Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-23

RK-15-2008-23.doc  RK-15-2008-23pr1.tif  RK-15-2008-23pr2.doc  RK-15-2008-23pr3.tif
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-15-2008-23
NázevDodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci " Propagace měst a obcí sdružených v o. p. s. Havlíčkův kraj" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
Zpracoval I. Malá
Předkládá T. Čihák
Počet příloh
Popis problémuJedná se o změnu čísla speciálního účtu určeného pro platby v souvislosti s realizací akce "Propagace měst a obcí sdružených v o.p.s. Havlíčkův kraj", společností Havlíčkův kraj, o.p.s. Změna čísla speciálního účtu projektu je možná a není v rozporu se Smlouvou o poskytnutí podpory na realizaci akci" Propagace měst a obcí sdružených v o.p.s. Havlíčkův kraj" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina ze dne 28. 6. 2007 (dále jen "Smlouva").
V rámci 4. výzvy grantového schématu Podpora regionálních a místních služby cestovního ruchu v kraji Vysočina (dále jen "GS") v rámci podopatření 4.1.2 Společného regionálního operačního programu (dále jen "SROP") bylo schváleno usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina ze dne 15. 5. 2008 č. 0183/03/2007/ZK (Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-03-2007-33, př. 3 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-03-2007-33, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-03-2007-33, př. 3; neposkytnout podporu ve výši uvedené v materiálu ZK-03-2007-33, př. 4 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-03-2007-33, př. 4 na realizaci akcí nedoporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-03-2007-33, př. 4.) poskytnutí podpory 10 projektům.
Dne 28. 6. 2007 došlo k podpisu Smlouvy na realizaci akce "Propagace měst a obcí sdružených v o.p.s. Havlíčkův kraj" reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.4/5808 se společností Havlíčkův kraj o.p.s., zastoupenou Janem Martincem, předsedou správní rady a Ing. Jiřím Chytilem, členem správní rady, se sídlem Školní 500, Ždírec nad Doubravou, IČ 27493245 (dále jen "příjemce podpory").
Dne 9. 4. 2008 doručil příjemce podpory žádost o změnu čísla speciálního účtu určeného pro platby v souvislosti s realizací akce. Svoji žádost podložil Žádostí o změnu smlouvy na akci dle materiálu RK-15-2008-23, př. 1. Příjemce podpory zřídil pro akci nový speciální účet (náhradou za zrušený), což doložil novou Smlouvou o účtu.
Návrh řešení Žádost o změnu čísla speciálního účtu určeného pro platby v souvislosti s realizací akce byla gestorem grantového schématu posouzena jako možná (nemá vliv na přijatelnost a bodové ohodnocení projektu). Na základě této skutečnosti byl vypracován návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Propagace měst a obcí sdružených v o.p.s. Havlíčkův kraj" reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.4/5808 v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu
RK-15-2008-23, př. 2.
Výše uvedenou změnu je možné považovat za formální (návrhem změny Smlouvy není dotčena výše, účel dotace a nedochází ke změně v subjektu, kterému byla dotace poskytnuta) ve smyslu usnesení zastupitelstva. Dne 14. 2. 2006 byla Rada kraje Vysočina usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0055/01/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje zmocňuje Radu kraje Vysočina ke schvalování formálních změn Smluv o poskytnutí podpory na realizaci akcí grantových schémat: Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v opatření 4.1.2 Společného regionálního operačního programu, Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v opatření 4.2.2 Společného regionálního operačního programu, Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu, Grantové schéma na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu, Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006 v opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.) zmocněna ke schvalování formálních změn Smluv o poskytnutí podpory na realizaci akcí grantových schémat.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Propagace měst a obcí sdružených v o.p.s. Havlíčkův kraj" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-15-2008-23, př. 2.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
Termín 31. 5. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz