Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-07

RK-13-2007-07.doc  RK-13-2007-07pr1.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-13-2007-07
NázevZrušení věcných břemen v k. ú. Oslavice
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy stavby silnice II/360 Velké Meziříčí - obchvat, 2. a 3. stavba odkoupil od společnosti SILVACO, a.s. pozemky, vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 2467/7, par. č. 2467/9, par. č. 2467/10, par. č. 2467/11 a par. č. 2598 v k. ú. Oslavice. Všechny výše uvedené parcely byly odděleny geometrickým plánem z původního pozemku par. č. 2467/2, ve prospěch kterého byla na základě smluv o zřízení věcného břemene zřízena věcná břemena. Rozdělením původní parcely přešla výše uvedená věcná břemena i na nově vzniklé pozemky ve vlastnictví kraje Vysočina.
Návrh řešení V současné době se na odbor majetkový obrátil povinný ze smluv o zřízení věcného břemene a vlastník pozemků zatížených věcným břemenem P & L, spol. s r.o. s žádostí o uzavření smlouvy o zrušení věcných břemen. Vzhledem k tomu, že předmětná věcná břemena byla zřízena pro potřeby původního vlastníka pozemků a sousedního areálu firmy SILVACO, a.s. jsou pro kraj Vysočina, jako současného vlastníka pozemků, zcela nepotřebná. Z výše uvedeného důvodu navrhuje odbor majetkový radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o zrušení věcných břemen dle materiálu RK-13-2007-07, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zrušení věcných břemen s povinným P & L, spol. s r.o. pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-13-2007-07, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz