Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2006-12

RK-25-2006-12.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-25-2006-12
NázevDětský domov, Senožaty 199
Zpracoval M. Vašíčková
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuDopisem ze dne 28. 8. 2006 oznámil pan Jiří Kulovaný svoji rezignaci na funkci ředitele Dětského domova, Senožaty 199 (dále jen DD Senožaty) ke dni 30. 9. 2006 dle materiálu RK-25-2006-12, př. 1. V DD Senožaty je zástupkyní statutárního orgánu jmenována paní Helena Nermutová.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu doporučuje Radě kraje Vysočina vzít na vědomí oznámení o vzdání se funkce ředitele DD Senožaty, stanovení platu řediteli DD Senožaty v souvislosti se zjištěnými skutečnostmi při kontrole provedené dne 16. 8. 2006 Krajským úřadem kraje Vysočina a pověřit odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkurzního řízení na funkci ředitele (ředitelky) DD Senožaty.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
vzdání se funkce ředitele Dětského domova, Senožaty 199 na základě materiálu
RK-25-2006 -12, př. 1;
stanoví
v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
a nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat Jiřímu Kulovanému, řediteli
DD Senožaty s účinností od 1. 9. 2006 dle materiálu RK-25-2006-12, př. 2; a
pověřuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkurzního řízení
na funkci ředitele (ředitelky) Dětského domova, Senožaty 199.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín září - říjen 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz