Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-02

RK-15-2008-02.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-15-2008-02
NázevVeřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
Zpracoval M. Šulc, J. Lukáš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál obsahuje informaci o zadání veřejných zakázek členem rady kraje.
Odbor majetkový zrealizoval v souladu s "Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina" na základě Výzvy k podání nabídky, seznamu oslovených zájemců a jmenování hodnotící komise schválených Miroslavem Houškou, členem rady kraje pro oblast financí a majetku, zadávací řízení na veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akce:
* ÚSP Ledeč nad Sáz. - Oprava EPS a odstranění požárních závad
* ČZA Humpolec - Rekonstrukce vytápění dílen Světlá n. Sáz.
* Domov pro seniory Havlíčkův Brod - ČOV a Lapol Břevnice
* Dětský domov Senožaty - Oprava oken a fasády
* Odborné učiliště a Praktická škola Černovice - oprava oken a fasády
* Střední škola Pelhřimov- oprava soc. zařízení jídelna
Akce jsou kryty finančními prostředky z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2008 a jsou uvedeny v přílohách M1 rozepisující položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství a M2 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických organizacích na kapitole Nemovitý majetek.
Návrh řešení Na základě posouzení a vyhodnocení jednotlivých nabídek hodnotící komise vyhodnotila jako nejvhodnější nabídky z důvodu nejnižších nabídkových cen na jednotlivé akce takto :
* ÚSP Ledeč nad Sáz. - Oprava EPS a odstranění požárních závad
KELCOM Havlíčkův Brod spol. s r.o., Kyjovská 1962, 580 01 Havlíčkův Brod s nabídkovou cenou 1.109.767,- Kč bez DPH /celkem 6 nabídek, hodnoceno 5 nabídek/
* ČZA Humpolec - Rekonstrukce vytápění dílen Světlá n. Sáz.
TERMGAS s.r.o., Termesivy 40, 580 01 Havlíčkův Brod s nabídkovou cenou 1.600.964,- Kč bez DPH /celkem 4 nabídky, hodnoceny 4 nabídky/
* Domov pro seniory Havlíčkův Brod - ČOV a Lapol Břevnice
STAVOKOMP SERVICE s.r.o., Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův Brod s nabídkovou cenou 1.066.503,- Kč bez DPH /celkem 6 nabídek, hodnoceno 6 nabídek/
* Dětský domov Senožaty - Oprava oken a fasády
STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 586 01 Humpolec s nabídkovou cenou 1 525 649,- Kč bez DPH /celkem 5 nabídek, hodnoceny 4 nabídky/
* Odborné učiliště a Praktická škola Černovice - oprava oken a fasády
STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 586 01 Humpolec s nabídkovou cenou 1 529 371,- Kč bez DPH /celkem 5 nabídek, hodnoceny 4 nabídky/
* Střední škola Pelhřimov- oprava soc. zařízení jídelna
AGOS stavební a.s. Pelhřimov, Tomáše ze Štítného 634, 393 56 Pelhřimov s nabídkovou cenou 749 254,- Kč bez DPH /celkem 4 nabídky, hodnoceny 4 nabídky/

Délka záruky na jakost díla, termín zhotovení díla a další obchodní podmínky byly pevně stanoveny ve Výzvách k podání nabídky. Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít s těmito firmami smlouvu o dílo. Miroslav Houška, člen rady kraje pro oblast financí a majetku rozhodl o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce dle výsledků hodnocení a doporučení komise
Pořadí dalších nabídek je uvedeno v Zápisech o posouzení a hodnocení nabídek.
Podle Čl. 2 odst. (6) "Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina" je o rozhodnutí informována rada kraje na svém nejbližším zasedání.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí člena rady kraje pro oblast financí a majetku Miroslava Houšky o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce na akce těmto dodavatelům:
* ÚSP Ledeč nad Sáz. - Oprava EPS a odstranění požárních závad
KELCOM Havlíčkův Brod spol. s r. o., Kyjovská 1962, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 49812700;
* ČZA Humpolec - Rekonstrukce vytápění dílen Světlá n. Sáz.
TERMGAS s. r. o., Termesivy 40, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 26007967;
* Domov pro seniory Havlíčkův Brod - ČOV a Lapol Břevnice
STAVOKOMP SERVICE s. r. o., Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 25274368;
* Dětský domov Senožaty - Oprava oken a fasády
STATUS stavební a. s., Nádražní 998, 586 01 Humpolec, IČ 46679120;
* Odborné učiliště a Praktická škola Černovice - oprava oken a fasády
STATUS stavební a. s., Nádražní 998, 586 01 Humpolec, IČ 46679120;
* Střední škola Pelhřimov- oprava soc. zařízení jídelna
AGOS stavební a. s. Pelhřimov, Tomáše ze Štítného 634, 393 56 Pelhřimov, IČ 46679626.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 6. května 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz