Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-03

RK-15-2008-03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-15-2008-03
NázevUzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do trvalého záboru pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice"
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do trvalého záboru pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice".
Tato stavba by měla být spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP. Jedná se o rekonstrukci silnice II/405, která řeší výškovou i směrovou přeložku stávající trasy silnice. Celková délka rekonstrukce je 1917 m.
Pro vydaní stavebního povolení je nutné vyřešit majetkoprávní vztahy s vlastníky pozemků zahrnutých do obvodu trvalého záboru předmětné stavby. V rámci majetkoprávní přípravy této stavby proběhla jednání s vlastníkem pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 2379/24 v katastrálním území Brtnice společností GATRAK CZ a.s. se sídlem Babice 295, IČ 255 07 940, která pozemek par. č. 2379/24 nechce prodat, ale je ochotna uzavřít nájemní smlouvu na výše uvedený pozemek.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít nájemní smlouvu na pozemek zahrnutý do trvalého záboru pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice".
Jedná se o pozemek par. č. 2379/24 o výměře 55 m2 v katastrálním území a obci Brtnice ve vlastnictví společností GATRAK CZ a.s. se sídlem Babice 295, IČO 255 07 940. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to na dobu jednoho roku počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli stavby "II/405 Příseka-Brtnice". Cena je stanovena v souladu s Výměrem MF č. 01/2008 ze dne 29.11.2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, tj. 7,- Kč/m2/rok.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem pozemku par. č. 2379/24 o výměře 55 m2 v katastrálním území Brtnice ve vlastnictví společností GATRAK CZ a. s. se sídlem Babice 295, IČ 255 07 940 na dobu určitou a to na dobu jednoho roku počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli stavby "II/405 Příseka-Brtnice" krajem Vysočina za cenu stanovenou v souladu s Výměrem MF č. 01/2008 ze dne 29. 11. 2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, tj. za 7,- Kč/m2/rok.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 11. 9. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz