Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-04

RK-13-2007-04.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-13-2007-04
NázevSeverojižní propojení kraje Vysočina, informace o přímém zadání veřejné zakázky a o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuOdbor majetkový zadal v červenci a následně v říjnu roku 2006 vypracování technických studií, dokumentací pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení na akci "Severojižní propojení kraje Vysočina". První projektové dokumentace byly zadány ještě před novelizací zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, která zahrnula dopravní stavby (silnice II. a III. třídy) do režimu podléhajícímu Oznámení ve Zjišťovacím řízení, kde se určí zda je nutná EIA. Projektové dokumentace, zadané dodatečně musely být zadány stejnou formou jako původní veřejná zakázka. Z toho důvodu nebylo součástí předmětu plnění zpracování podkladů pro podání Oznámení ke Zjišťovacímu řízení. Odbor majetkový navrhl v souladu s Čl. 2 odst. (6) Pravidel Rady kraje pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina náměstkovi hejtmana Václavu Kodetovi rozhodnout o přímém zadání veřejné zakázky Severojižní propojení kraje Vysočina - 2 spočívající ve vypracování podkladů pro oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2004 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí - EIA.
Václav Kodet o zadání veřejné zakázky rozhodl dne 26. 2. 2007.
Návrh řešení Na výše uvedené dopracování podkladů na akci "Severojižní propojení kraje Vysočina" byl uzavřen v návaznosti na rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky dne 26. února 2007 dodatek č 1 ke smlouvě o dílo ve výši 583 000,- Kč bez DPH s firmou DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5, Ostrava. Cena byla stanovena na základě předložené nabídky porovnáním s cenami obvyklými v místě plnění a s cenami srovnatelných projektových dokumentací.
Podle Čl. 3 odst. (12), Pravidel Rady kraje pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina, rozhodnutí o uzavření dodatku smlouvy v průběhu plnění veřejné zakázky přísluší hejtmanovi, náměstkovi hejtmana nebo gesčnímu radnímu. O rozhodnutí bude informována rada kraje na nejbližším zasedání.
Finanční krytí dodatečně objednaných prací je zajištěno financováním projektu Severojižního propojení kraje Vysočina v rámci programu INTEREG IIIA.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí náměstka hejtmana Václava Kodeta o přímém zadání veřejné zakázky "Severojižní propojení kraje Vysočina - 2" a o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci "Severojižní propojení kraje Vysočina" s dodavatelem DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5, Ostrava.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. dubna 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz