Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2006-10

RK-25-2006-10.doc  RK-25-2006-10pr1.tif  RK-25-2006-10pr2.tif  RK-25-2006-10pr3.tif  RK-25-2006-10pr4.doc  RK-25-2006-10pr5.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-25-2006-10
NázevGrantový program Veřejná letiště 2005 - žádost Aeroklubu Jihlava o.s.
Zpracoval Z. Navrkal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuV rámci grantového programu Veřejná letiště 2005, byly mezi krajem Vysočina a Aeroklubem Jihlava o.s. dne 6. 8. 2005 uzavřeny Smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekty "Výměna oken" ve výši 49 600,- Kč č. smlouvy FV 006/105/05 a "Solární ohřev vody a modernizace sociálního zařízení" ve výši 43 500,- Kč č. smlouvy FV 009/105/05. Od tohoto dne začala běžet lhůta dvanáct měsíců na realizaci projektu, tj. max. do 6. 8. 2006.
Aeroklub Jihlava o.s. zaslal dne 4. 8. 2006 (evidována pod č.j. KUJI 58962/2006) odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina žádost o prodloužení termínu realizace projektů č. FV 006/105/05 a FV 009/105/05.
Projekt č. FV 006/105/05 se týká výměny oken v hlavní budově veřejného letiště a projekt č. FV 009/105/05 se týká modernizace sociálního zařízení v hlavní budově veřejného letiště.
Žádost Aeroklubu Jihlava o.s. je obsahem materiálu RK-25-2006-10, př. 1. Původní smlouvy jsou obsahem materiálu RK-25-2006-10, př. 2 a materiálu RK-25-2006-10, př. 3.
Aeroklub Jihlava o.s. žádá o prodloužení termínu realizace projektů do 31. 12. 2006.
Návrh řešení V souladu s postupem stanoveným Metodickou příručkou pro garanty grantových programů Fondu Vysočiny článek IX. odst. 6, v případě nesrovnalostí mezi uzavřenou smlouvou a realizovaným plněním předkládá garant tyto nesrovnalosti k řešení radě kraje.
Garant navrhuje uzavřít dodatky smluv o poskytnutí podpory č. FV 006/105/05
a FV 009/105/05, kterými bude prodloužen termín realizace projektů do 31. 12. 2006.
Dodatky smluv jsou obsahem materiálů RK-25-2006-10, př. 4 a RK-25-2006-10, př. 5.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 006/105/05 dle materiálu RK-25-2006-10, př. 4;
* Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 009/105/05 dle materiálu RK-25-2006-10, př. 5.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 29. 9. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz