Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-36

RK-04-2007-36.doc  RK-04-2007-36pr1.doc  RK-04-2007-36pr1upr1.doc  RK-04-2007-36pr2.doc  RK-04-2007-36pr3.doc  RK-04-2007-36pr4.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-04-2007-36
NázevNávrh na schválení Pracovního programu na roky 2006 - 2009 jako součásti dohody o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousko a krajem Vysočina
Zpracoval L. Seidl
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuMezi krajem Vysočina a zemí Dolní Rakousko existuje dohoda o spolupráci. Tato dohoda tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu. Na dohodu navazuje pracovní program. Obsahově téměř totožnou dohodu o spolupráci mají s Dolním Rakouskem podepsány i kraje Jihočeský a Jihomoravský. Tyto dohody byly bilaterálně podepsány představiteli krajů 5. září 2002 ve Znojmě.
Dohody mají pouze rámcový charakter a předpokládají, že konkrétní spolupráce bude probíhat na základě tzv. Pracovního programu (dále jen PP), sestavovaném zpravidla na období 2-3 roky, kde jsou jednotlivě zpracována důležitá bilaterální témata všech 3 českých krajů a země Dolní Rakousko.
Rada kraje byla informována materiálem RK-27-2005-34 o návrhu kroků vedoucích k aktualizaci PP, protože končila platnost PP na roky 2004-2005 (původní znění PP na roky 2004 -2005 tvoří přílohu RK-04-2007-36, př. 2.). Návrh byl radou kraje vzat na vědomí usnesením č. 1143/27/2005/RK. Odbor sekretariátu hejtmana postupoval dle navrženého řešení, které spočívalo ve zjišťování aktivit, postřehů a zkušeností, za uplynulé 2 roky u vedoucích odborných skupin a vedoucích odborů a oddělení KrÚ. Výsledný materiál s názvem Souhrnná zpráva pro jednání o aktualizaci Pracovního programu byl projednáván radou RK-33-2005-36 a vzat na vědomí usnesením č. 1373/33/2005/RK. Souhrnná zpráva tvoří přílohu RK-04-2007-36, př. 4.
Návrh řešení V předkládané verzi aktualizovaného PP na roky 2006 - 2009 jsou zapracovány připomínky ze Souhrnné zprávy. Aktualizace PP probíhala e-mailovou formou mezi úředníky zodpovědnými za zahraniční vztahy zúčastněných krajů. Připomínky k původní verzi PP se zasílaly na Dolnorakouský úřad zemské vlády, který je zapracoval a následně rozeslal zpět ke korektuře kontaktním osobám ostatních stran.
V průběhu finalizace konečného textu se ke všem zásadním změnám měli možnost vyjádřit zodpovědní koordinátoři jednotlivých oblastí spolupráce. PP rovněž obsahuje aktuální seznam zodpovědných koordinátorů pro jednotlivé oblasti spolupráce všech 4 stran.
Důležité změny aktualizovaného PP:
o rozšíření oblastí spolupráce oproti původní verzi o oblast Informační technologie
o rozdělení původního tématu věda, kultura, výchova, mládež na 2 samostatné oblasti věda a kultura a vzdělávání, výchova, mládež, rodina a sport
o obsahově největší změny jsou v oblasti ochrana před katastrofami a záchranná služba, územní plánování a rozvoj regionů, regionální management, obnova vesnic a měst a regionální politika EU, evropská územní spolupráce, Euregiony.
Konečné znění aktualizovaného PP na roky 2006 - 2009 tvoří přílohu materiálu
RK-04-2007-36, př. 1. a je předkládáno Radě kraje Vysočina ke konečnému schválení. Následně bude na základě dohody všech zainteresovaných stran stanoven termín, místo a forma podpisu aktualizovaného PP.
Předkládaná verze byla schválena Radou Jihočeského kraje dne 7. 11. 2006 a rovněž Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 14. 12. 2006.
Podle § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci.
StanoviskaŘeditelka krajského úřadu kraje Vysočina, stojící v čele koordinačního grémia, které zřizuje pracovní skupiny:
Rozšíření oblastí spolupráce, které je obsahem aktualizovaného PP a které je výsledkem dohody všech 4 účastníků Dohody, povede k větší intenzitě vztahů mezi partnery Dohody. Tato zvýšená intenzita si vyžádá potřebu větší aktivity zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, a tedy pravděpodobné zvýšení finančních nákladů. (Např. na pracovní cesty a služby spojené s jednáním s rakouskými partnery).
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Pracovní program na roky 2006 - 2009 dle materiálu
RK-04-2007-36, př. 1.
Odpovědnost OSH
Termín 1. dubna 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz