Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-13

RK-04-2007-13.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-04-2007-13
NázevVeřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na stavbu "II/129 Cetoraz - most"
Zpracoval T. Pípal
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuOdbor majetkový zrealizoval v souladu s "Pravidly Rady kraje pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina", na základě Výzvy k podání nabídky, základních údajů veřejné zakázky, seznamu oslovených zájemců a jmenování hodnotící komise, schválených náměstkem hejtmana kraje Václavem Kodetem, zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, na stavební práce na stavbu "II/129 Cetoraz - most". Akce je kryta rozpočtem kraje Vysočina pro rok 2007, v kapitole Nemovitý majetek, položka Investice v dopravě a je uvedena v příloze M4 rozpočtu. Kritériem hodnocení byla nejnižší nabídková cena.
Návrh řešení Do soutěže bylo podáno 5 nabídek, z nichž jedna nesplnila požadavky zadavatele a proto byla z hodnocení vyřazena. Na základě posouzení a vyhodnocení jednotlivých nabídek se komise shodla, že nejvhodnější nabídku, z důvodu nejnižší nabídkové ceny ve výši 5 100 000 Kč bez DPH, předložil uchazeč SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem České Budějovice, Pražská čp. 495, 370 04, IČ 480 35 599. Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít s touto firmou smlouvu o dílo. Václav Kodet, náměstek hejtmana kraje, rozhodl dne 11. 1. 2007 o zadání veřejné zakázky v souladu s doporučením komise.
Pořadí dalších nabídek je uvedeno v Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek. Podle Čl. 2 odst. (5), Pravidel Rady kraje pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina, je o rozhodnutí informována rada kraje na svém nejbližším zasedání.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Václava Kodeta, náměstka hejtmana kraje, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na stavbu "II/129 Cetoraz - most" uchazeči SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem České Budějovice, Pražská čp. 495, 370 04, IČ 480 35 599.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 23. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz