Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-26

RK-15-2008-26.doc  RK-15-2008-26pr1.doc  RK-15-2008-26pr1upr1.doc  RK-15-2008-26pr2.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-15-2008-26
NázevPracovní setkání zástupců partnerských regionů nad přípravou společného projektu "TOURISM" do evropského Operačního programu Meziregionální spolupráce INTERREG IV C, návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval J. Kodet
Předkládá T. Čihák
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na provedení rozpočtového opatření pro pracovní setkání zástupců partnerských regionů Champagne-Ardenne, Nitranského kraje a Univerzity Debrecen nad přípravou společného projektu "TOURISM" do evropského Operačního programu Meziregionální spolupráce INTERREG IV C.

Stručná historie projektu:

Během roku 2007 a 2008 se uskutečnila v účastnických zemích projektu "Tourism" (Maďarsko, Francie, Slovensko) tři pracovní setkání. Projekt vznikl na základě spolupráce kraje Vysočina s partnerským regionem Champagne-Ardenne jako výsledek jednání zástupců tohoto regionu v Jihlavě v únoru 2007. Vedoucím partnerem a předkladatelem projektu do OP Meziregionální spolupráce INTERREG IV C je partnerský kraj Vysočiny, region Champagne-Ardenne. Na francouzské straně leží příprava celého projektu, rozdělení kompetencí mezi jednotlivé partnery a jeho předložení do příští výzvy tohoto operačního programu. Dalšími účastníky jsou Nitranský samosprávný kraj a Univerzita Debrecen.

Původním záměrem projektu bylo vytvoření sítě partnerů působících v oblasti cestovního ruchu a příprava odborného vzdělávání osob zaměstnaných v tomto odvětví. Hlavním koordinátorem projektu za kraj Vysočina byl doposud Odbor školství, mládeže a sportu ve spolupráci s příspěvkovou organizací Vysočina Tourism, příspěvková organizace. Jako hostitelé schůzek se vystřídaly již všechny zúčastněné strany kromě Vysočiny, na níž přichází řada nyní.

Z poslední schůzky, konané ve dnech 18. - 21. 2. 2008 v Nitře, vyplynulo, že projekt z oblasti školství směřuje spíše do oblasti cestovního ruchu. Jeho konkrétní zaměření by mělo být na vzdělávání dospělých působících ve venkovské turistice. Konkrétní úkoly jednotlivých partnerů však dosud nebyly specifikovány. V souvislosti se změnou zaměření projektu proto Odbor školství, mládeže a sportu nyní přesouvá jeho koordinaci za kraj Vysočina na Odbor regionálního rozvoje. Dosavadní spolupráce s příspěvkovou organizací Vysočina Tourism, příspěvková organizace na tomto projektu bude pokračovat i nadále. Setkání na Vysočině je naplánováno na 23. - 26. 6. 2008.

Cíl setkání na Vysočině:

- jasné definování cílů projektu a kompetencí jednotlivých partnerů,
- dohoda všech partnerů na konkrétní podobě projektu a časového harmonogramu jeho plnění,
- v případě zásadního nesouladu na některém z těchto cílů vystoupení kraje Vysočina z tohoto projektu, případně návrh na jinou formu spolupráce (zejména s partnerskými regiony Champagne-Ardenne a Nitranským samosprávným krajem).

Podrobnější program pracovního setkání je uveden v příloze RK-15-2008-26, př. 1.

Rozpočtová kalkulace setkání:

Setkání ve dnech 23. - 26. 6. 2008 se za každou partnerskou stranu zúčastní 3-4 osoby. Jako vhodné ubytovací zařízení byl vybrán Penzion Jízdárna v Otradicích u Náměště nad Oslavou. Nabízí dostatečnou ubytovací kapacitu a prostory pro pracovní jednání a zároveň umožňuje vhodné stravování pro tento typ akce; to vše v přiměřených cenových relacích. Důležitou roli při výběru sehrála i možnost doprovodného programu v blízkém okolí. Pracovními dny jsou 24. - 25. 6. 2008, pracovní jednání jsou doplněna doprovodným programem.

Podrobnější rozpočtová kalkulace setkání je uvedena v příloze RK-15-2008-26, př. 2.
Návrh řešení Předběžná cenová kalkulace, která zahrnuje náklady na ubytování, stravování, dopravu po ČR a další náklady spojené s pobytem cca 18ti osob je celkem 68.200,- Kč. Forma financování je obdobná jako u předchozích setkání v partnerských regionech - hostitelská země hradí náklady na ubytování, stravování, dopravu a program. Cestu na místo setkání a zpět si každý účastník hradí sám.
StanoviskaOdbor ekonomický
OE nemá připomínky k provedení rozpočtového opatření dle návrhu usnesení. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 22. 4. 2008 činí 18 638 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
program konference zástupců účastníků projektu "Tourism" na Vysočině dle materiálu
RK-15-2008-26, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch, o částku 68 200,- Kč určenou na uspořádání pracovního setkání nad přípravou společného projektu "Tourism" za současného snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku.
Odpovědnost ORR, OE
Termín 30. 6. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz