Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-32

RK-15-2008-32.doc  RK-15-2008-32pr1.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-15-2008-32
NázevOrganizační řád Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV příspěvkových organizacích kraje Vysočina se vnitřní uspořádání řídí organizačním řádem, který na základě zřizovací listiny vydává zřizovatel na návrh ředitele organizace. V organizačním řádu je stanoven systém řízení - dělba řídících a realizačních pravomocí - jednotlivých článků organizace. Nedílnou součástí organizačního řádu je organizační schéma, ve kterém jsou zachyceny vztahy jednotlivých funkcí, činností a pravomocí.
Organizační řád musí být trvale použitelným vnitroorganizačním předpisem a proto dle aktuálních potřeb nemocnice prochází neustálým vývojem.
Ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (dále jen nemocnice), navrhl změny organizačního řádu ošetřující proces kontinuálního zvyšování kvality poskytované péče a služeb a funkce interních auditorů. S ohledem na stávajících 5 dodatků organizačního řádu je z důvodu zajištění přehlednosti zpracován nový organizační řád (dále jen OŘ). Do OŘ jsou zapracovány všechny již schválené změny a provedena formální úprava vzhledu a doplnění dokumentu dle požadavků směrnice 01 001 Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (dále jen nemocnice). V rámci akreditace nemocnice v roce 2007 musí být všechny organizační směrnice a normy vydávány jedním stylem grafickým a obsahovým. To se týká především doplnění prvních 7 stran dokumentu, kde je doplněn rozdělovník, tabulka pro přehled vydaných změn, tabulka pro vyplnění seznámení s dokumentem, oblast platnosti, související dokumenty, definice pojmů a zkratky. Na konci organizačního řádu je pak doplněna přílohy č. 3 - List revizí (tabulka pro záznamy provedených revizí).
Další změnou v organizačním řádu je vypuštění poradního orgánu ředitele "Užší kolegium ředitele" z organizačního schéma a formální přejmenování pediatrického oddělení názvem "dětské oddělení". Ve stálých komisích je vypuštěna "Investiční komise" a naopak doplněna "Komise pro kvalitu péče", "Komise pro standardy", "Komise pro šetření mimořádných událostí", "Ústřední inventarizační komise" a "Tým pro kontrolu infekcí". V organizačním řádu je nově zpracován článek "Úsek kontroly a vnitřního auditu", který upřesňuje kontrolní systém nemocnice, zaměřený na dodržování zákonných předpisů a řídících dokumentů.
Návrh řešení Navrhuje se, aby rada kraje vydala nový OŘ Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace. Dle závěrečných ustanovení 6.2 nového OŘ bude zrušen dosavadně platný organizační řád vydaný na základě usnesení Rady kraje Vysočina 0873/22/2005/RK dne 21. 6. 2005.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Organizační řád Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-15-2008-32, př. 1.
Odpovědnost Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 6. 5. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz