Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 28/2008 - 15.09.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Pronájem pozemků v k. ú. Pávov, k. ú. Bedřichov u Jihlavy, k. ú. Jihlava a v k. ú. Heroltice u Jihlavy
03Veřejné zakázky na úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
04Zřízení věcného břemene v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
05Smlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
06Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
07Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
08Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
09Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
10Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na podporu akce Den s paralympioniky
11Memorandum o partnerství a vzájemné spolupráci mezi krajem Vysočina a Ústavem biologie obratlovců Akademie věd České republiky, v.v.i.
12Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekty technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
13Fond Vysočiny - projekt FV 030/182/07
14Fond Vysočiny - projekt FV 002/182/07
15Krajská knihovna Vysočiny - záměr zajištění činností organizační složky Veřejné knihovny Havlíčkův Brod
16Krajská knihovna Vysočiny - návrh na řešení zástupu ředitelky organizace
17Dodatek č. 136/2008/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008
18Přihlášení projektu Portál strategického řízení úřadu do soutěže Chytrý úřad 2008
19Grantové schéma 3.2 SROP - vrácení části veřejné finanční podpory
20Dohoda o vzájemné spolupráci při propagaci mezi krajem Vysočina a Ministerstvem životního prostředí ČR - projekt Sběrné nádoby do veřejných institucí, zejména do školských zařízení
21Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 1. pololetí 2008
22Návrh rozpočtového opatření - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti od úřadů práce za 1. pololetí 2008
23Pronájem movitého majetku ve Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
24Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2008
25Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí příspěvku na provoz Základní umělecké škole, Ledeč nad Sázavou, Na Mizerově 82
26Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského projektu
27Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - vzdělávací program EU Study Visits for Educations Specialists
28Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro Střední školu stavební Jihlava
29Vzdání se funkce ředitele Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
30Stanovení platu ředitelky Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
31Zapojení Vysočina Education do projektů pro OP VK
32Veřejná zakázka Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov - dodávka zdravotnické technologie
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - navýšení finančních prostředků na sběr a svoz nebezpečného odpadu - nepoužitelných léčiv
34Návrh rozpočtového opatření - dotace na realizaci zdravotnických vzdělávacích projektů pro rok 2008
35Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2008 u Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
36Informace o spuštění Sociálního portálu kraje Vysočina
37Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2008 včetně návrhu rozpočtového opatření
38Změna investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2008
39Změna investičního plánu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na rok 2008
40Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - pořádání konference Pelhřimovské chirurgické dny pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
41Vyřazení movitého majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
42Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - pořádání kongresu Role sestry v diagnostice a léčbě neurologických onemocnění pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
43Veřejná zakázka Pečovatelská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná, pasivní a aktivní antidekubitní matrace pro příspěvkové organizace kraje Vysočina - výzva, zadávací dokumentace, smlouva o centralizovaném zadávání, hodnotící komise
44Záměr financování pečovatelské služby pro rok 2009 z prostředků kraje a MPSV
45Návrh na vydání Zásad územního rozvoje kraje Vysočina opatřením obecné povahy
46Strategický cíl M2 - Získáme titul Podnik podporující zdraví 2. stupně
47Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Michalu Šiškovi (reprezentant ČR na Ironman World Championship)
48Veřejná zakázka malého rozsahu Prověření hospodaření v Nemocnici Třebíč - návrh na provedení rozpočtového opatření
49Schválení formálních úprav Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz