví kraje. V případě schválení prodeje tohoto majetku radou kraje je nutné dle § 41 zákona č. 245/2006 Sb., nabídnout při převodu vlastnického práva přednostně tento majetek státu. Teprve v případě, že stát toto právo nevyužije, je možné prodat majetek jinému subjektu.
Návrh řešení Vzhledem k technickému stavu a nezájmu o majetek ze strany jiných organizací navrhujeme, aby Rada kraje Vysočina vyslovila souhlas s vyřazením uvedeného nepotřebného majetku z majetku kraje Vysočina.
Přístroje jsou určeny k odborné fyzické likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou přístroje Analyzátor biochemický HITACHI H912-E, inventární číslo 6729, rok výroby 2001, výrobní číslo 1355-15, který je nutné dle § 41 zákona č. 245/2006 Sb., nabídnout přednostně státu. V případě, že stát nevyužije přednostní nabídku, je doporučeno prodat přístroj vybranému nabyvateli za nejvýhodnější cenu, jejíž výše bude vycházet z odborného znaleckého posudku.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, z majetku kraje Vysočina:
* Kryokauter KCH3AIB, inventární číslo 4627, rok výroby 1985, výrobní číslo 84063;
* Elektroencefalograf digitální GALILEO, inventární číslo 6073, rok výroby 1993, výrobní číslo 00150;
* Fotometr s nástavcem TEC 1 - SPECOL, inventární číslo 4120, rok výroby 1981, výrobní číslo 783699;
* Fotometr VITAL SCIENTIFIC - VITALAB21, inventární číslo 5255, rok výroby 1989, výrobní číslo 8-1208375;
* Myčka laboratorního skla MIELE G 7735, inventární číslo 5435, rok výroby 1990, výrobní číslo 2563;
* Myčka laboratorního skla MIELE G 7735, inventární číslo 5436, rok výroby 1990, výrobní číslo 2561;
* Sterilizátor par vertikální AUT 26/3, inventární číslo 6106, rok výroby 1994, výrobní číslo 94061;
* Analyzátor krevních plynů ABL 5, inventární číslo 6211, rok výroby 1995, výrobní číslo 142R0026N;
a s jeho odbornou fyzickou likvidací dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Analyzátor biochemický HITACHI H912-E, inventární číslo 6729, rok výroby 2001, výrobní číslo 1355-15 v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, z majetku kraje Vysočina a
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zajistit pro Analyzátor biochemický HITACHI H912-E, inventární číslo 6729, rok výroby 2001:
* odborný znalecký posudek pro stanovení ceny přístroje;
* přednostní nabídku tohoto majetku státu učiněnou dle § 41 zákona č. 245/2006 Sb.;
v případě, že stát nevyužije přednostní nabídku, prodej přístroje za nejvýhodnější cenu, jejíž výše bude vycházet z ceny odborného znaleckého posudku.
Odpovědnost Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín-- 2008- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz