Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 4/2007, které se bude konat dne 23.01.2007 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2007
2. Návrh na provedení rozpočtového opatření podpora Krajského sportovního centra mládeže v plavání
    (9:05 9:10, Z. Ludvík, RK-04-2007-02)
3. Celorepubliková soutěž Zlaté srdce
    (9:10 9:15, Z. Ludvík, RK-04-2007-03)
4. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
    (9:15 9:20, Z. Ludvík, RK-04-2007-04)
5. Informace o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na stavební práce na stavbu "III/15245 Dalešice - most"
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-04-2007-05)
6. Nabytí pozemků pod stavbou "II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403 - 008"
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-04-2007-06)
7. Uzavření nájemní smlouvy na pozemek v k.ú. Střítež u Jihlavy
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-04-2007-07)
8. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Lidmaň
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-04-2007-08)
9. Záměr vyřazení části silnice III/3791 a silnice III/3791a ze silniční sítě
    (9:40 9:45, P. Kolář, RK-04-2007-09)
10. Stavba chodníku v k. ú. a obci Senožaty
    (9:45 9:50, P. Kolář, RK-04-2007-10)
11. Návrh budoucího bezúplatného nabytí úseku silnice I/34
    (9:50 9:55, P. Kolář, RK-04-2007-11)
12. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice", změna ceny nabývaných nemovitostí a způsobu nabytí
    (9:55 10:00, P. Kolář, RK-04-2007-12)
13. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na stavbu "II/129 Cetoraz - most"
    (10:00 10:05, P. Kolář, RK-04-2007-13)
14. Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu "Silnice II/112, rekonstrukce ulice Rynárecké v Pelhřimově"
    (10:05 10:10, P. Kolář, RK-04-2007-14)
15. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
    (10:10 10:15, P. Kolář, RK-04-2007-15)
16. Uzavření nepojmenované smlouvy mezi Vysočinou a E.ON Distribuce, a.s.
    (10:15 10:20, M. Kolář, RK-04-2007-16)
17. II/360 obchvat obce Oslavičky, návrh na zařazení akce do přílohy M4
    (10:20 10:25, P. Kolář, RK-04-2007-17)
18. II/406 Salavice, II/639 Batelov, investiční záměry na úpravu křižovatek
    (10:25 10:30, P. Kolář, RK-04-2007-18)
19. Majetkoprávní příprava stavby "III/3507 Havlíčkova Borová"
    (10:30 10:35, P. Kolář, RK-04-2007-19)
20. Informace o stavbě II/130 Koberovice - rekonstrukce mostu ev. č. 130-010 a o uzavření dodatků č. 1, 2 a 3 smlouvy o dílo na stavební práce na tuto stavbu
    (10:35 10:40, P. Kolář, RK-04-2007-20)
21. Veřejná zakázka na služby "Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina - dokumentace stavby"
    (10:40 10:45, P. Kolář, RK-04-2007-21)
22. Spolupráce mezi krajem Vysočina a obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace Programu obnovy venkova Vysočiny
    (10:45 10:50, M. Černý, RK-04-2007-22)
23. Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013
    (10:50 10:55, M. Černý, RK-04-2007-23)
24. Fond Vysočiny - grantový program "Diagnóza památek"
    (10:55 11:00, H. Kubíček, RK-04-2007-24)
25. Dohoda o spolupráci na mezinárodním projektu Peardrop s agenturou EPMA
    (11:00 11:05, P. Pavlinec, RK-04-2007-25)
26. FOND VYSOČINY - grantový program Metropolitní sítě VII - 2007
    (11:05 11:10, P. Pavlinec, RK-04-2007-26)
27. Organizační řád - dodatek č. 4 Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
    (11:10 11:15, V. Švarcová, RK-04-2007-27)
28. Delegace zástupce zřizovatele do hodnotící komise
    (11:15 11:20, V. Švarcová, RK-04-2007-28)
29. Zrušení usnesení zastupitelstva kraje
    (11:20 11:25, M. Kalivoda, RK-04-2007-29)
30. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Věžná o finanční pomoc po povodni ze dne 26. června 2006
    (11:25 11:30, M. Kalivoda, RK-04-2007-30)
31. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost o dotaci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Jihlava
    (11:30 11:35, M. Kalivoda, RK-04-2007-31)
32. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
    (11:35 11:40, M. Kalivoda, RK-04-2007-32)
33. Poskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
    (11:40 11:45, M. Kalivoda, RK-04-2007-33)
34. Poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
    (11:45 11:50, M. Kalivoda, RK-04-2007-34)
35. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 2. pololetí roku 2006
    (11:50 11:55, M. Kalivoda, RK-04-2007-35)
36. Návrh na schválení Pracovního programu na roky 2006 - 2009 jako součásti dohody o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousko a krajem Vysočina
    (11:55 12:00, M. Kalivoda, RK-04-2007-36)
37. Plán činnosti Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina na rok 2007
    (12:00 12:05, M. Černá, RK-04-2007-37)
38. FOND VYSOČINY - Grantový program "Systém sběru a třídění odpadů 2007" na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu
    (13:05 13:10, P. Hájek, RK-04-2007-38)
39. Poskytnutí dotací na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů)
    (13:10 13:15, I. Rohovský, RK-04-2007-39)
40. Fond Vysočiny - Grantový program "Čistá voda 2007"
    (13:15 13:20, I. Rohovský, RK-04-2007-40)
41. Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny
    (13:20 13:25, I. Rohovský, RK-04-2007-41)
42. Prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Želetava" Obci Želetava
    (13:25 13:30, I. Rohovský, RK-04-2007-42)
43. Darování veřejného osvětlení do vlastnictví města Třebíč a návrh na provedení rozpočtového opatření
    (13:30 13:35, P. Kolář, RK-04-2007-43)
44. Rozprava členů rady


Miloš VYSTRČIL v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz