Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2007-03

RK-06-2007-03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-06-2007-03
NázevDarování pozemků zastavěných chodníky v k. ú. a obci Pikárec
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkové vyrovnání pozemků, zastavěných chodníky s bezbariérovými přístupy z pěší zóny do silnic II/360 a III/36043 (dále jen "chodníky").
Kraj Vysočina je na základě zákona 157/2000 Sb. a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 vlastníkem pozemků par. č. 842-ost. plocha, silnice o výměře 19 142 m2 a 826-ost. plocha, silnice o výměře 16 599 m2, oba v k. ú. a obci Pikárec.
Obec Pikárec vystavěla na základě usnesení 0516/15/2004/RK ze dne 27. 4. 2004 na pozemku par. č. 842 v k. ú. a obci Pikárec chodníky. Po dokončení stavby nechala obec na vlastní náklady zaměřit chodníky geometrickým plánem č. 168-164/2004. Tímto zaměřením bylo zjištěno, že chodník mimo plán zasahuje výměrou 2 m2 i do pozemku par. č. 826 v témže k. ú. a obci.
Tento geometrický plán oddělil z pozemku par. č. 842 v k. ú. a obci Pikárec nově pozemky zastavěné chodníkem s druhem pozemku a využitím "ostatní plocha, ostatní komunikace" par. č. 842/5 o výměře 413 m2, par. č. 842/13 o výměře 18 m2, par. č. 842/14 o výměře 12 m2, par. č. 842/18 o výměře 410 m2, par. č. 842/20 o výměře 18 m2, par. č. 842/26 o výměře 155 m2, par. č. 842/32 o výměře 26 m2 a par. č. 842/38 o výměře 129 m2. Z pozemku par. č. 826-ost. plocha, silnice o výměře 16 599 m2 odměřil díl "f" o výměře 2 m2 a spolu s nově odděleným dílem "g" pozemku par. č. 842 o výměře 45 m2 ho sloučil do nového pozemku par. č. 842/17-ost. plocha, ostatní komunikace o výměře 47 m2.
Usnesení 0516/15/2004/RK neřešilo zástavbu pozemku par. č. 826 v k. ú. a obci Pikárec.
Návrh řešení Protože zastavění dílu "f" o výměře 2 m2 pozemku ve vlastnictví kraje Vysočina par. č. 826 v k. a obci Pikárec bylo zjištěno až po zaměření stavby geometrickým plánem a došlo k němu nepřesností při stavebních pracech, doporučuje odbor majetkový radě kraje rozhodnout zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěné části tohoto pozemku.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěné části pozemku par. č. 826 v k. ú. a obci Pikárec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Pikárec, a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně převést z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Pikárec geometrickým plánem č. 168-164/2004 nově vytvořené pozemky, všechny ostatní plocha ostatní komunikace par. č. 842/5 o výměře 413 m2, par. č. 842/13 o výměře 18 m2, par. č. 842/14 o výměře 12 m2, par. č. 842/18 o výměře 410 m2, par. č. 842/20 o výměře 18 m2, par. č. 842/26 o výměře 155 m2, par. č. 842/32 o výměře 26 m2 a par. č. 842/38 o výměře 129 m2 a par. č. 842/17-ost. plocha, ostatní komunikace o výměře 47 m2.
StanoviskaRada kraje usnesením 0516/15/2004/RK souhlasila se stavbou bezbariérových přístupů z pěší zóny do silnic II/360 a III/36043 na pozemku par. č. 842 v k. ú. a obci Pikárec, schválila zveřejnění záměru darovat touto stavbou zastavěné části pozemku par. č. 842 v k. ú. a obci Pikárec obci Pikárec.
Souhlasné vyjádření SÚS Žďár nad Sázavou ze dne 26. 4. 2004.
Souhlasné stanovisko ODSH ze dne 31. 1. 2007.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěné částí pozemku par. č. 826 v k. ú. a obci Pikárec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Pikárec;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky, vzniklé dle geometrického plánu 168-164/2004, par. č. 842/5 o výměře 413 m2, par. č. 842/13 o výměře 18 m2, par. č. 842/14 o výměře 12 m2, par. č. 842/18 o výměře 410 m2, par. č. 842/20 o výměře 18 m2, par. č. 842/26 o výměře 155 m2, par. č. 842/32 o výměře 26 m2 a par. č. 842/38 o výměře 129 m2 a par. č. 842/17 o výměře 47 m2, všechny "ostatní plocha ostatní komunikace", z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Pikárec.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. května 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz