Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-11

RK-04-2007-11.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-04-2007-11
NázevNávrh budoucího bezúplatného nabytí úseku silnice I/34
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuŘeditelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava připravuje stavby "I/34 Ondřejov - Pelhřimov" a "I/34 Božejov - Ondřejov". Stavby řeší přeložku stávající trasy silnice I/34 v uvedeném úseku včetně obchvatů obcí Ústrašín, Ondřejov a místní části Pelhřimova Myslotín. Pro dořešení budoucích změn v silniční síti svolalo ŘSD jednání za účasti kraje Vysočina, města Pelřimov a obcí Ústrašín a Ondřejov. Návrh budoucího uspořádání předložený ŘSD nebyl účastníky jednání odsouhlasen. Návrh ŘSD pro kraj Vysočinu znamená budoucí převzetí stávajícího úseku silnice I/34 v délce cca 5 km, který bude po dokončení staveb přeřazen do silnic III. třídy. Sporný je úsek stávající silnice I/34 od křižovatky se silnicí III/01926 v obci Ústrašín až po nové napojení na silnici I/34 za místní částí Pelhřimova - Myslotín v délce cca 4,5 km. Proti převzetí úseku stávající silnice I/34 uvnitř obce Ústrašín v délce cca 0,5 km nebylo ze strany zástupců kraje námitek, protože se jedná o logické propojení silnic III/11253 a III/01926. Převzetí úseku stávající silnice I/34 od křižovatky se silnicí III/11253 v obci Ústrašín k novému křížení s trasou přeložky silnice I/34 bylo na jednání odmítnuto. Bylo dohodnuto, že sporný úsek bude řešen na samostatném jednání mezi obcemi a krajem.
Jednání se uskutečnilo dne 18. 12. 2006 za účasti starostů dotčených obcí a Miroslava Houšky a Petra Koláře. Na tomto jednání znovu k dohodě nedošlo. Obce a město Pelhřimov odmítají převzít sporný úsek silnice I/34 do svého vlastnictví a požadují, aby silnici převzal kraj. Svůj požadavek opírají o neúměrnou finanční zátěž spojenou s provozováním a udržováním silnice a o vedení linek veřejné autobusové dopravy po této silnici.
Výše popisovaný úsek stávající silnice I/34 navazuje na úsek téže silnice, na kterém již probíhá výstavba (obchvat obce Božejov). Budoucí uspořádání silniční sítě zde bylo dohodnuto při projednávání před zahájením stavby. Řešení bylo potvrzeno usnesením 191/03/2004/ZK (kraj převezme do silniční sítě pouze úsek procházející zastavěnou částí obce mezi křižovatkami se silnicemi III/11254 a III/03410 v délce cca 500 m, ostatní úseky v délce cca 3 km budou vyřazeny ze silniční sítě a převedeny do místních komunikací).
Návrh řešení OM na základě dosavadních jednání s městem Pelhřimov a obcemi Ústrašín a Ondřejov a pod potřebou záležitost rychle dořešit navrhuje převzít do vlastnictví kraje celý úsek stávající silnice I/34 od křižovatky se silnicí III/11253 v obci Ústrašín až po nové napojení na silnici I/34 za místní částí Pelhřimova - Myslotín. Jedná se o převzetí cca 5 km silnice a její zařazení do silnic III. třídy. Po převzetí tohoto úseku silnice do vlastnictví může kraj následně dále jednat o obcemi a dopravci o jeho využívání pro veřejnou autobusovou dopravu, případně i dalších provozních opatřeních.
Budoucí bezúplatné převzetí tohoto úseku bude ze strany kraje garantováno závazným prohlášením - jednostranným právním úkonem, kterým se kraj zavazuje, že do sjednané doby převezme do svého vlastnictví uvedený majetek.
Bez dohody o budoucím majetkovém držení silnic v případě jejich přeřazování do jiných kategorií nemůže ŘSD pokračovat v přípravě a stavby zahajovat.
K bezúplatnému převodu do vlastnictví kraje dojde po dokončení staveb a po vydání rozhodnutí příslušných správních orgánů o přeřazení silnic. Na základě usnesení zastupitelstva kraje o rozhodnutí bezúplatně nabýt uvedený majetek kraj Vysočina vydá závazné prohlášení, kterým se zaváže, že do 3 měsíců od výzvy Ředitelství silnic a dálnic ČR převezme do svého vlastnictví uvedenou část silnice. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí bude provedeno po dokončení staveb.
Návrh usnesení předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnou bezúplatně nabýt uvedený úsek stávající silnice I/34.
StanoviskaODSH - souhlasí s návrhem usnesení. Předpokládá se, že po úseku navrhované silnice č. III/11253 mezi obcí Ústrašín a obcí Ondřejov nebude vedena veřejná linková osobní doprava, ale bude využit úsek silnice I/34, čímž úsek silnice III/11253 pozbude dopravní význam z hlediska kraje.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt stávající silnici I/34 v úseku od křižovatky se silnicí III/11253 v obci Ústrašín (uzlový bod A023) až po nové napojení na silnici I/34 za místní částí Pelhřimova Myslotín ve směru na Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina po dokončení staveb "I/34 Ondřejov - Pelhřimov" a "I/34 Božejov - Ondřejov", jejichž investorem je Ředitelství silnic a dálnic České republiky.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz