Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-12

RK-04-2007-12.doc  RK-04-2007-12pr1.doc  RK-04-2007-12pr2.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-04-2007-12
NázevNabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice", změna ceny nabývaných nemovitostí a způsobu nabytí
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje usnesením 0509/08/2006/ZK rozhodlo
* nabýt koupí, darem a bezúplatným převodem pozemky pro stavbu silnice "II/405 Brtnice - Zašovice" v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu
ZK-08-2006-30, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina;
* koupit zemědělskou stavbu na pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako par. č. st. 565 v katastrálním území Brtnice za dohodnutou cenu 100 000,- Kč od spoluvlastníků Marie Česnekové, Marie Fatrdlové a Ing. Miroslavy Jirákové do vlastnictví kraje Vysočina.
Uvedená stavba řeší výškovou i směrovou přeložku a rekonstrukci stávající trasy silnice v celkové délce 4870 m. Tato stavba by měla být spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP. Podle výměru MF č. 01/2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami je v případě pozemku podle stavebního zákona určeného k zastavění u silnic II. třídy od 1. 1. 2007 minimální cena 50 Kč/m2. To platí pro nemovitosti, jejichž cena je plně nebo částečně . hrazena ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiných prostředků států. Prostředky EU poskytnuté na spolufinancování stavby jsou součástí státního rozpočtu.
Usnesením zastupitelstva kraje č. 0509/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006 bylo schváleno nabytí pozemků pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice" za cenu stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tj. v katastrálním území Brtnice za cenu 33 Kč/m2, v katastrálním území Rychlov u Kněžic a Víska u Kněžic za cenu 23 Kč/m2, v katastrálním území Nová Brtnice a Zašovice za cenu 21 Kč/m2) a cenu lesů a porostů stanovenou podle tohoto předpisu. Pozemky ve vlastnictví obcí dle tohoto usnesení mají být získány darem od jednotlivých obcí.
Rozsah a podmínky nabytí pozemků dle usnesení ZK/08/2006/ZK a jeho přílohy
ZK-08-2006-30, př. 1 jsou obsahem materiálu RK-04-2007-12, př. 2.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje změnit usnesení č. 0509/08/2006/ZK tak, že bude zvýšena kupní cena předmětných pozemků podle výměru MF č. 01/2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, tj. na cenu 50 Kč/m2 s výjimkou případů, ve kterých rada kraje na základě svého zmocnění zastupitelstvem kraje rozhodla o zvýšení kupní ceny usnesením 1629/34/2006/RK. Dále bude změněno nabytí pozemků ve vlastnictví obcí z darování na koupi za cenu 50 Kč/m2. Výkupy pozemků jsou (s omezením do 10 % celkových nákladů projektu) uznatelným nákladem projektu a není proto důvod požadovat od obcí jejich darování.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0509/08/2006/ZK dle výše uvedeného.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0509/08/2006/ZK tak, že položky nabytí pozemků pod pořadovými čísly uvedené v materiálu RK-04-2007-12, př. 1 nahrazují položky nabytí pozemků pod stejnými pořadovými čísly v materiálu ZK-08-2006-30, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz