Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-26

RK-13-2007-26.doc  RK-13-2007-26pr1.doc  RK-13-2007-26pr2.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-13-2007-26
NázevGrantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - úprava dokumentace
Zpracoval J. Zikánová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je nositelem grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci Opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.
Pro realizaci grantového schématu je závazný Operační manuál Konečného příjemce, který byl schválen zastupitelstvem kraje dne 15. 2. 2005. Znění usnesení o schválení Operačního manuálu zastupitelstvem kraje včetně usnesení o schválení formálních změn radou kraje je uvedeno v materiálu RK-13-2007-26, př. 2.
Vzhledem k nově vzniklému oddělení grantových programů Odboru školství, mládeže a sportu dochází ke změně gestora grantového schématu, a to z oddělení koncepce vzdělávání na oddělení grantových programů. Tuto změnu je nutné zohlednit v Operačním manuálu.
V souvislosti s aktualizací Příručky pro příjemce podpory z OP RLZ a dalších dokumentů vydávaných řídícím orgánem je potřebné aktualizovat také Operační manuál. Všechny výše uvedené změny v Operačním manuálu jsou formálního charakteru.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje schválit formální změny v Operačním manuálu Konečného příjemce dle materiálu RK-13-2007-26, př. 1. Změny jsou v dokumentu vystínovány.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
formální změny v Operačním manuálu Konečného příjemce pro Operační program Rozvoj lidských zdrojů dle materiálu RK-13-2007-26, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 30. 4. 2007 zaslat aktualizovaný Operační manuál řídícímu orgánu
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz