Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-49

RK-04-2007-49.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-04-2007-49
NázevZařazení nové akce "Střední průmyslová škola Třebíč - oprava havárie střechy domova mládeže" do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval E. Jozífek
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuV noci z 18. 1. na 19. 1. 2007 bylo území kraje Vysočina postiženo vichřicí. V několika případech došlo k poškození nemovitého majetku kraje Vysočina.
Střední průmyslová škola v Třebíč - poškození střechy objektu domova mládeže v ulici manž. Curieových v celé ploše. Jedná se o plochou střechu se zateplením a folií v celkové výměře 650 m2. Nutné opravy - po demontáži všech zničených částí bude nutná výměna cca 250 m2 folie, výměna části tepelné izolace, osazení nových klempířských prvků, montáž nových ventilačních hlavic a doplňků střechy. Práce provádí na základě výzvy OM firma Global, spol. s r.o., z Jihlavy.
Střecha je aktuálně z větší části opravena, po dodání budou doplněny ventilační hlavice a obnoveno přitížení střechy betonovou dlažbou.
Předpokládané náklady jsou 600 tis. Kč.
Návrh řešení Vzhledem k havarijnímu stavu byly neprodleně zahájeny zabezpečovací a opravné práce tak, aby byly minimalizovány další škody na majetku kraje. Na základě ustanovení čl. 2, odst. 6 "Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina" rozhodl Miroslav Houška, člen rady kraje pro oblast financí a majetku, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce. Jedná se o krajně naléhavý případ - o havarijní situaci, kterou zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani ji nemohl předvídat.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zařadit novou stavební akci do rozpočtu kraje Vysočina, schválit rozpočtové opatření k zajištění finančního krytí akce a vzít na vědomí rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s provedením rozpočtového opatření dle návrhu usnesení. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 30 000 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci "Střední průmyslová škola Třebíč - oprava havárie střechy domova mládeže" do přílohy M1 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007;

schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, § 3122 Střední odborné školy, akce "Střední průmyslová škola Třebíč - oprava havárie střechy domova mládeže" (běžné výdaje) o částku 600 tis. Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku;
bere na vědomí
rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci "Střední průmyslová škola Třebíč - oprava havárie střechy domova mládeže" dodavateli Global, spol. s r.o., se sídlem Jihlava, Znojemská 80, PSČ 58601, IČ 47909668.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 23. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz