Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-10

RK-13-2007-10.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-13-2007-10
NázevZveřejnění záměru prodeje nemovitostí - k. ú. a obec Pelhřimov
ZpracovalJ. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNa OM se obrátil odbor školství, mládeže a sportu s podnětem prodat nemovitosti areálu domova mládeže v Pelhřimově, U Agrostroje 900. Nemovitosti jsou ve správě Střední školy Pelhřimov, Friedova 1469, Pelhřimov. Konkrétně se jedná o budovu č.p. 900 stojící na pozemku par. č. 2673/11, pozemek par. č. 2673/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 528 m2 a pozemek par. č. 2673/73 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3077 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov.
OŠMS ve svém podnětu uvádí, že k 1. 9. 2007 bude uvolněna budova domova mládeže a pro školu i odvětvový odbor se uvedené nemovitosti stanou nepotřebnými a z důvodu úspory finančních nákladů je dle jejich názoru třeba přistoupit k prodeji.
Uvedené nemovitosti získal kraj Vysočina na základě Rozhodnutí MŠMT ČR 24 320/2001 ze dne 25. 9 2001 vydaného v souladu se zákonem č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Zřizovací listinou byly mimo jiné i tyto nemovitosti svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Střední škola Pelhřimov (dříve Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště).
Katastrální úřad pro Vysočinu, katastrální pracoviště Pelhřimov vede výše uvedené nemovitosti na LV 509 pro k. ú. a obec Pelhřimov.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že OŠMS předpokládá realizaci prodeje v co nejkratší době, navrhuje OM již nyní zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr prodeje. OM zajistí pro budoucí prodej vyhotovení znaleckého posudku o ceně jak úřední, tak obvyklé. Na základě těchto podkladů bude radě kraje předložen materiál, kterým by mělo být rozhodnuto jakou formou budou nemovitosti prodány. OM předpokládá, že se bude jednat o výběrové řízení "na určení pořadí", popř. o prodej formou obálkové metody.
Usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr prodeje nemovitostí na úřední desce.
StanoviskaOdbor školství, mládeže a sportu dal podnět k jednání směřujícímu k prodeji nemovitostí domova mládeže v Pelhřimově na ul. U Agrostroje.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr prodat budovu č.p. 900 stojící na pozemku par. č. 2673/11, pozemek par. č. 2673/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 528 m2 a pozemek par. č. 2673/73 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3077 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín-- duben 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz