Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-15

RK-13-2007-15.doc  RK-13-2007-15pr1.tif  RK-13-2007-15pr3.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-13-2007-15
NázevFOND VYSOČINY - porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu FV 006/91/05
Zpracoval J. Murárik
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuOdbor kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina provedl následnou veřejnosprávní kontrolu použití veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny poskytnuté občanskému sdružení CIRCLE OF LIFE se sídlem Koněšín, kontaktní adresa 675 02 Koněšín 24 (dále jen "příjemce"). Veřejná finanční podpora ve výši 381 000 Kč byla příjemci poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí podpory č. FV 006/91/05 ze dne 1. 3. 2005 (dále jen "smlouva"). Smlouva je obsahem materiálu RK-13-2007-15, př. 1.
Celkové náklady na realizaci projektu dle smlouvy měly činit 3 961 314 Kč. Výše podpory měla činit 9,62 % z celkových nákladů tj. 381 000 Kč, a vlastní podíl příjemce podpory měl být ve výši 90,38 % tj. 3 580 314 Kč.
Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že náklady ve výši 2 881 678,78 Kč z vlastního podílu příjemce byly realizovány v souladu se smlouvou. Dále bylo zjištěno, že příjemce do vlastního podílu nákladů zahrnul také náklady ve výši 698 688,22 Kč nerealizované v souladu se smlouvou. Jednalo se o náklady realizované před stanoveným začátkem doby realizace projektu, náklady uhrazené až po stanoveném termínu ukončení realizace projektu a náklady na vlastní daň. Protokol č. 09/FV/2006 o výsledku veřejnosprávní kontroly je uveden v materiálu RK-13-2007-15, př. 2. Tím příjemce podpory nedodržel ust. čl. III. bod 1) s a článek V. písm. e), h) a m) smlouvy.
Celkové skutečné náklady realizované v souladu se smlouvou činily 3 262 678,78 Kč. Poskytnutá podpora ve výši 381 000 Kč tak představovala 11,68 % z celkových skutečných nákladů realizovaných v souladu se smlouvou a skutečné náklady hrazené z vlastních zdrojů příjemce představovaly 88,32 % z celkových skutečných nákladů. Příjemce tímto postupem nedodržel článek V. písm. a) smlouvy: "Uhradit 90,38 % celkových nákladů projektu ...".
Dle ustanovení článku IV. bod 2) smlouvy měla být poskytnuta veřejná finanční podpora ve výši 313 870 Kč, tedy o 67 130 Kč nižší.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana odpovědný za realizaci grantového programu "Protidrogová prevence a léčba 2004-2005" dle usnesení č. 0351/05/2004/ZK na základě oznámení o kontrolním zjištění ze dne 7. 3. 2007, jako věcně příslušný odbor, zpracoval pro radu kraje návrh na řešení porušení závazků vyplývajících ze smlouvy.
Ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 smlouvy má kraj právo od příjemce požadovat ve lhůtě, kterou stanoví, poskytnuté peněžní prostředky (nebo jejich část) vrátit. Pokud příjemce podpory ve stanovené lhůtě požadované prostředky nevrátí, považují se za prostředky zadržené dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce podpory je v takovém případě povinen zaplatit penále ve výši odpovídající 1 ‰ (jedno promile) zadržovaných prostředků za každý den prodlení.
Odbor sekretariátu hejtman navrhuje radě kraje uložit příjemci odvod ve výši 67 130 Kč na účet kraje - Fond Vysočiny.
Návrh na uložení penále bude radě kraje předložen v souladu s § 63 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, po provedení odvodu neoprávněně použitých prostředků.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.
Odbor kontroly souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
občanskému sdružení CIRCLE OF LIFE se sídlem Koněšín, kontaktní adresa 675 02 Koněšín 24, IČ 65761758 odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 67 130 Kč dle materiálu RK-13-2007-15, př. 3.
Odpovědnost OSH
Termín 10. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz