Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 13/2007, které se bude konat dne 10.04.2007 v 8:30 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení
2. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
    (8:35 8:40, P. Kolář, RK-13-2007-02)
3. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
    (8:40 8:45, P. Kolář, RK-13-2007-03)
4. Severojižní propojení kraje Vysočina, informace o přímém zadání veřejné zakázky a o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo
    (8:45 8:50, P. Kolář, RK-13-2007-04)
5. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
    (8:50 8:55, P. Kolář, RK-13-2007-05)
6. Soutěž stavba Vysočiny, návrh na přihlášení staveb do soutěže
    (8:55 9:00, P. Kolář, RK-13-2007-06)
7. Zrušení věcných břemen v k. ú. Oslavice
    (9:00 9:05, P. Kolář, RK-13-2007-07)
8. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-13-2007-08)
9. Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu "III/4065 Třešť - ul. Čenkovská"
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-13-2007-09)
10. Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí - k. ú. a obec Pelhřimov
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-13-2007-10)
11. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-13-2007-11)
12. Návrh na finanční podporu kraje připojení dálničních oddělení policie do sítě Ředitelství silnic a dálnic ČR
    (9:25 9:30, M. Kalivoda, RK-13-2007-12)
13. Návrh nařízení rady kraje, kterým se mění nařízení č. 2/2006 k vydání požárního poplachového plánu kraje
    (9:30 9:35, M. Kalivoda, RK-13-2007-13)
14. Návštěva vedoucích pracovníků z Úřadu Nitranského samosprávného kraje (Slovensko) v kraji Vysočina
    (9:35 9:40, M. Kalivoda, RK-13-2007-14)
15. FOND VYSOČINY - porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu FV 006/91/05
    (9:40 9:45, M. Kalivoda, RK-13-2007-15)
16. FOND VYSOČINY - nedodržení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu FV 022/119/05
    (9:45 9:50, M. Kalivoda, RK-13-2007-16)
17. Návrh rozpočtového opatření - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro projekt kraje Vysočina "Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina"
    (9:50 9:55, M. Černý, RK-13-2007-17)
18. Větrný zámek na Křemešníku - nabídka na odkoupení objektu do majetku kraje Vysočina
    (9:55 10:00, H. Kubíček, RK-13-2007-18)
19. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce s úřadem Regionální rady
    (10:00 10:05, E. Šarapatková, RK-13-2007-19)
20. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
    (10:05 10:10, V. Švarcová, RK-13-2007-20)
21. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
    (10:10 10:15, V. Švarcová, RK-13-2007-21)
22. Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín
    (10:15 10:20, Z. Ludvík, RK-13-2007-22)
23. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
    (10:20 10:25, Z. Ludvík, RK-13-2007-23)
24. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací kapitoly Školství - schválení výsledku hospodaření za rok 2006
    (10:25 10:30, Z. Ludvík, RK-13-2007-24)
25. Zpráva o stavu vyúčtování za zrušené příspěvkové organizace Školní statek Jihlava, Školní statek Havlíčkův Brod a Školní statek Třebíč k datu 31. 12. 2006 a informace o přiměřeném vypořádání v penězích za akcie zaniklé společnosti Agroslužby Havlíčkův Bro
    (10:30 10:35, Z. Ludvík, RK-13-2007-25)
26. Grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - úprava dokumentace
    (10:35 10:40, Z. Ludvík, RK-13-2007-26)
27. Grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 - úprava dokumentace
    (10:40 10:45, Z. Ludvík, RK-13-2007-27)
28. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
    (10:45 10:50, Z. Ludvík, RK-13-2007-28)
29. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
    (10:50 10:55, Z. Ludvík, RK-13-2007-29)
30. Navýšení počtu zaměstnanců kraje
    (10:55 11:00, S. Zikmundová, RK-13-2007-30)
31. Volba člena Dopravní komise Rady kraje Vysočina
    (11:00 11:05, V. Kodet, RK-13-2007-31)
32. Zrušení usnesení zastupitelstva kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
    (11:05 11:10, M. Vystrčil, RK-13-2007-32)
33. Návrh zpracování Analytické části dokumentu Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 - 2010 a doporučení opatření pro Akční plán dokumentu Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 - 2010
    (11:10 11:15, J. Vondráček, RK-13-2007-33)
34. Rozprava členů rady


Miloš VYSTRČIL v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz