Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-12

RK-15-2008-12.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-15-2008-12
NázevNávrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
Zpracoval M. Magrot, A. Krištofová, I. Šmídová
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuŠkodní a likvidační skupině bylo předloženo k projednání:
- 3 návrhy na vyřazení majetku,
- 2 ohlášení škody vzniklé na majetku kraje,
- 6 návrhů na upuštění od vymáhání pohledávky
Návrh řešení Škodní a likvidační skupina výše uvedené návrhy projednala dne 28.4.2008, zápis z jednání je obsahem přílohy 1 tohoto materiálu RK-15-2008-12.
Rada kraje Vysočina zřídila Škodní a likvidační skupinu Rady kraje Vysočina a jmenovala její členy usnesením č. 1056/29/2004/RK (usnesení č. 1056/29/2004/RK - Rada kraje zřizuje Škodní a likvidační skupinu Rady kraje Vysočina a jmenuje jejího předsedu, místopředsedu a členy a ukládá Škodní a likvidační skupině Rady kraje Vysočina zejména:
- posuzovat před podáním návrhu na upuštění od vymáhání pohledávky, zda pohledávka splňuje podmínky pro upuštění od vymáhání pohledávky podle Vnitřního předpisu č. 6/03 - Směrnice o oběhu a přezkušování účetních dokladů, ve znění dodatků;
- posuzovat škodu způsobenou poškozením, zničením, odcizením nebo ztrátou movitých věcí v majetku kraje Vysočina a předkládat Radě kraje Vysočina stanovisko k řešení navrženému příslušným odborem Krajského úřadu kraje Vysočina;
- dávat stanovisko k odůvodněnému návrhu na vyřazení movitého majetku (nepotřebný, poškozený, zničený, odcizený, ztracený) předkládanému Radě kraje Vysočina
a při svém jednání postupovat přiměřeně podle pravidel daných Čl. 3 Jednacího řádu komisí Rady kraje Vysočina.).
StanoviskaŠkodní a likvidační skupina projednala návrhy dne 28.4.2008 a doporučila:
- vyřadit majetek dle stanoviska 01/01/2008, 02/01/2008, 04/01/2008
- uplatnit náhradu dle stanoviska 03/01/2008, 04/01/2008
- upustit od vymáhání pohledávky dle stanoviska 05 -10/01/2008.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
zápis č. 1/2008 z jednání Škodní a likvidační skupiny (materiál RK-15-2008-12, př. 1);
rozhoduje
vyřadit majetek dle materiálu RK-15-2008-12, př. 1;

rozhoduje
* uplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 2 337,- Kč dle materiálu RK-15-2008-12, př. 1,
* upustit od vymáhání pohledávky ve výši 67.020,- Kč dle materiálu RK-15-2008-12, př. 1;
ukládá
* oddělení hospodářské správy vyřadit nepotřebný majetek dle materiálu RK-15-2008-12, př. 1, z majetkové evidence;
* odboru ekonomickému odepsat pohledávky uvedené v materiálu RK-15-2008-12, př. 1 z účetnictví kraje.
Odpovědnost oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz