Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2007-06

RK-02-2007-06.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-02-2007-06
NázevDarování veřejného osvětlení do vlastnictví města Třebíč a návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina zřizuje Střední průmyslovou školu Třebíč (dále jen škola). Kraj na základě Rozhodnutí čj. 19646/2001-14 ze dne 26. 6. 2001, které nabylo právní moci dne 1. 7. 2001, vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 157/2000 Sb, o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů získal do svého vlastnictví i majetek, se kterým byla příslušná hospodařit škola, jako tehdejší státní příspěvková organizace. Mezi tímto majetkem jsou i inženýrské sítě (veřejné osvětlení, kanalizace, vodovod) a komunikace (ulice Manželů Curieových a účelová komunikace ve sportovním areálu). Do příslušnosti hospodaření školy se veřejné osvětlení (a s ním také část komunikace a dalších inženýrských sítí) dostalo zřejmě nesprávně provedenou delimitací původního majetkového celku vystavěného v Třebíči v souvislosti s výstavbu Jaderné elektrárny Dukovany. Komunikace - ulice Manželů Curieových má charakter místní komunikace a veřejné osvětlení zajišťuje její osvětlení a osvětlení jejího okolí. Část veřejného osvětlení se nachází ve sportovním areálu přiléhajícím k ulici Manželů Curieových, který město v roce 2006 převzalo do svého vlastnictví.
Zastupitelstvo města Třebíč již 17. 1. 1995 rozhodlo o bezúplatném převodu komunikací a veřejného osvětlení do majetku města a na základě jednání ze dne 11. 5. 1995 vedeného mezi tehdejší školou, ČEZ - EDU a městem Třebíč měl být převod proveden ve stávajícím stavu bez připomínek. Převod se neuskutečnil a usnesení zastupitelstva města nebylo naplněno.
Téměř okamžitě po převzetí majetku do vlastnictví kraje bylo ze strany vedení školy iniciováno jednání mezi školou, krajem a městem o převzetí uvedeném majetku. Přes řadu jednání se dosud nepodařilo dosáhnout dohody. Zásadní problém je v tom, že město Třebíč odmítalo převzít veřejné osvětlení (a další uváděný majetek) ve stávajícím stavu.
Po řadě jednání OM předložil radě kraje dne 3. 2. 2004 návrh na řešení spočívající v darování veřejného osvětlení do vlastnictví města Třebíč za současného poskytnutí dotace ve výši 600 tis. Kč na jeho rekonstrukci. Rada kraje tento návrh nepřijala a uložila ve věci s městem dále jednat.
K posunu stanovisek však nedošlo.
OM předložil radě kraje návrh na vyslovení souhlasu s odpojením veřejného osvětlení dne 15. 11. 2005. Usnesení nebylo přijato.
Usnesení zastupitelstva města ze dne 29. 9. 2005, kterým byl mj. vysloven souhlas s nabytím předmětných věcí do vlastnictví města formou darování za předpokladu jejich uvedení do stavu bez závad, bylo dopisem hejtmana kraje starostovi města ze dne 25. 11. 2005 odmítnuto jako pro kraj nepřijatelné. Dle projektové dokumentace zpracované na náklady kraje (zpracovaná PD řeší jen část systému VO podél školy a dalších budov ve vlastnictví kraje) vyžaduje veřejné osvětlení kompletní rekonstrukci, respektive odstranění stávajícího a vybudování nového. V tomto dopise byla zároveň zmíněna možnost rozumné dohody spočívající v bezúplatném převodu veřejného osvětlení osvětlujícího ulici Manželů Curieových do vlastnictví města Třebíč se současným poskytnutím dotace z rozpočtu kraje městu na jeho rekonstrukci ve výši např. 50 % investičních nákladů.
Další jednání v této záležitosti se uskutečnilo při příležitosti setkání zástupců obou samospráv v Třebíči dne 19. 1. 2006. Při tomto setkání se řešila celá řada společných problémů a zájmů a mj. byla znovu otevřela i věc převodu veřejného osvětlení. Bylo dohodnuto, že kraj předá zpracovanou projektovou dokumentaci řešící rekonstrukci části VO, město jí posoudí a následně budou dojednány podmínky převzetí resp. finanční spoluúčasti kraje na rekonstrukci. Projektová dokumentace byla bezprostředně po tomto jednání předána místostarostovi města Ing. Radku Číhalovi, ale ze strany města nebyla žádná reakce.
Dne 25. 9. 2006 ředitel školy rozhodl o odpojení veřejného osvětlení jako zařízení neschopného provozu z hlediska bezpečnosti. Tento stav vyvolal okamžitou reakci ze strany města. Po písemné komunikaci mezi hejtmanem kraje a starostou města bylo vyvoláno jednání, na kterém byl navržen způsob řešení. Ulice Manželů Curieových byla dočasně osvětlena osvětlovacími body z okolních budov.
Návrh řešení OM na základě jednání navrhuje darovat městu Třebíč veřejné osvětlení se současným poskytnutím účelové dotace, kterou kraj poskytne městu na zajištění jeho rekonstrukce. Pro potřeby stanovení výše dotace bylo zajištěno přecenění zpracované projektové dokumentace. Dotace je navrhována ve výši 909 tis. Kč, tj. 50 % předpokládaných nákladů na rekonstrukci části VO dle zpracované projektové dokumentace. Zvýšení nákladů na rekonstrukci VO od roku 2004 je způsobeno jednak značným cenovým nárůstem materiálů, stavebních prací a dále změnou sazby DPH. Dotace by byla uvolněna na základě předložených kopií dokladů o provedené rekonstrukci VO.
Tyto majetkoprávní úkony (převod nemovitých věcí a poskytnutí dotace obci) jsou ve smyslu ustanovení § 36 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů vyhrazenou pravomocí zastupitelstva kraje.
V případě schválení majetkoprávního převodu bude dodatkem zřizovací listiny upraven rozsah nemovitého majetku svěřeného do správy školy.
Návrh usnesení předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o darování nemovitých věcí, poskytnutí dotace a rozpočtovém opatření k zajištění finančního krytí dotace rozpočtem kraje.
StanoviskaRada kraje usnesením 0120/05/2004/RK schválila zveřejnění záměru darovat městu Třebíč veřejné osvětlení, komunikaci a kanalizaci dle materiálu RK-05-2004-10, př. 1 a uložila M. Vystrčilovi a odboru majetkovému jednat s městem Třebíč o podmínkách převodu.

Rada kraje nepřijala usnesení, kterým bylo navrhováno vyslovení souhlasu s odpojením veřejného osvětlení na komunikaci Manželů Curieových v Třebíči (pro 4 hlasy, proti 0, zdrželi se 2).

OŠMS souhlasí s navrženým řešením. Vzhledem k technickému stavu veřejného osvětlení, není škola nadále schopna zajistit bezpečný provoz tohoto zařízení.
Ekonomický odbor nemá připomínky k provedení rozpočtového opatření dle návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout:
- darovat z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč veřejné osvětlení na ulici Manželů Curieových včetně části veřejného osvětlení nacházejícího se ve sportovním areálu přiléhajícím k ulici Manželů Curieových v rozsahu 23 ks výložníkových osvětlovacích sloupů a 13 ks sadových osvětlovacích sloupů včetně zemních kabelů;
- poskytnout městu Třebíč, IČ 00290629 účelovou investiční dotaci ve výši 909 tis. Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení na ulici Manželů Curieových, Třebíč;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. o částku 909 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o tuto částku určenou na poskytnutí účelové investiční dotace městu Třebíč na rekonstrukci veřejného osvětlení na ulici Manželů Curieových, Třebíč.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz